Délmagyarország, 1934. március (10. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-04 / 51. szám

1934 március 4. DÉLMAG7ARORSZÁG 7 Üzleti ntamról hazatérve, értesítem az igen tisztelt közönséget, hogy Budapes­tet is megelőzve, sikerült beszereznem a legújabb tavaszi női és férfi szöveteket és selymeket uqy, hogy azok a legkülönfélébb szinekben és mintákban tisztelt vevőimnek már rendelkezésre állnak. — Bevásárlása előtt saját érdekében nézze meg . kirakataimat BIHARI ERNŐ Széchenyi-tér2 VASÁRNAPI KONFERANSZ Hölgyeim és Uraim, kegyes március van ... „aki él, az mind-mind örüljön..." Tavaszi napsütés van a színház körül is (Johann Strauss: Tavaszi hangok...), — babérral, szalaggal, szó­noklattal köszöntötték szombaton este a 25 Kál­mán-előadás jubileumát A vig tavaszi sugarakat csak néha törte meg egy-egy borús felhő, amely a pesti ég felől jutott el Szegedre, hogy megfáj­ditsa a sziveket és a nosztalgiát a pesti vendég­szereplés felé. A péntekesti felhők érkezését dúlt és izgalmas teJefonháboruk követték Szeged—Pest és Bécs kőzött Az ördöglovas ugrándozott oly­kor tajtékzott Kálmán Imre bécsi rezidenciája és a szegedi direktori iroda között. Egyelőre a hely­zet kissé zavaros és bizonytalan, — Szeged szigo­rúan kitart bejelentése mellett hogy a Fővárosi Operettszínházban minden felhőtől és vihartól füg­getlenül megrendezi Sándor gróf lovaglását — a Király Szinház pedig késziti a saját szereposztá­sát a pesti premierre... A vihar története pedig az, hogySziklai direk­tor április 3-án akart Pestre költözni nemes tár­sulatával és Sándor gróf Tatár-ja száméra a Fő­városi Operettszínházban rendezett volna be hip­podroanot szegedi mezőnnyel, szegedi kellékeikkel és szegedi zsokékkal. A tárgyalások szerint tár­sulat, ruhatár, zenekar, mind felköltözött vol­na erre az időre a Dunapartra, mindössze arról •olt szó, hogy néhány szereplővel megerősí­tik, néhátoy számmal megpestiesitifc az előadást — így Metternichet Beregi Oszkár ját­szotta volna, az egyik szubrettszerepet (hír sze­rint) Biller Irén, aki most érkezett haza rö­vid sejourra Hollywoodból és a monacói herceget Kabos Gyula, vagy Rátkay Márton. Most azonban a Király Szinház saját produkcióban akarja bemutatni a darabot de a rendezői tisztet felajánlotta Sziklai Jenőnek. A harc még dul, a telefon még riadozik az enyhe fuvallatoktól, de ta­lán rövidesen mégis megkötik a metterniohi bé­két... A harcban azonban Kálmán Imre nem feled­kezett meg a szegedi sikerről, a szombatesti való­ban kivételes szegedi jubileumról és rendkívül me­leghangú levelet intézett a direktorhoz, amelyben megköszöni vállalkozását és munkásságának lel­kesedését A közvetlen és finom hangú levélhez melléikelt egy aranynyomásos meghívót is, — a szegedi szinház meghívóját a 25. előadás jubileu­mára, amit Kálmán Imre lefordíttatott né­metre és 200 példányban elküldötte az interna­cionális színházi világ legelső képviselőinek, hogy ezzel is hirdesse a szegedi vállalkozás sikerét Festvorstellung — hirdeti a szegedi szinház német meghívója. — az európai színházi világnak a magyar bemutató jubileumát... Az ünnepség al­kalmából vasárnap Szegedre érkezik dr. Haász Aladár miniszteri tanácsos, a kultuszminiszté­rium szinészeti referense, aki az ördöglovas-on ki­vül végignézi a Tovaris hétfői premierjét is. A társulat szombaton este meleg ünneplésben részesítette igazgatóját és az öltözőkben ezalka­lommial megint felhangzott az ősrégi klasszikus sziaész-kiáltás: „A direktornak igaza tan". Az igazgató a jubileumi előadás minden szereplőjét babérkoszorúval lepte meg a szala­gokon aranybet ük: 25. ördöglovas emlékére Sziklai Jenő igazgató" 'A társulat is felkészült az ünnepségre, a hu­szonötödik nyitány első taktusaira hatalmas ko­szorú érkezett suhogó selyemmel a direktori fő­hadiszállásra, rajta a felírás: Sziklai Jenőnek — a rendezőnek az ördöglovas szereplői..." Szőval csend, béke és tavasz honol a szinház vi­haros világában és ebben a hangulatban furják­faragják az ujabb produkciókat: a hétfőesti To­va r i s t és a csütörtöki Bál a Savoyban-t. A Konferansz beszámolt már a Tovaris ga­1 a m b történetéről, amelynek az elmúlt napokban uj felvonása adódott. Kemény rendező ur harsá­nyan kiadta a vezényszót: „Most megtartjuk a g a­1 a m b-p róbá ti" A döbbenetes hírre Böslke mű­vésznő kirepült súgói rejtekéből és szuronytsze­gezve rontott neki a rendezőnek .. „A galam­bokat nem engedem! — kiáltotta és ha nincs jelen Lohengrin-sisakban a szinház hős tűzoltója, a legszörnyűbb piavei ostrom kezdődött volna. Alig ttodt'ák visszaédesgetni a" galambok nemes höl­gyét barlangjába, de még most is a legnagyobb veszedelem fenyegeti a hétfői premiert, mert Bös­ke művésznő gépfegyvert helyez eü várnyilásá­bam, ha a premieren mégis megjelennének a Tem­plom-tér fehér galambjai... Az Abraháim-bál már javában áll a színpadon. Szombaton megérkezett Neményi Lili, a leg­édesebb primadonna, aki királynője lesz ennek a Savoy-bálnak. Kémeink jelentése szerint a kö­zeli napokban Szegedre jön visszatért primadon­nánk kitűnő férje: Horváth Árpád, a Nemzeti Szinház főrendezője, aki körül — mint még mél­tóztatnak emlékezni — nemrégiben különös köz­játék, sőt vésztörvényszék játszódott le a Nemzeti Szinházhan, Az Ember tragédiájá-ról a „Nyu­gat"-ban irt bátor tanulmánya miatt A vésztör­vényszéket már mindenki elitélte és most a fele­ség-nézőn kivül — hir szerint — érdekes szerepet, érdekes munkát vállal a szegedi színpadon. Arról van ugyanis szó, hogy a Nemzeti Szinház bátor fiatal főrendezőjét meghívná a szegedi színház egy valóban irodalmi premipr megrendezésére. Ha a felkérés és a meghívás sikerül, ugy Hor­váth Árpád valószínűleg Giraudoux költői játékát, az „Intermezzo"-t rendezné a szegedi szin­házhan, az Tntermezzo-t, amit Párisban a Theatre de Champs-Elysées adott elő nagy művészi siker­rel és amit Gyergvai Albert ültetett át magyarra. Ha sikerül szegedi látogatását megoldani, akkor az érdekes rendezésen kivül egy szinháziroda'mi előadásra is felkérnélk, amelyben a színház válr,li­gáról beszélne (felszólalásokkal és vlMval egybe-« kötve), sőt foglalkozna (ha nem is a vésztörvény­szikkel), de talán — Az ember tragédiája diada­lával ... A szerdai Rigoletto után két ujabb operai e®^ téről tárgyalnak. Április első felében Németh Mária következik a Trubadúrral, vagy az Alar­sobállal, valószínű partnere: Halmos 'János. Utána hir szerint a Zsidónő érkezik Schwartz Verával, Székely Mihállyal, L a u r 1 s í n Lajos­sal és dr. Ocslcay Kornéllal... A legutolsó napokban olyan hírek terjedtek eT, hogy rövidesen egy kitűnő francia vigjáték kerül a szinház műsorára: a Válóperes hölgy. A próbák közben azonban kiderült, hogy a vigjáték elavult, elévült és időszerűtlen, mire rövid munka után levették a programról... A napokban uj operett érkezett a színházhoz. A címe „Jolly", a szövegírók: dr. 7ancsó László ezredorvos és Jávorka Ferenc, zenéjét Reich Egon százados szerezte. A darab előadására meg­kezdődtek a tárgyalások... Méltóztatnak még emlékezni egy ifjú primadonna­jelöltre, Selmeczy Aranyra, aki tavaly még a szegedi szinház görl seregének volt egyik kitűnő vezérmüvésznője. Egy esztendő alatt Szögi Arannyá változott és Tolnay Andor sopran—fe­hérvári társulatánál — nem maradt Lázár a sze* repek lakomáján Rendezője: Hont Ferenc egy­másután osztotta rá a jelentős feladatokat és több jelentős sikert aratott. Sopronban egész noveilá-1 kat irtak az ifjú művésznőről ilyen ciminel: „A" János vitéz szép Iluskája, a kis Szögi Arany be­érkezett és egycsapásra kedvence lett a sopro­niaknak ..." A novella után interjú is következett és a kis primadonnajelölt igy kiáltott fel örömé­ben: „Jaj, hogy fog örülni Anyuka, ha meglátja aa interjút"!... Még egy öltözői történet. Hölgyeim és Uraim. A Tatárjárás egyik reménytelfen délutáni előadá­sa idején az öltözői parlament viharosan tárgyal­ta a Burgtheater igazgatójának pesti nyilatkoza­tát. Röbbeling végigjárta a pesti színházakat és lE MÁRCIUSBÁN NYÍLIK BUDAPESTI HtitOR CSILLÁR CSILLÁRGYÁR SAJÁT SZEGEDI ÜZLETE A KÁRÁSZ UCCÁBAH SZENZÁCIÓ LESZI! VASALÓ, FŐZŐEDENY ÁRBAN. KIVITELBEN FOGALOM!

Next

/
Oldalképek
Tartalom