Délmagyarország, 1934. szeptember (10. évfolyam, 197-221. szám)

1934-09-08 / 203. szám

T934 szeptember 8: DetlMAGyARORSZÁG 13 Intézeti Eeánykarahák és kötények, valamint nöi ruhák és pon­gyolák a legszebb kivitelben és legolcsóbban Belvárosi Női RuftaMáz!nti (ezelőtt Láncz lent) Széchenyi lét 13 szerezhetők bo — Székelési zavarok, vastagbélhurut, puf­fadtság, félelemérzés, bódultság, migrén és ál­talános rosszullét esetén a rendkívül enjhén haló természetes „Ferenc József" keserűvíz a gyomor és a bélcsatorna tartalmát gyorsan ki­üríti, a bélmirigyek működését élénlíití, a vér­keringést előmozdítja s tartós megkönnyebbü­lést szerez. Gyomor, és bélsperiaíisták a Fe­renc József vizet, ugy férfiaknál, mint nőknél és gyermekeknél teljes eredménnyel alkal­mazzák. , x Dr. Heksch Ágnes német és francia tanítását megkezdte (Boldogasszony sugárut 11.) 173 Kézimunkafonalakbagi lcnnaqxobb választék, leqolcsóbb árak PUspöU-bazár — Jövő vasárnap filléres vonat indul Sze­gedről Miskolcra. Szeptember 16-án Szegedről Miskolcra és vissza filléres gyorsvonatot indí­tanak- A vonat Szegedről 16 án 5 óra 14 »ere­kor indul. Miskolcra érkezik 12 ára 23 perckor­Visszaindul Miskolcról este 20 óra 25 pe-ckor. Szeged-állomásra érkezik 17-én 3 óra 19 perc kor. A filléres gyorsvonatra a menettévti fefv ára 6.20 pengő. x A bőrkereskedők 6 órai zárórája. A szegedi borkereskedők tisztelettel értesitik a bőrfeldolgo­zó iparosokat, hogy üzleteiket esrte 6 órakor zár­ák. Cianoztasson gibb és legolcsóbb vállalatnál. Filléres árak. Teljes garancia. Lakásf ertőtlenitő Vállalat, Tisza Lajos kőrút 58. Tel. 31-77 M — Gyermekjátsscódélutánok a Lechner-téren. A szegedi tanitök Klebelsberg szemináriuma egyik legfontosabb feladatává tűzte ki gyermekjátszóte­rek létesítését és azokon a gyermekek szakszerű felügyelet mellett való foglalkoztatását. A szemi­nárium vezetői a munkát már megkezdték. A Lech­ner-téren néhány fiatal tanitó felügyelete alatt he­tenkint kétszer játékdélutánt rendeznek, amely iránt eleinte csekély volt az érdeklődés, de később a gyermekek mindjobban odaszoktak, úgy­hogy legutóbb már igen nagy számú gyermek­bad játszadozott szakszerű felügyelet alatt. A gyermekdélutánokat szerda és szombat délutánon­ként tartják. Minthogy a mozgalom még kezdeti stádiumában van és anyagi eszközökkel nem ren­delkeznek, különböző játék- és tornaszerek be­szerzése és azoknak a rendbehozott Lechner-téren való felszerelésére és a játszódélutánoknak tanitói ellenőrzés mellett való állandósítása a Klebels­berg-szeminárium legközelebbi célkitűzése. * Kuglls Zsuzsanna okleveles zenetanár ének ós begedfi tanítását vállalja. Boldogasszony sugárut 42, I. S. M'tTti muiooat, Rácz Géza MnuzTth *.e »."«.lUzáa» Tömés P 3.—. Ti.rtílMiakneV »llr«lmamttak-n*k rá.zlBtfiiieWii IrlwIvíiKm^nv. 1 — A Pajor-szanatórium (Budapest, Vas-ucca 17.) nj olcsó kórházi osztálya. A Vas-uccai dr. Pajor-szanatórium a gazdasági helyzethez al­kalmazkodva. kórházi osztályt nyitott szana­tóriumi ellátással napi 8— pengő ápolási dijjaL A különszobák árait is lényegesen le­szállította Különleges gyógytényezői: Rádiumke­zelések, bélfűrdők (enterocieaner, Dannbad). szív­betegeknek kímélő és pihenő kúrák (electrocar­diograph), szénsavas fürdők stb NagyszaDásu víz­gyógy. Zander és ortopad gyógytermek. asthma­szobák. sebészeti osztály elsőrangúan felszerelt műtőtermeivel, plasztikai sebészet, emlőplasztika, orrkorrekció, arcmegfiatalitás (ránceltüntetés) stb., urologiai osztályán a legmodernebb berendezés és készülékek. Szülőosztály lfl napi legraévsékel­tebb átalányárban stb. — Tájékoztatást nyufi szí­vességből Szegeden: Temesváry József gyógy­szerész. Makón: gzöllő&sv Jenő gyógyszeréi MAKÓI HÍREK A makói református ifjnsági konferencia másor dik napián, szombaton délelőtt tél 11 ónkor dr. Batiz Dénes, délután 3 órakor Pogj'or István, este 8 órakor Kovács Péter tart előadást Va­sárnap reggel 9 órakor istentisztelet iesz zászló­áldással, délután 5 órakor templomi ünnepély, amelyen Zeman Mihály prédikál és e^e 8 óra kor tábortűz a református iskola udvarán. Az elő­adások a KIE helyiségében, Szirbik Mulós-ucca 2 *zám alatt lesznek i Névmagyarosítás. Dr. Sopsics Pál orw nevét a belügyminiszter- engedélyével Szentk áraira vál­toztatta. Bírósági hir. G i 1 i c z e János Révész-uccai kár­pitos különélő felesége a zárat felfeszítve, beha­tolt férje lakásába és onnan ruhákat, edényket és egyéb ingóságokat vitt el. A járásbíróság az asz­szenyt lopás vétsége miatt kétheti t'ognázbünte­lésre Ítélte, az Ítélet végrehajtását azonban három évi próbaidőre felfüggesztette. Krisztina királynő a Park Moziban. Gréta Gar­bó monumentális történelmi tárgyú filmjét mutatja be a Park Mozi szombaton és vasárnap. A MANSz kerti ünnepsége vasárnap lesz a vár­megyeháza belső kertjében, délután 3 és este 9 órai kezdettel. Belépődíj délután 20, este 40 fillér, gyermekek számára 10 fillér. Vármegyei lövészverseny Makón. A csanádme­gyei testnevelési felügyelőség rendezésében va­sárnap reggel 8 órai kezdettel vármegyei lövész­verseny lesz Makón. A versenyen a hat megyei já­rás és Makó város lövészei vesznek részt A ver­seny győztesei képviselik a vármegyét az őszi or­szágos lövészversenyen. A pénteki piacon az árak így alakultak: buza 14.60-15, árpa 12, zab 9.50, ókukorica 11—11.20, csöves tengeri 4—4.80. A baromfipiacon a tyúk ki­lójáért 75-80 fillért, a cirkéért 70—75, a libáért 70—78, a kacsáért 68—75 fillért és a tojás darabjá­ért 5 fillért fizettek. A hagymapiacon a helyzet vál­tozatlan. Két és fél pengős áron a szindikátus min­den felkínált vöröshagymát megvásárolt. Használt cserépkályhát keresek Makón, vagy Szegeden. Ajánlatokat makói kiadó továbbit, Cse­répkályha jeligére. Nikkelezett kirakatállványt megvételre keres Farkas órás Makón Hasábos- és vágottfa eladás. Értesítem a nagy-» érdemű közönséget, hogy a Széchenyi-tér 13. szá­mú házban, Iritz-üveges udvarában hasábos és vá gott tűzifa kereskedést nyitottam. Szíves pártfo­gást kér Bárányi Sámuel. Foglalkozást közvetítő iroda nyilik meg szep­tember 6-án Makón a városi bérpalotában: Dombi Mihályné hatóságilag engedélyezett foglalkozást közvetítő irodája, amely mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, háztartási, vendéglői, szállodai, ura­dalmi, kertészeti és egyéb foglalkozású alkalma­zottakat közvetít mérsékelt díjszabás mellett. Vi­dékiek 20 filléres válaszbélveget mellékeljenek. Az iroda nyitva délelőtt 8—fél 12, délután 3—6-ig. A munkaadók és munkakeresők szíves pártfogá­sát kéri Dombiné, Városi Bérpalota, földszint 2. (Tejpiac mellett). Ht 11 tiiisiíSk^cÉiÉs művészi szövése, posztó, selyem, georgette és fehérnemű anyagokban. SCHVAB KATALIN) fehérnemű és gépendliző szalonjában, Kelemen ucca 11, II. 16. 160 — Kormányzósértés a Csillag-börtönben. S törvényszék Vaday—Vild-tsmácsa pénteken dé! előtt kormányzósértési ügyet tárgyalt A vád­lott a Csillagbörtön lakója volt, a tanuk szintéi onnan kerültek ki- Szabó Antalné budapesti varrónő a szegedi kerületi börtönben töiti egy esztendős börtönbüntetését- Julius 18-án. a kormányzó születésnapján történt a kormány zósértás. A rabnők az ebédosztásra gyü'ekez tek. Kívülről katonazene hallatszott, a rabnők is érdeklődtek, hogy miért játszik a zene. Va­laki tudta, hogy a kormányzónak van a szüle­tésnapja. Szabóné ennek hallatára szitkozódni kezdett és durva szavakat mondott- A börtör Szabónét feljelentette. A pénteki főtárgvalásor a rabnő azzal védekezett, hogy nagyon dühös volt valamiért rabtársaira és ezért szitkozódott, de a szitkokat nem a kormányzóra értette Nem is hallotta, hogy miről beszélnek, nem tudta, hogy a kormányzóról van szó- Kihallgatott a bíróság tanúképpen egy sereg rabnőt. akik ter­helően vallottak és azt is elmondották, hogy Szabóné sohasem válogatja meg a kifejezéseit. A biTÓság Szabó Antalnét egyhónapi fogházra ítélte. A gyomrunkon át vezet az egészség utjai Ha néha elromlik, „Igmáadi" javitjaí — Áthelyeznek egy battonyai járásbírót. A szegedi ítélőtábla fegyelmi bírósága o érteken tartott nyilvános tárgyalás után igazságügyi közérdekből Bercse Gyula battonyai járásbiró nak, az 1912: VII. tc- 9- szakasza alapján fe­gyelmi vétség megállapítása nélkül, jelenlegi székhelyéről való áthelyezését elrendelte. SS Kisipari és kíslierss^dői köicsönakció Amikor a múlt év őszén a kereskedelemügyi minisztérium a bankszerű fedezettel nem ren­delkező kisiparosok és kiskereskedők kölcsönak­ciöját megindította, előfeltételül állapította meg, hogy a kormány az egyes városok részére ugyanakkora összeget bocsájt az akció céljá­ból rendelkezésre, amiennyit az illető városok megszavaznak. A megindítás alkalmával az állami hitelkeret összegét 5000 pengőben jelöl­ték meg, az összeg a város hozzájárulásával 10.000 pengőre emelkedett- Minthogy ez az ösz­szeg a szegedi igénylésekhez képest távolról sem bizonyult elegendőnek, a város deccmbeii közgyűlése a kamarának dir. Tonelli Sándor főtitkár utján előterjesztett indítványára és a: belügyminisztérium jóváhagyásától feltételezet" ten további 5000 pengőt szavazott meg- Bár at első 10.000 pengő már teljesen kimerült és bár a kereskedelemügyi minisztérium a saját 50C0 pengős ujabb hozzájárulását a Pénzintézeti Központ utján már hónapokkal ezelőtt a ka­mara rendelkezésére bocsájtotta, az ujabb ak­ció nem volt megindítható, mert a belügymi­niszter a város határozatát nem erősítette mej és a város saját hozzájárulását neim utalva*; nyozhatta- A kamara két héttel ezelőtt a ke*' reskedelemügyi minisztérium utján újra intern veniált a belügyminisztériumban és interven­ciójának eredménye lett, amennyiben a kama­rához érkezett értesítés szerint a balügyminisz^ teír augusztus 23-án kelt rendeletével a vára? határozatát jóváhagyta. A jóváhagyó leiratnnft a birtokában a városnak a megszavazott 5000 pengőt be bell fizetni a kölcsönakció folyót; számlájára, aminek megtörténte után az ínté" zőbizottság megkezdheti az elintézetlen nagy-j számú kölcsönkérvények felülbírálását. clothkötényben Iskolába járassa gyermekét Legcsinosabb kivitelben, legolcsóbban Tisza Áruházban Püspökbazár épület A mezőgazdasági kiállítás két utolsó napja. Vasárnap este zárul a mezőgazdasági ¡siá'Mtás*. az utolsó két napon a kiállítás változat'an • -Ije® gazdagságában várja a közönség látón >áiy Az utolsó két nap külön attrakciója az -bkiáty litás. Az ebkiállitásmáJ külön belépődíj nin ai kiállítás belépődija 20 fillér, gyaremekeknek 101 fillér. Baranyl főispán adta az első dijat a sze-J gedi ebkiállitásra. Egy aranyérmet ,,Szegedi győztes 1934" felírattad a szegedi fajtiszta eb*i tenyésztés előmozdítására­_ A mostoha becsületsértési pere. Beszámol-» tunk arról a becsül etsértési perről, amit Ma ioB Sári indított Major Gyuláné ellen. Az ügyben most a következőket közlik velünk: „Major Sári Újszeged, Középfasor 163. szám alatt lakó urleány becsületsértésért feljelentette mostoháját. A tény-» állás az, hogy Major Gyuláné, aki mindenfelé a családot becsmérlő kifejezésekkel élt, különváltál! él férjétől. Major Sárinak a különválás után jött tudomására, hogy mostohája állandóan a saját cselédlányuk, volt bejárónőjük és mások előn is becsmérlő kifejezéseket használt ellene és kifeja. zéseivel súlyosan érintette jövőjét. Ezért a kény* szer hatása alatt, hogv további becsmérléseit meg* akadályozza és becsületét megvédje, kénytelen volt a bírósághoz fordulni. A járásbíróság hatvan pengő pénzbüntetésre, vagy hatnapi elzárásra é« a költségek megfizetésére ítélte, de az ítélet végre» hajtását három évre felfüggesztette- Major Gyulá» né fellebbezett, a fellebbviteli biróság az Ítélete* helybenhagyta, de a sértések halmozására és su-. lyosbitására való tekintettel a három évi felfüg­gesztést elejtette " párisi tiivaw eiami foglalkozni óhajtó hölgyek és urak adják le címeiket — WEINBEER GYULÁNÉ Budapest, IX., Kálvin­tér 9. cimre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom