Délmagyarország, 1935. június (11. évfolyam, 122-144. szám)

1935-06-04 / 124. szám

T935 Junhis A. DÉLMAGYARORSZÁG r — Nehéz székelésben szenvedők, akiknek gyakori fejfájás, mellnyomás, szívdobogás, gyo­mormüködési zavarok és külőr«sen fájdalmas végbélbajok — mint aranyér, repedés, előesés, ponpus, sipoly, szükület — teszik az életet ne­hézzé, igyanak reggel és este negyed pohár ter­mészetes „Ferenc József" keserüvizet. Klinikai veaető orvosok igazolják, hogy a Ferenc József •viz műtétek előtti és utáni időszakokban is igen kedvelt, nagyértékü hashajtó. — A közalkalmazottak gyermekeinek utazási ked­vezménye. Budapestről jelentik: Az államvasutak igazgatóság® közli, hogy a közalkalmazottak gyer­mekei részére a nyári éviegyedre kiadott igazol­ványok érvénye junius 15-e helyett már 7-én kezdő­dik, amely időponttól kezdve 50 százalékos utazási kedvezményt igényelhetnek. — A Katolikus Nő véd 8 sorsjátékának húzása, jft Katolikus Nővédő Egyesület az idén is negren­dezte szokásos állatsorsjátékát. A sorsjáték hú­zását vasárnap tartották meg; a következő számok nyertek: a főnyereményt, egy fejős tehenet 543 szá­nra sorsjegy nyerte, egy borjut 3949. egy sertést 2609. egy malaoot 4818, egy malacot 3037! egy bá­rányt 5688. egy bárányt 2286, egy pár libát 438, egy pár libát 2974, egy pár kacsát 2643, egy pár kacsát 1855, egy pár tyúkot 924. egy pár tyúkot 6867, egy pár tyúkot 6491, egy pár nyulat 3737, egy pár nyulat 3746, egy pár nyulat 296Í, egy pár ga­lambot 32, egy pár galambot 955. egy pár galam­bot 3757. A nyeremények a Korona-uoca 18. <zám •latt vehetők át. — Veszedelmes zsebtolvajokat fogtak el a vá­sári sokadalomban. A vasárnapi idegenforga­lom Szegedre csábított több zsebmetszőt is. Az Ipari vásáron ügyeletes detektívek a délutáni sokadalomban észrevették, hogy két gyanús fiatalember őgyeleg a vendégek között. Figyel­ni kezdték őket és ekkor észrevették, hogy egv csinos nő is tartozik hozzáiuk. A nő volt a csal­étek és a két gyanús fiatalember mindig körü­lötte tolongott. Mielőtt azonban ..dolgozhattak" volna, a detektívek „kiemelték" őket a vásár­ból és leigazoltatták mindhármukat. Kiderült, hogy a detektívek ió fogást csináltak. K o r ó d i Sándor 31 éves és Tok os Sándor 29 éves bu­dapesti ismert zsebmetszők voltak az illetők. Az egyik ötször, a másik nvolcszor volt büntet­ve zsebmetszésért. A zsebesek beismerték, hosv azzal a szándékkal jöttek Szegedre, hogv itt zsebmetszéseket követnek el. Tudták, hogy osztrákok, filléres utasok tartózkodnak Szege­den és azt gondolták, hogy sikerül néhány jó fogást csinálniok. Elmondották, hogv Debre­cenből jöttek, de ott nem követtek el semmit. A nő tagadta, hogv kőze lett volna a zsebetek­hez. Azt állította, hogv csuoán velük iött le. de nem tudta, hogv a férfiaknak miiven szándé­kuk volt. őrizetbe vették őket. — Harminréves találkozó. A szegedi piarista­gimnáziumban 1905-ben érettségizett diákok szóm­bitón és vasárnap tartják meg 30 éves találkozóju­kat. Szombaton bankett ''esz. vasárnap szentmise vezeti be a programot. Az emlékünnepély délelőtt 10 órakor lesz a ffimnázium dísztermében, az ün­nepi beszédet dr. Wagner Károly mondR Este R órakor a Hungária különtermében dr. Járosi Jenő tartja nótaestjét, közreműködik dr. T, u g o s i Döme. Hétfőn délelőtt 11 órakor a rókusi temető­ben megkoszorúzzák Prelogg József és dr. Bárkányi Béla sírját. — MTTNKAKÖZVFTIT1ÍS. Munkát kaphat a Ha­tósági Munkaközvetítő utján; 2 irodai alkalmazott mezőgazdasági összeíráshoz, 1 fiatal fűszerkeres­kedő, 1 fiatal divatárukereskedő, 2 kiszolgálónő. 2 biciklizni tudó kifutó, l1 bádogos vizvezetékszere­léshez értő vidéken. 1 cipész, 1 fiatal lakatos. 1 asztalos. 1 fiatal sütő. 2 napszámos fin, 1 kádár, 1 hőlgyfódrásznő. 1 hadirokkant parkőr. — Két tolvaj a hiróság előtt. A szegedi rendőr­stíg hétfőn délélőtt elfogta Rdcz János és Kapás Pál szegedi napszámosokat lop*s miatt, náez és Kapás a múlt hét csütörtökjén ar rt«»effr«dl liget­ben egv kisfiú zsebéből ellootak pgv érát és egv aranyláncot. Hétfőn értékesíteni akarták a loprrtt dolgokat, eközben fosták el őket a detektívek. Rácz Zákánv-ucca 3. szám alatt lévő lakásán hár­kutatást tartottak és több olyan tártrvat *oláUak. amelyeknek eredetére nézve nem elfogad­ható magyarázatot adni. Tslé^k t*1-1--''- Vö^fitt egv kékes szinü. prémealléros, bárányHK téli­kabátot, amelyet Bácz valószínűleg ecv tanyai kocsiról lopott el. A két tolvajt a réndőrség hét­főn délelőtt átkísértette a járásbíróságra. Dr. ft<i (by LáSzló iáráshiró elé kerülték A személyi tok felvételénél kiderült, hogy mi'p<n-etten nár többszőr voltak büntetve, ugv. hogv ügyük a tör vényszék elé tartózik. A iáráshirósá» -'--«•'ölte további fogva tartásukat és az iratókka« együtt átadta őket az ügyészségnek. 200 osztrák vendég Szeged általában egyhangú életébe sok, ked­ves szint hozott az a kétszáz osztrák vendég, aM három napig tartózkodott a városban: az Osz­trák Ipari Szövetség tagjai. Azért jöttek, hogy megtekintsék a szegedi ipari vásárt, amelynek jó híre egyre szélesebb körben és nagyobb terü­leten terjed el. A város közönsége meleg barát­sággal és szeretettel fogadta az osztrák vendé­geket, akik emberemlékezet óta most jöttek elő­ször ide ilyen imponálóan nagy számban. És jól érezték magukat, szemmel láthatólag örül­tek minden itt tiltott percnek. Megnéztek min­dent, gratuláltak mindenhez és bevallották, hogy Szegedről egészen más elképzeléseik voltak. Ugy hitték, hogy ez a város olyan nagy kiter­jedésű, poros falu csak, a kulturának, a fejlő­désnek igen gyér nyomaival. Kellemesen csa­lódtak. Igazi szép városként fedezték fel Szege­det, felfedezték virágzó és alkotó iparát, modern kereskedelmét és felfedezték a város lelkében a haladás, a fejlődés olthatatlan és megtörhetet­len vágyát. Vasárnap délelőtt a MFTR Szent­endre nevü hajóján ellátogattak a trianoni ha­tárra és csodálkozva állapították meg, hogy a fogadalmi templom odalátszó tornyából a déli harangszó elhallatszik eddig a képtelen ha­tárig. Vasárnap délután utaztak el Szegedről, telítve kedves emlékekkel és azzal a fogadalom­mal, hogv legközelebb még nagyobb számban jönnek vissza. És meg kell emlékezni itt most árról is, hogy ezt a kétszáz osztrák „szeged -pár­tit", — mert szegedpárti lett mindegyikük —, főképen dr. Landesberg Jenő kamarai tit­kárnak köszönheti a város. Landesberg volt az, aki esztendők óta végzett rendkívül értékes pro­paganda munkát az osztrákok között Szeged ér­dekében. <"> készítette elő ezt a szép kirándulást és ő teremtette meg azt a szoros kapcsolatot, amelv most már remélhetőleg hosszú időre Ösz­szeköti az osztrák ipari szövetséget Szeged ipa­rosságával. Jég&sze'krén^et'k; keavexO tlxetésl feltételek mellett leaolcsóbban besserezfietök Fekete Vdi»dor, Ko«ufti C. «.-itt 18. Tel. 20-72. M ASCOS HÍREK Vasárnap és hétfőn hajnalban vastag kőd ülte meg a makói földeket, amely ujabb csapást jelent a fagy- és jégkárok után. Jelenti különösen a kü­lönböző gabonaveszedelmek növekedését és külö­nösen elősegiti a már amúgy is jelentkező rozs­dásodás elhatalmasodását. A terméskilátások egy­re romlanak. Jó kilátásokat csak a hagyma nyújt, de a szombati jégverés a hagymák felett sem vo­nult e] kár nélkül. öngyilkosság. Fekete Mátyás 67 óves palotai gfzda tegnap ismeretlen okokból relaKasz'otta magát. Amikor öngyilkosságát hozzátartozói fel­fedezték, halott volt. Tornavtzsgák. Lelkes gyermek seregek vonultak fel vasárnap a makói porondokra, hogy a modern torna sok szépségével gyönyörködtessék a makói gyermekbarátokat. A MÁK-pályán a polgár? leánv­iskolások aratták a babérokat szép mutatványaik­kal, a ref. iskola udvarán pedig a kedves, vidám apróságok, a ref. iskolák növendékei. Itt is és ott is sok tapsot kaptak. Hirek a rendőrségről. özv. Braun Bemátné há­zában újból tolvajok jártak, akik ezúttal értékes fehérneműit vitték el a szegény özvegynek. — Bá­rányi Péter Toldi-uecai lakosnak a zsebéből kilop­ták a pénztárcáját 17 pengővel. — Sándor János Wesselényi-uccai trafikjában az éjjel betörők jár­tak akik 80 pengő értékű dohányt vittek maguk­kal — A szaoharinesempészek megtámadták a pénz­ügyőrt. Két testvér: Kocsis Sándor és Kocsis Sámuel Battonyánál szacharint csempészitek át a trianoni határon. Egv pénzügyőr észrevette és felszólitótta őket. hogy adják át a szacharint. A Kocsis-téstvérek ellenkeztek, majd amikor a finánc el akarta tőlük venni, nekiestek, összeverték és a kezét több helyen megharapták. A pénzügyőrnek több társa segítségével sikérült csak a dühöngő emberékét megfékeznie. A Kocsis-testvérek ellen hatósági köreg elleni erőszak büntette címén indult meg az eljárás. Hétfőn vonta őket felelősségre a szegedi törvényszék. Beismerték, hogy a pénzügy­őrt megtámadták, de azzal védekeztek, hogy a pénzügyőr agresszíven lépett fel, ezért bántál mázták. A bíróság Kocsi.-- Sándort <?\ Sá­muelt 8 nap* fogházra Ítélte. HÜGI Kelemen ucca 3. Teljesen uijáatakiioii keriheiyiségéi csütörtökön este 8 órakor megnyitja. — A pénzügyigazgatóság szemléje a jégvert területeken. Az áldozócsütörtőki jégverés Szen­tesen és környékén helyrehozhatatlan kórokat okozott. A pusztít ásókról hétfőn tettek jelen­j tést a szegedi pénzügyigazgatóságnál, amely in­tézkedett. hogy a kárfelvételi előzetes eljárás meginduljon. A pénzügyigazgatóság intézkedé­sére dr. C s i k ó s János pénzügyi tanácsos ked­den kiszáll Szentesre és megkezdi a kárfelvé­telt. — Az Ínségesek bncsuja egy kerületvezutőtfll. A második népjóléti kerület vezetője, Prága y Ferenc, más hivatali beosztást kapott. Az Ínsége­sek elkövettek mindent, hogy Prágay megtarthassa régi beosztását, de a közszolgálat érdeke miatt kí­vánságuk nem teljesülhetett. A kerflletvezetőtől hétfőn reggel búcsúztak el az Ínségesek és bucsu­zóul szekfücsokrot nyújtottak át neki. Prágay Fe­renc megilletődve mondott köszönetet az Ínségesek ragaszkodásáért. Ernyőket S"- áthúzni divatot anyangal »iTáUlok és gyorsan hMitk, ^MANN ptta^sííniáéú'JJJ!' Mapernyők olcsó árban. «• — Kocsma «tón. S z é p József, Csaaádi Ká­roly és Z. Nagy Károly fia*al keresljodósecél-ik a rnntt érv decemberében egy» eate tsiíáíko«*«* a Steinia meHett Z e i s 1 e r József nevií kovács ­segéd barátjukkal. Zeisler tanácsit"« barátainak, hogy menjenek el néhány pobájr bom. mind'-grík fizeti a saját részéit. A társaság betért r egyfk felsőváinosi kocsmába és ott nébány THer bort ivott meg. Amikor izetésre került » sor, Zeisler kereket oldott. A társaság Vifi~tte az egésr szám­lát és Zeisler után eredt. Rá is akadtak se egyik mellék-uccuin. Kettő V'ogta ' - '—kivet­te zsebéből azt az összeget, amelyet neki kellett volna fizetnie. Zeisler az esel után rrJblás címén feljelentést tett barátai ellen. Ezek a feljelentés után visszatérítették az elvett pénzt. Hétfőn tár­gyalta ügyüket a szegedi törvényszék V«day-ta­nácsa. A vádlottak azzal védekeztek, hogy 7eisler volt az, akt a kocsmába invitálta őket, a fizetés elől azonbam ellépett Ez annyira feldtihösitette őket. hogy utána eredtek és elvették a pénzt. Csak annyit vettek el, amennyit neki kellett volna fi­zetni a kocsmábam. A bíróság bönösnefe mondotta ki a vádlottakat és fejeként 8—8 nap* fogházra itélte őket, de az Ítélet végrehajtását a nagyszá­mú enyhitő körülmén\lre való tekintettel, fel­függesztette. Az ítélet ellen a« ügyész feWebbezést jelentett be. — A Szegedi Pedagógusok KŐre ma délután fél 6 órakor tartja e tanévi záró ülését az egyetem központi épületében (Dngonics-tér, II. emelet 1. számú tantermében). Dr. Imre Sándor bidaposM egyetemi tanár tart előadást „Az iskola végzete" cimen — Halálos lngkftmérgezés. Szombaton este tftrt­tént, hogy a Szentháromság-ucea 36. szám» alatt lévő lakásán öngyilkosságot kísér eh meg özv. Viflánn Jánosné 50 éves awzony. Villáwné lugkövet oldott fel edényben és azt egybattásr» Vii1+». A mentők bevittaéfc a belgyógyászati '-'••-•' '••>, de segíteni nem lehetett rajta. A méreg teljesen összeroncsolta belső részeit, özv. Villáimé há­rom napig feküdt eszméletlenül a klinikán. Egy pillanatra sem tért magához, hétfőn délelőtt meg­halt. özv. VUlánn Jánosné régóla foglalkozott az öngyilkosság gondolatával. Nem volt egészséges és ezért keseredett el annyira, hogy lugkövet ivott. Holttestét beszállították a törvényszéki c ->stam intézetbe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom