Délmagyarország, 1934. augusztus (10. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-05 / 176. szám

1934 augusztus 5. Dl5, í. MAGYARORSZÁG A LEGIGAZSAGOSABB ADO írta TONELLI SÁNDOR. Hirtelenében nem tudnám megmondani mi­lyen incidensből kifolyólag, a múlt héten egyik budapesti újság közölte egy tanárnő levelét, aki igazán megható elismeréssel vere­gette meg a saját vállát, elmondván, hogy ő nem ment férjhez, ellenben van havi 320 pengő fizetése, amiért napi négy órát kell tanitani, egyedülálló személy létére minden esztendőben félre tud tenni annyit, hogy jut neki külföldi nyaralásra, amivel szemben volt osztálytársnői, akik férjhez mentek, há­rom-négy gyerekkel kínlódnak, sőt van kö­zöttük olyan is, aki padlót kénytelen súrolni. Ilyen áldozat ellenében bizony ő nem hajlan­dó feláldozni a függetlenségét, nem hajlandó férjhez menni valami kisfizetéses tisztviselő­höz, inkább éli kényelemben a saját külön életét. Becsületére legyen mondva a magyar kö­zönségnek, nem volt hajlandó magáévá tenni ezt a cinikusan komfortos életfelfogást. A szerkesztőséghez egymásután futottak be a til­takozó levelek, melyeknek egy része a lapban meg is jelent. Kiki a maga beállítottsága és egyéni felfogása szerint tette birálat tárgyává a napi négy órát dolgozó és havi 320 pengőt élvező tanárnő elméletét. Volt lirai hajlandó­ságú asszony, aki azt irta, hogy a tanárnő csak azért mondhatott ilyeneket mert nem ismeri a családi élet melegét és azt a boldog­ságot, amit a gyermekek jelentenek. Volt, aki megrótta az önzés filozófiáját és a mene­külést a családfenntartás kötelezettsége alól. Volt, akinek soraiból kicsengett a gvanu, hogy a tisztelt tanárnőt nem vette el senki és igy maradt meg nölegénynek. ami egyébként a francia garconne kifejezésnek egészen jó ma­gyar fordítása. Volt, akii a jelenséget áíitaláno­sitotta és^azt a következtetést vonta le belőle, hogy a nőket vissza kell szorítani az önálló ke­reseti foglalkozások teréről, mert elveszik a kenyeret és a családalapítás lehetőségét a fér­fiak elől. Volt végezetül olyan is, aki felvettette az agglegényadó gondolatát, amely azonban kiterjesztendő volna mindazokra az egyedül­álló^ nőkre -is, akiknek jövedelme egy bizonyos, a létfenntartáshoz szükséges szinvonalat meg­halad. őszintén mondva, a tanárnő levelét én sem találtam nagyon épületesnek. Morális felfogása annyira sántikál. hogy mankóval sem lehet rajta_ segíteni. Dicsekedni azzal, hogy jobban és kényelmesebben tud élni, mert elhárítja ma­gáról a családi kapcsolatok gondjait és köte­lezettségeit, nem vall túlságosan magas erköl­csi színvonalra. Lehetnek mások is, akikben ¡kevéssé van kifejlődve a másokért való küzkö­dés érzése, de amig hallgatnak, nem lehet tudni, mi lakik bennük és nem lehet semmit sem csi­nálni ellenük. Lehet, hogy kényszerítő okok is forognak fönn, amelyek egyedülálló életre szo­rítanak egyeseket. Az ilyenek esetleg sajnálni valók. De ha egy nő egyenesen dicsekszik, hogy a kényelme kedvéért megtagadja az em­ber! élet biológiai alaptörvényét, azt én éppen tanárnőnek alkalmasnak nem tekinthetem. Ha azonban már idáig eljutottunk és általá­nosítást is vittünk bele a kényelem imádatát hirdető tanárnő esetébe, akkor igazat kell ad­nunk azoknak a levélíróknak, akik az osztó igazság olve alapján azt követelik, hogy ha valakinek megvan az anyagi oreje és a jöve­delme, ne vonhassa ki magát a mások eltartá­sának kötelezettsége alól. Ezt szolgálná az agglegényadó. vagy helyesebben egyedülálló személyek adója, amely arra van hivatva, hogy kiegyenlítse az igazságtalanságot, amely abban mutatkozik, hogy ma az állam egyfonmán terhel meg két azonos jövedelmű egyént, tekintet nélkül arra, hogy az egyik egymagában áll, a másik pedig ugyanabból a jövedelemből három­négy- vagy öttagú családot kénytelen eltartani. Tudom nagyon jól, hogy minden adó igazság­talan, illetve minden adónemnek vannak ki nem küszöbölhető igazságtalanságai. Azt az adót, amely valóságos jövedelmük arányában terheli meg az embereket még nem találták fel és nem is fogják feltalálni mindaddig, amig az adótörvényeket emberek csinálják s az adókat emberek vetik ki, nem pedig a lelkekbe és ve­sékbe látó félistenek. Az egyik-ember a parag­rafusok útvesztőjében jobban el tud igazodni és jövedelmét iobban el tudja titkolni, mint a másik. Mindenütt vannak emberek, akikről a köztudatban él, hogy sokkal kisebb mértékben járulnak hozzá a közterhek viseléséhez, mint ahogy azt jövedelmük indokolná. Az agglegény­adónak, illetve egyedülálló személyek adójának is lennének igazságtalanságai Vannak ugyanis egyedülálló emberek, akiknek közvetlen családi kötelék nélkül is vannak másokkal szemben eltartási kötelezettségeik. Esetleg vannak, olyanok is, akik privát jótékonyság formájá­ban rójják le másokkal szemben emberi kötele­zettségeik egy részét, bár ez a tetszésükre bí­zott jótékonykodás nagyon messze áll a csa­ládfenntartás állandó gondjától. Vannak olya­nok is, akiik ártatlanok aibban, hogy társtalan maradt az életük. A nagy átlag mellett azon­ban ezek kivételek. Az igazság mégis az marad, hogy annak, aíki négy szájnak ad kenyeret, ke­vesebbje marad ugyanabból az összegből, mint annak, aki csak magáról gondoskodik, még ak­kor is, ha kalácosal helyettesíti a saját ke­nyéradagját. Ezért tairtom én az egyedülálló személyek adóját a legigazságosabb adónak. Hirtelenében nem tudnám megmondani, hogy a jövedelmi adónak ötven százalékos megpótlékolása és a fizetésük után jövedelmi adót nem fizető, egye­dülálló közalkalmazottak bevonása a jövedel­mi adó fizetésének kötelezettsége alá. az ilyen személyeknél mit jelentene. Azt hiszem, erre a kérdésre a statisztikai hivatal is csak hosszú számitások után tudna megfelelni. Lehet, hogy a pénzügyi eredmény nem lenne túlságosan nagy de ez nem is fontos. A fontos az, hogy senki se vonhassa ki magát az eltartási kötele­zettség alól. És éppen ezért én ezt az adót ki­mondottan céladónak tekinteném, amely egy határozott oélra, az Ínségesek ellátására volna fordítandó. A másik oldalon viszont ugyanany­nyival leszállítanám a családfenntartók ínség­adóját, amiennyit ennek az uj adónak hozadé­ka kitesz. Morális értelemben csalááapai és családanyai terhet rónék azokra, akik e köte­lezettség teljesítése alól bármely oknál fogva kivonták magukat. Mikor a legmagasabb közület, az állam, arra az álláspontra helyezkedik, hogy egy civilizált társadalomban senkinek éhen pusztulni nem szabad és mindenkinek, aki önhibáján kívül nam tudja a betevő falatot megszerezni, biztosi tani kell a megélhetés minimális feltételeit, akkor az elemi igazság követeli meg azoknak fokozott igénybevételét, akik senkit sem tartanak el, mert ők könnyebben áldozhatnak, mint akik már eljutottak teljesitő képességük határához. Igaz­ságtalanság senkivel sem történik, legfeljebb az a háziasszony, aki ma padlót súrol, kissé megkönnyebbül, a nölegény sorára büszke ta­nárnő pedig csak minden második esztendőben jut majd hozzá, hogy külföldön nyaralhasson. rfllftp halászcsárda Rodoii-Ur 9. szám. szeretettel várja a szabadtéri játékok vendégeit harcsás halpaprlkásra ts tnrAscsnszára. Kitűnő fajborok, frissen csapolt sör minden idő­ben. A tulajdonos számol. B o m n A f h I «'ne műbútorasztalos és C I II d I II Ldkila redfayipiri tijomo megnyílt fSsi5s Tel. 14-20. J2H e szakmába vágó mankát, javítást olcsón, szakszerűen, felelős­ség mellett. 319 »HATTYÚ« kelmefestő, vegytisztitó üzem és gőzmo­sóda hétfőn, augusztus 6-ikán, uf helyiségébe, HORVÁTH MIHÁLY UCCA 7. SZ. ALÁ (Danner-ház) KÖLTÖZIK. — Minden e szakmába vágó munkát uj helyiségében is legolcsóbban, legszakszerűbben vé­gez, kéri i. t megrendelői további szí­ves pártfogását. 117 oQfodyek ruotfífjrtjdjDTbi íiikacL NI VE A NIVEA-CREME: P —.50—8.— NIVEA-OLAJ: P —.90—8.5« nelersdort Vegyéaxett Cvdr Rí. Bndanesi VII. Dz orvos és a makacs öngyilkosjelölt (A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Rucholtz János tisztiorvost tegnap délután a Rigó-ucca 6. szám alatti házba hívták egy öngyilkoshoz. Az illető, Zsoldos Mihály 31 esztendős napszámos az orvos megjelenését a legnagyobb ellenszenvvel fogadta. Hozzátar­tozói elmondták az orvosnak, hogy a fiatalem­ber már régebben megmérgezte magát lug­kővel. azonban nem hajlandó orvoshoz men­ni, vagy orvost hivatni. Zsoldos a tisztiorvosnak is kijelentette, hogy semmi körülmények között nem megy a kórházba. Azért itta a lugkövet, mert meg akar halni. Hiáha volt az orvosnak minden rábeszélése, Zsoldos makacsul ragasz­kodott ahhoz, hogy meg akar halni. Az orvos végül is ncun tehetett mást, telefonon értesí­tette a dologiról a rendőrséget. A Rigó-ucca 6. számú házba ezután rendőrök mentek és meg­magyarázták Zsoldosnak, hogy be kell menni a kórházba. Mentőket hivattak, akik ezután be is vitték az öngyilkosjelöltet a kórházba. Itt megállapították, hogy állapota súlyos, élet­veszélyes. de remény van arra, hogy életben marad. A KONZUMBAN Boldogasszony-sugárut 42. Kossuth L. sugárut 1. U kg. csokoládé 100 fillér * kg. kakaó 40 fillér 1 liter fehér asztali bor 46 fillér 1 drb házi szappan, cca 40 deka 26 fillér 1 kg. csabai kolbász 300 fillér 10 deka ementháli sajt 24 fillér 10 deka tea-vaj 24 fillér Ismét uccai botrányt okozott a „szerencse fia" (A Délmagyarország munkatársától.) A mult héten jelentette a Délmagyarország, hogy Far­kas György nyomdászsegéd, aki tavasszal az osztálysorsjátékon 60 ezer pengőt nyert, nagy botrányt rendezett a városban. Fehérneműben rohant ki a Hunyadi-tér 5. szám cfiatti házá­ból egy délután és végigszaladt a városon. Természetesen rengeteg nézője akadt a lengán öltözött embernek. Farkas egyenesen a rend­őrségre szaladt ós ott ordítozott. Le kellett vinni a fogdába, de még ott is ordítozott ós fej­jel aikart a falnak szaladni. Hat markos rendőr fogta le és kény szer zubbonyba öltöztette a .szerencse fiát". ahogy ő magát nevezi. A nendőrbiró ezért a kilengéséért a napokban 30 pengő pénzbüntetésre ítélte. Szombaton délután ismét épületes jelenetet rögtönzött Farkas György, ezúttal a Széchenyi­téren és az Aradi-uccában. A délutáni órákban részegen beszállított a központi ügyeletre és ott dr. Kátay Lajos rendőrfogalmazó, ügyeletes tiszt előtt panaszt akart tenni az egyik kocs­máros ellen, aki álMtf'la? drágán mérte a bort. Az ügyeletes tiszt a panaszt nem vette fel, ellenben elktildte Farkast A nyomdászse­géd ezután a Széchenyi-téren rendezett bot­rányt. Szidta a rendőrséget, molesztálta a járókelőket. Ugyanígy tett az Aradi-uccában is. Az örszemes rendőr elő akarta állítani, de Farkas elmenekült, nekiment a rendőrnek. Végül is kocsiba kellett tuszkolta és ugy vitték be a rendörségre. Itt azonnal őrizetbe vették, levitték a fogdába és ha majd kijózanodik, el­engedik. Megindult ellene botrányokozásért az eliárás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom