Délmagyarország, 1934. április (10. évfolyam, 73-96. szám)

1934-04-07 / 77. szám

c. DßLMAGYARORSZÄG 1034 Iritis 7: fogyasztás emelkedését a dohány- és a cukor­répafo^yasztás növekedése mutatja. — Gazdasági téren alapelv az, hogy az állam irányit és ellenőriz, de maga nem gazdálkodik, mert sohasem helyettesíthető az egyéni kezde­ményezés. Az agrárolló kötelességévé tette a kormánynak azt a munkálkodást, amely a .jö­vedelemelosztás korrekciójának bélyegét viseli magán. Ezt a célt szolgálja a boletta. Az uj rendszer bevezetése a római tárgyalások befe­jezésétől függ. Mindenesetre három szempontot kell megvalósítani itt: 1. az előnyöket teljes mértékben a termelő­höz kell eljuttatni, 2. a kincstár kockázatát ki kell küszöbölni. 8. a fogyasztót a lehetőséghez képest kímélni kell. — A kormány nem óhajt a szükségnél több kö­töttséget bevezetni. A devizagazdálkodás reformját is szem előtt tartja. A kormány igyekszik a termelési költ­ségek és anyagok csökkentésére is. A hitvány­nak pusztulnia kell minden vonalon. Ne vár­jon a köztől támogatást az a kisgazda, aki né­hány hold földjét felesbe adja es maga egész nap pipál. Feltétlenül szükség van az életké­pes iparra, gazdasági Helyzetünk azonban kötelességünkké leszi, hogy az ipar terén túlméretezés elő ne álljon. A kereskedelem helyzete járuléka a mezőgazdasági és ipari helyzetnek, — mondotta. A fázisadorendszer kiépítése rö­videsen megtörténik. — Igen jelentős tétele fizetési mérlegünknek az idegenforgalom. A zárolt pengő felhasználá­sa igen nagy eredményeket hozott. Megjegyzen­dő, azonban, hogy az idegenforgalom emelésé­nél legnagyobb jelentősége az egyéni kezdemé­nyezésnek van. — Devizagazdálkodásunk továbbra is a szi­gorú ellenőrzés jegyében kell, hogy álljon, de rugalmasan alkalmazkodunk kivitelünk kész­leteihez és mindenkor szem előtt tartjuk a pen­gő vásárló erejének megőrzését. Hitelszerveze­tiink leépítése feltétlenül szükséges Az ország nem bir ja el, hogy 5—6 ezer lélekre essen egy pénzintézet. A pénzügyminiszter beszéde után percekig zsongott az ülésterem, a jobboldalról és a kö­zépről mindenki a pénzügyminiszter felé tó­dult. Szünet után a Ház áttért a középiskolai reformról szóló javaslat tárgyalására. A vita első szónoka Kéthly Anna volt. Hangoztatta, hogjr a ja­vaslat éppoly kevésbé alkalmas nagy kérdések megoldására, mint az előző törvény. A javas­lat részt ad egész helyett és nem hoz ujat. A népoktatás terén sokkal több és fontosahb fel­adat van. Kívánatos volna, ha a nép számára is megnyitnák a magasabb kulturoktatást nyúj­tó középiskolákat. Az ülés végén a nyilaskeresztes gróf, Fes­tet i c h Sándor visszautasította azt a vádat, mintha a magyarországi németség politikai mozgalom, illetve pártagitáció eszköze volna. Az ülés egynegyed 10 órakor ért véget. A Ház legközelebbi ülését kedden délután tartia. Szeged, Csekonlcs« és Klss-ucca NÖI DIVAT 3ársony púder pamacs 6 cm Flanell púder pamacs Divat nöi bluz, rövid ujjas Divat női bluz hosszú ujjas HAJ5TARTASI CIKKEK 2 drb fali virágkoeár Virágos karkosár —.88, 1 méter csíkos spárga futószőnyeg 3 drb vagy 2 drb vagy 1 drb rózsafakaró festve ÉLELMISZEREK 1 kg lencse Fél kg mák 1 kg staniolos óvári sajt 3 doboz egytizedes portugál szardínia SPORTCIKKEK 1 pár football bokavédő 1 pár sípcsontvédő Football füzőtü sarok —.24 —.24 P 1.98 P 2.78 —.24 .78, -.68 P 1.28 —24 —.28 —24 —.98 -.88 —.98 —.88 -.24 90.-P Ui RAPID kerékoár 90.-P Torpedó szabadonfutóval gvárl felszere'issel. Kirakatunkban látható. D éry néDtrnh éz Ä törvényszék Uéleíe a Söregi—Bokor perben Egy nyolctagú család kllakoltatása — Dr. Bokor Páli 200 pengőre ítélték, de a% Hé lei végrehajtását felfüggesztették (A Délmagyarország munkatársától,) A sze­gedi törvényszék Habermann-tanácsa pénteken tartotta meg annak a rágalmazási pernek fel­lebbviteli főtárgyaMsát, amelyet dr. Sőreghy Mátyás ügyvéd indított dr. Bokor Pál ügyvéd ellen. Dr. Bokor Pál — mint ismeretes — er­kölcstelenségnek és embertelenségnek minősítet­te dr. Sőreghynek azt az eljárását, amellyel egy nyolctagú családot kilakoltatott tanyájából. A já­rásbíróság dr. Pokor Pált leimentette a vád alól azzal az indokolással, hogy dr. Sőreghy eljá­rása valóban erkölcstelen volt. Fellebb zés folytán került az ügy a törvény­szék elé, amely pénteken tárgyalta a nagy ér­deklődéssé1 kisért pert. A tárgyaláson Bokor Pál kijelentette, hogy a beszerzett anyakönyvi kivonat szerint a főmgaánvádló nem Sőreghy, hanem Sőregi— kérdés tehát, hogy a főmagán­vádló irta-e alá a fellebbezést. A vádlott ezután bemutatta az anyakönyvi kivonatot, amelyben a Sőregi név szerepel. Az elnök békíteni igyekezett a feleket, ez azonban nem járt eredménnyel. Dr. Bokor Pál kijelentette, hogy nem békülhet, mert Sőresi ebből az ügyből kifolyólag Izgatás miatt felje­lentette őt az Sgyészségen. Annak ellenére, hogy az ügyészség az eljárást megszüntette, nem ad semmiféle nyilatkozatot, mert a főma­gánvádló eljárása kihívó volt. Dr Kiss Samu törvényszéki biró ismertette az ügy iratait, majd a főmagánvádló bizonyi­tási kérelmet terjesztett elő, egyben elmondotta vádbeszédét. Dr. Polgár Péter védőbeszéde után dr. Bokor Pál az utolsó szó jogán szólalt fel. A törvényszék délután 3 óraikor hozta meg Ítéletét, amelyben dr. Bokor Pált bűnösnek mon­dotta ki rágalmazás vétségében, ezért 200 pengő pénzbüntetésre itélte, az ítélet végrehajtását azonban felfüggesztette. A törvényszék szerint a« inkriminált kijelen­tések nem képeztek sem közérdeket, sem jogos magánérdeket, ezért reájuk nézve a valóság bi­zonyításának nincs helye. Az ítélet végrehajtá­sát azért függesztette fel a bíróság, mert a vádlott a kii akol tátották iránt szánalomból ós a látottak feletti felindulásában tette meg kije­len tóseát. Természetes jeget tilos eladni háztartási célokra (A Délmagyarország munkatársától.) A keres­kedelmi miniszter rendeletet küldött a városhoz a jég termelése, gyűjtése és forgalombahozata­la ügyében. A miniszter legújabb rendelkezése értelmében természetes jeget, ipari, vagy keres­kedelmi vállalat csak olyan helyről gyűjthet, amelyeket a közegészségügyi hatóság kijelölt Egyes érdekeitek kérelmére a hatóság külön is kijelölhet jéggyü.itő helyeket. A rendelet szerint, aki ezentúl természetes '"eget kíván elraktározni akár saját céljaira, akár eladási célokra, köteles rn-vét, üzletének és a jég elraktározásának he­lyét az elsőfokú közegészségügyi hatóságnál be­jelenteni. Bejelentés nélkül senkisem raktároz­hat el jeget még saját céljaira sem. A természetes jéggyüjtési hely kijelölésénél a gyűjtés helyét és a vizet bakteorológiai vizsgá­lat alá veszik. A felmerülő költségeket a jég gyűjtésével foglalkozó iparos, vagy kereskedő tartozik viselni. Fontos intézkedése a rendelke­zésnek az is, hogy természetes jeget háztartási célokra nem szabad eladni. A rendelet értelmében azt a jámmflvet, ame­lyeken a jégszállitás történik, könnyen el nem távolitható táblával kell ellátni. A táblán a jég minőségéért felelős kereskedő nevét, cégét és üzletének helyét olvashatóan fel kell tűntetni. Szigorúan tilos a jeget szállítás és kiszolgálás közben a járdára, földre helyezni; megbüntetik azt is, aki a megrendelésre vitt jeget az ajtó­küszöbre teszi le. A kereskedelmi miniszter rendelkezése a mai II szovjet követ a külügyminiszternél Budapest, április 6. Petrovszkij bécsi szovjet­követ, akit a szovjetkormány megbízott a bu­dapesti követség vezetésével is, pénteken délelőtt megjelent a külügyminisztériumban titkára kí­séretében. Kánya Kálmán külügyminiszter dél­ben fogadta a szovjetkövebet. aki közel egy óra hosszáig tartózkodott a külügyminiszter dolgo­zószobájában. A követ aziránt érdeklődött, hogy mikor nyújthatja át megbízólevelét a kormány­zónak. A külügyminiszter közölte, hogy a meg­bizólevé1 átnyujtásának pontos idejéről értesíteni fogja. Tekintete« Szerkesztőségi Szíveskedjék b. lap­jukban alábbi soraimnak helyet adni. A Stúdió ugyanis szerdán este a hírek közlésénél, midőn a napirendet bemondta: április 5-ét, mint a világhá­ború egyik véres ütközetének napját tüntette tel s abban kiemelte a debreceni 39. gyalogezred vi­tézségét a szálnoki csatában. Ez ellen részben til­takoznom kell, mert a szálnoki csatában — mely nem április 5-én, hanem március 5-én yolt — a sze­gedi 46. gyalogezred legalább olyan mértékben, ha nem nagyobban tünt ki, mint a 39. gyalogezred, — igaz, hogy ez az ütközet, melynél magam Is jelen voltam, talán a legsúlyosabb veszteségét okozta a szegedi 46-osoknak. Kötelességemnek tartottam a nyilvánosság fi­gyelmét ezen körülményre felhívni, másrészt a Stúdiót is figyelmeztetni, hogy közléseinél több gondot fordítson adatai helyességére Kiváló tisztelettel: Gy. P. OLCSÓ iár sasuíaxósoU A TENGEREN A NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN közkedvelt gözBseivel 1. Lloyd-Nordkap-utazás a .Sierra Cordoba" hafdral Jan. 30- hil. 16 P"*WW-tól 2. Hyftrl FBIdHSzl (engerí utazás «.D esden" hajóval Jnllo» tT-ltfllni SíPLl^ V-tól 2. Lloyd>Nordkap-utazás a.Sierra Cordoba" hajftval Jol. 17-ang. 29 P^"""'«4' 3. Nyári Földközi Tenoerl-ntazás 3410 »«1 a Dresden" hajéral: Jolin» 30-ang. 10P,J • 3. Lloyd-Nordkap-utazás a,Sierra Cordoba"hajóral: an«. 4-ang. '-¡0 • "-tdl Azonkivüt társasutazások: a Sarkvidékre, a Keleti tengeren, Madeira és a Kanári szigetekre, Angliába és Írországba külön programmok szerint. TBIíse szabadságol a tengeren! Dlazzík TelOnU! Részlefes prospektusokkal készséggel szolgál a Délmagyarország szegedi és makói kiadóhivatala ós a NORDDEUTSCHER LLOYD budapesti vezérképviselete Vili., Baross tér 9. Telefon 33-4.12

Next

/
Oldalképek
Tartalom