Délmagyarország, 1934. július (10. évfolyam, 146-171. szám)

1934-07-13 / 156. szám

DECWA'GTARO IÍ5Í7CG Elkeseredett családi háború egy ismert szegedi fotomiiterem korul az apa, a leányok, az anya és a sógor szereplésével A háború fejezetei: válóper, becsületsértési perek és egyéb keresetek (A Délmagyarország munkatársától.) A na­pokban levelet hozoit a posta. Vitkay János, is-, mert szegedi fényképész irta és segítséget kért. Levelét azzal fejezte be, hogyha nem kap segít­séget, nincs más hátra, minthogy főbe löjje ma­gát ... Ugyancsak nemrégiben történt, hogy Vit­kay nyilvánosan felszólította két kányát: Ilo­nát és Feliciát. hogy adják át neki a Kárász­uccai üzletet. A levél és a nyilvános felszólítás mögött nem mindennapi családi harc húzódik meg. Vitkay János, aki évtizedeken ke­resztül egyike volt Szeged egyik legismertebb féHyképészeiiiek, ma idegileg teljesen tönkre­ment ember, vagyona j készét is elvesztette az áldatlan családi háborúság következtében. A családi harcban ellenfelei: felesége, két leánya és sógora, Ruttkay> Aladár, aki társa volt hosz­szu éveken át a műteremben. Ruitkay és Vitkay volt a cég neve. Békében alakult meg a cég, amely csakhamar isimert lett messze környéken. Vitkay János Ruttkay test­vérét vette feleségül és a két sógor társasviszonyba lépett Két üzletük Is volt. Vitkay vezette a Kátász­hccal főüzletet, a sógora pedig a Jókai-utcai Brenner-utóda nevü üzletet. A háború előtt- alatt és utána is jól prosperált az üzlet és a cégtár­sak szép vagyonra tettek sziert. Amellett, hogy rendezett viszonyok között éltek, sikerült három házat is vásárolnlok. Az övék volt a Deák Fefeno­ücoa 8b. számú négyemeletes bérház is, volft há­zuk a Petőfi Sándor-sugáruton és a Zerge-uccá­ban is. A Zerge-ucca 27-es számú háziban lakott mind a két család, a legteljesebb egyetértésben és harmóniában. A mult évben Ruttkay beszüntette működését és magánzó lett. Vitkayék tovább vezették a megcsappant forgalmú Kárász-uccai üzletet. • lágitotta át az ismeretlenséget a villám sárgás fénye Klára a félelemtől magába roskadt. Ernyedt ke­zei alig engedelmeskedtek. Minek is? Hiszen úgy­sem jut le mégegyszer a földre. Ezt a gépet dara­bokra zúzza a zivatar. Lehunyt szeme előtt meg­jelent a repülőgép roncsa, amint a felrobbant mo­torból kiszabadult lángok nyaldossák. De ugyan­akkor látta maga előtt az aranyló domboktól öve­zett szelid rónaságot és vad erővel támadt fel ben­ne az élni akarás. Élni akarok! — kiáltotta vadul, örülni akarok. Dolgozni, valamivé lenni, minden­kit szeretni. Oh szeretnénk jó lenni. Mindenkihez. Sándorhoz is. Ha mégegyszer lejutok a földre, nem bántok meg többé senkit. Senkit, mert min­den ember testvér. Ha mégegyszer végiglépdelhe­tek a zöldelő füvön testvéremmé fogadom Sándort is. Nem, nem testvér, több lesz nekem annál — az uram lesz. Az éf* lassan tisztult. A vihar tombolása alább hagyott. Lassan, egyenletesen kopogtak az eső­cseppek. Klára dobogó szívvel látta meg alant a város homályos képét. Valami különös melegség áradt szét benne. A százszor megátkozott, meg­utált város most a legkedvesebb jóbarát volt. Csak már benne lehetne és mehetne végig a széles, fé­nyes uccákon. Micsoda boldogság lenne. A nyári vihar elmúlt. A kék égen széles ivben megjelent a ragyogó szivárvány. Klárából ugy szakadt ki a só­hajtás, mint a túlfűtött kazánból a gőz. Az ezüstmadár suhant a kék égen. Könnyed tes­tének nem ártott a vihar. Már elhagyta a várost és a kültelki rétek zöld szőnyegén tuljutva, lassan leereszkedett a hangár előtti térségre. Klára kiszállt. Sándor ott állt remegő boldog mosolygással. És Klára a biztos talajra jutott em­ber gondatlanságával nyújtotta a kezét. Halálosan unta Sándort a szerelmével eavült A földön volt! de már mindig többet és többet beszéltek arról, hogy más jövedelmi forrás után kellene nézni. így született meg az az ötlet, hogy Vitkay Já­nos átveszi az ipartestületi vendéglő bérletét, az üzletet pediig a két nagykorúsított leány ve­zeti tovább. Felszabadította a két leányt és ne­kik adta az üzletet azzal, hogyha a vendéglői üzem nem sikerül, akkor visszatér a fényképé­szethez. •! \\ Három-négy hónapig volt vendéglős Vitkay János ós ez idő alatt teljesen elkészült... A bérletet visszaadta, mert az üzlet deficites volt A szakmát nem ismerte annyira, hogy vezetni tudta volna az üzemet, ugv. hogy amikor feladta ezt a vállalkozást) 5000 pengő vesztesége volt. Itt kell megjegyezni, hogy a család eleinte ellenezte a vendéglősséget, később beleegyeztek ugyan a dologba, de nem igein nézték jó szem­mel ezt a működést. Amikor pedig nyilvánvaló lett, hogy a kaland milyen fiaskóval végződött mindenki meghara­gudott reá. Tulaj donképen itt kezdődött el az a család! közelharc, amelynek még ma sincs vége. A két leány, a 23 éves Felicia és a 22 éves Ilona. ült bent az üzletben és amikor az apa jelent­kezett, nem fogadták vissza. Az üzletben ott találta sógorát is, aki a leányok­nak segített az üzletvezetésben. Ezek hallani, sem akartak arról, hogy Vitkay visszatérjen az üzletbe és amikor Vitkay erőszakkal is vissza­tért, ők kivonultak az üzletből, de a sógor birtokháboritástól való eltiltás ifitött pert tett folyamatba Vitkay ellen, aki 10 —12 napig ült az üzletben. A Rutakay által indí­tott perbe később a két leány H, söt Vitkayné is belépett, aki már ekkor megmutatta, hogy a harcban nem a f rje, de a leányai oldalára állott. A perben a család egyességet kötött, Az egytesség értelmében Vitkay a két leányra ráruházta az üzlet tulajdonjogát, illetve nekik ajándékozta a 22 éves üzletei. Hogy a béke tel­jes legyen, a Deák Ferenc-uccai háznak az ő tulajonát képező negyedrészét is eladta és eb­ből likvidálta a vendéglő-vezetésből fennmaradt 5000 pengő adósságát... Ezzel felesége kíván­ságának tett eleget Vitkay ugy gondolta, rogy ezután nem dolgozik, hanem otthon marad és még a két leány dolgozigot, addig odaha ca Síi a világát. Egy rövidke ideig igy Is volt a dolog. De a család, amelyik nem tudta megbocsátani a ven­déglői-kalandot, ugy látszik nem nézte jő szem­mel ezt a helyzetet. Egyik nap a házmester sze­mélyében parlamenter kereste fel Vitkayt és tudtára adta felesége óhaját: iobb volna, ha Vitkay eltávozna hazairól.«* Vitkay emiatt kérdőre vonta feleségét, aki az­után másnap már összepaktolta két gyermekéi és — eltávozott a közös lakásból... Vifkayné Felicia nevü leányával Budapestre költözött és egyúttal mégiindátotta férje ellen a válópert, Ilona nem ment messzire, — csak' a szomszéd lakásba, u sógor Ruttkay védőszárnyai alá. Vitkay egyedül maradt a lakásban, feleség, gyermekek nélkül. Illetve Ilqm nevü leányát na­ponta láthatta, de a leány, faa csak lehetett, ki­Vendéglősök, Korcsmárosok, italmérők! Válogatott BOROKból álló készletein­ket termelői árakon kiárusítjuk! Minden viszonteladónak lehetővé tesszük, hogy J6 borokat olcsón adhasson és üzleti for­galmát emelje. Saját érdekében keresse fel pincéinket 1 Sigmond Testvérek Utóda Telefoni 11-S9. Dugonics tér 8-9. as udvarban I Kimérési üz'etünk csak Feketesas és Kígyó ucca sarok (Bagolyvár). w tért az apjával való találkozás elől. De nemcsak egyedül maradt, hanem kereset nélkül is. Ezek­ben a hónapokban havi jövedelme nem volt több 20—25 pengőnél, igyekezett tehát jövedelemhez jutni. Természetesen elsősorban arra az üzletre gondolt, amelyet 22 évvel ez el őt 6 alapított. Itt azonban nem akarták befogadni, a leányok ré­széről ellenállásra talált. Végül is hosszú huza­vona és nyilvános felszólítás után, nemrégiben sikerült a két lánytól a nekik aján­dékba adott üzletet 1500 pengőért visszavásárolni... Jelenleg ott ül a lelkileg, testileg összetört Vit­kay János a Kárász-uccai üzletiben és lesi a kuncsaftokat. Pedig most igen nagy szüksége volna a pénzre, mert a harc anyagilag is erősen legyöngitette. A Petőfi Sándor-sugáruti házat ügy vették, hogy a megvett felerészt azonnal a két leány nevére irták. A Deák Ferenc-uccai ház reá eső részét eladte és abból adósságát fizette ki, a Zerge-uócai családi ház őt illető felerészére a leányok rátábláztatták az üzletért kapott 1500 pengőt De még nehezebb a helyzet ¡a Zerge-ucca! ház­ban. Itt lakik ugyanis a sógor is, aki menedéket adott Vitkay Ilonáinak. 'A két sógort között feszüli. lellenséges viszony ttraÖcodiK. Ruttkay volt az ugyanis, aki a két leány érde­keit az apával szemben képviselte. A ház ház­mesterével is haragos viszonyban van Vitkay János, eddig négy becsiiletsértési per van fo­lyamatban közte és a házmester között. Meg­történt az a furcsa dolo^.- íhogy a házmester a háztidajdonost saját házában többizben is megsértette. Vitkay levélben kérte sógorát, a ház társtulajdonosát, hogy egyezzék bek abba, hogy a házmestert eltávolítsa, mart mégis csak tart­hatatlan ez az állapot... Rutatkay azonban a kérelmet nem teljesítette és a házmester, a perek ellenére Is aL kalmazottja Vitkaynak..« A napokban történtek egyéb dolgok Is. Való­színű, hogy ezek következtében Vitkaynak nem kell sokáig az elhagyott lakásban lézengenie. Ju­liuis 6-án ugyanis a két leány keresetet adott be a bíróságon az apjuk ellen éte az ingóságok kiadását kérték. A pernek az előzménye az, hogy amikor Vitkay sok adósság­gal otthagyta az ipartestületet elhatározta fe­leségével együtt, hogy formailag a két gyermek­nek ajándékozzák az ingóságokat hogy a hite­lezők ne ezeket a nehezen szerzett bútorokat, értékeket elkótyavetyélek hanem követelésüket táblázzák be az ingatlanokra. Ezért fiktív szer­ződést csináltak és ebben mindent a két leány­nak ajándékoztak. Erre a szerződésre hivatkozva kérik most a leányok az ingóságok kiadását. A napokban zárlat alá vették az apa távollété­ben az ingóságokat é? zárgondnokul — a házmestert ültették be a lakásba.». Vitkay mos? a: leányok keneseiéve! szemben viszontkereseted támaszt A válóper folyik. A becsületsértés! perek folytok. Vitkay pedig kétségbeesve 'íüzd á családjáért. Megiboosájtana mindent a gyerekéknek, csak térjenek hozzá vissza. És azt akarja, hogy fele­sége is visszakérjen hozzá... Kétségbeesetten, sinra ohajtaa VJ&S Z a felduk családi boldogsá­got... K. Gy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom