Délmagyarország, 1934. március (10. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-15 / 60. szám

1954 március 15: DECM AGYARORSZAG 7 Székelési zavarok, bélgörcs, puffadtság gyomorszédülés, izgalmi állapotok, szlvldeges­ség, félelemérzés, bódulgság és általános rósz­szullét esetén a természetes „FerCIK JÓZSCl" keserűvíz a gyomor és bélcsatorna tartatmát gyorsan és fájdalom nélkül kiüríti, a vér­keringést előmozdítja s tartós megkönnyebbü­lést szerez Korunk legkiválóbb orvosai a Ferenc JOZSel vizet ugy férfiaknál,^ mint nőknél és gyermekeknél teljes eredménnyel alkalmazzák. A f€r€IlC MZ&£f keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer­üzletekben kapható. B.I — Márciusi ünnepségek. A Szegedi II. ker. Füg­getlenségi Népkör márciusi ünnepélyét vacsorával egybekötve szombaton este 8 órakor tartja a kör Brüsszeli-körűt 32. számú helyiségében. A Szegedi Katolikus Legényegylet ma este fél 8 órai kezdettel ünnepélyt rendez az alsóvárosi kultúrházban. A szegedi kereskedők elhatározták, hogy mint minden évben, az idén is, résztvesznek március 15-ének megünneplésében és üzleteiket délelőtt há­romnegyed 11 órától 12 óráig zárva tartják. A református templomban ma délelőtt 10 órai kezdettel ünnepi istentisztelet lesz, amelyre a ka­tonai és polgári hatóságok is meghívást kaptak. Délután 5 órai kezdettel a Bethlen Gábor-kör ren­dezésében templomi ünnepség lesz, amelyen a kü­lönböző művészi számok mellett dr. Csekey István egyetemi tanár beszél „A márciusi és a mai ifjú­ság" tímmel. A győri színház. Győr törvényhatóságának kisgyfilése szerdán délután elhatározta, _ hogy az épitendő nyári szinkörnek tiz évre ingyen telket biztosit Egyidejűleg elhatározta a kis­gyűlés, hogy erre az időre, az újonnan építendő nyári színkörben a játszási engedélyt Sziklai Jenőnek, a szegedi szinház igazgatójának ad­ja meg. Szerencse Szeeeüenn Az Osztálysorsjáfiék most lefolyt V. húzás utolsó napján 41 12487 a 14 számú sorsjeggyel az 5000 pengős nyereményt 300.000 pengő jutalommal, a napokban pedig 20(L000 pengős főiivereméHyt > 180257 számú sorsjeggyel PalS Ernő főárusitá szerencsés vevői nyerték. OLCSO TAVASZI ARAK! Blau Ignáftz Divatos fazonú női kabátok P 14-151 Női selyem esőköpenyek P 16 ,, Férfi öltönyök P 16 „ Trench-eollok P 28-tól Hubertus kabát P 10 Gyermekruhák és felöltők P 6 „ Unió Könyvecskék érvényesek I — Támadás a körtöltésen. Szekeres Jó­zsef Máv.-kertészt szerdán este a körtöltésen egy ismeretlen ember megtámadta. Szekerest zú­zott sebekkel és agyrázkódással a mentők a klinikára szállították. Férfi divatkalapok'*0- P0LL"" l osóbbak Testvéreknél <— Ellopták — a kutat Nagykőrösről je­lentik: Az éjszaka folyamán a Szabadszál­lási és Koszoru-ucca sarkán lévő kutat el­lopták. Leszerelték a kut nehéz öntöttvas­vázát, amely két méter magas volt, elvit­ték a vizmerőkarót, a tömlőt, sőt az akna deszkáit is. A nyomozás megállapította, hogy a tolvajok kétlovas kocsival áftot­tak az ut mellett. A különös lopás tetteseit keresi a rendőrség. — A lakásfosztogatók' garázdálkodása. Szer­dán délelőtt a rendőrségen feljelentést tett özv. Schorr Ottóné, aki a Báró Jósika ucca 12. szám alatt lakik. Feljelentésében előadta, hogy az élmult éjszaka álkulcsos betörő járt a laká­sában. Az ismeretlen tettes a lakást