Délmagyarország, 1934. augusztus (10. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-05 / 176. szám

OlfiCMAGyARORSZAG 1934 aujrusítus 5: Minden hölgy csak GF» harisnyát visel ¡fimT Tpt|Vér.ilM mert a l«£rszehb, le-riobb és logoicsóhb 11111«!% ICSI fCI URIIUl f MujMMa. «mMM^MM^BMMBBBKJHWWHBIMBWP^Hy 'jimff H'IIWLIIWWJBHiil ji.1 hftiüli i il ülWWitMIlüWLMinBMMjBlJBMPHBMIjKt^^ Hat riport a világháború kitöréséről Fényszórók csóvái szántanak az égen A háború első éjszakája Zimonyban — Rémhírek — Giessl vacsorája Cirkáló monitorok a Dunán és a Száván Amikor Zimonyba befutott a vonat, csak egy futó pillantást vetettem a katonasággal megrakott ál­lomásra, nem figyeltem az állomási önökre sem, aki fehér keztyíijében, mint a cövek állott hapták­ban Giessl előtt, halványan emlékszem arra, hogy tisztek, sárga zsinórral a derekukon vigyázz állás­ban jelentést tettek, odakint széles landauerek áll­tak, némelyiknek katona ült a bakkján, belevetet­tem magam egy kocsiba és odakiáltottam a ko­csisnak: — Amilyen gyorsan csak tud, hajtson a posta­hivatalra! Egyetlen gondolat izgatott: én legyek az első, aki megtelefonálja Pestre, mi történt délután öt óra harmincnyolc perc óta. Igazolványom volt, hogy készpénzfizetés nélkül, budapesti meghitelezésre telefonálhatok. Dringend kértem a Nemzetközi Távirati Hirlap számát. Egyetlen vonal volt csak abban az időben Zimony és Budapest között és a felek egy kopott posztóval bevont fülkéből telefo­nálhattak. A fülkében egyedül a zár volt tökéletes. Ugy látszik, ezt senki sem használta. Ot perc alatt megkapjam Pestet. Maga a szerkesztő, Sándor doktor jelentkezett. Magamra zártam a fülke ajta­ját és izgatott hangon adtam le jelentésemet Ta­lán üz percet vett igénybe jelentésem, de nem tet­tem le a kagylót. Megmondtam: esak akkor ha­gyom abba A beszélgetést, im Budapestről jelentik nekem, hogy az újság rendkívüli kiadása a sokszo­Tositó géphői kikerült. Odakint már döngették a fülke ajtaját én azonban rendületlenül beszéltem tovább. Előbb hangulatképeket adtam, aztán — el­szavaltam Petőfi Apostolának utolsó részét Emlékszem, hogy Aradon az önképzőkörben arat­tam ezzel valamikor nagy sikert. Majd sor került Madách Az ember tragédiájának arra a jelene­tére, ahol az Ur vitatkozik Luciferrel. A végén megint Petőfire került a sor, szótagolva szavaltam el a falu végi kurta korcsma históriáját, És Pest még mindig nem jelentette, hogy a rendkívüli ki­adás készen van. Erre megkértem őket: olvassák vissza nekem, amit lediktáltam, odakint Persián Adám már a lábával rugdosta a fülke ajtaját, egy bécsi kollégám pedig a katonasággal fenyegetőd­zött Homlokomról szakadt a veríték, a fülkében a sü­ni füst miatt — még ma sem tudok azóta cigaretta nélkül telefonálni — kibírhatatlan volt a helyzet Végre Sándor doktor belekiáltotta Pesten, a Wes­selényl-uccában a telefonba, hogy a NTH külön­kiadása elkészült. Annyi erőm volt csak. hogy meg­kérjem rá: hivja fel azonnal a Neues Pester Jour­nalt és mondja meg nekik, hogv hívjanak ők drin. gend Zimonyban és — összeestem... Egy óra tizenegy percet töltöttem el a Zimonyi postahivatal telefonfülkéjét»««. de én voltam az egész vilájron az első ujságiró, aki birt adott Giessl elutazásáról. Budapesten a miniszterlenőkség előbb tudta az eseményeket a Nemzetközi Távirati Hirlap jelentéséből, mint Bécsben gróf Berchtold. Amikor Giessl Vladimír gondosan elkészített je­lentését este kilenckor telefonon továbbította Bécs­be. ott azt mondták neki. hogy: ez4 már tudjuk Pestről... Mavor Józseffel mentem el nyolc óra után 9 Ho­tel Central kerthelyiségébe. Vastag törzsű fák slatt asztalok álltak fehér abrosszal letakarva és lampi­onok lógtak kifeszített zsinórokon Zsúfolva volt a kert. Az egyik asztalnál katonatisztek társasá­gában ült Giessl feleségével és kis fiával. Egy hu­szArezredes és a hatvannvolcadík rvlogezred pa­rancsnoka foglaltak helyet az asztalánál. A sarokban a cigány játszott Oreg móré ült a cimbalom mellett, a prímás mé­lyen hajlongott, miközben hegedült... De mennyire más volt ez a muzsika, mint az, amelyiket elhagytam a békével együtt a trenrsén­teplici parkban. Uj nótákat játszott, ezeket most kell majd megtanulnunk.. Hirtelen eszembe jutot­tak azok, akiktől Teplicen bucsut vettem: B a 1 a s­s a doktor, — most ünnepelte harmincéves Jubileu­mát — akkor még velem együtt fiatalember volt és de nagyon szerette a muzsikát. Aztán Metter­nich horceenő, Sándor Móric űróf lánya, mece­nása minden cigányprímásnak, Skribenszky báró négylovas fogatával... A Prinz Eugen Mars-ot húzták a zimonyi Central Hotel kertjében és a tisztek felálltak az asztaluk mellett. Aztán a Gotterhaltet és — újra felálltak a tisztek. Gyöngyöző poharát felkapta Giessl és rossz magyarsággal odakiáltotta felénk, hogy: „Elien A kirÁlt" De nyomban hozzánk lépett egy fiatal hadnagy és megkért: „A kegyelmes ur va­csorázni szeretne és kéri az urakat ne húzassanak olyan nótákat .amelyeknél lel kell állnia!" Aztán a Bákóczi indulót húzták és — a társaság ülve maradt... ^ A kegyelmes asszony — születésére Marinovich lány — együtt énekel' a bandával magyar dalokat, majd elhúzták a „Wacht am Khein"-t amit itt hal­lottam először... Közben rémhírek érkeztek. Valaki azt újságolta, hogy a szerbek lőttek a monitorainkra» A zene elhallgatott. Egy öreg pincér, aki részt vett Bosznia okku­pációjában. ledobtn a hangeriiját és odanyomta fülét a földre. Azt mondta, hogy így lehet legjob­ban hallani az ágyudörgést. Mindnyájan a földhöz nyomtuk a fülünket és minden morajlásra azt hittük, hogy ágya... Akkor nem tudtuk még, hogy földhöz szorított fülek nélkül Is bőven lesz alkalmunk gyönyör ködni az ágyuk bömbölésében... Hirtelen fénykóvék szántották keresztül-kasul az égboltot. Belgrádban dolgozni kezdtek a Kalimeg­dán reflektorai... Számomra ez volt a háború el­ső pozitív jelensége. A partról megfigyelhettük, hogy a monitorok méltóságteljesen úsznak a Du­nán és a Száván. Sötéten. Kicsinyke féuv égett csak az orrukon, fis árbócukon ott loboetatta a szél a monarchia zászlaját. Az neeákon patrujok. De tisztet nem lehetett látni a A háború első éjszakáján Zimonyban csak négy tisztet láttam: azokat akik Giessl asztalánál ültek. A tisztek nem mozdulhattak ki a laktanyából. Kilenc órakor Giessl telefonált Bécsbe. Aztán visszajött újra, megitta feketekávéját, busz koronás bankót dobott oda a pincéreknek és a cigányoknak és kihajtatott az állomásra. Kilenc óra husz perckor a budapesti gyorsvonat­tal elutazott Zimonyból. Én még ott maradtam. Magam sem tudom, hogy miért. Zúgott a fejem, lázam volt halálosan ki voltam merülve. De azért nem tudtam lefeküdni. Pedig kilenc óra után a szálloda elcsöndesedett. A lámpákat leoltották, a közönség szerteszéledt hazamentek aludni. Az uocákon Őrjáratok cirkál­tak és bekopogtattak a lakásokba, ahol világosak voltak az ablakok. El kellett oltani a gyertyákat és a lámpásokat. A villany megint nem égett... A Hotel Central konyhájában csöndesen pityer­gett egy assozny... Ott állt mellette az a szőke pineér, akit tegnap éjjel a kávéházban vertem fel éjszakai szendergé­séből. Kivágott mellény volt rajta, alatta fehér plasztron és fekete nyakkendő. És ezen félül ko­pott lüszterkabát A haja borzas volt a szemet fáradtan könnyesek. Aztán rácsapott az asztalra, csörömpölve verőd­tek össze a pörköltszaftos tányérok. — A nyavalya törje kl! — ordította — kél hét­tel ezelőtt esküdtem és holnap el keU mennem! Látott még ilyent a világ! Szegény törékeny asszony otf siránkozott mel­lette, kék szinü berliner kendő volt a nyakán, nem égett, csak egy gyertya a konyhában, a cigányok készülődtek hazafelé, reflektorok csóvája szántot­ta keresztül-kasul a zimonyi éjszakát Aztán azt mondta ar. egyik muzsikus; — Legyen szives Lajos ur, mondja meg a Weisz urnák, hogy holnap muzsikálhatok, mert berukkolok. És a Pista ls berukkol... De talán holnap nem is lesz már zene... Kinek mu­zsikáljunk ... ...A monitorok méltóságteljesen defiliroztak a Száván és amikor kivettem a hónom alól a Weisz nrtól kölcsönbe kapott lázmérőt, láttam, hogy a higany oszlopa átszaladt a harmincnyolcason... 1 Paál JÓK No«» S%épeif TORVMSHR Az őszi szezonra készült rendkívül szép kidolgo­zású bútorok, kárpitos áruk elsőrendű kivitelből J^^t _ már raktáron vannak. Kérjük beszerzés előtt sa­%}lC80n ját érdekében b. látogatását ASZTALOSMESTEREK Bútorcsarnokában, Satendrényl Céso és Társainál, Pugorilc»-<ér«. SZEGED Telefon <9—<2. MSitdig téláron utazhat száz kllómétemél nagyobb távolsásra Légien be az Száz kilóméteraél kisebb távolságra harminchárom százalék a kedvezmény.

Next

/
Oldalképek
Tartalom