Délmagyarország, 1934. május (10. évfolyam, 97-122. szám)

1934-05-16 / 109. szám

ro »4 mnílis 10»: OEi:M4r,yAwnps/u; Somogyi Szilveszter utolsó utja kisérték a fogadalmi templom kriptájába Szeged alkotó polgármesterét (A Délmagyarország munkatársától.) Ked­den délelőtt temette cl Szeged gyászoló néne ár. Somogyi Szilveszter polgár mestert. Az egész város temetett. Az egész város megdöb­benve. értetlenül állt a ravatal előtt. Az üzle­tek redőnyeit lehúzták, minden ház ormán gyászolt a fekete zászló, a harangok zúgtak és a néma uccákon megindultak a néma. megille­tődött tömegek a városháza előtt felállított ra­vatal felé. , „ , . ... , A hajnali órákban a halóit polgármester ko­porsóját átszállították a fogadalmi templomból a városházára és elhelyezték a főkapu mögött Ielállított ravatalon. Fekete drapériákkal ká­polnává alakították át az éjszakai órákban a széles kapubejáratot cs gyászdrapériákkal von­ták be a kapukat is, amelyek előtt fekete posz­tóval bevont dobogón állt a katafalk. Disz­egyen ruhás lovas cs gyalogos rendőrök vonul­tuk föl a kora reggeli órákban cs helyezkedtek •I a Széchenyi-téren. Fekete ruhás karszala­gos városi tisztviselők rendezkedtek és a jobb­oldali kapubejáratnál, ahol közel husz eszten­leig majd minden nap elhaladt Somogyi Szil­veszter, cppen ugy állt a botos díszruhás ka­>us, mint az ünnepi közgyűlések idején. A temetési szertartás pontosan fél kilenc óra­kor kezdődött, de már nyolc órakor * feketéllett a tömeg a téren­Megkezdődött a testületek és küldöttségek fel­vonulása. A városházától balra helyezkedtek el a tűzoltók, akik a gyász jeléül teljes felsze­relésükkel vonultak ki, a mentők, akik szin­tén magukkal hozták a gazda vég-tisztességére minden instrumentumukat, jobboldalon a vi­tézek és a frontharcos szövetség zárt sorokban i'ölvonult tagjai, a keresztutakon a küldöttsé­gek, a zászlók alatt kivonult egyesületek. Nyolc óra után néhány perccel érkeztek meg i kisebbségi felekezetek papjai, dr. Lőw Im­mánuel főrabbi, Bakó László. Egyed Ala­dár evangélikus, D á k i c s Mihály görögkeleti magyar, Gyurgycvics István görögkeleti lelkész, akik a katafalk baloldalán kaptak he­lyet. Megérkezett a helyőrség tisztikarának kül­döttsége Nagyszombathy Miksa altábor­nagy, vegyesdandárparancsnok vezetésével. Felvonullak, csaknem teljes számban a tör­vényhatósági bizottság tagjai és a jobboldalon helyezkedtek el. Köztük volt Kéth ly Anna országgyűlési képviselő, majd Rassay Ká­roly érkezeit meg aulón Budapestről. Az igaz­ságügyi intézmények tagjai L á n g-M i t i c z­k y Ernő táblaelnök vezetésével testületileg veitek részt a temetésen, testületileg jelentek íneg az OTI tisztviselői Baár Jenő vezetésé­vel. Negyed kilenckor érkezett meg a városháza elé városi fogatokon a gyászoló család. Az első kocsiban Somogyi Szilveszterné és dr. S o­rn ogy i Miklós, a polgármester fia. A második kocsiban dr. Somogyi József gimnáziumi igazgató, az elhunyt fivére feleségével, leányá­val és vejével, dr. Völgyessy János tiszti orvossal. A harmadik kocsi özvegy gróf Kle­belsberg Kunőnct hozta. A mély gyászba öltözött családtagok bevonullak a ravatalhoz és olt maradtak fél kilencig, amikor a temet­kezési vállalat hat egyenruhás alkalmazottja vállára emelte az aranyszínű nehéz érckoporsói es kihozva a kapu bolthajtása alól fölhelyezte a magas kaLafalkra. Közben megérkezett a papság dr. G 1 a 11 f e 1 d e r Gyula megyés­Eüspokkel. A szertartáson funkcionáló papok a szarkofággal szemben helyezkedtek cl, kö­zépen a püspök és mellette jobbról, balról a kegyúri plébánosok, valamint Breisach Béla cs B a r m o s György kanonokok. A Széchenyi-tér zsúfolásig megtelt a közön, seggel és az iskolák növendékeivel. A nagytö­meg elhelyezése uem okozott nehézséget, műi­denki elfoglalta a kijelölt helyét a rendezők utmutalása szerint. Amikor elütötte a toronyóra a fél kilencet, a megyéspüspök megkezdte a gyászszertartást. Az cgfelé száj ló tömjénfüst szelíden fogta kö­rül a májusi napfényözönben szikrázó arany­koporsói. Aztán odaiépelt a koporsó mellé Bárányi Ti­bor főispán és elbúcsúztatta a város nagy ha­lottját a város közönsége^ tisztviselőkara és a kormány képviseletiében. Beszédét a toronyer­kélyre felszerelt hangszóróknak kellett volna továbbítaniuk a tér legtávolabbi pontjáig is, a megafon azonban recsegett, zugolt, valami hi. ba támadt benne és többet árloll, mint hasz­nált. - ­A főispán " A így búcsúztatta el Somogyi Szilvesztert: • mu,It el "'árom naPJ'a annal<. hosy a varcshpza szokatlan időbefí megszólalt öreg narangia hírül adta Szeged népének, hogy So­mogyi Szilveszter nincs többé - kezdte beszé­det a főispán. A döbbenetes fájdalom érzé­sével megrendülve álljuk körül az Ü koporsó­ját. mely porhüvelyét takarja. Elszállt a ki­hűlt testből az isteni ang, hogy az örökkéva­lóság utján magasba törve a Mindenség Urá­nak trónusáig. — ott számot adjon földi életé­ről — tetteiről. — Szeged szülöttje volt! Élete itt folyt le ebben íz alföldi mctronolisban. melyet ra­jongva szeretett, s amelynek fejlesztéséért — népének javáért — Isten legnagyobb ajándé­kát. az életet áldozta fel abban a megfeszített munkában, mely a kimerült fizikumát is ar­ra késztette, hogy küzdjön vrrosáért. hogy al­kosson es teremtsen a -árosnak s a nehéz idők es körülmények nyomorúságos könnyeit letö­rölje a szenvedők arcáról. — Közei kéf évtizodér polgármestersége a legválságosabb időkre pcett. de ö a maga nagy­szerű koncencióiában mindég meg tudta talál­ni azt a Helyes utat, amelyen haladnia kellett. A liríbornbnn lelkesített. — s krisztusi szere­tettől áthatott nemes szivének érzéseitől hajt­va gyámolitőia ' tt mindazoknak, akik a reánk kényszeritett liábotu sebesültjei, rokkantjai, öz­vegyei és árvái lettek. A forradalom, a kom­munizmus és megszállás ideje alatt a mártírok önfeláldozásával — még a megaláztatások ke­serűségétől sem kiméivé magát — mindent el­követett azérf, hogy városát nentse, helyze­tét javítsa — é amikor az ezeréves magvar géniuszt haio^'-sából életre keltette orszá­gunk kormányzói a. Somogyi Szilveszter sze­gedi re'árióban elomunkása lett a meguihódás korszakának s Szeged feleithetcílen emlékű naev fiának. ~róf Kbbclsberg Kunónak ő lett a társa az alkotásnak abban a nagy munká­jában, mely Szegedet vidéki városok fölé emelte. n K L V A R O S I M O I A Votró filmgyár hatalmas -újdonsága: Embervásár Izgalmas bűnügyi dráuia. — Ricardo Corlez, Haren Morley, Wallace Beery fis Jean HersboH fős7ereplósévol. Fehér cipő, szandál és bocskor­ujdonságok K ^" H A 2«r cipőáru házban — Itt k'iímiiiált az 0 munkássága s ha Somiogvi ?7ilv°szter nem emelkedett volna az emberek fölé cs nem Tett volna fanatikusa vá­rosának. akkor az eredményes munkában fár radt testét me^ihentethetfe volna. _ De ha ezt teszi, mpcrf-igad'a öni'UPgát, mert ő családién kiviil csak Szegedért élt s a gazdasági válság nehéz mo^nróbáltatásai közepette is az éhn maradt s küzdött és "dolgozott ezért a vá­rosért mmdaddig, a.n'g a halál diadalt nem iilt ra"a! — Most itt fekszik "lőttünk. Megoihcnt a test, elhalt a na<*v szellőm s felmagasztosult a nemes lélek. Mi pedig, akik itt maradtunk mindnváían — ez rz «-"'ész város! — ha visz­szapíllantnnk Szeged nagy polgármesterének rtirső m'tífián — rgy l'rezzük, hogv árvák és eU.'atrvottak" letíünk" s esdve nvujtiuk "ki ke­zünket az elröppent lélek után. kérve öl arra. hno-v a Királyr>h ''iré.lydn<ik fényes tr^nnsa előtt i*aven szószólója etárvutt városunknak Érezzük". — tiiditíV — hogv ar Tesz! — Amikor buc.ut veszek Tőled a kormány és külcn a belügyminiszter ur. valamint tiszt­viselőtársaid és a város egész közönsége ne­vében, nemcsak azt i;;órcin meg, hogv emléke­det kegyelettel fogjuk megőrizni és megörökí­teni, ka nemi azt is, hogy ferikölt lelkednek minden nemes tulajdonsága erőforrásunk les? abban a munkában, melyet a Te imádott varo­sodért a Te szellemedben akarunk végezni. — Somogyi SHveszterr! Néped könnyes faj­dalommal bucsuzjk Tőled! Isten veled! dr. Sxéki Tibor egyetem) tanár, a Ferenc József Tudomány­egyetem rektora mondott beszédet a kooorso­— Sajátszerű véletlen, hogy az a nap, melyen nemes szived utolsót dobbant, összeesik azzal » nappal, melyen egyetemünket ősi székhelyén 15 évvel ezelőtt elrabolták - mondta beszédében a rektor. — Ez a veszteség bizonyára pótolhatat­lan inarad, ha te nem veszed pártfogásodba a ml elüldözött, mindenéből kifosztott, bontalanua vált egyetemünket. Te voltál az, aki azonnal fel­ismerve enuek a tudományos intézménynek nagy jelentőségét, melyet e városra kultúrpolitikaiig ós gazdaságikig gyakorolhat, nemcsak menedé­ket és férőhelyet adtál számára, hanem ertW har­cok között lefolytatott SZÍVÓS munkával keresz­tülvitted, hogy Szeged — a. városok történetében példátlanul álló — nagy anyagi áldozatával egye­temünk újjáépítését lehetővé tegye s intézményeink olyan díszesen emelkedhessenek fel, hogy azok nemcsak e városnak, hanem az országnak is büsz­keségére váljanak. Egyetemünk elmúlásodnak napjára, mint kettős katasztrófájának évforduló­jára fog ezután mindig visszaemlékezni — Egyetemünk G2 éves történetének azon lapjai, melyek az utóbbi 13 esztendő eseményeinek fel­jegyzéseit foglalják magukban, valamennyien ró­lad beszélnek, minden lap tudásodnak, törhetetlen energiádnak, SZÍVÓS kitartásodnak, áldozatkész jó szivednek fényes bizonysága, kitörölhetetlen em­léke. Alig volt jelentősebb ügy egyetemünk életé­ben, melyben mint a város vezető férfia, mint , bölcs, tapasztalt tanácsadó és mint igaz barátunk , ne szentelted voiua időd, munkabírásod javarészét i arra. hogy egyetemünk egészséges fejlődését, te­| kiutélyének öregbítését ne szolgáljad. És mikor most legutóbb egyetemünket komoly veszedelmek I fenyegették, a beteg gyermekéért remegő aDyának i

Next

/
Oldalképek
Tartalom