Délmagyarország, 1935. július (11. évfolyam, 145-170. szám)

1935-07-05 / 148. szám

19V, juRus 5. DÉLMAGYARORSZAG f * Az arafás zavartalan elvégzése érdekében vasárnapra felfüggesztették a munkaszünetet (A Délmagyarország munkatársától.) Néhány nappal ezelőtt — mint ismeretes — kormányren­delet jelent meg, amely az aratási munkálatokra •aló tekintettel felhatalmazást ad a kormányha­tóságok első tisztviselőinek, hogy szükség esetén függesszék fel törvényhatóságuk területén az aratás ideje alatt a vasárnapi munkaszünetet. A rendelet alapján Szeged hatósága is foglalkozott a kérdéssel és a mezőgazdasági erdekei Is égek képviselőinek, valamint a gazdasági felügyelőség véleményének meghallgatása után dr. Tóth Béla polgármesterhelyettes határozatot hozott. A pol­gtanesterhelyettes a mezőgazdasági munkák rendjének biztosítása érdekében julius 7-én, va­sárnap a munkaszünetet a törvéyhatóság egész te­rületén felfüggesztette, mivel megállaptotta, hogy az aratási és az aratással kapcsolatos munkák el­végzése vasárnap is elkerülhetetlenül szükséges. A polgármesterhelyettes utasította az I. fokú közigazgatási hatóságot, hogy határozatát hirdes­se ki és hasson oda, hogy az aratási munkálatok elvégzése semmiféle akadályba ne ütközzék. A polgármesterhelyettes az állaenrendórség szegedi kapitányságát kérte fel annak az ellenőrzésére, hogy rendelkezését foganatositják-e és vasárnap akadálytalanul folyik-e a törvényhatóság területén az aratási és egyéb mezőgazdasági munka. Abban az esetben, ha a szükség ugy kivánja, a következő vasárnap, tehát julius 14-én is fel­függesztik a vasárnapi munkaszünetet, bár való­színűnek látszik, hogy addig befejezik az aratást a szegedi határban. Péntektől vasárnapig A nyári szezon nagy attrakciója! Belvárosi Mozi Verebes Ernő SS Toliav Edith * Felek* Kami? a Fővárosi Operettszínház európai hirti tagjainak személyes fellépte grandiózus szinpadi számok keretében. Aionkivül: ssrufötííís Ez a villa eladó! együttesével T • A legmulatságosabb ma­gyarul beszélő film' Rendes hely árak ! (A Délmagyarország munkatársától.) Ami­óta szabadtéri játékokat rendeznek a szegedi Dóm-téren, minden alkalommal felmerült az a nehéz probléma, hogy a szabadtéri játékok müvészszemélyzete hol talál megfelelő öltöző­helyiséget és hol találja meg a közönség azo­kat a helyiságeket, amelyekre az előadások ideje alatt szüksége lehet. Eddig az egyetem állt ugy a közönség, mint a színészek ren­delkezésére, a szabadtéri játékok ideje alatt átengedett helyiségeket, de azok nem voltak elegendők. Dr. Kiss Albert professzor, az egyetem rektora most levelet irt Bcrzcnczey Do mokos műszaki főtanácsosnak, a mérnöki hi­vatal vezetőjének és közölte vele, hogy az egyetem eddig is készségesen elősegítette a kérdést, ezzel azonban a felmerült helyiség­problémák nem nyernek kielégítő megoldást. A legcélszerűbb az lenne, ha a város végleges megoldásról gon­doskodna. A rektor levele alapján Berzenczey Domokos figyelemre méltó előterjesztést tesz' a polgár­mesternek. Előterjesztésében ismerteti a hely­zetet és azokat a szempontokat, amelyek szükségessé teszik ennek a kérdés'nek kielé­gítő megoldását. Hivatkozik arra, hogy a je­lek szerint a város a szabadtéri játékok állan­dósítására számithat, de függetlenül a szabad­téri játékoktól a Dóm-téren időnkint másfaj­ta ünnepélyeket is szoktak rendezni, amelyek iránt nagy tömegek érdeklődnek. Gondoskodni kellene tehát arról, hogy a városnak mindig rendelkezésére álljon az a tribün, amelyet esetről-esetre fel lehet majd állítani a Dóm­teren és rendelkezésére álljanak azok a helyi­ségek, amelyekben a tribün anyagát elraktá­rozhatjuk, amelyeket öltöző céliaira használ­nak föl és amelyek a közönség számára is al­kalmasak. A legjobb megoldásnak az látszik, ha a varos 40—M) ezer pengős költ­séggel egy alkalmas épületet emeltetne arra az üres telekre, amely a plébánia-palota és az egyetem fizikai intézete között fekszik és amely az egyetemi D-épület helye lenne, de számítani kell rá, hogy ez az épület jó né­hány esztendeig ugy sem épül fel. Az üres telken emelendő épületben lenne raktárhelyi­ség, öltözőhelyiségek, lenne helye a büffének és minden másnak is, amire az ünnepi játé­kok alkalmával szükség lehel. Ha a város nem találna fedezetet erre a nagyobb költségre, provizórikusan megoldhatja a kérdést ugy is, hogy vagy a piarista gimnázium telkén, vagy pedig a Rerrich Béla-téren állit fel kisebb költséggel megfelelő helyiséget. A Rerrich Béla-téren sülyesztett helyiséget kellene épí­teni, a piaristák telkén magasépületet. De ha erre az építkezésre sem lenne a városnak pén­ze, akkor ismét csak a plébánia-palota mel­letti üres telken kellene kisebb költséggel va­lami alkalmas deszkaépületet emelni, ami ter­mészetesen végleges megoldásnak nem te­kinthető. Berzenczey Domokos végül felhívja a pol­gármester figyelmét arra. hogy eddig azért tá­madtak nehézségek ezek körül a kérdések kö­rül, mert megoldásukra minden esztendőben csak az utolsó pillanatban gondollak, amikor meg kellett elégedni minden kínálkozó lehető­séggel. Ezért idejében kell gondoskodni a szükségletek biztosításáról és nem szabad ki­'enni az ilyen ünnepi alkalmakat a pillanat­nyi hangulatok veszedelmének. Állandó öltöző-épület az állandó uegedl szabadtéri játékok részere Az egyetem rektorának Javaslata, Berzenczey műszaki fő­tanácsos terve AUSZTRIA legszebb helyein nyaralhat napi 8 Schillingtől kezdödő­leg. Schilling igénylés 8—10 nap alatt. Felvilágosítást nyújt: magyar OsziMH ripes Eoueslile! szogedi megbízottja N e u Ernő Széchenyi tér 6. Kenyeres-Kaufmann kihallgatása Budapest, julius 4. Csütörtökön ismét meg­jelent az ügyészség folyosóján Kenyeres­Kaufmann Miklós országgyűlési képviselő, hogy ismeretes ügyében vallomást tegyen. Dr. Grottó László ügyész tegnap kezdte meg Ke­nyeres-Kaufmann kihallgatását. Az ügyész­ség kétrendbeli csalás és 12 rendbeli okiratha­misitás elkövetésének gyanúja miatt vonja felelősségre Kenyerest. A kihallgatás a kora délutáni órákig tartott és Kenyeres-Kaufmann Miklós távozásakor kijelentette, hogy a ki­hallgatáson éppen ugy, mint tegnap, megcá­folta az ellene felhozott vádakat. Asz olvasó rovata Tekintetes Szerkesztőség! Ezeken a hasábokon sok szó esett már a játszótérről. Kétféle játszótér is van a Stefánián, egyik a piciny, a másik a na­gyobb gyerekek részére. Néhány nap óta egy csősz vigyáz a játszókra, az eddigi tanító he­lyett. Ez a csősz megengedi, hogy turnusokban két-három gyerek is játszón egyszerre, önök meg­jósolták, hogy egyszer itt szerencsétlenség fog történni. Hát ez be is következett. Szerdán dél­után több ismerősömmel együtt néztem a játszado­zókat és borzadva láttam, hogy miképen recseg­ropog az alkotmány a gyerekek alatt. A csősznek szóvátettem a dolgot, de a csősz kijelentette hogy semmi közöm az egészhez. A trapézen négyen-öten, a gyürün ketten-hár­man csüngtek a gyerekek. Egyszer csak a Tisza felőli vastag vascső, mely felül tartja össze a vasvázat és amelyen összesen 11 gyerek lógott, hangos reccsenéssel leszakadt. A következő pilla­natban gyerekjajgatás verte fel a környéket. A zuhanásnak egy kisfiú és egy kisleány volt az áldozata. A kisleányra két gyerek is ráesett. \ vascső majdnem szétzúzta az egyik gyerek fejét, centiméternyi híjjá volt, hogy nem ráesett. Nem tudom, hogy ki felelős ezért a balesetért, amely végződhetett volna súlyosabban is. Mindenesetre jó volna elmenni Szolnokra tannlmáyozni a ját­szóteret, mert ott nem fordulhat elő ilyen baleset. Tisztelettel: (Aláírás.) Jön! Jön! A titkok háza A borzalmak filmje. Grand Guignol. Szombat Széchenyi. kedvesö tlxetésl feltételek meneti leaolcsóbban besxerezöetök Fekete Nándor, Ko.*u)(i £. f.-nt 18. Tel. 20—27. BUDAPESTEN legolcsóbb és a pályaudvarok­hoz legközelebb fekszik a HUNGÁRIA gőz.kádfürdíUvizgyógyintézet (VII., Dohány-ucca 44. szám) Nyitás: reggel S órakor. — flöz- és kád­fürdő «ra P 1.- KI zoigélAsI dlj csak 10 flll. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom