Délmagyarország, 1934. július (10. évfolyam, 146-171. szám)

1934-07-11 / 154. szám

DetMAGyARORSZAG 1954 julius W Asz olvasó rovata Fél házéri — 80 fillér Tekintetes Szerkesztőség! Hallottam, hogy már másoknak is tetszettek felvilágosítást adr.i, élt is mint hü olvásó felvilágosítást kéirek. Az én édesapáim a világháborúban hősi halált halt és özvegy édesanyám két gyerekkel itthonrtiaradt. Maradt égy ház, melynek a fele a két gyereket illeti. Berni Voltam az rrvaszéknél. hogy mi van azzal az apai hagyatékkal, mire azt felelték, hogy „ulbiiiktuk a világháborút" és csak 80 fillért kapunk a fél házért. A ház ugyanabban az állapot­ban van, mint a háború ©lőtt! Azt kérdem• hogy kötelesek vagvnnk-e. mint örökösök, az ingat­laneladásba beleegyezni, vagyis a fél házat ingyen odaadni? Tekintetes Szerkesztőség! kéretm, ha lehetne ebből a levélből valamit k-fttibinálni, akkor na­gyon kérem Önöket, hogv segítsenek rajtam ... Tisztelettel!: Egy előfizető. A leereszfeíí ftírdftfrikó Igen tisztelt Szerkesztő ur! Eddig s>emitni bar jotn a rendőrséggel n,em volt, ez azonban távol­ról sem az én érdemeim, bánnom pusztán csak szerencse. Mert fene, ha az ember e forgandó valamivel nem rendelkézilk, mi történik! Vasárnap a SzUE újszegedé uszodájábam vol­tam és mivel ilyesmire csak vasárnap éirek rá, ütőmmel élveztem a felhők mögül amúgy is csak riíkáh kibúvó nap sugarait. Egyszerre csak — mit tesz ísten! — megjelamk az én derék két tiszthelyettesiem és a világ legtermészetesebb hangján megkérdezi fölötti, miért van fürdőtri­kóm leengedve. Közbefl persze papirt, ceruzát vett elő és be sem várva válaszomat, trrti ké­szült. Ha nem tudná öSeff0f valaki. megsúgom köz­ben: fürdő trl'-óm erkölcJháboritás miatt volt leengedve. A ,-közerkölcsöt" akartam szabo­tálni. Miért ne, az ember orvosi nemdéletire ki­nar.fürdőzni, miért ne sértsen egy kas sze­mérmét is!... Én azonban e rejtett célom dacána kérdésükre azt voltam bátor felelni, hogy napfürdőzöm. S ei völt a vestztórti. Hogy alátámasszák feli épé­ifik jogos voltál, att mondták, hogy ja ké­rem, ezt lelíet máshol is csinálni ..." Nom szól­tam semmit, titokban a Kárász-uccára, meg a Széchenyi-térre gondoltaim, ahol a legközelebbi rendelet érteimében bizonyára már nyugodtan lehet fiirddftrHábati nap'iirdözni. A szót uZÓMhaitl ők vittek tovább, amennyiben minden tiltakozásom dacába, hogy a szabályzat­ról 51e.itelmem sem volt — ftttfiál kevésbé, mivel két héttel ezelőtt ugyanilyen toalettben tartóz­kodtam a fürdőben é$ Aeffld sem kifogásolta ezt —, szabályszetüen felírtak, leigazoltattak s mint akik dolgukat jől végezték, dl távoztak a tett. színhelyéről. Pát perces diskurzusunk alatt természetesen a homokon jó néf;ánv amibéir verődött össze, armi e csekélységet ' <en furcsa színben tüntette fel. Ugy festett a dolog, mintha aranyóra tolvajt füleltek volna le — legailáílfy is? De rövid akarok lenni. Mégis csak felhábo­rító, hogy az embert eg" fürdőben, crmely fontos idegenforgalmi tényező is, ilyen inzultusoknak tegvék ki — serntmiért! Elvégre nem vágyóik kötél** ismerni a strarodiiii dők legújabb kiskáté­ját s ha ezt megkfvátrják, ucy az esetleges olyan kifogásolandó körülményekre, melyek nem egé­szen kézenfekvők, a furdöl alkalmazottak ré­vén is fel lehet hívni a figyelmemet, nem pedig azonnal rendőri segédletet igénybe vemni. Egyéb­ként az erre irárvuló írásos figyelmeztetés, mely ai öltözőben eldugott helyen van kifüggesztve, teljesem apró- alig olvasható betűkkel van nyorrt­va. Amint kibetűztem, ilyeneket is olvastam: „Tilos az oldalt kivágott, vagy mélyem dekoí­f5lt. vagy háttnélküli, avagy csupán pántokból kékült és áHáMó trikók használata." Bocsánata? kérek, ez esetben miért nem írták fe' a rendőrök a fürdőben tartózkodó összes nőket, miért engem és még egy társaimat, akik­nek fiirdőfcrikóia nem volt átlátszó, de sőt „hát­tal" is rendelkezett, amit ázaMJbaat elég könnyofr­miien leeresttr'titnt: derékig, Kiváló ttenVUtM: R f BCÍÖfflCf, '""V* **«»*» JIIKBBr,. paprtkájit, paradicsomát 11 togye el. Akkor lesi lartó« Érek óta MtűnCen bev&lt fjrflmfflcskonaorVMÓ *-»r. Kapható a kéwítflnél: GERGELY gyógyszerésznél, KvMDtb Lióm sag&rot 6* nagykörút sarak. UŰ Részletre Is legelőnyösebben vehet kerékpárt, gramofont* rádiói Déry gépáruházban A „szerencse fia" aki jókedvében revolveres mulatozást rendez a kocsmában 20 pengő pénzbüntetésre itélte a rendőfbiró (A Délmagyarország munkatársától.) Kedden délelőtt ismét a biróság elé kérült Farkas György nyomdász, aki néhány hónappal ezelőtt 60 ezer pengőt nyert sorsjegyen. A jómiultkorá­ban becsületsértés miatt jelentette fel sógora, most a rendőri kihágás! biró elé állították. Farkas György ugyanis, mióta a „szerencse-fia" lett, nem fogy ki a jókedvből és a kocsmázásból. Nincs Sze­gednek olyan kocsmája, ahol meg ne fordult vol­na és „közjótékonyságból" ne mulátott volna egy nagyot. Farkas mulatozásai azonban nem csende­sek. Perceik alatt az egész környék tudomást sase­rez arról, hogy Farkas György és társasága mu­lat. Legutóbb igen csattanósan vonla magára a fi­gyelmet. Az egyik kocsmában boros fővel revol­vert rántott és több lövést adott le. A lövésekre rendőr érkezett, aki a „szerencse fiáit" leigazol-' tatta és feljelentette. A keddi tárgyaláson Farkas beismerte a lö­völdözést, azzal védekezett, hogy nagyon jókedve volt. A rendőri kihágási biró 20 pengő pénzbün­tetésre itélte és elkobozfta a lefoglalt revolvert. Az ítélet jogérős.. 1 , Állandóan emelkedik a szegedi gyümölcsexport Az elszállítás és a csomagolás meg­szervezése (A Détmagyarörszág munkatársától.) A sze­gedi gyümöloskiviteili zatebizottság most tar­totta tiuxt idui első reodce ütóaéfc. A gyűlésein, amelyen Wagner Adolf elnökölt, résztvett dr. Vermes Gytr\ a külkereskedelmi hivatal gyü­mölcsös iífályának: előadója. Wagner Adölf elnö­ki Megnyitója után Kogutowítz Károly egyetemi tanár, a bizottság társelnöke ismertette Szeged gyitonöíeskivitelének utolsó három évi fejlődé­si. A kivitel állandó emelkedést mutat és amig 1932-ben 47 vagont tett ki. 1933-bam 223 vagon­ra emelkedett. Amitit a jelek már előre is mu­tatják, ez a mennyiség az idei évben lényegesen emelkedni fog. Vermes Gyula vázolta Magyarország gyü­mölcsklvitelénak mai helyzetét. Gyiimölcskivi­teüink az egész fdcl esztendőre bőségesem biz­tosítva van. Az idejében megkötött kereskedelmi szerződéseknek tula.,donitható, hogy gyümölcs­kivitelünk még az 1933-as évvel szemben is, mely pedig a nyáni gyümölcsökben rekordkivitelt eredményezett, az idén egyes esetekben, például cseresznyében, meggyben 100 százalékkal emel­kedett. Matzenauer Hugó felügyelő, a külkereskedel­mi hivatal szegedi exponense ismertette eddigi tapasztalatait. Az egyre fejlődő tömegexport gyors lebonyolítására szükségesnek tartja a gyümölcspiacnak legfeljebb hét helyre való köz­pontosítását. Miután a szegedi gyümöloarakományok gyors­tehcrvonattal indulnak el, az exportra kerülő gyümölcsefedásit ugy kell megszervezni, hogy a felvásárlás réggel 5 órára befejezést nyerjen. Ezzel elérjük azt, hogy a gyümölcs hűvösen ke­rül csomagolásira és a kereskedőnek módjában áll mindennapi rakományait idejében elkészíte­ni. Felvetette azt a kérdésit, hogy nem lehetne-e addig is a Máv.-val oly megállapodást létesíte­ni, hogy a szállítmányok legalább szerdán és szombatoti a délutáni gyorssal to-'ábbitfassamak. A növekvő gyümölcsexport szükségessé teszi uj és korszerű gyi'tnölescsomagóló helyiségeknek minél előbb való felépítését, amire vonatkozólag a Szeged vidéki Gyümölcstermelők Egyesülete már megtette a szükséges lépéseket. Kifogásolta, hogy a gyümölcscsomagoló eszközök egyes ese­tekben nem felelnék meg az előirt követelmé­nyeknek. Egyes esetekben kénytelen volt a si­lány minőséget kifogásolni. Intézkedésiek történ­tek, hogy a Kecskeméten kialakult árak a sze­gedi árakkal összhangba hozassanak. Kiiomelt; a Szegedi Gyütmölcsíermelők Egyesületének már eddig Is kifejtett munkásságát és kérte felettes hatóságát, hogy ezt a munkát minden esetben a külkereskedelmi hivatal !s a legíntefl£?veWjem támogassa. A vitához íöibBek i között KdgrrtoHts Károly egyetemi tainár, dr. Rőth Dezső tb. tanácsnok, Aigner Gyula, Schréger Lajos és dr. Ornstein Lipót szólt hozzá. A szakbizottság megállapo­dott abban, hogy rendes ülését minden héten szerdán folytatólagosan tartja meg. A Szegedvldéki Gyümölcstermelők Egyesüle­tének sikerült igém előnyös feltételekben meg­állapodnia nyári alma szállítására. Akinek fon­tösalmából (tüköralma), aszitracháni pirosból, nyári csikósból jóminőségű termésé van, jelentse be a mennyiséget aZ ipartestületben a kiállítás titkáránál. Az élső szállítmányra pénteken és szombaton kell behozni a gyümölcsöt, minőség szerint válogatva (férges. vagy pajzstetves al­ma külön), a legmagasabb napiárát biztosítják. A fontosalim.ából pajzstetves k/ut semmiféle áron nem óf. A HÁZTULAJDONOS ÉS A FŐBÉRLŐ HARCA A LAKÁS KÖRÜL (A Déimagyarország munkatársától.) Érdekes perek zajlottak le nemrégiben egyik belvárosi ház tulajdonosa és az egyik lakó között. A ház­tulajdonos kilakol tatás iránti pert indított főbér­lője ellen és keresetében előadta, hogy az illető főbérlőnél a legkülörbözőbb időkben nők és fér­fiak szoktak feljárni és igy a ház nyugalmát és hírét veszélyeztetik. A biróság tanukat hall­gatott ki és ezek után a keresetet elutasította azzal az Indokolással, hogy a zajongás, csend­zavarás nem volt olymérvü. hogy azért tí lehet­ne lakoltatni a főbérlőt A háziúr nem nyugodott meg, hanem ujiafob pert indított a fébérlő ellen, ezúttal felmondási pert. Ezt az ügyet kedden tárgyalta a biróság és helyt adott a keresetnek, a felmondást augusz­tus elsejére érvényesnek mondotta kl. Értesülésünk szerint ezzel kapcsolatbaji a rendőrségre is feljelentés futott be a főbérlő el­len. A feljelentés szerint a főbérlőnél férfiak és nők tesznek látogatást. A rendőrség miegilndi­tötta a nyomozást. Figyelem! A következő áruk ritka olcsó alkalmi árban kaphatók: Tiszta len ebédlő és kávés abro­szok, szalvétákkal; ikerablakra diszes grenadin függöny, 4 drb lenpárnahuzat, frot­tír és damaszt törülközők, 38—41. sz frakk­ingek, paplanok stb. tárkonyi Mihály K^V6' 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom