Délmagyarország, 1934. május (10. évfolyam, 97-122. szám)

1934-05-16 / 109. szám

megjelenik. — A magánalkalmazottak jogviszonyait sza­bályozó törvényjavaslattal újból foglalkozni fog. Az idegenforgalom terén hosszabb időre megállapított programot készített el, amelyet rövidesen nyilvánosságra hoz. Az idegenforga­lom központ ja mindi« a fóváro« marad de bele kell kapcsolni a vidéket is. Az idegenforgalom nemzeti szempontból is nagvon fontos. M a 1 a s i t s Géza beszédében a Balaton felé iránvuló közlekedés Javítását sürgette. Szociális védelmezés terén az ntóhbi időben nagy vissza­esés tapasztalható. V á z s o n y i János a magántisztviselők szol­gálati pragmatikájának megalkotását sürgette. £ ánó Iván arra kérte a minisztert, hogy «tvan utügvi miniszter legyen, mint amilyen a vasutaké Baross Gábor volt Ctilléri András és Maday Gyula után Sándor István általános tarifaleszállitást ki. vánt a vasutaknál. Peyer Károly a kőzszállitásoknál divó stróman-rendszer ellen tiltakozott Propper Sándor a 40 órás munkahét és a vasárnapi munkaszünet bevezetését sürgette. B a j c s y-Z s i I i n s z k y Endre szerint a római egyezmény nem oldia meg az agrárollót, lírősebb állatkivhelt kivánt. H e g y m e g í Kiss Pál rossz terméstől tart és ezért kéri a kormányt, hogy ne engedjen bú­zát virrni a külföldre. A Ház a további cimeket hozzászólás nélkül fogadta el és ezzel a kereskedelmi tárca költ­ségvetését részleteiben is letárgyalta. A többség elfogadta az elnök napirendi in­dítványát is, amely szerint a Ház szerdán dél­után a külügyi tárca k81tségvelését tárgyalfa. Gömbös a római egyezményről Badavest, május 1£ A MTI Jdentt: C.ömbfi miniszterelnök a *6mai egyezménv alifásával kapc.olatban a kővetkezőkben nyilatkozott: — A római tárgyalások eredményei tökélete­sen ugy végződtek, mintahogy én azt elgondol­tam és számítottam. A magyar delegáció vala­mennyi várakozást teljesített, az természetes hogv a kölcsönössel: elvének hangoztatása és követése mellett. Nagy hálával tartozunk a Ducenak és DolPuss kancellár urnák, hogv már­ciusi római tárgyalásunk dkalmával lerögzített nagy elvek mellett vá1t07Tt'nnu1 kitartottak. \z hogy ezeknél a tárgyalásoknál voltak némi zök­kenők, a dolog természetében temk mert hi<7^/r mind az önellátás elvét, általában mind ¿remis mtarchtáját is átakarluk törni. Logikus volt te­hát, hogy mindegyikünk védelmezi a maga ér­dekeit. Azonban a jóakarat és a megértés érzé­sétől vezettetve sikerült a tárgyalások elől az összes akadálvokat elimlnálnl. Hangsúlyozom, hogy a magyar mezőgazdaság szempontjából a római megállapodás eredményét teliesen megfe­'elŐnek tartom. Az idők mindent igazolni fognak. \ mezőgazdaság Jávám ez az eredmény létre­jött an'*lkfil, hogy a matryíir ioar által hozandó áldozatok veszélyeztetnék a rrpgyar ipar érde­keit. Persze nesszimMák és" kuvikok most is ^-Wlnak. ezeket el kell hessegetni. SAROSI szerdán a büntetőjoggal mérkőzik a szegedi egyetemen (A Délmagyarortzág munkatársától.) Sáros! György, az európai hirü magyar futballista kedden este Szegedre érkezett, hogy harmadik alapvizs­gáját a szegedi egyetemen letegye. S á r o »i az ál­lomásról a KEAC klubhelyiségébe ment kísérőjé­vel, ahol nagy örömmel fogadták, körülvették és a kérdések özönével árasztották el. Sárosi azonban udvariasan kitért minden válasz elől; arra kérte vendéglátóit, hagyják magára, visszavonul szobá­jába, tanulni akar. — Nagyon fáradt vagyok, — mondotta —, min­den gondolatom a holnapi vizsga. Tele van a fe­jem a magánjogi és büntetőtörvényekkel... Ala­posan elkészültem a vizsgára, mégis drukkolok; diák vagyok .., — Sérülése? — Hála Istennek' BttD komoly. Reraélem, Ha­marosan meggyógyulok .,< csak * vizsgán tul­lenn A... Barátaitól, kísérőitől egymásntán kapja a vizs­ga-kérdéseket; mindegyikre pontos feleletet ad. Precíz, mint labdája a pályán... Egyik legnehezebb mérkőzését vívja szerdán Sárosi Ellenfele a magánjog és a büntetőjog. A küzdelem favoritja: S&rosL Izgalmas betörőüldözés a Tisza Lajos-köruton (A Détmagyarorsrdg munkaidődtől.) Kedden délután 6 óra fáiban Izgalmas betörőüldözés lát­szódott le a Tisza Lajos-köruton, Polgár-uccán és a Lőw ppót-uccán keresztül. A betörőüldö­zésben rengeteg ember vett részt, az elfogott betörőt hatalmas ombergyürü vette körül. Dacsó Arnold épitész trnyngkereskedő raktára 8 Tisza Lajos-körut 48. szám alatti ház egvlk pincéiében van. Az anyagraktár riasztócsengő­vel van összekötve az irodával. Délután hét őra tájban az üzletben tartózkodó kisasszony. Vé­kes Piroska arra lett figyelmes, hogy megszólal a riasztócsengő. Azonnal lesietett a ralrtárhoz és látta, hogy az ajtó nyitva van. Abban a pillanat­KNITTEL-üél, Kárász ucca 5. ban egy fiatalember ugrott kl az ajtón. Kezében kalapácsot szorongatott és azzal hadonászott A eányt ellökte és meneküléshez látott A kisasszony sikoltozására többen üldö25be vették a betörőt, aki kalapáccsal a kezében Fu­tott végig a ki;rúton, berohant a Polgár-uccába. onnan a Lőw Lipót-uccába. Nyomában az üldö­zők serege egyre jobbin növekedett A betö'-ő hirtelen elhatározással átvetette magát a Fischir­féle köta-agótele" kerítésén, leugrott a házba felszaladt a padlásra és ott elbujt. Négy üldöző állalkozntt fá, hogy lehozza a betörőt. Ezek ft> Is mentek érte és nagy dulakodás után lefegy­verezték és lehozták. Közben rendő' került elő. aki a betörőt g­bilincselte és bevitte a ".cözponti ügyeletre. Ki­derült. hogy a betörőt Pamut Györgynek hív­ják. 23 éves kübekházai lakos, aki két hete sza­badult ki a CsillaehiirtnnbfiL Az volta .teoLe. Mégr néhány napig Szegeden ezen szelvényre, kedvezményt ad PflYTiA (Paris) pszichögrafologus. Fogad 11—1 és 4—7 közölt Tisza-szálló I. em. — Családtagok, jegyesek, gyermekek, üzletfelek kézírása eTfiOMbdóI Az idő A Szegedi Meteorología i Obszervatórium Jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb ál­lása 27.1 O, a iegalacsonyabb 17.2 C. A baro­meter adata nullfokra és tenaer«zintre redu­kálva reggel 756.1 mm, este 7561 mm. A le­vegő páratartalma reggel 61, délben 44 szaza­lék. A szél iránya dél és északnyugati, erőssé­ge 2-«. A Meteorológiai Tntézet jelenti este 10 órára. Idójóslat: Észak-északnyugati szél, változó felhőzet, helyenkint esetleg zivata­ros esők. Lénvegtelen hőváltozás. Félévi börtönre ítélték az anvát, aki hamis névesi jelentette be gyermekét j (A Délmagyarország munkatársától.) KÁfdcs ajosné 28 éves fiatalasszony került kedden a szegedi törvényszék Cőmőry-tanácsa elé. Az "'rvfszség családi állás ellen elkövetett büncse­'•ménnyel és közokirathamisitással vádolta meg. Kovács Lajosné másfél év óta különváltál! élt férjétől, amikor gyermeke született. Hogy íj gyermeket eltitkolja, nem a saját neve alatt jelentette be az ujszülőttst az anyakönyvi hlvaÁ falban, hanem sógora, Marksteiner Antal éi neje gyermekeként tüntette fel. Az újszülött Így ls került az anyakönyvbe, mint a Mark-} steiner-házaspár gyermeke. Két hét múlva ai kisgyermek meghalt 6s Kavácsné újból mégíe} lent az anyakönyvi hivatalban. Most azonbat^ már neon tartotta szükségesnek, hogy a Mark* steiner nevet használja a saját nevében beje* lentette a gyermek elhalálozását At anyákönyvl hivatalban hiába keresték a gyermek anyaköny-i vi lapját sehol sem ta.álták. Faggatni kezdték Kovácsnét és akkor uerült ki, hogy a Marksteiner néven bejelentett csecsemő tulajdonképen Ko* vácsnéé volt , A keddi főtárgyaláson Kovács Lajosné be­ismerte, hogy másnéven Jeleitette be újszülött* jét és ezzel vétett gyermeke családi állása eli len. Azzal védekezett, hegy kényszerülve volt a más név használatára, mert attól tartott, hogy kiderül a dolog és akkor reánézve súlyos kár háramlik, mert az ura tud mást szerez a dolog­ról és válópert indit ellene. A bíróság bűnösnek mondotta ki a fiatalasszonyt és hathónapi bör­tönre Ítélte. Unió cipő! Női strapa P 6.5í IKöi luxús P S.90 Férd strapa P 8.5<>}terH antilop P 12.30 Özem az aulftbuszállomftsnál. tia panassza, retclamdctó/a van. íordulio Közvetlenül a kiadóhivatal fio*, levelezőlap vaqy telető i utján

Next

/
Oldalképek
Tartalom