Délmagyarország, 1934. július (10. évfolyam, 146-171. szám)

1934-07-13 / 156. szám

DELMAGyAROkSZAG a hagymaszindikátus ellenőrző bizottságának első ülése (A Pélmagynrorzsas ronuó' munkatársától.) Csütörtökön délelőtt tartotta első ülését a makói nj hagymus/.indikátus ellenőrző bizottsága. Az illésen T a r n a y Ivor alispán elnökölt, al^it erre az évre is felkért erre a tisztségre a Külkereske­delmi Hivatal. Tarnay alispán mellett még három alelnököt fognak kinevezni az ellenőrző Bizottság élére. Az alelnök,jelöltek a kővetkezők: Nikel­s z k y Jenő polgármester, N á g e 1 Henrik és S. Bálirtt György, aki különben nem volna tagja D* elU'ii/iir.ő bizottságnak. Az ellenőrző bizottság első alakuló ülésén szám­BnveHök a tagokat, aktk a következők: A külkeres­kedelmi hivatal részéről Vermes Gyula, a Me­zőgazdasági kamara képviseletében Vaja Béla, a szegedi kereskedelmi és iparkamara részéről dr. Lnndesberg Jenő, Makó város képviselője: Ntkelszky Jetiő polgármester. A MTESz ré­széről Hápolthy Nagy József és G r fl n Imre, a csanádm^gyel gazdasági egyesületből: id. Na­gel Henrik. Vajda Zsigmond. Mj. Nagel Hen­rik és Vajda Lajos, a vármegyei mezőgazdasá­gi bizottságból: Blaskovics Péter és R in­gen bach Gyula, a városi mezőgazdasági bi­zottságból : Domokos Sándor és Csomor Sán­dor, a makói gazdasági egyesületből: Biró Fe­renr és Nagy Ernő, a h agyitta termelők egyesüle­téből: Erdei Ferenc és Diós József, a nem tömörült hagymatermelők közült Csőitior Sándor és Mándo­ki Péter, a hagymakertészek szövetkezetéből: dr. Galamb Sándor és Kiss Antal, a város képviselő­testületéből: Kolonics József, dr. Lélek Péter és Errtey Ldjos, végül a hagrmakereskedők részéről: Montag Vilmos és Paskész Tóbiás. Az ellenőrző bizottság a termelők részéről a ke­reskedelmi tevékenységet ellenőrző napibiztosokul kinevezte dr. Kovács Károlyt és Nicsovics Györgvöt, akiknek díjazását havi 3(0—300 pengő­ben állapították meg A termelők Kívánságának megfelelően gyakornokókul alkalmazza a szindiká­tus Czavar Emil, Károlyi István, Erdei Ferenc és Kiss Lásíló gazdászokat. Erdei Ferenc külföldről vialó hazatéréséig alkalmazást nyer mint gyakornok Üdvardy Sándor. Az ellen­őrző bizottság ügyréndjétlek s a napibiztosok teen­dőinek megállapítására és szabályzatba való fog­lalására dr. Galamb Sándor elnöklete alatt kélta­gu albizottságot delegáltak. Az első ülés érdemleges munkáját képezte a ftnhói és a vidéki termelőktől való vásárlás ará­nyának megállapítása. Ebben a kérdésben hosszú és szenvedélyes vita folyt, amelyben különösen j Végül is megállapodtak abban, hogy egyelőre 65 Nicsovics György és id. Nagel Henrik adlak han- ' százalékban á makói és 35 százalékban vidéki ter­gós kifejezést a vidéki termelők elkeseredésének. I melőktől vásárol a -zindikalus. Fürdőtrikók, sapkák és cipők 1egolesóbban reliameswmnei A főnyereményes Farkas György hangos botránya hiányos öltözékben, dühöngő verekedéssel és kényszerzubbonyos fináléval (A Délmagyarország munkatársától.) Farka: Gyötgy, vagy ahogy magát nevezi: a szerencse fia, aki foglalkozásra nézve jelenleg picéző, egyre több gondot okoz a hatóságoknak. A na­pokban iitélte el a rendőri bünteíőbiró, mert egy kocsmában revolverrel lövöldözött. Tegnap az­után ismét olyan botiámyt rendezett, hogy me­gint a renJőrbiró előtt fog felelni. Tegnap délután Farkas György. Hunyadi-tér 5. szám alatti házában ittasan ór.ási botrányt és verekedést rendezett családjával. Feleségét megverte, majd ittasan és állandóan ordítozva kirohant az uccára. Nem volt rajta egyéb, mint fehérnemű. Uyfa.1 hiányos toalettben rohamt vé­gig a Kossuth La os-sugárutom és a mentőkhöz Szaladt. Ott is parázs veszakedésit rögtönzött, ttield a rendőrség központi ügyeletére roiia.ii. Utköziben rertdő ' -zeimék vették üldözőbe. A közitonti ügyeletes tiszt előtt tovább foly­tatta a botrányokat. Nem lehet tudni, hogy mit akart: feljelentést, panaszt tenni valaki ellen, mert a részegségtől beszélni sem tudott. De an­nál jobban ordított. Szidott mindemkit: a csa­ládját. a rendőrséget, a barátait. Ismerőseit, Szeged polgárságát, mrjd dilhötigetü kezdett. a földhöz vagdosta ¡magát és ugy látszott, hogy elvesztette az és?:". Az ügyeletes tiszt ez : után a saját érdekében őrizetbe vette, mert ru­hátlanul, eszméletlenségig ittas állapotban rtem engedhették ki az uccára. Később felesége is megérkezett. Az asszorty szeme alatt jól látszottak a kék és zöld karikák» amelyeket hírneves férjétől kapott emiékibe. Az asszony elhozta férje ruiháit. A nendörsíceti a botrányokat rendező Farkast ítétti engedték el. levitték a fogdába. Itt a sze­rencse fia viból dfihötigeni kezdett. Orditoz>c't, ahogy a torkán kifért, a cella ajtaját rugdosta, szidta a „zsarukat", akik neki mindig kellemet­lenséget olkoznak. Félő volt, hogy a szerencsét­len szerencsés Farkas György összezúzza fe­jét a cella ajtf'án, ezer' kétiVszerzlrbbönvt húz­tak rá. Ez sem ment simán. Több rendőrnek kel-, lett lefognia, mig sikerült reáhuzni a kényszer­zubbonyt. Ezután még egy darabig ordítozott, azután elaludt a priccsem. Később, amikor feléb­redt, tmegszaibaditottiaák a kéilyszerzubbonyi­tól, die még nem engedték el a fogdábóL Csütörtök reggel a rendőri büntetöbiró elé állították botrányokozás miatt. A rendőrbiró bo­csájtotta azután szabadon az időközben teljesen kijózanodott embert. Farkas Györgyöt nem­sokára ismét becitálja a rendőrbiró és akkor Ítél­kezik felette a szerda esti botrányaiért. Dréhr Imre súlyos beteg Budapesl, julius 12. Dréhr Iititét orvosai rendeletére tegnap a Korányi-klinikára szállí­tották, mert az ítélet kihirdetése óta egészségi állapota egyre romlott. A volt államtitkár csü­törtökön szívrohamot kapott, majd sirógörcs vett rajta erőt. Dréhr roppant kimerült, állan­dóan lázas és mindig az ügyéről beszél. Kezelő­orvosa sztrini a volt államtitkár súlyos beteg: cukorbaja van és nagyfokú szivgyengeséget áL lapítottak meg. A test teljesen elgyengült és nagyon gondos ápolásra van szüksége. R AFF A Y-étterem "ST Minden penteken cigányzene h&ítartási ée mészSro«, kedvező fizetési feltételek mellett locolcsóbb&n beszerezhetők fekete NAndor. KmsbIIi l. aaqftrat 1». Tel. ai-T2. A DÉLMAGYARORSZAG NOVELLAPÁLYÁZATA 8 Ezüstmadár Jelige: Ariadné. Klára felvette a szemüveget s egy könnyed ug­rással fellendült a gépre. Beült és mosolyogva nézett a férfiakra. A tanár aggodalmasan mosoly­gó arccal magyarázott még, de Klára odanyújtot­ta keztyüs kezét. — Isten vele, ne féltsen. Semmi bajom sem fog történni. — Ég áldja Klára kisasszony, ne feledje el, a hidegvér a legfontosabb. — Jó, jő, majd meglássuk, ugyan ne legyen már olyan szomorú. — Klára, ha valami baja történnék, én azt nem élném tul, szólt Sándor és megcsókolta csuklón fe­lül Klára izmos kezét. Klára lekicsinylő mosollyal nézett Sándbrra. Nem tudta volna okát adni. hogy miért nem sze­rette ezt a derék, kedves fiiit. Talán azftrt. mert tulságdsan jó. A nök csak azt a férfit tudják sze­retrii, aki stenvedést dkoz nekik. Lengtek a sapkák, hangos éljenzés és a gép ^ssan kigördült a hahgárDől. Kicsit összeszorult a szive. Ez az első eset, hogy egyedül ihdul á felhők közé. Nem volt-e meg­gondolatlanság tőle kisérö riélkiil menni? Mind­egy. Előbb-utóbb ál kell esni a tűzkeresztségen. A gép lassari emelkedett. Szorongó érzése perc­ről-percre nőtt. Lenézett. A hangár már messze •ott. Jó volna visszafordulni, amíg nem kóső. Késő? Hát mi történt vele? Ismeri a gépet, a keze biztos, nem is nagyon nyugtalan. Hidegvér? Hát az nincs. Könnyű Kalmárnak, ki tudja hányszor tette meg ezt az utat Másoösaor már én se fo­gok félni. Most azonban félt. A torka összeszorult és a sze­mébe könnyek szöktek. Mily egyedül van. A gép berreg és semmi földi hang nem hallatszik fel hozzá. Oh. milyen ostobaság repülőgépre ülni. Bármilyen közlekedési eszközről meg lehet mene­külni, de erről nem. Még a süllyedő hajóról is van menekvés, de a lezuhanó repülőgépről aligha jut az ember élve a födlre. Megrázta a fejét. Ostoba­ság ilyesmire gondolni. És ha még lezuhanna Is, nem a legnagyobb csoda-e egy ilyen felhők közt suhanó gépmadár? Phoebus Apolló tüzes szekeré­vel végigszáguld a ragyogó kék égen. Hát kell en­nél felemelőbb, ragyogó érzés? Ikarus és I-eonar­do da Vinci álma megvalósult. Be-püíünk! Én re­pülök! Kis gyenge nő a gépmadár ölében! Klára arca" kiszínesedett. Már nem félt Lené­zett a városra. Milyen kicsi innen a magasból nézve. A székesegyház sok-sok tornya és aranyló kupolája: miniatűr játékszer. A parlament hatal­mas monumentalitása egészen eltörpül a távolság ködében. Vájjon melyik az ő háziuk a sok-sok kis fekete bogár között? Nem lehet megismerni a há­zat, ahttl anyja aggodalmas arccal les! visszatér­tét. Milyen kicsiny és kicsinyes a magasból nézve minden. Szeretet és gyűlölet, hogy eltörpül a vég­telenség érzetévél szemben. Mily csöndesnek és bé­kés n ok látszik ez a féktelen robotn hatalmas v*­rös. Milyen meghiggadt, megtisztult ez a szörnyű büntanya. Ide nem ér fel a lángra lobbant gyűlö­let, a vad féltékenység, a gyáva irigység, a ször­nyű unalom, a lihegő pénzvágy, sem az utálatos kéjsovárgás. Oh. emberi hiúság. Hogy rohantok, hogv tülekedtek és mroaneoljátok egymást sem­miért. Hál érdemes? Mikor már ide sem hallatszik az alant lüktető élet egyetlen dobbanása sem. Vájjon Isten látja-e, hallja-e mindazt, amiért oda­lenn fogakkal és körmökkel akaszkodnak egymás­ba az emberek. Ki tudja? Lenn ezüstösen kanyar­gott a folyó. Ezüst szalag az aranyló dombok kö­zött. ÉS a síkságon végigteritve a leggyönyörűbb szőnyeg: szántóföldek barnás-zöld bársonya. Mi­lyen jó volna végighemperegni rajta! Milyen ió élni és jónak lenni. És mégis: ennyi szépség között néni akarunk jók lenni. Én is rossz vagyok. Bán­lom azt a szegény fiút. Pedig szeret. Eh, mit kezd­jek vele. Feleségül menni hozzá, kicsit unalmas dolog. És szerelőnek sem való. Holnap megmon­dom, ne jöjjön többé. Holnap? Vájjon hol leszek én holnap? A nap el­tűnt. Köröskörül »ürü, fekete felhők úsztak az égen. A gomolygó fekete felhők mindent eltakar­tak, Klára merev szeme elől. Mi lesz most? Ho­gyan kerül ki ez a könnyű gép ebből a rettenes­n«k ígérkező égiháborúból? Klára automatikusan kezelte a kapcsolókat és fogantyúkat. Minden ideg­szála remegett A felhők, mint könnyű kis labdát dobálták a karcsú ezüstgépet. Bobogtak ezek a vaz­zel telt szörnyetegek, vadul harsogva. Most egy villám hasitolí keresztül a nehéz, sűrű sötétségen és utána borzalmas dördülés rázta meg a levegőt Zuhogva, dobolva verdeste a sürii zápor a gépet. Hideg volt. Klíta dideregve ült a helyén. Minden, perc óráknak számított az elemekkel vívott dühös harcban. Imádkozni kellene — gondolta Klára. És gépi­esen, mint hajdan gyerekkorában kezdte mondani: „Én istenem, jó istenem." A vihar ettől nem szűnt meg. Átláthatatlan sötétségben vitték a gépet a felhfik. Hova, merre? — nem lehetett tudni Gaak néha vi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom