Délmagyarország, 1934. június (10. évfolyam, 123-145. szám)

1934-06-16 / 134. szám

1934 î uni us TO: D È C M A G y A R ORSZÁG 5 1800 trachomaheteg közül csak 300-at tudott megvizsgálni a miniszteri kiküldött (A Délmagyarország munkatársától.) Jelen­tette a üélmagyarország, hogy a trachomások felülvizsgálását elrendelte a belügyminiszter. Evégből szerdán Szegedre érkezett dr. L é ­n á r t Imre szakorvos, aki a trachomások or­szágos felügyeletével van megbízva. Dr. Lé­nárt kiutazott a tanyára és három napon ke­resztül vizsgálta a trachomagyanusakat A vizsgálat azonban nem járt pozitív ered­ménnyel. A belügyminisztériumból ugyanis csupán egy héttel ezelőtt jött értesítés Szeged­re, hogy Lénárt Imre szemorvos ideérkezik a trachomagyanusak felülvizsgálására. A mi­nisztérium illetékes ügyosztályában, ahol el­rendelték a trachomások felülvizsgálását, ugy­látszik nincsenek tájékozódva arról, hogy Szegednek 50 kilométeres tanyakerülete van és a kézbesítés mennyire körülményes. Ugyan­is abban a leiratban! amelyben értesítették a város hatóságát, hogy állami szakorvos jön Szegedre, utasították a polgármesteri hiva­talt, hogy a trachomagvanus tanyaiakat idéz­tesse be a tanyai iskolákhoz, ahol meg fog történni a felülvizsgálat. A trachomásokat már előzetesen összeírták és a névsor alapján el is készítette az elöljáróság a névre szóló idézőket, a kikézbesítést azonban nem lehetett elvégez­ni, mert erre alig néhány nap állott rendelke­zésre. 1800 trachomagvanus van a szegedi ta­nyákon és alig háromszázat tudtak értesíteni arról, hogy a béten felülvizsgálatra kell jelent, kezniijk a lakóhelyükhöz legközelebb eső gaz­dasági iskolánál. Dr. Lénárt szemorvos, a trachomások orszá­gos felügyelője a héten meg is érkezett Sze­gedre és ekkor figyelmeztették, hogy a felül­vizsgálat nem lehet eredményes, mert a tra­chomásokat az idő rövidsége miatt nem lehe­tett értesíteni. Az állami felügyelő ennek elle­nére kiutazott a tanvára és hozzákezdett a vizsgálathoz. A felülvizsgálaton azonban csu­pán a trachomagvanus iskolásgvermekek je­lentkeztek, felnőtt szembeteg csak egv néhány jött el. még azok is távolmaradtak, akiket rendes időb.en, idézővel értesített az előliáfó­ság a felülvizsgálat pontos ideiéről. A vizsgá­lat idejét ugvanis a legrosszabb időpontban állapították meg. a mezőgazdaságban most szorgos munka folvik és nem érnek rá a ta­nyaiak. még egészségük érdekéhen sem. hogy a felülvizsgálat végett félnapokat mulassza­nak. Néhány száz trachomagvanus tanvaT ísko­lásgvermekef felü!vir<=í?Alt az elmúlt három napon az állami szakorvos, a trachomások nagvrésze azonban nem tudott megielenni a felülvizsgálaton, egvrészt mert nem is ludott róla. másrészt, mivel nem ért rá a vizsgálatra elmenni. A trachomások országos felügvelőie értesülésünk szerint már ma. szombaton el is utazik Szegedről habár leíövetelének célja: a trachoma sva nu sík felülvizsgálata nem vezet­hetett eredményre. ROKK MARIKA 2 utolsó fellépése Vasárnap délutén és asta a f> ban. Vadvirág"­Randkivül olosó helyárak­Este: 40 flllértél 4-80-lg. Délután. SO MII értől 3.80-ig. MAGYAR SZÍNHÁZ Részletre Is legelőnyösebben vehet kerékpárt, gramofont, rádiót Déry gépáruházban Í^LSir. Az államepiiészeti hivatal elhelyezése után leépítik az kirendeltséget (A Délmagyarország munkatársától.) A köz­igazgatási bizottság pénteki ülésén Göllner Ká­roly, az államépitészeti hivatal szegedi kiren­ddtségének vezetője — amint arról lapunk más helyén beszámolunk — bejeilentette, hogy a ke­reskedelmi miniszter azoknak az állami utaknak a felügyeletét és kezelését, amelyek eddig a sze­gedd kirendeltség hatáskörébe tartoztak, julius elsejétől kezdődőleg a szentesi dllvnévitészeti hivatalra bizta. Ez a ! ivataios bejelentés nagy feltűnést keltett és bár ebben az ügyben az ülé­sen senki sem szóJalit fd, az ülés után a tagok erősen foglalkoztak vele ós találgatták, hogy mi van a. rendelkezés hátterében. A szentesi államépitészeti hivatal — mint is­meretes — neim régi intézmény. Szentes akkor jutott hozzá — néhány évvel ezelőtt —, amikor megkezdték Szeged leépítéséi. Szeged államépi­tószeti hivatalát kapta meg Szentes és csak ne­hezen kiharcolt kegyként járult hozzá a kor­mány ahhoz, hogy az áthelyezett intézményből Szegeden is maradjon valami: államépitészeti hivatal helyett s»erény kirendeltség, de csak akkor, ha a város biztosit számára helyiséget és más formában is hozzájárul fenntartásának költ­ségeihez. Az a rendelkezés, amelyet most a ki­rendeltség vezetője hivatalosan is bejelentett a közigazgatási bizottság ülésén, kétségtelenül azt jelenti, hogy még ennek a meghagyott ki­rendeltségnek a hatáskörét is csökkentik, sőt (t minimumnál is kisebbre redukálják, ami minden valószínűség szerint előbb-utóbb a kirendeltség teljes megszüntetéséhez vezet. A bizottság ülése után kérdést intéztünk az, ügyben GŐtlner Károlyhoz, aki a következőké mondotta: — Magam sem tudom, hogy mit jelent a mi­niszter ur rendelkezése és hogy mik lesznek en­nek a rendelkezésnek a következményei. Az ál­lamépitészeti kiireoddtség kezelte eddig azokat az állaimi utakat, amelyek Szeged és Hódme­zővásárhely törvényhatóságának területén van­nak. Ezen felül a két törvényhaitóság területen lévő állaimi magasépitmények kezelése tartozik a feladatkörünkbe. Ha most julius elsejétől kezdvie a^z u/tak kezelését a szentesi hivatal veszt át, könnyen megtörténhetik, hogy a kőzigazrx tás? bizottság legközelebbi ülésén már nem ia lesz képviselete a szegedi kirendeltségnek, me-í hiszen ide leginkább ntiigyek tartoznak és azok­ról csak az referálhat, aki intézi ezeket a® ügyeket, tehát a szentesi államépitészeti hivatal veeztője. Arra a kérdésünkre, hogy a miniszter rende­lete nem jelenti-e a kirendeltség megszűnteié­sét, Göllner mérnök ennyit mondott: — Nem tudom. Egy érdekes élet regénye amerikai, afrikai, indiai expedíciókon keresztül Szegeaig (A Délmagyarország munkatársától.) Fehér­be jszu, alacsony gentleman Szilágyi János, aki rövid idő óta Szegeden tartózkodik. Szilágyi János többek között arról nevezetes, hogy meg­írta az angol nyelv fonetikus tanulásának a kézi­könyvét és olyan tanulási, tanítási módszert dol­gozott ki, amelynek segítségével rövid néhány hó­nap alatt bámulatos eredményt lehet elérni. Szilágyi János régi erdélyi nemesi család sar­ja. Élete regénytéma: egy tehetséges magyar em­ber élete külföldön, sikerei és azután tönkreme­netele — itthon. 1873-ban született Déván és a nagyenyedi híres kollégiumban tanult, később Ko­lozsvárott és Budapesten. 1903-ban kiment An­gliába és beiratkozott az oxfordi egyetemre, amely­nek elvégzése után Amerikába, Csikágóba ment és az ottani egyetemen tanult tovább. Itt bánya­mérnöki oklevelet nyert, egész fiatalon. A tehet­séges fiatal mérnök nevét csakhamar megismer­ték Amerikában: olajkutak és gázmezők felfede­zése révén Nemsokára a világ legnagyobb tröszt­jének szolgálatába lépett. A Sauthbend (Indiana) acéltröszt alkalmazta. Ennek a trösztnek az elnö­ke volt Schwab, a világ egyik leggazdagabb embere. Schwab, a fiatal magyar mérnökre külön­leges feladatot bizott. Kiküldötte Afrikába, Nyu­gadndiába, a Nagy-Szunda szigetekre vtasércte­lepek feltárására. Szilágyi egy magyar munka­vezetőt, Veréb Jánost vett maga mellé (ideha­za csendőrőrmester volt) és elindult a kisded ex­pedícióval. Talált vasat Borneoban, a Nagy-Szaka­dék közelében és kidolgozott egy nagyszabású ter­vet a vasérc kihasználására. A munka további folytatásának a világháború kitörése vetett vé­get. Az expedíciót hazaparancsolták. Szilágyi mérnők a nyugati szénmezők mérnöke lett .West­Virginiában. A háború befejezése után visszatért Csikágóba, ahol az Első Nemzeti Bank eladási osztályának főnöke lett — Szép vagyont szereztem Amerikában — mondja. 1921-ben elhatároztam, hogy baratérelé Magyarországra. Édesanyám még élt, szeretteiit volna életben találni. De ez nem sikerült. A romá­nok bántalmazása következtében meghalt, mielőtt láthatott volna ... — Pestre jelentős dollárvagyonnal érkeztem. Az akkori viszonyok következtében vagyonomat, egy élet munkásságának eredményét, nem tudtán» megőrizni. Mindenem elveszett. Én azonban opti­mista vagyok. Kedvemet nem vesztettem el. Egj? életet áldoztam arra, hogy az angol nyelvet le­egyszerűsítve foglaljam fissise egy könyvbe. Ez si­került. Módszerem olyan, hogy az, aki magyarul helyesen beszél és ir, hónapok alatt megtanul angolul beszélni. Hogy módszeremnek milyen hord­ereje van, azt felesleges hangsúlyozni. Kis ország vagyunk, nyelveket kell tanulnunk. Cleveland­ban, Newyorkban az uceán posztoló rendőr ma­gyarul is útbaigazítja az idegent Kérdem, hogy hány szegedi rendőr beszél angolul?... Pedig igen fontos lenne, főleg most, hogy a transzkontinentá­lis utat erre vezetik keresztül— II »1 FlMWII'liWIM'^""" Ö7,v. MeMlnger JóMelaé up a «»ját lamint gyermekei nevébmj mélység«« fáid alommal ja­lentl, hogy szorrtpt' 'írj« messinger Jozse! gépészmérnAK, ny. Máv. tole.figyelő életének 64. évébe a hoesm szenvedi« nt&n osendesen elhunyt. Temetése t. hó 17-én délelőtt 11 órakor le»« a zsidó temeti ointermábSl. — Gyászolják gyermeket: Mes inger Dezső és nefe, Tel-Aviv, Dr. KAlaaa An­dorné ez. Mesainger Erzsébet, Messlnger Laloe neje, Oráo, Messínger Marianne. Veje: Dr. KArmén Andor, unokát: *«««iage« Gyurika, Kármán Gyárik« testvérei és rokonai. Részvét látogat ások raento*9^ kérjük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom