Délmagyarország, 1934. április (10. évfolyam, 73-96. szám)

1934-04-01 / 73. szám

é DELMAG7AROKSZAG T934 április T: GRACIA CIPÓ ínsabb divatos formák, elsőrendű minőség. / Nézze me, GRÁCIA dpőü7Jet ft'fe1,^!:™ ünnep után is legolcsóbb és legele­gánsabb divatos formák, elsőrendű minőség. / Nézze meg szenzációs áras kirakatainkat Makón senki sem akarta megzavarni a legitimisták húsvéti gyűlését 4 pártok nyilatkozatot adtak a rendőri betiltással szemben (A Délmagyarország makói tudósítóidtól.) Húsvét hétfőjére zászlóbontó legitimista nagy­gyűlést hirdetett Makóra a Nemzeti Néppárt. A gyűlés előkészítése céljából egy hét óta Ma­kón tartózkodnak a párt megbízottai, akik már az összes előkészületeket megtették a gyűlés megtartására. Látogatásokat tettek a hatósá­gok vezetőinél s a különböző társadalmi egye­sületek. körök és testületek helyiségeiben, sőt alispáni engedéllyel már a gyűlés plakátiro­zását is megkezdték, amikor a rendőrhatóság teljesen váratlanul arról értesítette a párt titká­rát, hogy a gyűlés megtartására nem ád engedélyt. Elutasító végzésében' .hivatkozik a rendőrség arra, hogy a „királykérdés előtérbe helyezé­se miatt a város különböző politikai pártállásu polgársága körében élénk nyugtalanság keletke­zett." A rendőrség elutasító végzése általános meg­lepetést keltett a polgárság minden rétegében, mert hiszen a gyűlés előkészítése teljesen si­mán ment, rendzavarás vagy élénk ellenkezés (A DélmagyarorszAg munkatársától.) Hatvan­ezer pengő készpénz! óriási összeg ez a mai pénz­telen világban. Az embernek kihúzzák a sorsje­gyét ós egy nap hatvan darab ezrest olvasnak le e kezébe. Előtte való napon filléres gondok emész­tették az illetőt. Ilyen nagy összeget nemrégiben többen nyertek Szegeden. Alig van valaki, akinek ne fordult volna meg agyában az a gondolat: mit tenne, ha véletlenül, egyik napról a másikra, hatvanezer pengő boldog tulajdonosa lenne. A kérdés izgató. Akinek pénze nincs, az legalább álmodozik róla. Este, lefekvés után, amig el nem merül az alvás langyos fürdőjében az ember, ad­dig meghányja-veti a dolgot. Az egyik utazni sze­retne, bejárni Afrikát, Amerikát és emlékekkel dú­san megrakodva visszatérni. A másik birtokot vá­sárolna, minta-farmot rendezne be, gyümölcsöt ter­mesztene. Az ő gyümölcsét messze földön is vásá­rolnák. Békés családi házat épitene egy harmadik. Akadna olyan is, aki a pénze kamataiból élne csu­pán és egész nap lóbázná a lábát... Az álmodozás jól esik... De mit csinálnak azok, akik megnyerték a mese­beli össz eget? * az összes politikai pártok vezetői kijelentették, hogy pártjuk — bár a királykérdésben ellen­kező állásponton van, mint a Nemzeti Néppárt — mindazonáltal a legítimistagyülóst megza­varni nem akarta. A Kossufch-párt például, amelyhez a legszé­lesebb néptömegek tartoznak Makón, Márton Bálintnak, a párt országos alelnökének az alá­írásával egy nyilatkozatot adott át ebben az ügyben a Néppárt titkárának, amelyben a töb­bek között a következőket irja: A vezetésem alatt álló párt érzelmi és reálpolitikai okokból a királykérdésben teljesen ellenkező állásponton áll, mint a Nemzeti Néppárt, .... mégis elis­merjük a Nemzeti Néppárt alkotmányos eszkö­zök! el folytatott propaganda szabadságát és ugyanilyen propagandaszabadságot kívánunk a magunk részére az általunk kifejtendő ellenmioz­ga'.om számára is. A Nemzeti Néppárt vezetősége ezekre a nyi­latkozatokra való hivatkozással megfellebbezte a rendőrség elutasitó végzését s az elutasító végzés különös indokolását — értesülésünk szerint — a parlamentben is szóvá akarja Ezekről az emberekről valóságos legendák ke­ringenek. Az életük leginkább azért érdekli a kö­zönséget, mert kíváncsiak arra: milyen változást okozott náluk a kazdagság, hogy rendezték be éle­tüket? Két ilyen gazdag emberről, két végletről fogunk itt beszámolni. Mindkettő szegény volt még egy hó­nappal ezelőtt. Az egyik, az önálló iparos, S t é t z­ler Jakab borbélymester az Iskola-uccában, a másik Farkas György nyomdász a Csuka-uccá­ban. A borbélymester kis üzlete csak éppen any­nyit jövedelmezett, hogy élni tudott belőle felesé­gével együtt. Farkas György földhözragadt sze­gény volt, sokat éhezett feleségével, gyermekeivel együtt. Tehát majdnem azonos életsorsa volt mind a kettőnek: küszködő, vergődő, holnaptól félő em­berek voltak mindketten, amikor bekopogtatott hozzájuk a pénz. A borbélymester ma Is ott ül az üzletében. Napokon keresztül bú­csújárás volt az uccáhan: mindenki látni akarta, mindenki akart tőle valamit. Jöttek az ügynökök, akik mindenféle elképzelhető és elképzelhetetlen dolgokat ajánlottak megvételre. A borbélymester csak nevetve rázta a fejét: nem kell, nem kell­Jöttek a levelek. Pénzt kértek, követeltek ismerő­sök és ismeretlenek. A mester csak mosolygott. Ajánlották, hogy lépjen be egy csatornázási válla­latba, alapítson illatszergyárat, vegyen át egy szín­házat, lépjen társasviszonyba egy nagy fővárosi szalónnal. A mester átküldte a segédet a szomszéd trafikba két rövid szivarért és nevetve fújta a füstöt. Nem ve9z, nem ad el, nem vállalkozik. Előbb le kell higgadni. Annyi vendég volt napról-napra az üzletben, mint máskor egy év alatt sem. mindenkit kiszolgált, de — fizetni sen­ki sem fizetett. — Csak nem gondolja, hogy egy ilyen gazdag i embernek fizetünk? — mondogatták azok, akiknek nem sikerült a mestert valami üzletbe beugratni és kénytelenek voltak megelégedni egy ingyen borot­válással. Négy napig nem aludt. Nem tudta lehunyni a szemét az izgalomtól. Csak négy nap múlva tért magához. Addig a következő dolgokat csinálta: a háztar­tásra többet fordit, a konyhát megjavította. Néha­néha bort hozat. Valamivel több szivart szív. A feleségének a nagymosáshoz mosónőt és vasaló­nőt fogadott. Az asszonyt drágább gyógyszerekkel kezelteti. Készülődik, hogy román megszállott te­rületen lakó testvérét, akit 1018 óta nem látott, meglátogassa. Rengeteg szegény szaktársnak adott kisebb-nagyobb pénzsegélyt. Barátait meglátogat­ta. Uj bútorokra alkuszik. Adósságát kifizette. Ru­hát vett feleségének és magának. Mindössze ezt csinálta eddig. Ezeket tervezi: ' Kisházat épit, főidet vesz valahol. Az Üzletét to­vább is vezeti, esetleg kibővíti, megoslnositja. Sze­gény testvérét, aki szabómester, kisegíti, jótékony­célra küld pénzt, megajándékozza azokat az árva­gyermekeket, akik a sorsjegyét kihúzták. (Maga is árva három éves korától.) — S mit fog még csinálni? — kérdeztük. Csodálkozva néz. — Semmi mást — mondja. Mit lehet még csinál­ni? A pénz bent van a bankban, jó helyen van. Farkas György már más fából van faragva. Alig van Szegeden vendéglő, ahol eddig még nem fordult volna meg. ő igy jótékonykodik, amint mondja. Heinte taxin járt, most ugy hírlik — saját autója lesz. Vett három házat felsővároson. Elegánsan kiöltözött. Fantasz­tikus dolgokat mesélnek róla. Lakásáról leszedte a kaput, tioldog-boldogtalan szive« fogadtatásra ta­lálna, ha ugyan a gazda odahaza volna. Fontos azonban a sok-sok koplalás után mohón élvezi az életet. Ismerkedik a kocsmákkal. Akármilyen ke­veset rendel, legkevesebb 20 pengőt ad a kocsmá­rosnak. A malacbandáknak is kijár 20 pengő. A napokban az egyik kávéházi zenekarnak száz pen­gőt adott. Taxin jár Ha ismeretlen helyre lép be, fenszó­val kijelenti: — Na, itt még nem voltam. Természetesen azonnal ő lesz a központ. Élvezi a dicsőséget, melyhez a pénz segítette hozzá. A taxisofförnek 500 pengőt adott; az, aki a családját, mig ő távol volt, segítette, 1500 pengőt kapott; 500 pengőt küldött annak, aki Cegléden 10 pengővel kisegítette. Farkas György szürcsöli az életet. Amióta vagyo­nos, alig aludt valamit. Hallani sem akar arról, hogy mégegyszer nyomdász legyen. Sétapálcát vá­sárolt. Az üzletekben ezzel bökdósi ki magának a megfelelő árut. Ékszert vásárolt. Ruhákat. Aki kér, az kap... A hatvanezer pengő, melyből jócskán elfogyott már, egészen más emberré tette. Amit az élet esz­tendőkön keresztül megtagadott tőle, azt mind egy­szerre akarja kárpótolni Eszik és iszik, fürdik a dicsőségben és az irigységben. Sorsjegyet vett és azzal ismét nyerni akar. Állandóan pénzt hord magánál ,aki kíváncsi rá, annak megmutatja. De a revolvere is ott van a zsebében ... Farkas György legérdekesebb alakja lett a sze­gedi éjszakának. Egy ember, aki mulat és akinek van miből mulatni... Esőernyőkel Dr. med. László-féle kQlSnlegea kozmetikai készítmények szegedi lerakató Valda Imre és Társa drooérlaiában, Kárasz ucca 12. ut ec vetlen nol'tikni nárt -észéről se történt, r.őt tenni. 12 havi részletfizetésre ?óil11 míhTcs^"^rfn^ek haÍTkizárólag" SzálltÓ EdéliyárilházbaVI nemű zománcedény,ház­tartási cikk, játékáru a lesmasyobb választékbau. 77 Széchenyi tér 11. íVárosi bérház.) Két boldog ember 60 ezer pengős regénye Az egvtk tervezget és házat épit, — a másik autón jár és mutat Szegedi Ipari R. X. Ecetgyára és .Szeszdenaiuráló ielepe j Petőfi S. sugárut 55. Tel. 19-17.

Next

/
Oldalképek
Tartalom