Délmagyarország, 1934. június (10. évfolyam, 123-145. szám)

1934-06-16 / 134. szám

DELMAGyAROtt5 2AG 1954 fiiníus 10: T7 •• 1//I *1 A 1 • A/1 1 /I legolesób r urdotrikok, cipók, sapkak waie»* Heghalt a röszkei véres ostrom áldozata (A Délmagyarország munkatársitól.) A rendőrség a szerdai éjszakai röszkei legényhá­horuság ügvében i legszigorúbb nyomozást, il­letve vizsgálatot rendelte el. Beszámoltunk ar­ról hogy az Anta'-napi bál után a bálozó kö­zönség között verekedésre került a sor. Amint most kiderült a nyomozás során, a monstre ve­rekedésben körülbelül 140—150 főnyi közönség vett nészt. Fzck részint bicskával, részint székkel, Uvtggel hadakozott. Ilyen túlerővel kellett eleinte n'étrv. később tiz rendőrnek megküzdenie. Szabó Márton rendőr­fe!ütryelőhe1ye<ttes fegyverhasználata ügyében lefolytatott vizsgálat teljes egészében Igazolta a felflgyelőhelyefes eljárását. Megálhnitást nyert, hogy a kocsmában és a kocsma előtt a hangulat izzó és fenyocetö volt. hogy a renáörök kényte­lenek voltak kardot rántani. De az ittas legé­nyek a kardoktól nem Ijedtek meg. sőt egyikük egy székkel feibesujtotta a felügye­löhelyettesf. aki erre támadójára. Rózsa-Rakacsi Imrére lőtt. A golyó Rózsa-Bakacsit a mellén érte. A ve­rekedés hosiszu ideig taTtott. Amikor a szege­(A Délmagyarország munkatársától.) A „sze­rencse !ia"f Farkas György nyotndászsegéd ke­rült pénteken becsületnértós miatt dr. Lázár Ferenc járásbiró elé Farkas április havában egy negyed sorsjeggyel 60 ezer pengő* nyert az osztálysorsjáték utolsó húzásán. Farkas régi nyomdász szokás szerint épen vftlcun volt, az országot járta munka után Ami­kor megtudta, hogy egyik napról a másikra gaz­dag ember lett, sürgősen hazatért Szegedre és a könnyen jött pénzből főúri élethez kezdett. Háza­kat, autót vásárolt, azután mintha megszolidutt volna: az utóbbi időben nem igen hallani róla. A pénteki tárgyalás iránt a járásbíróságon nagy ér­deklődés nyilvánult meg. Percek alatt szétfutott az épületben a hire annak, hogy a szerencse fia olt van. A teremben ennek megfeleljen nagy hallga­tóság gyűlt össze. Farkas György ellen szomszédja: Fodor András piaci árus lett feljelentést becsületsértés miatt. Fodor egyébként rokona is Farkasnak, az ő vadházastársa Farkas feleségének testvére. A piaci árus által panaszolt eset április 18-án tör­tént. A feljelentés szerint Farkas azon a napon nézeteltérésbe keveredett feleségével. A dologra figyelmes lett Fodor is, aki átszaladt Farkasékhoz és beleavatkozott a „diskurzusba". A házaspárt szétválasztotta, de ezzel a ténykedésével ellentétbe került Farkassal. A „sóaor" másnap felkereste di mentők a helyszínre kiérkeztek, még akkor is folyt a verekedés, sőt a mentöorvosok Is veszélybe fo­rogtak, mert a felizgult tömeg őket is elsodorta. Rózisa-Bafcacsi elestével sem fejeződött be a röszkei csata. Ezután a legények kaszákkal, dorongokkal felfegyver kezve, formálisan megtámadták & rendörőrszobát és követelték elfo­gott társaiknak szabadon engedé­sét. A csatának csak a rendőrök riasztó lövései ve­tettek véget. Rózsa-Bakacsl Imrét a kórházban ápolás alá vették, de megmenteni nenn tudták. Sérülése oly súlyos volt, hvgy pénteken a hajnali 'órákban meghalt. A golyó a mellkasát fúrta keresztül és neme­t-Mi S7°rveket sebzett mag. Dr. Borbola Jenő remdőrfőtanácsos pénteken reggel megkezdte a verekedés gyanúsítottjai­nak kihallgatását. Egyelőre 30 verekedőt hall­gatták ki. A nyomozás nagy eréllyel folyik to­vább. Fodort, leszidta, „senkiházinak" nevezte, sőt Fo­dornét is jól összeszidta. A pénteki tárgyaláson a biró megkérdezte: — Tán ittas volt maga akkor? — Kérem, én nem tudok semmiről semmit. Le­het, hogy ittas voltam egy kissé... — Nem maga az a sorsjegyes Farkas? — kér­dezte a biró. — De az én vagyok — felelte nem kis büszke­séggel a hangjában. — Miért iszik maga? — Örömujjongásomban iszok — volt a felelet. De csak mértékletesen! A személyi adatainak felvételénél Farkas el­mondotta, hogy van vagyona: három háza van, ezek 36 ezer pengőt érnek, de van reájok — 6500 pengő teher. Van még egy fél autója. Az autóra vonatkozólag előadta, hogy a kocsi 1700 pengőt ért, de ő ennek a feléit — ittasan — 2500 pengőért vá­sárolta meg Az autót azóta „renováltatta". Egyéb vagyona nincs, készpénze nincs. — Mivel foglalkozik? — kérdezte a biró. — Csak állandóan picézek... — felelte Farkas. Pihenek. A biróság ezután kihallgatta a sértettet, aztán a felek megbékültek. Farkas vállalta, hogy 90 pen­gő kártérítést és 26 pengő ügyvédi költséget fizet. A „sógorok" azután békésen eltávoztak a bíró­ságról. Virágszedők véres harca (A Délmagyarország munkatársától.) A mult hónapban a szentesi kamillavirágszedök között belső háborúság tört ki egy virágszedő miatt. Ez a virágszedő fából készült és ezt egy alkalommal eltörte Lakatos Sándor szentesi lakos. A tulajdonos. Faud István nagy haragra gerjedt és követelte Lakatostól, hogy fizesse meg az okozott kárt Ebből veszekedés kelet­kezett. melynek az lett a következménye, hogy Faud felkapott egy vasfazekat és azzal ngy tejbesujtotta Lakatos feleségét, hogy men­ten elöntöte a vér. Lakatos a feleségét bevitte 1 közkórházba, azután nedig hazament, magához vette a kését és felkereste Faudot a lakásán. Amikor megpillantotta, szó nélkül kétszer be­lemártotta a kését és eltávozott. Faud súlyos sérüléseket szenvedett, a kés megsértette a tü­dejét és a máját. Nagyuehezen gyógyult csaJá meg. Lakaltos elílen szándékos emberölés bűntet­tének kísérlete miatt indult bűnvádi eljárás. Pénteken vonta felelősségre a szegedi törvény­szék Vidd-tarácsa. Lakatos elismerte, hogy megszúrta Faudot. de tagadta, hogv ölési szán­déka lett volna. Feldúlt lelki állapotban volt fe­lesége bántalmazása miatt és ezért szuirta meg Faudot. A biróság a vádirat szerinti bűncse­lekményben mondotta kl bűnösnek Lakatost As egyesztendri bfir'firirc ítélte. Május rendőrségi statisztikája (A Délmagyarország mnnkn társától.) A kőz* igazgatási bizottság pénteki ülésén, amelyről la­punk más helyén számolunk be, a rendőrség je­lentését dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes ter­jesztette elő. A jelentés szerint májusban 16 gép­kocsivizsgát tartottak. 6 személy, 8 teher és 1 I<H csoló gépkocsi és 6 motorkerékpárra adtak ki nj rendszámtáblát. 5 gépjárműtől bevonták a rend­számtáblát. Tulajdonosváltozás 27, kerületválto­zás pedig 10 esetben történt. Vezetői vizsgát 15-en tettek A közönség rendelkezésére SÍ bérautó, 10 autóbusz, 62 egyfogatú és 8 kétfogatú bérkocsi áll. A fuvaroskocsik száma 317, ezekből 149 egy­fogatú és 168 kétfogatú. Közlekedési baleset Í4 fordult elő. amelyek közül 3 súlyos, 5 könnyű sé­rüléssel, 6 pedig sérülés nélkül végződött Tánc­mulatságokra, hangversenyre és sportmérkőzé­sekre 103 engedélyt adtak kl. bárórameghosszalv bitást 8 esetben engedélveztek. — A kapitányság bejelentő hivatalánál 6199 belföldi és 881 kfllfflldi jelentelte be magát, viszont eltávozását 4252 bel­földi és 272 külföldi jelentette. Külföldről sem be­költözés. sem pedig kiköltözés nem történt — A közbiztonsági állapot májusban ls kielé­gítő volt — folytatja a jelentés. A bűncselekmé­nyek száma nem haladta meg a szokásos mérté­ket Nevezetesebb bűnügyi nyomozás volt TimSí István és Atlasz Péternek az ország több He­lyén elkövetett betöréses lopásainak felderítése, amelynek tetteseit a szegedi rendőrkapitányság rádió körözése alapján Békéscsabán fogták el. összesen 367 bűnügyben" folytattak nyomozást amclvek közül 234 eredménnyel végződött 131 esetben pedig eredménvtelen maradt a nvomozás. A bűncselekmények közül az ember élete és testi épsége ellen 35 irányult és ezek közül 1 volt ha­lálos. A vagyon elleni bűncselekmények' száma 294. ezekből lopás 184 volt. Baleset 100 fordult elő és ezok közül 4 végződött halállal, öngyilkos lett 17. eltűnt 13 egyén. Kommunista iránvu szervezke­dést nem észleit a rendőrség, sztrájk sem fordult e'ő 45 gyűlést jelentettek be. amelyek közül egvet nem engedélyezitek. Politikai jellegű gyűlés 3 volt. Be nem jelenteit gyüiés megtartását nem észlel­ték. A uassrnapi Filléres gyors utasai ne mulasszák el megnézni a Royal-Orfeum­ban (VII., Erzsébet-körut 31) Budapest szenzációi Át, Harmat Imre és Márkus Alfréd »CSAK AZÉRT IS* cimtt revü jó'-. Elsőrendű szereposztás, PAZAR KIÁLLÍTÁS, sziporkázó ötletek, pattogó zene, móka, tánc. EIoadások délután 4 és este egynegyed 9. Ernyő áíhuzások javítások és alakítások a legjobb és legolcsóbban Steiner Józselné j Kölcsey ucu 12. (Uizasáx irodával szemben.) Vigyázat! Csillárt. z > Ne vegyen addig, EcáCSlŐft se K: < Ö Iróaéoet < 3X X > 3! Kerékpárt. V ^«frL^i.T.ffiS """ Kelemen Márton, Kelemen ueca 11. A sorsjegyes „szerencse fia" becsűletsértési pere a biróság előtt

Next

/
Oldalképek
Tartalom