Délmagyarország, 1934. április (10. évfolyam, 73-96. szám)

1934-04-01 / 73. szám

TQ34 ánrilis T. nH.M^GYAROB S Z Á G Tavaszi tárlatok Három tehetséges, uj hanga, u] szava festő jött el Szegedre a Fiatalok Művészeti Kollégiu­mának meghívására. Mindhárman a szabad művészet uj festői problémáinak méltó repre­zentánsai, akik képeket alkatnak ábrándokból, ál­mokból s amit a természet és látvány hangu­lattá érlelt bennük, annak szüretjéről festenek lírai tájakat, hangulati rapszódiákat, szin- és formafantáziákat. Féierjházl László, G. Szabó Kálmán, Vadász Endre külön-külön érdekes és egyéni utakon ha­ladnak. Félegyházi fátyolszerü árnyékolásai- a színnek és fénynek pára-finomságu ragyogása, vonalainak absztrakt és kompozícióinak álom­szeri5 játékosság", 'z Ülő nőben, a Női alakban, az Olvasó nőkben, a Nyárban hat szinte zenei hangulatossággai. G. Szabó Kálmán ugyancsak kifinomult művészettel keresi a piktúra uj lé­nyegét. uj témáit és absztrachált kifejezésmód­jait. Különösen a Balett és az Olasz tájak ta­núskodnak erről. Eres oldala azonban a famet­szet. Egész kivételes erővel, képzdetjárással, árnyék- és fényhatásokkal dolgozik akár nagy­stílű tájkompoziciőit, akár mozgási és genre­metszeteit nézzük. Vadász Endre szintén érde­kes stílust ért el. A japán rajzosságtól sugallott lehelletszerü impresszió dominálja. Nagy köny­nyedség, rajzbelí érettség, a motívumok színes­sége és egész festői struktúrájának egyéni vol­ta nagy értéke. Valóságos remekek rézmetsze­tei. A Kulturnalotában a Képzőművészeti Társulat kiálliatása nyílt meg. Szám­ban tekintélyes a kiálllitás. de kva­litásban sok kifogás alá esik. Örömmel lát­tuk a szegedieket. Különösen erős fejlődést lá­tunk Parobeknél. Dorogi is szép kompozíciót állított ki. Tóbiásnak egy sikerült portréia. Balogh Margitnak egy szép rajza- Winklernek kitűnő portréi, öevieh hatásos arrképe. Tórnvai hangulatos táiai. Czencz kissé édeskés zsánerké­pei, Szánthó Mária nagy aktkollekciója. Madár Gizella szép virágcsendéletei mellett tetszettek a kecskeméti Művésztelep vezetőjének. Révész­nek néhány szép kéne és Vén színes tájai. Fgv­egy jó festményt állított ki Bajnai Tóth. 2a­kar, vitéz Erdős. Horkay, N. Sztrokay Mária. Kenéz, Sávay, dr. Veress. Mátis, Mihály. Fel­földi. Rhianoczy, Sass, Hagyik. Szilddv Mar­git, Balla Margit. 'Vanek. Kendoff. Hevér, Gadl. Ügyes festőnek 'átszik Kohen. csak betegesen eltorzult meglátásait kell revideálnia. Se nem absz'.rakt, se nem spirituális- amit Csontváry értelmében szeretne festeni, csak erőltetett új­szerűség. Az üvegszekrényekben régi magyar fafa­ragásokat mutatott be dr. Wiener Tibor vásár­helyi gvüitő és ~zéo kézimunkákat állított ki | Negyed 6 I pengő gyeii t Nyolcad | I pengő MIN0SE6BEN u ARBJ1II VEZETÜNK Tavaszi Harisnya - Keztyü - Kötöttáru újdonságaink szenzációsak. Férfi- es női tehérnemüek rendelésre mérték szerint is nagy választékban. Szolid, tigyelmes kiszolgálás. LIMPEL * HEGYI SZEGED Liszt-, fűszer-, termény­szükségletét legolcsóbban háZ lO' szállítva beszerezheti Kertész liszt-, íüszeriiz etben Mikszáth K. u. 4 Tel. 32 -36. FimralJan a cögre! Tisza Halas körút 1 [Püsoök-bazár). ... ..... > , ..¿.„.frS A.V ;, . ••'{ ' ^ ­• 1 - : • •SV*-"' ^ tí' v, . i <. .. • . '.: '• '*[ ti­A gazdasági kibontakozás és a poiitika Irtat dr. Szivessy Lehel Jól tudom, hogy az újságok húsvét; számai­ban nagyon sok cikk fog megjelenni, amelyek a közgazdasági helyzetet ismertetik. Egyelőre mindannyian csak tapogatódzunk, de mégis azt kell mondanom, hogy a már majdnem ct éve tartó közgazdasági krízisben egyes fényponto­kat tátok és mintha a teljesen sötét látóhatár fényesednék. Amikor a bankzárlat egészen vágatlanul be­következett. akkor az volt az érzésünk, hogy elszigetelt jelenséggel állunk szemben. Amiken a transzfermoratóriumot elrendelték, az volt a látszat, hogy csak mi magyarok vagyunk abban a szerencsétlen helyzetben, hogy köteleezttsé­geínknek nem tudunk eleget tenni, kamatokat nem tudunk fizetni és hogy ezáltal a nemzetközi kereskedelmi és hitelszerve'etünk összeom­lott. Azóta azt látjuk, hogy ezen az uton. igen sok nemzet haladt utánunk. A legkiválóbb köz­gazdasági szakértők sem tudták elképzelni, hogv abb^l a zavarodott váhági helyzetből van-e kiút és mikor lesz kiút. de most már mégis csak látiuk a kibontakozásnak lehetőségeit és feltéte­leit. Meg kell vallanunk hogy a leenagyobb sze­rencsénk az. hogy előre nem látható és emberi bölcsességgel és tapasztalatokkal el nem gon­dolt események következtek be azóta. Ki gon­dolhatott arra, hogy a hatalmas aranyfedezettel rendelkező és ?. minden nemzetközi .zámitás alapját képezhető angol font és amerikai dollár meginog­hat. ki képzelhette el azt, hogy hitelező államok ön­maguk rombolják le valutájukat, belföldi poli­tikai meggondolások alapján ós azzal módot rvirtoltak ar-a. hegy az adós államok, adó­ságaikat az eredeti tartozásuknak 40 százalé­kos leengedésével "izethessék meg. hiszen ennyivel csökkentek kb. a valuták. Ki gondol­hatott arra, hogy a hitelező államok által fel­vett kötvények és záloglevelek olv alacsonv kur­zusra esnek vissza, hogy az adósok, tartozásu­kat az eredeti tartozásuknak egy hánvadrészr vei tudidk visszafizetni? És mégis ez a mego' dfsnak az utja. Magyarország, a bankzárlat idején állam­adóságokban és magánkötelezettségekber mintegv 4 milliárd nenrőnek megfelelő valutá­val volt adós. Nem kell tehát nagy fantázia ahoz, hogy szemléltetően világítsuk meg a kérdést abban az irányban, hogy ma mennyivel kevesebbel tartozunk, körülbelül felével az ere­deti tartozásoknak. És ha alkalmazzuk ezt a kérdést Szeged városnak kötelezettségeire, akkor bizonyos megnyugvással állapíthatjuk meg, hogy a háború után eszközölt nag." befek­tet seinik ára mintegy felére szálott h. mert hosszú íejáratu kölcsöneinket az idők folyamán jóval olc óbban tudjuk rendezni. De jóval ol­csóbban tudjuk rendezni a rövidlejáratú, dol­lárban felvett kölcsöneinket is és így a mint­egy 30 évre vállalt kötelezettségeink, amelyek sok ember nézete szerint nyomasztóan hatottak volna a város további fejlődésére és sok ember érzése szerint teliesen kiszivattyúzták a város életere"4* lénvege^en olcsóbban 'esznek rendez­hetek. Sőt ma már lényegesen könnyebbedett a heb-zet, mert ugy a Sp?ver-kölcsön után. ™ínt n Mam-ir Olasz Bánknál felvett hosszúlejáratú dollárkölcsön után 5 százalék kamatot fizetünk a ma? dollárárfolyam mellett. Igaz ugyan, hogy ez még nem végleges rendezés és csak átmeneti kormányintézkedésen alapszik, de kétségtelen, hogy a világhelyzet mielőbb végleges megoldá­sokat fog hozni, Énpen a legutóbbi napokban olvashattuk, hogy Budapesten mennyire megélénkült a kereske­delem és bízvást remélhetjük, hogy a vásárlási kedv és képesség lassan­kint a vidékre is ki fog terfedni. Nyomasztóan hat ma is a belső nénzhiány és éppen azért sürgetnünk kell. hogy az állam és a közéletek újra kezdjék mezr a közmunkák felvételét. Már karácsonykor kifejtettem a Dé'magyar­-•*?dg bacnWfin. hnorv az olasz ál'a.m, állandó "TmivVák folvtaHsával és évről-évre való -eguii+ásával táplálja a kö/cazdiasági életet és nem lehet k-Áfc^es. hor" nálunk is ez az újra­éledés utja. !Mntho<rv azonban 'p'enleg hiányoz­nak még a forgótőkék, amelyekkel a közműn­'Tavaszi dsva* a norgo" va«rv wm fjiouse és keztyü melyet bárki fillérekből előállíthat, mei-t kötésére és horgolására dijmantesen megtanítjuk Fischer ,,KézÍ mu nkaház" Kölcsey u. 10. 79 Gyönyörű nj hil'fOSdl diVüt'apok és gyapjufonal diva Színek beérkeztek. 3 dkgr sodrott keztyüselyem 8ö fillér. Jl

Next

/
Oldalképek
Tartalom