Délmagyarország, 1934. március (10. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-04 / 51. szám

0 DC f. MAGYARORSZÁG 1934 március 4. SIVIlTSZiiVETEK; férfi és női kabáftuidenságok 'eaolcsóbbaH Lévaynál Tisza Laios körút 39. Fő orrásSal szemben. PO fl baitonyai villanyórák Kaptuk a következő sorokat: Tekintetes Szerkesztőségi A Délmagyaror­szág március 3-án megjelent számában: „600 ezer pengővel károsították meg Battonyát a töbimiutatásra beállított villanyórák" cimü cik­kére. ismerve az önök tárgyilagosságát és igazságszerotetét, a következő nyilatkozat köz­léséi kérjük: 1. Nem felel meg a tényeknek, hogy a szak­értői vizsgálat megállapította volna. hogy a megvizsgált órák „többmutatásra" vannak beállítva, 2. Téves információn alapszik a mí véleményünk szerint az a közlés is, hogy az órák mágneseit kilágyitottuk és így a villany­fogyasztókat 80 százalékig terjedő többletfo­gyasztással megkárosítottuk. 3. Az az állítás is csak tévedésen alapulhat, hogy mi a köz­ségnek, valamint a fogyasztóknak 12 éven át mintegy 600.000 pengő kárt okoztunk volna. 4. Nem a tények világából való az a megjegyzés sem. hogy a batlonyai villanyórák füstösek és kókas színezetűek volnának. El lenben bátor­kodunk megállapítani, hogy az órákhoz sem­mi, sem megbízásunkból alkalmazottaink so­ha azon célból, hogy a fogyasztók kárára gyor­sabban forogjanak, nem nyultunk. Azt is bátorkodunk közölni, hogy az órák javarésze régi időben felszerelt árammérő ugyan, de azoknak mágnesei még ma is orosz­lánrészbe« az erederti gyári lakkozást viselik magukon. S végül megdönthetetlen igazság aa, hogy a község és a magánfogyasztóknak árammal való ellátása bár 12 év óta már a mi vállalatunké, de a bruttó forgalom ennek da­cára mai napig még 600.000 pengőt sem ért «4. Hogyan okozhat tunk volna mi tehát 600.000 pengő kárt? A cikk további — minden bizony­nyal téves informál ión alapuló — állításaira kitérnünk véleményünk szerint felesleges. Az igazság a mí oldalunkon van. rísetelettel: Első Battomjai Hengermalom Olajsajtó és Villamossági Vállalat. „600 ezer pengővel károsították meg Batto­nyát a többmutatásra Kállitott villanyórák" cím ntatt megjelent tudósítással kapcsolatban Vargha László oki. gépészmérnök, aki az ügy­ben' szakértőként járt el, annak közlését kérte, hogy a szakértői vizsgálat eredményéről sen­kinek felvilágosítást nem adott. VJU, TURó £,7.^ • |i„X| Dnqonlc* lér. (S»pl«hW LaSZIOllial Széchenyi lér (V.iroM bérhi*! TB Nyerheí egyetlen sorsjegy vételével 500.000pengőt 300.000pengőt 200.000pengőt 100.000pengőt Iz I. hozásra már kapható osztálysorslegy arany arany arany arany főárusltónál 89 Szeged,SzéchenyI Éér 3. AZ ÉLET MOZIJ A (Tankönyvek tárgyában) A Homor István haláláról való megemléke­zésünkben mellékesen szó esett a szegedi fő­reáliskola régi jeles tanári karáról, meg a tan­könyvekről is. Ott említettük, hogy annak a kornak legtöbbet használt fizikai tankönyve a Czógler Alajosé volt, amíg ki nem szorítot­ta Fehér Ipoly főigazgató könyve. Alapjában véve nincs ebben semmi rendki­vüli, mert ha már igaz a régi latin mondás, amely szerint habent sua tata tibelli, —> mennyivel mélyebb n sújtja a fátum a tan­könyveket! Miért iön egyik-másik divatba, illetve használatba? — ez az a nagy dzsungel­regémy, amelynek izgalmas fejezetit legfel­jebb a kevés beavatottak tudják. (Csak a férj fejti meg, az se mondja senkinek, — énekel­ték a század elején divatos angol operettek­ben.) Azért legyünk tárgyilagosak és lássuk be, hogy néha csodák is esnek ezen a terüle­ten, amennyiben egészen kitűnő könyv is jut a diák kezébe. Legfeljebb nincs ideje rá, hogy megszeresse, mert a nagy Véletlen, amely felvetette, épp olyan titokzatosan elsülyeszti megint. Czógler nagyon korán hailt meg, rövidesen azután, hogy a tankönyve kiment a haszná­latból s a djákleg nda, amely szeret maka­csul hozzátapadni a szeretőit tanár emléké­hez, máig is azt hirdeti, hogy a bánat vitte sirba. Az orvostudomány mai fejlettsége ugyan keveset hisz az ilyen halálnemben, azért mégsem akartuk megemlítés nélkül hagyni, mert mi lenne a világból, ha kegyet­len realitásait nem tarkáznák legendák isi A hatalmas és kétségtelenül tudós főigazga­tóval azonban nem csupán Czóglírnek volt összekoccanása, megtörtént az az egvik dél­vidéki gimnáziumban is, ahoí igen-igen képzett tanár tanította a fizikát. Bemélem, nem kétséges, hogy Fehér Ipoly könyvét használva. Ez a tanár "sváb származású volt, számta­lan régi diákja él még a felsőbb (áratu év­folyamokban. akik emlékeznek a szállóigévé vált kitöréseire. — Mit pámul maka, mint a puta piríts? Tessék megkérdezni akármelvik délvidéki vén diákot, nyomba, .megmondja, ki volt a „puta pirka." Főigazgatói látogatáson történt aztán, hogy Fehér Ipoly természetszerűleg kiváncsí volt a maga szakára is. A kiteremtett diák el­mondja rendben a kérdezett anyagot, Fehér Ipoly hátrahajtott fejjel, szokása szerint a plafont nézve, hallgatja s csak a feje rezdül meg néha annak jeléül, hogy rendben van. Á diák befeieate, csend, arra leereszti fejét a főigazgató, vékony ajaka a rendesnél is keskenvebb. mikor megszólal. — Jól tudja, de nem teljesen. Az ennyi, meg ennyi számú oldalán a tankönyvnek, ahol ez a fejezet található, van még egy bekezdés, amit nem mondott el. A diík ijedten néz a tanárára s csakugyan az is szólalt meg helyette, a svábnak pél­dátlan nyugalmával és biztos fölényével — Tudjuk, főigazgató ur, de azt szándéko­san kihagytuk. Mint a nyű repütl végig a tantermen az 61es szó. — Hogy merte tettiért? — Azért, kérem tisztelettel, mert a tudo­mány mai előhaladása mellett idejét multa. A nyomda is bizonyára tévedésből hagyta benne. Ujabb nyíl süvö'tése verte fel a ha'állos csendet, a főigazgató hagyta ott búcsúzás nélkül, viharos gyorsan, az osztályt. Hanem a következő évben uj kiadású „Fe­hér Ipolyt" bocsátott ki a tankönyvekkel ke­reskedő cég s ebben már nem volt benne az ominózus utolsó bekezdés. (Ámbár a diákok makacsul megmaradtak abban a hitükben, hogy ez nem is annyira bekezdés volt, mint inkább kikezdés. erős ErŐ»^ Van egy szegedi történetünk, hasonló eh­hez, véletlenül jutott az eszembe az előbbi megírásával kapcsolatban. Polczner Erős városi gépészmérnök 9 leg­szelídebb természetű fiu volt, akit * maga szakmáján kivül az életnek csak ige.i s®e­rény örömei érdekeltek. Ha belebújhatott egy makacs kazánba, jobban érezte ott magát, mint más a bálban. A flegmájából semmi ki nem mozdíthatta, az ajakát soha el nem hagyta csendes, jóakaratú mosolyai, jóhisze­műségének egfcsz élet ót nyugalomra berende­zett egvéniségének megnvilvánulása. Egyszer valami szakdologbar híva'ja Lá­zár polgármester s kezdi neki magyarázni, hogy mit akar. — Tekintélyes gazdák kívánják, meg kell csinálnunk. Már pedig Lázár ugy szerelte a gazdinépei, hogy semmi kívánságuk elől nem tudott el-* zárkózni. Erós haflgatja a magyarázatot s mikor IJS­zár azt mondja: most pedig menj fiam s csi­náld meg, — azt feleli, még csak a mosolyá' sem függesztve fel. — Csakhogy ezt hem lehet ám megcsinál­ni polgármester ur. — Már miért ne lehetne? Megmagyarázta töviről hegyire, a szikém­bér lelkiismeretes tudásával és aprólékos»?» a gával, ho^y miért. De Lázár kezdett türel­metlenkedni, fejtegetésbe fogott és cáfolta Polczner állításait. , Erós aiakán mintha mélyebb árkot vont volna a mosoly s nyilván a saindéka ellené­re is, hiszen éledében senkit meg nem bántott, azt találta mondani a híres mérnöki Szent gőg nevében. — Nem ért ahhoz a polgármester ur! Tyü, Lázárnak ilyent mondani! Lekapta a cvikkerét, szinte rekedtes volt a hangjai. — Hogy mersz igy beszélni? Mindgyárt megbírságollak. Mire Erós még mindig csőik a mosolygó Erős maradt. Joga van hozzá a polgármester urnák, de azzal még nem fogja megérteni eat a komplikált műszaki dolgot Arra már Lázár is elnevette magát. — Bolond vagy, cz a nagy flegmád még bajba sodor egyszer. Hát találj ki valamit, te nagyon okos, hogyan lehetne megcsinál­ni? Bizonyos, hogy kitalálták a megoldás mód­ját, viszont Lázár jóslata is bevált, mert sze­gény Erős sok más kiválóságunkkal együtt crtt maradt a háborúban. Sokkal flegmásnbb, lassúbb mozgású voK ahoz, hogy kellő időben ugorjon félre a bolond golyó elül. Bob. Bevezetett kozmetikai gyár szegedi székhellyel bíró körzetképviselőt keres. — Ajánlatokat: Buda­pest X. Postafiók 17. cimre kérünk, „i Erzsébet Királynő Szálló Budapest, IV. R. e r., Egyelem-ucca J. szám 100 modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Központi fűtés. Az étterem és kávéházban minden este szalonzene. — Az „Erzsébet Pincé­ben" egypincér rendszert — Menü: 1'60 P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom