Délmagyarország, 1934. október (10. évfolyam, 222-246. szám)

1934-10-10 / 228. szám

ío DÉI. MAGYARORSZÁG Í934 október 13. Megjelent a piacon a DOROGI SAJTOLTKOKSZ mely nem tartalmaz kátrányt. Fűst ás korom nélkül, tisztán hamuvá ég el. Egvértékü a gázkoksszal, ára olcsóbb. Egy próba meggyőzi önt, ez a modern technika legjobb alkotása. Ideáll» fűtőanyag! Kapható Bachnál, Szi. István tér. Tel. 44-26. WMWWMWWIWWlWWIH I «WWWHWWW I I IWWIlWM» • W »•MWI'HWWWHI llll Tiz üveg sör mellett fogták el a pálinkásdepó betörőjét (A Délmagyarország munkatársától.) Jelen­tette a Délmagyarország, hogy vasárnapról hét­főre virradó éjszakán betörő járt Schorr Ottó Kossuth Lajos-sugáruti pálinkamérésében. A tettes felfeszitette az Íróasztal fiókját, abból 390 pengó váltópénzt és egy aranyórát lánccal vitt el. A rendőrségi nyomozás rövidesen eredmény­re vezetett. Elfogták a tettest K a r a b á s Mi­hály 23 éves, Attila-ucct 8 szám alatt lakó ci­pészsegéd személyében. Karabás vasárnap este a pálinkamérésben iddogált. Ekkor már elhatározta, hogy kifoszt­ja az üzletet. Zárás előtt elbujt a félreeső helven es bezáratta magát az üzletbe. Amikor egyedül volt, felfeszitette az Íróasztalt, magához vette az ott talált pénzeket és zörgetett a házmester­nek, hogy engedje ki. A házmester gvanutlanul kiengedte. Ugvanis azt mondotta a házmester­nek, hogy elaludt» a zárórát és igv bezárták. A házmesternek a dolog nem volt gvanus. nvert máskor is megesett, hogy egy-két részeg ember az udvaron, a hordók között elaludt. Kiengedte hát az ismeretlen férfit, de előbb jól megnézte az arcát. A detektiveknek ilyenformán pontos személyleirást adhatott róla. A személyleírás segítségével került azután kézre Karabás. A személyleirást megkapták a rendőrök is. M ó ­r i k Imre rendőrnek az egyik vendéglőben fel­tűnt egy fiatalember, aki előtt 10 üveg sör ál­lott. Alaposabban szemügyre vette az illetőt és látta, hogy a kapott személyleírás egyezik az ismeretlen adataival. Bevitte a központi ügye­letre. Megmotozásakor rengeteg aprópénz ke­rült elő a zsebeiből. Karabás még ekkor is ta­gadott. Arra a kérdésre, hogy a sok aprópénzt hol szerezte, azt felelte, hogv az az ő művésze­te, azt nem árulja el. Később előkerült az aranyóra is, mire Kaarbás megtört és beisme­rő vallomást tett. Elmondotta, hogy társai is voltak a betörésnél, de azok megszöktek. A pénz 150 pen?ő híi ián megkerült. Karabás Mi­hályt a rendőrség letartóztatta és átadta az ügyészségnek. V-ovAza* ! Megérkeztek a szenzációs összes u j márkás RADIO K. Mielőtt vásárol okvetlen nézze meg nálam az uj rádiókat, mely .'elülmulja az eddigi készülékeket. Régi rádió­JÁt becserélem. Díjtalan bemutatás. — Kedvező részletek. Megérkeztek a legújabb csillárok. Amerikai irógének raktára. Kelemen Márfon Kelemen urrn 11. Szegedi vásározók hajnali kalandja a makói vásártéren Fegyelmi eljárás indult egy rendőrfogalmazó és egy detektív ellen (A Délmagyar ország munkatársától.) Ezév tavaszán, pontosan március 18-án kellemetlen kalandja volt több szegedi vásározónak a ma­kói vásártéren Spáczay Zoltán rendőrfogalma­zóval és Mihálovics Béla áetekt'wel. A vásáro­zók az eset után uanaszt tettek a fogalmazó és a detektív ellen- Panaszukban a kővetkező ér­dekes dolgot mondották el- Március 18-án. haj­nali 4 óra tájban Árendás György szegedi fiu a vásártéren szembetalálkozott Spáczay Zoltán­nal és Mihálovics Bélával. Mindkettővel vele volt felesége is. Amikor Árendás elhaladt mellet­tük. a civilruhás megkérdezte főle. hogy kicsoda és még mielőtt felelhetett vo'tr; teljes ereiével arculiitötte. Árendás erre elszaladt a téren, a többi vásározóval együtt alvó anyjához, hogy elmondja neki a történteket. A civilruhás azon­ban utána iramodott, fellökte és ütlegelni kezdte, majd elvette lakásbejelentő 'aviát és őt magát is el akarta vinni- A zajra felébredtek az árujuk mellett alvó vásározók ás tiltakoztak az el­len. h'ogy a fiutlelvigyék. A nagy zajra oda­sietett a rendőrtiszt is és kardot rántott. Dénes Antal és Székely László szegedi vásározókat kardiával ittlegelte. Székelyt ezenfelül arcul is ütöttei, majd mellibevágta. Haóonászás közben leesett a sapkája- Vukits Lajosné szegedi asz­szony em ette fel a sonkát, a rendőrtiszt öt is mellbelökte, Móra József dorozsmai gazdálko­dót. aki a lármára szinten felébredt és leszál­lott kocsijáról, kivont karddal a kocsi körű1 ker­gette­A panasz dr. Éliássy Sándrvr vidéki főkapi­tány elé került. Lefolytatták a tájékoztató vizs­gálatot. amelynek eredményéhez képest, a fennforogni látszó fegyelnr vétség miatt ugy a rendőrfogalmazó, mint a detektív ellen elren­delték a fegyelmit megelőző vizsgálatot. Spáczay Zoltán rendőrfogalmazó és Mihálo­vics Béla detektív tagadta a terhére rőtt Cse­lekményeket. Elmondották, hogy feleségükkel együtt Hain Ede hivatali főtisztnél voltak va­csorán, ahol hat liter bort ittak meg Hajnalfelé meritek haza. keresztül a vásártéren- Spáczay vallomásában nem tartótca kizártnak, hogy a heves gesztikulálás közben kardjával valame­lyik vásárost esetleg megérttette, de tagadta az ütlegelést. A detektív annyit ismert be, hogy kezét ökölbe szorítva a teje fölé emelte és az igazolásra felszólitott 'iut vállánál fogva megragadta. Arra vonatkozólag, hogy miért kel­lett a békés vásározókba belekötni, elfogad­ható indokot nem tudtak előadni. Az érdekes ügyben rövidesei döntés vár­ható. . Morfiummal ölte meg magát egy idegbeteg asszony (A Délmagyarorszdg munkatársától.) Hétfőn estefelé a Füredi-ucca 29. szám alatti házban morfiummal megmérgezte magát Fodor Gézáné nyugalmazott vasutas felesége. Fodorné súlyo­san idegbeteg volt és egy házi perpatvart vett annyira a szivére, hogy bezárkózott szobájába és elkövette az öngyilkosságot. Az asszonyt a mentők beszállították a kórházba, de segíteni nem lehetett rajta, meghalt- Holttestét a tör­vényszéki orvostani intézetbe szállították­Asz olvasó rovata 'Önbíráskodás a játszótéren Tekintetes Szerkesztőség! Már több alkalom­mal fordultam panaszommal a Délmagyaror­szág-hoz és a panaszom mindig orvoslásra ta. Iáit. Ez indított most is a levélírásra, kérve önö­ket, hogy e levelet lapjukban közzétenni szíves­kedjenek. Újszegeden kívül a Stefánia az, ahol a városi, állami es egyéb alkalmazottak a munka után a friss levegőn egy kissé megpihenhetnek. Én is városi alkalmazott lévén, a szabad délutánjai, mat a játszótér egyik padján szoktam eltölteni barátaim, egy volt detektív, egy géplakatos, va­lamint ennek barátja társaságában. Ebben a parkban van a város egyetlen játszótere, amely eddig inkább disz volt, mint játszótér, melyet a gyerekeknek csak nézni volt szabad Most azon­ban egy pár hét óta. hála és köszönet érte, a Délmagyarország hathatós • támogatásának, (Csősz a bokorban cimü cikk) a város hatósága végre belátta, hogv a gyerekeknek egészségügyi szempontból is kell a játszótér, megengedte, hogy a gyerekek este felé itt labdázhassanak. Velem egvütt többeket örömmel töltött el a gye­rekek gondtalan játszadozásának látása, felejt­tette velünk a megélhetés gond iáit. Nem ugy egy hölgy akinek, ugv látszik, fáj a gyermek­kacagás. Nap-nap után a gyerekkocsit pont odaállítja, ahol a legtöbb gyerek van. elveszi tő­lük a labdát és csak hosszas könyörgésre adja vissza, közben csirkefogónak, csavargónak, gaz­embernek nevezi őket. így volt ez tegnap is. Azon a címen, hogy a kocsiban ülő gyereket megüti a labda, felvette a földről, pedig legalább is három-négy méter­re volt a kocsitól. A gyerekek mind értelmes, komoly fiuk, odajöttek hozzánk és a legna­gvobb lehet 13 éves. igv szólt: „Bácsi kérem, tes­sék annak az assznnvnak szólni, mindig elve­szi a labdánkat". Mire én azt a tanácsot adtam nekik, menjenek és szóljanak a rendőrnek, őnagysága ezt meghallotta, a legdurvább, a leg­válogatottabb szidalmakkal illetett bennünket és az urával fenyegetőzött. Nem tudom, hogv őnagysága kicsoda, de neki tudnia kellene, hogy a gyerekjátszótér az­ért van. hogv a gyerekek játszanak raita, tud­nia kell. hogv a kertészház előtti kerek tér az a terület, ahol a gverekkocsiban ülő gverekek játszhatnak, a gyerekkocsival ne akadályozza a nagyobb fiuk játékát. Főleg ne sértegessen ide­gen em Kereket-, mégha egyszerűbb ruhájuk is van. különösen olvankor ne, amikor ő a bűnös. Feltételezem, hogv őnagysága nagyfokú ide­gességben szenved, épnen ezért nem tulaidoni­tok az elhangzott sértésnek nagvielentőséget, mert nem azt nézem, hogv mit mondott, hanem ki mondta. Egv tanácsot adok azonban őnagvsá­gának: ne képzelíe magát bírónak, hivatalos ha­tóságnak. Ha irigvli a gverekektől a szabad mozgást, a iátékot. a levegőt, menjen el a ko­csi iával máshová van pad elég. Tisztelettel: faláiiás.) Páliíy lázár elsőrangú divat uri szabósága TISZA LAJOS-KÖR­UT 46. SZ. Kitűnő anyagból, modern kivitelben öl­tönyöket a legszolidabb árak mellett készit Nagy választék hazai és angol divatazöveteklicn. 328 legmaqasabb ár­ban veszek KUCSKA Kossuth L. s-ut 21 Uj bort

Next

/
Oldalképek
Tartalom