Délmagyarország, 1934. szeptember (10. évfolyam, 197-221. szám)

1934-09-07 / 202. szám

4 DÉL.MAGYARORSZÁG 1034 szeptember 7: és rendkívül súlyos sérelemnek tartom. Minden nap 'tapasztalom az utóbbi időben, hosry mennyire megnehezedett az egyetemi beiratko­zások tehetősége- Ismert nevil tekintélyes szege­di szülők egész tömege jelentkezett nálam és kérte, hogy támogassam gyermekének egyete­rtii felvételét. A jelentkezők között nagyon sok van olyan, aki jeles érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik. Hát ezt lehetetlennek tartom, mert hiszen Szeged minden polgárt, nagyon jól em­lékszik arra az ígéretre, amelyet a város közön­sége a hatalmas egyetemi terhek elvállalása el­lenében kapott, hoigy a szegedi egvetemre minden sze­gedi polgár fia, ha a feltételeknek különben megfelel, akadálytalanul beiratkozhatik. Ez a kívánság természetes is volt. mert hiszen az egyetemért vállalt hatalmas adósságok ter­hei az adófizető szegedi polgárok vállaira ne­hezednek. Ez a meggondolás vezet, amikor a ná­lam jelentkező diákoknak minden további nélkül kiadom az ajánlólevetet, amikor a szegedi diáikok felvételi kérelmét a legmelegebben támogatom a- egyetem hatóságánál. Természetes, ha a mi­(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen­tette a Délmagyarország, hogy szerdán reggel a dorozsmai utbn rablómerényletet követett el Koppan Tóth Mátyás 65 éves dorozsmai lakos ellen egy 24—25 év körüli mezítlábas fia­talember. A merénylő doronggal támadta meg Koppan Tóthot, eltörte mindkét kezét és fejét is összezúzta. A szerencsétlen embert a mentők szállították be a szegedi közkórházba, ahol azótn is élet-halál között lebeg. A tettes Koppan Tóth Mátyásnak 100 pengőt tartalma­zó pénztárcáját is elvitte magával. A rendőrség és a dorozsmai csendőrség szerda reggel min­(A Délmagyarország munkatársától.) A Mars-tér kövezésének olyan régóta vajúdó­it; ¿ódó dolga végre — ha igaz a hir — elintéző' dik• A belügyminiszter értesülésünk szerint alá­itta a közgyűlés Mars-téri határozatának jóváhagyó záradókát és igy a határozat jog­erőre emelkedett• annak alapján a város ható­sága most már megkötheti a végliges szerző­dést a HÍTSC'I R.'P'" y CÉ^AL. amely a 1 ^UTÓBBI raszter ilyen szűkre szabja meg a kereteket, ak­kor az én támogatásomnak sem lehet értéke, mert az egyetemi hatóságokat kötelezi a rninisz­teriteg megállapított létszám. Azt viszont képtelenségnek tartom, hogy akad­jon szegedi polgár, akinek fia, ha a feltételeknek különben megfelel, ne iratkozhasson be arra az egye­temre, amelynek hajléka édesapja adófilléreiből épülhetett fel. — Már most is kijelenthetem, hogy abban az esetben, ha az egyetem hatósága valamilyen akcióra készüí a felvehető hallgatók létszámá­nak emelése a sérelmes miniszteri rendelet meg­változtatása érdekében, a magam és a város hatósága, valamint közönsége részéről azt min­den erőmmel támogatom- szükség esetén felter­jesztést is intézek a kultuszminiszterhez, akinél Szeged iránt igen meleg rokonérzést tapasztal­tam legutóbbi látogatása alkalmával. Különben nagyon örülnék annak, ha az egyetem ügyei na­pirendre kerülnének a szeptemberi közgyűlésen, legalább a közgyűlés megfelelő formában kife­jezést adhatna aggodalmának és tiltakozásának az egyetem épségét bármilyen formában fenye­gető rendelkezések, vagy tervek ellen. denfelé keresi a tettest. Személyleirását meg­küldték valamennyi környékbeli rendőrségnek és csendőrségnek. Csütörtök reggel a személyleírás alapján el­fogtak egy mezítlábas férfit, aki alaposan gya­núsítható a rablótámadás elkövetésével. Az il­lető tagadja, hogy ő lenne a tettes. Megmoto­zó sakor pénzt, vagy pénztárcát nem találtak nála, de alibit nem tud igazolni. Az elfogott gyanúsítottat a kórházban szembesítették Kop­pan Tóthal, aki azonban határozottan nem is­merte fel benne a támadóját. A nyomozás fo­lyik. verseny tárgyald'on a legelőnyösebb ajánlatot tette a Mars-téj- kövezésének elkészítésére és igy a közgyűlés ezt az ajánlatot fogadta el. A kedvező hirt csütörtökön délelőtt Körmen­dy Mátyás o- szágsryüiési képviselő közölte dr. Pálfy József polgármesterrel. Elmondotta Kör­mendy. hogy Buq,apesten járt és érdeklődött a belügyminisztériumban a jóváhagyás iránt- Azt ja választ kapta, hogy a jóváhagyás megtörtént. Tatics államtitkár, a belügyminiszter megbízá­sából hétfőn irta alá a jóváhagyó rendeletet, amely rövidesen megérkezik Szegedre. — Most már semmi akadálya sincs annnk — mondotta Köfimeindy bejelentése után érdek­lődésünkre a polgármester —> hogy a vállal­kozó késedelem nélkül megkezdje a munkálato­kat a Mars-téren. Azt szeretném, ha ennek a nagyszabású munkának a lehető legnagyobb ré­szével még az idén elkészüljön a vállalkozó, még a fagyos időjárás beállta előtt. hogy a ta­vaszra már ne maradjon sok belőle. Abban ál­lapodtunk meg, hogy az alapmunkálatok elvég­zése után egy teljes perronrészt kiépítenek előre- Erre azért van szükség, hogy a gyakor­latban kipróbálhassuk a perronos megoldást, amely ellen az utóbbi időben kifogások hang­zottak el. A gyakorlat fogja megmutatni, hogy beválik-e ez a rendszer, vagy más, jobb rend­szert kell alkalmaznunk. Valószínűnek tartom, hogy a vállalkozó most már egy-két napon be­lül megkezdi a munkát, amely tudomásom szerint teliesesa elő van készítve. CSŐSZ A BOKOR MÖGÖTT Izgalmak a Stefánia-ligetben egy futballabda miatt (A Délmagyarország munkatársától.) Nagy iz­galmak keletkeztek csütörtök délután a Stefánia­ligetben egy négyes futballabda körül. Egy sereg 10—12 éves kisdiák állott szemben a liget csőszével a labda miatt. A kérdéses, szép, sárga bőrlabda a csősz kezében volt és a gyerekeknek hiábavaló volt minden könyörgése, rimánkodása, a labdát a csősz nem volt hajlandó visszaadni... A csősz a gyerekeket felsőbb fórumokhoz utasította. A kis­diákok igazuk tudatában, bátran megjelentek a „felsőbb fórum" előtt, a csőszházban, délután fél 6 órakor és ott esedeztek a városi kertész előtt, de nála sem értek célt. A labda ott maradt... Az izgalmak akörül keletkeztek, hogy a futball­labda, a csősz szerint, bűnbe esett, illetve begu­rult a fűbe. A csősz, — mintha ez volna a főfel­adata —, egy bokor mögé elbújva leste azt a pilla­natot, amikor rácsaphat az ártatlan játékra. Ami­kor ugy vélte, hogy elérkezett az idő, a gyerekek legnagyobb rémületére előugrott a bokorból és ke­zébe kaparintotta a bűnös jószágot... Ezek a gyerekek azonban modern mai gyere­kek, akik nem szaladtak haza sirva, hanem bátran szembeszálltak a liget fejedelmével és követelték vissza a labdát, amely a legkisebbikük tulajdona volt. A csősz azt felelte, hogy a labda beleesett a fűbe, tehát nem adja most vissza, majd csak ak­kor, ha arra sor kerül. — A labda nem esett a fűbe! — replikázta®: a gyerekek. Lemérték a távolságot, amely a fü és a labda tényleges helye között terült el és kimutatták, hogy a labda legalább egy méternyi távolságra volt a fü szélétől. De tanukat is kerestek és találtak iga­zuk megvédésére. Három felnőtt kaszás, aki a ffi­vet irtotta, igazolta, hogy a labda nem volt a fő­ben. A gyerekek ennél is tovább mentek. Nemcsak ténykérdésben, de jogkérdésben is szembeszálltat a zordon őrrel: — Hogy jön maga ahhoz — mondták neki —, hogy egy ötpengős labdát elvigyen? A csősz erre azt felelte, hogy őt joga és köti* lessége serkenti a fü védelmére, a fűbe esett lalv> dát tehát el kellett vennie, és kilátásba helyezte azt is, hogy esetleg 10 pengőbe is belekerül a „hecc" a fiuknak. A gyerekek érveltek a kertész előtt Is. aki ne­vetve utasította el őket. Kijelentette, hogy esetleg hétfőn visszaadja a labdát, de figyelmez­tette a gyereksereget arra, hogy a labda vissza­eső... A csősz már többször elcsípte a „bőrt", amint tilosban garázdálkodott... Beszéltünk a gyermekekkel. Valamennyi okos, értelmes fiu. Igy adták elő a történetet. — A Stefánián futballoztunk. Kérem, hol Ját­szunk, ha nem ott, nem igaz? Itt Szegeden nincs egy rendes hely, ahol játszani lehet. Maga a csősz volt az, aki régebben megengedte, hogy ha a ker­tész elmegy, futballozhatunk Is. De most nem is futballoztunk. A labda pedig nem volt a fűben, be­csületszavunkra! — Drága dolog egy ilyen futball — folytatták nekilendülve a gyerekek. Nem tudjuk, hogy egyál­talán visszakapjuk-e. Nem akarunk senkit se gya­núsítani, de jobb volna, ha a labda itt volna, mint­hogy ott van... Ez a tagadhatatlan tipikus diák-észjárás min­denesetre figyelemreméltó. Nekünk csak ennyi hozzálennivalónk van ehhez az ügyhöz: és ha a labda be is ment a fűbe, hát az olyan egetverő bűn? Adják vissza a gyerekeknek a labdát! Vasutasok, állami tisztviselők! A régi ari:hípe« IpMolvHnyoV érvény MI tv vé/éve 1 megszűnik. Az nj igazolvánvba ni (énykóp kell. 'j drb «, 1 |2xlO-e« kemény kartonra 4 Oft ftlUAMVl fényképésznél, Széchenyi hozva P Ot^IUn XI Korzó Mozivá' szómba Fájdalommal jelentjük, hogy GARÁI EMIL cukorkakereskedő folyó hó 5-én rövid súlyos szenvedés után elhunyt. Teme­tése 7-én délelőtt 10 órakor lesz a zsi­dótemető ciaterm élből. Gyászolják édesanyja, rokonai, is­merősei, barátai és alkalmazottai. Elfogták a dorozsmai rablótámadás tettesét Koppan Tóth Mátyás nem ismerte fel iámaüófáí Mltánn napon Dclfll um iieghezdik a Nars íér Kövezését Jogerőre emelkedett a közgyűlés határozata

Next

/
Oldalképek
Tartalom