Délmagyarország, 1934. július (10. évfolyam, 146-171. szám)

1934-07-11 / 154. szám

o e r MAG rA R ORS rso Megbüntettek két újszeged! strandfürdőt, mert nem volt reitdben a mentőfelszerelés jsaiaMi Nincs gyerntekparalizises megbetegedés (A Détmctgyarorszdg munkatársától.) Beszá­molt a Délmagyarország arról, hogy az elmúlt héten két gyettnekparaillzls-gyanus megbetege­désrőil tettek jelentést a tiszti főorvosi hivatal­nak. A bejelentés nyomán körültekintő vizsgálat indult még és kiderült ertrték során, hogy bár gyanús volt a két megbetegedés és először a tiszti orvos Is gysrmekptrallzls megbetege­désre gondolt, v'alnjáhah mégsem Heine Medin­ftnozé'S tör térit. Azóta a két beteg már a javu­lás utján Van. Gyermekparalizises megbetegedés­ről nem érkezett jelentés a tiszti főorvosi hiva­talhoz, ig semmiféle aggodalomra sincsen ok. n Vásárhelyi-sugárutra helyezik át a Szent István­téri postaügynökséget (A Délmagyarország munkatársától.) A fel­sővárosi lakosság nemrégiben azt kérte a posta­igazgatóságtól, hoigy a Vásárhely i-sugárut és a Rómiai-körut keresztezésénél postaügynökségét állítson fel, ímeft a legközelebbi postafiók- a Szerit István-tér messze esik Felsőváros egyes pontjaitól. A postaigazgatóság tanulmányoztatta a csomag és az egyéb postai forgalmat Felső­városon és az adatok birtokában a kérelmet fel­terjesztette a postaigazgátósághoz. Most érkezett ffleg a vezérigazgatóság válasza, mely részben élutasitó. A vezérigazgatóság riarrt járult hozzá a posta­fiók szaporításához, banem elrendelte, hogy a Szent István-téri postaügynökséget haladéktala­nul helyezzék át a Váöárhelyi-sugárut és a Római-kőrut keresztezéséhez. A Szent István-tér környékén lakók ezt a tarvet ellenzéssel fogad­ták, mert máir évtizedeik óta működik a térem a postaügyn:"ksíg. (A Délmagy'arország munkatársát ól,) A sze­gedi rendőrség ujabban szigorúan ellenőrizteti az újszeged! partfüídöket. Jelentette a DétmO­gyarország, hogy ebben a szezonbán az ^sze­gedi strandokon több halálos baleset történt. Két esetben gondatlanságból okozott emberölés miátt bűnvádi eljárás indult a felelősük ellem Kiderült ugyanis, hogy több strandfürdő a leg­elemibb óvatossági rendszabályt is elmulasztot­ta: nem jelölték mieg a vizet úszók és nemuszók részére, szabadon hagyták a rödirökét. nem tar­Az idő A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 28.0 C, a legalacsonyabb 15.6 C. A barometer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 761.0, este 760.0 mm. A levegő páratar­talma reggel 82, délben 38 százalék. A szól irá­nya északi, erőssége 2—6. A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor. Időjóslat: Meleg idő, változó felhő­zet, egyes helyeken záporeső vagy zivatar. — Hivatali áthelyezések a városházán. A Városházán most fejeződött be a hivatalnokok uj beosztása. Szerdától kezdve dr. Biacsy Béla tb. aljegyző, aki eddig a közigazgatási ügyosztályban dolgozott, a polgármesteri hi­vatalban fog működni. Már napok óta itt dol­gozik dr. P á v ó Ferenc tb. tanácsnok, aki dr. ö r d ö g h Lajos tb. tanácsnok helyére került. Biacsy aljegyző helyét a közigazgatási ügy­osztálvhan dr. M i h á 1 y f y László tb. fogal­mazó foglalta el. Ugyanide osztotta be a pol­gármester L i p p a y Lajos városi adóvégrehaj­tót. Scultéty Sándor irodatiszt, aki eddig a népjóléti ügyosztályban működött, az idegen­forgalmi hivatalba került. Változás történt az elöljáróságon is. B ó z s ó Anlal iroda tiszt, aki hosszú időn keresztül vezette az elsőfokú köz­igazgatási hatóság egyik kerületét, az adóhiva­talba kapott beosztást, Onnan az elöljárósághoz került dr. Répás János főldadósegédnyilván­tarló. — Súlyosan felemelték az orvosok adóját. X Magyar Országos Orvosszövetség szegedi fiókja ezévi közgyűlését dr. M e s k ó Zoltán elnöklete alatt tartotta meg a Hungária-szállóbeli helyi­ségében. A közgyűlésen nagy elkeseredést kel­tett és élénk vitát váltott ki ama körülmény, hogy a pénzügy igazgatóság az orvosok egyré­szének felmondott adóját tetemesen felemelte. Az orvosi magángyakorlatot eddig is arányta­lanul magas adóteherrel sújtották, holott köz­tudomású, hogy az orvosi magángyakorlat csaknem teljesen megszűnt. Kimutatható, hogy a városi lakosság 80 százaléka ma már legális pénztári alakulatokban foglal helyet, közöttük számos legmagasabb fizetéssel biró tisztvise­lők is — posta, vasút —, a szabad praxisnak még megmaradt töredéke pedig magánegyesü­letékbe tömörülve filléres orvosi ellátást vesz igénybe a szövetségen kivül álló orvosok ut­ján, most pedig még az OTBA pénztár felállí­tása is fenyeget, amely a közel jövőben a ma­gángyakorlatnak a kegyelemdöfést fogja meg­adni. A közgyűjés egyhangúlag kimondotta, hogv küldöttségileg keresi fel a pénzügvigaz. gatósáiot, hogv az orvosok nyomorúságos hely­zetét felfedje és egvideiüleg memorandummal fordul az adófelszólamlási bizottságok elnök­ségéhez is. — A Társaság szépirodalmi és társadalmi hetilap. Megjelenik hetenkint. A „Szegedi Sza­badtéri játékok" alkalmából rendkívüli „Szege­di szám", szegedi érdekességek. — Leszakította karját a cséplőgép. Kedden délután a mentők beszállították a sebészéti kli­nikáira Gajdács Sándor 26 éves földművest, akit súlyos szerencsétlenség ért. Gajdács a délutáni órákban a Várostamyán csépelt. Munkaközben a cséplőgép dobja elkapta az egyik karját és egé­szen a felsőkar közepéig leszakította. Gajdács állapota súlyos. A viz&gála>t megindult a feielősr séss tisztázására. to'ttak mentőf elszereléseket sem úszómestert. A mulasztáson ért strandok veietolt a feűaőfi ki­hágási biró elé idézik, aki áz illetőket szigo­rúan elítéli; Kedden a rendőri büntetőbiró két strafid etíen bocsájtott ki büntetőparancsot: a Vasutas- és a Postás-strand ellen. Ezeket fejenként áO—20 pengő pénzbüntetésre Ítélték mert a mentőfel­szereléseket hiányosnak toLália az ellenőrzésre kiküldött közeg. Artisták a Széöt István-téren. Több állás­nélküli artista engedélyt kért a várostól úrra, hogy a Szent István-téren produkálhassák Ma­gukat. A város az engedélyt megadta azzal a fel­tétellel, hogy szábadégáUUti előadás rendezését hirdethetik. Errevonatkozolag ét. Tóth Bé!a polgármesterhélycttes a következőket mondotta: „A szabadtéri előadás. amelyét a Döm-téréit ren­deznek, már fogadom a közönség körében. Nem engedheti még a hatóság, hogy ezzel a megje­löléssel esetleg télrevezessék, ü kbzötiséget. A szabadtéri előadás kizárólag a Öórii-íéri .-Az ember tragédiája" előadásaira vonatkozik és éppen erre vélő tekintettel tiltottuk el az artistá­kat attól, hogy produkciójukat szabadtéri elő­adás" megjelöléssel propagálják". A Szent IsU vén-téri mutatványokra hét hétre, julius 11-töt 25-ig kapták engedélyt az artisták, Báró dr. Tunkl Tamás és dr. Lázár Ferenc afférja. A mult hét elején — mint emiékezetea — feltűnésit keltő affér játszódott lé a Szegedi Kaszinó közelében báró dr. Tunkl Támlás főis­páni titkár és dir. Lázár Ferenc járáSbiró közö-R, A főispáni titkár felelősségre vonta a járásbirót, azután tettleg inzultálta. Dr. Lázár Ferenc dr. Török Béla és Csenkey Sándor ezredes utján provokáltatta a főispáni titkárt, aki vitéz Gát­földy Egon ezredest és Tóth Sándor alezredesi névézte meg megbizottaiul. A mult héten már többször elterjedt a hiré annak, hogy a feleli súlyos feltételű Párbajt vívtak, ez a híresztelés azonban nem felelt > valóságnak. Értesü­lésünk szerint a párbaj elé egyelőre bizonyos akadályok tornyosultak, a megbízottak tovább tanácskoznak;. Hét ujságiré ­államtitkár Japánban London, julius 10. Tokiói távirat jelenti, hogy az uj japán miniszterek hét újságírót ne­veztek ki államtitkárokká. Eddig az államtit­károkat képviselők és politikusok közül nevez-: ték ki. B Ferencváros győzelme Brünnben Brüren, julius 10. A Ferencváros kedden a Moravska Slávia csapatával mérkőzött és igen s»zép játék után 5:2 (2:1) arányban győzött. Mintegy 6000 főnyi közönség gyűlt egybe, hogy szemtanuja legyen a mérkőzésnek. Sehol olcsóbban! Kg**^; fr ^ gyermekkocsik gumi és JjM§|Yy&HftMk szerelékek részletre is. — MygM Nagy Javítóműhely* H^r^p Szánió Sándor aéjprak i ára, Kiss Dávid-aaJola Kiss-u«e« Ujabb zavargások Amsterdamban Amszterdam, Julius 10. Amszterdamban hét­főn este és kedd hajnalban ujabb zavargások Voltak. A Jordaan városrészben "sok kommunis­ta gyűlt össze, akik az uccán kövekből torlaszt kezátek épiterd. A városi rendőrség és katonaság három osztagának kellett kivonulni, hogy a ren­det helyreállítsák. A kikötönegyedben ujabb zavargásokat ter­veztek. mire a tengérészkatornák lezárták az egész negyedet. A legfontosabb útkereszteződéseknél megerő­sített remdőrőrszotnek állnak. A lakóknak a kora esti órákban haza kell térni és lakásukat éjszaka nem hasryfliatják el. Komoly összeütközés támadt a váröS nyugati részében is, ahol a zavargók megtámadtak két rendőrt és nekiestek a mellékuccákban lévő lámnTknakésva^ Ssege«f, Csekonfcs- és Klss*ucca sarok HAZTARTASI CIKKEK: Gyümölcscifrázó kés —-24 3 drb abrosz szorító —.24 Fayence köpőcsésze —.88 Fayence kávéscsésze —.18 CSERKÉSZ CIKKEK: Cserkész hátizsák 30x35 —.98 Alumínium csajka fél literes —92 Cserkész bot -.98 Cserkész jelvény— —.08 FÜRDÖCIKKEK: Macco fürdő dressz JJ 1-38 Gummi öv minden színben —.48 1 pár gummi gyermek fürdőcip —.88 1 pár női gummi fürdőcipő —.98 SPORTCIKKEK: Tennis gyürü gummiból P 128 Kerékpár pumpa tőmlő —.24 1 pár kerékpár nadrágszoritó —20 1 pár Sípcsontvédő —-88 Jííreft

Next

/
Oldalképek
Tartalom