Délmagyarország, 1935. június (11. évfolyam, 122-144. szám)

1935-06-04 / 124. szám

D t L M A G 7 A R OR S Z A G 1935 hm hí* 4. Pécsi börSVTV1! keztyük-Csipöfüzök, melltartók*^ Jehérnemüek legjobb kivitelben olcsó árakon PoiifiK Testuereknei Hírek — «10.000 pengőbe kerül Újszeged kataszteri | felmérése. A városi mérnökség nemrég előter­jcsztcst tett a polgármesternek, hogy rendel ie el Újszeged területének kataszteri felmérést. Erre azért volna szükség, mert a haszonl>érbe kiadott ujszegedi földeknek nem tud ják a pon­tos nagyságát és emiatt sokszor félreértések származnak. A legutóbbi haszonbéres földek ki­adásánál is előfordult, hogy 80—100 négyszög­öles differencia volt egyes parcelláknál; az utó­lagos felmérésnél kitűnt, hogv úgyszólván va­lamennyi pracellánál differenciák vannak. A polgármester megbízta a mérnökséget, hogy készítsen költségvetést, mibe kerül a felmérés. A mérnökség most készült el a számadásával és ebből kitűnik, hogy a kataszteri felmérés költ­uége 30.000 pengő volna. Ilyen összegre nincs fedezete a városnak, ezért egyelőre nem fognak hozaá Újszeged kataszteri felméréséhez. — Ofttörtökün érkeznek Szegedre a távlovag­Me réeetverfti. A Horthy Istviin távlovaglás részt­vevői, köztük igen tok külföldi urlovas és nrln­rtaenő hatodikán, csütörtökön érkeznek Szegedre. A program szerint tiz óra előtt érik el a várost, körülbelül 10 órára érkeznek a városháza elé, amelynek erkélyéről dr. Tóth Béla polgármester­helyettes üdvözli őket a vdros hatósága nevében. A lovasok fogadtatását az iáegenforgalmi hivrstnl rendezi meg. A városháza erkélyéről elhangzó üdvözlő beszéd után középkori magyar jelmezek­be öltöztetett kürtösök toronyzenét adnak a Hendlétfek tiszteletére, este ae ujszegedi Vigadó­ban rendezendő vacsorán a „Szegedi lakodalom" szereplői bemutatják a régi szegedi dalokat és táncokat Ar idegenforgalmi hivatal felkéri az Idegenek uendéglátóit, hogy a városházai előtti fogadtatáson jelenjenek meg minél nagyobb szám­ban. — Útügyi kongresszus és kiállítás lesz Szegeden. Nemrégen az útügyi kongresszussal kajvsuLilbin wtflgyi kiállítás volt Budapesten. A M—t Tou­rtng Club most elhatározta, hogy a kiállítás anyagát bemutatja a nagyobb vidéki városokban Az első ilyen országos útügyi kiállítás Szegeden lesz és ezzel kapcsolatban utiigvl napokat ren­deznek, amelyre a magyar városok mérnókrn -?1' mintegv százötven tagu csoportja utarilk Szeged­re. Az előkészületek megindultak a kiállítások me.grenrflpzésére; valószínű, hogy augusztus első felében, a szabadtéri előadások idején rendezik meg Szegeden az első vidéki útügyi kiállítást és •c iittgvi kor»sszust. — A betvárowi elemi leányiskola tantestülete Anyák napja-ünnepélyéi kedden délután 5 órakor .'<'• Idő esetén az iskola udvarán (Mé­roy-uccH 3.), rossz idő esetén a rókusi tornacsar­nokban. Vendégeket szívesen látnak. üyerhet 3 pennőérf £ főnyereményt I ü lllamsorsiegyenl Junius 12-én | JLL Pető Ernői főárusitónál " — A városi pénztárvizsgálat eredménye. Dr. Pálfy József polgármester rendelkezése alapján, mint ismeretes, az elmúlt héten meglepő pénztár­vizsgálatot tartottak a város minden pénztáránál, igy a főpénztárnál, a javadalmi- és az adóhivatal, valamint az üzemek pénztáránál is. A pénztárvizj­«ólat eredményéről most számok be dr. Katona István tanácsnok a polgármesternek. Katona ta­nácsnok jelenése saerint minden egyes pénztár­bem a legteljesebb rendet találta. — A munkásdalosok és sportolók pünkösdi ünnepe. A Szegedi Altalános Munkás Hal egy­let és a Szegedi Munkás Testedző Egyesület ju­biláris ünnepségei a dal és sport ünnepévé avat­ják pünkösd két napját. A színházban délelőtt 9 órakor kezdődő díszhangverseny és az ujsze­gedi SzAK-pályán délután fél 5 órakor kezdődő sporlünnepélv maradandó emléke lesz a dal­és sportkedvelőknek, a jubiláló egyesületek ní­vós és változatos programot készítettek elő. Az ünnepélyek iránt nemcsak Szegeden nyilatkozik meg nagy érdeklődés, hanem a környéki váro­sokból is sokan jelentették be érkezésüket. Bu­daörsiről külön vonat hozza a közreműködő egyesületeket és az érdeklődőket — Házasság. V a s s Ajyii és S ó s László há­zasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) — Rajz- és kézimunkakiállitá*. A Madách-uceai állami polgári fiúiskola rajz- és kézimunkakiálli­tása 5-től 12-ig díjtalanul megtekinthető. Látoga­tási idö délelőtt 8—12 és délután 3—6-ig. A maavar könvt) napja Olyan ünnep ez, amelyben csak azoknak a — sajnos — keveseknek nar> Ignri örömük, akiknek lelkét megszentelte a betű varázsa, akiknek felragyog a szemük, ha egy-egy uj könyv címlapja tűnik fel a könyvesboltok ki­rakataiban és akiknek fáj a szivük minden olyan könyvért, amelynek megszerzése kivül esik anyagi képességük keretein. Szép, színes ünnep a magyar könyv ünne­pe. Ar egymáshoz simuló, összefűzött és tele­nyomtatott papírlapok ilyenkor kimerészked­nek aT uccára, napsugaras sátrak alá, köze­lebb kerülnek az emberhez, aki mindig siet mostanában és csak ritkán van tdeje arra, hogy megálljon néhány napra a könyvesbol­tok kirakata előtt és számbavegye legalább i<T$. vastag kiratkatüvegen keresztül a magyar steflem uj terméseit. Szegeden is kirakodtak a könyvessátrak. Slfrakták a Kárász-uccában és a korzó gyér­lom hu platánjai alatt a könyvnap friss termé­sét, sok-sok kívánatos, szép magyar könyvet. Csillogó szemű, de annál kevesebb pénzű diá­kok turkálnak a polcokon, szemüveges taná­rok böngészik a könyvsorokat, leányok, szép­asszonyok szeme simogatja a színes, virágos köngviáblákat. De vevő. sajnos, csak nagyon kevés akad. Olyan drága manapság az élet, otyan sok kell kenyérre, konyhára, rongy>s cipők meggyógyitására abból a nagyon ke­vésből, amit véletlenül meghagyott ez a vál­ság. hogy lélekre, könyvre nem igen jut be­lőle Néhányan mégis ugy érzik, hogy fonto­sabb a könyv, mint a kopott ruha, a rongyos cipő, a kor^ó gyomor és ebedre szánt utolsó pénzükön megveszik a könyvet Talán a vé­gén mégis ezeknek köszönhetjük majd, hogy megmarad a magyar szó, a magyar goVdOlat, a magyar szépség, hogy nem fuladunk bele abba a végtelen szürkeségbe, amely fenyegetően szorítja egyre szűkebb körbe megcsúfolt éle­tünket. m. I Az OMWE hirei A szombaton, junius 8-án délután Budapest­re induló személyvonattal a Weekend Egyesület egy csoportja utazik féláru vasúti jeggyel. Akik ehhez a csoporthoz csatlakozni akarnak, jelent­kezzenek szombaton délelőtt 10 óráig a Délma. gyarország jegyirodájában. — 40 évi szolgálat után. Bensőséges keretek kőzött búcsúzott el a városi vámhivatal -emély­aete Kiss István vámielügyelótől, 40 éwes szol­gálata után történt nyugdíjazása alkalmából. A Stefánia-kioszkban tartott társas-wnesorán vitéz dr. Szabó Géza tanácsok és vitéz ár. Gombos Jó­zsef tb. tanácsnok búcsúztatták a 40 éves saolgá­lattwl yugalomba vonirtó s. vámfeW "velőt. — A tiszai „tetem-halászat"' eredménye. A város — mint ismeretes — május közepétől kezdődően alkalmazta azoket/t a ,halászokat", akiknek a Tisza szegedi szakaszát kell megmenteniük felső szakaszokról leeflé uszá állati tetemeket. Ezek a szezonalkalmazotlak első félhónapjuk munka­eredményéről részletes beszámolót juttattdk el ár. Katona István tanácsnokhoz. A beszámoló sze­rint az első félhónapban 320 állati tetemei picéi­tek ki a Tiszából, leginkább a Maros-toroknál A leletek között volt sertés, liba, birka, vakondok, kacsa, patkány, gólya fölái maradványa, söt akadt két kimúlt szamár is. — Anya és fia. Vasárnap délután izgalmas előállítás történt a rendőrségen. Ad ám Kris­tófné feljelentést tett fia, T a j t i Mihálv mé­szárossegéd ellen életveszélyes fenyegetés és egyéb bűncselekmény miatt. Az ügyeletes rend­őrőrszem megtalálta Tajtit és bé akarta ki­sérni. A mészárossegéd bekisérés előtt, egy óvatlan pillanatban, előrántotta zsebkését és azzal mellbeszurta magát. Sérülése azonban csak könnyebb természetű voh. A rendőrségen a tiszti orvos megvizsgálta sérülését és megál­lapította. hogy nem szorul kórházi kezelésre. Tájt! ellen mégindult az eljárás. — Szegedi bútor Linzben. Még nem készült el a Szegedi Ipari Vásár mérlege, de azért máris ki­mutatható, hogy az erkölcsin felfll az anyagi ha­szon seim marad el. Többek között Virágh Nándor Petőfi Sándor-sugárut 12 szám alatti asztalosmes­ter remek hálószobabutora annyira megtetszett az osztrák vendégeknek, hogy egy linzi kereskedő igen tisztességes áron megvásárolta Nem tudjuk, ennek hatása alatt-e, de Virágh a vásár utolsó napján szép számban kapott megrendeli^t — Leesett az állványról. Király Imre 50 éves Füzes-ucea 8. szám alatt lakó napszámos hétfőn délután munkaközben leesett az építő­állványról, de szerencsére komolyabb sérülést nem szenvedett. A mentők részesítették első se­gélvben. majd ar. OTI-bnn vették kezelés alá. BEFŐZÉSHEZ: 5 drb negved l.-es félfehér befőttes üveg ­6 drb 2 decls félfehér lekváros üveg 4 drb fel literes félfehér babos üveg Patent befőttes üveg 3 decis Patent befőttes üveg fél literes 100 mm 6 ív befőző pergament 2 drb ..Párisi" befőző hártya 2 gombolvag befőtt kötöző spárga FÜRDÉSHEZ: Női hátulnéni >s divat recés fürdődre«* P Férfi modc: i f- vágású fiirdődress P Uszó nadrág t -fkó anyagból Napvédő szemüveg celluloidból Szemellenző celluloidból Strand- és evezőspárna gyönyörű min tákban Fürdő öv mindén színben gumiból Fiirdősapka la minőségű gumiból Póló sapka színes csíkkal Strand «zalmakalan nagyszélü HAZTARTASHOZ: 14 drb mézes légvfógó «lAiigóval Nikkelezett önborótvakéizülék 10 drb pengével -.78 -.78 -.78 .88 .08 -.24 —.13 -.26 -.88 -.21 -.22 — 88 —38 -.24 -.48 —.68 —.24 —.68 -.88 PÁRISI NAGY UHUHOZ Rí. SZEflBD, CSEKONICS éa KIS* UCCA »líBOü

Next

/
Oldalképek
Tartalom