teljesen fel­forgatta, szétdúlta, de semmit el nem vitt ma­gával, mert valószínűleg munka közben meg­zavarták. A rendőrség keresi a tettest. — Szabó dos Aranka Somogyi-telepi lakos lakásáról szerdán reggel ismeretlen tettes többszáz pengő értékű ruhaneműt lopott el. A nyomozás meg­indult. — Halálra taposta feleségét. Ceglédről je­lentik: Cegléden Kacuba István gazda csiz­mával halálra taposta feleségét. Az asszony it­tas állapotban ment haza, a gazda annyira fel­indult, hogy előbb öklével leütötte, azután a csizmája sarkával taposni kezdte mindaddig, ami^ élet volt benne. Kacubát a csendőrök le­tartóztatták és átkísérték a kecskeméti ügyész­ség fogházába, ahol házastárson elkövetett szán­dékos emberölés büntette miatt indult meg az eljárás ellene. Legendák a szerencse körül (A Délmagyarország munkatársától.) Szegeden napok óta egyébről sem esik szó, mint a főnyere­ményről és a 300 ezer pengős jutalomról és termé­szetesen a szerencsés nyerőkről. A 200 ezer pen­gős főnyereményt nyerő egyik negyedes sorsjegy a negyedik húzás után is még az egyik ismert sze­gedi ur birtokában volt. Nem húzták ki ós ez vég­telenül dühösítette a sorsjegytulajdonost Az ötö­dik húzás előtt bement a sorsjegyárushoz és kérte, hogy a sorsjegyét cseréljék ki egy másik számra, mert azzial a régivel nem játszik tovább. Kicse­rélték a „szerencsétlen számú" sorsjegyet, ame­lyet azután már másnap megvett valaki. így az illető azután 40 ezer pengőt nyert vele Az illető urnák most van mit odahaza hallgatni a feleségé­től. A feleség ugyanis ellenezte, hogy kicserélje a sorsjegyet, a férj azonban erősködött, hogy neki az a sorsjegy nem kell. Kedves esetet mesélnek a jutalom egyik nyerte­séről, aki kedden délután 61 ezer pengőt vágott zsebre. Az illető borbélymester, szegény, sokat küzdő iparos. A Kelemen-uccában van egy barát­ja, egy másik borbélymester. A búzás előtt találko­zott a két barát és természetesen panaszkodtak a rossz üzletmenetelre, a sok adóra és adósságra. A sorsjegytulajdonos borbély erre tréfásan kivette zsebéből a negyedes sorsjegyet. — Ezzel megnyerem a 300 ezer pengőt — mon­dotta nevetve barátjának — és akkor kifizetem az összes adósságodat. Másnap tényleg 61 ezer pengőt nyert. A barát sietve felkereste és figyelmeztette az ígértére. Ugy mesélik, hogy a szerencsés nyerő ki is fizette ba­rátja nem eeokély adósságát — Előadás a bécsi Kunsthistorisches Mu­seumróL A MIEFHOE kulturális előadássoro­zatában szerdán este dr. Landesberg Je­nő, a bécsi Kunsthistorisches Museumról veti­tettképekkel kisért előadást tartott. Ismertette a muzeum keletkezésének történelét, fejlődését. Sorra vette a muzeumban helyet foglaló gyűj­teményeket, amelyek között bemutatta a mu­zeum egyiptomi gyűjteményét, valamint a mű­ipari régiségeket. Felvonultatta a muzeumban helyet foglaló festményeket, különösen azokat, amelyek Dürertől, Rembrandtéi, Velasqueztől, Van Dycktól, Rafaeltől, Tiziantól, Tintorettó­tól származnak. A hallgatóság kívánságára ez­után bemutatta dr. Landesberg a háború után keletkezett „uj Bécset", annak legnevesebb al­kotásait, a városi házakat, amelyek az utóbbi napokban szomorú harcok színhelyei voltak. Bemutatta Bécs városának szociális berendezé­seit, gyermekkertjeit, tüdőszanatóriumát és mindama egészségügyi berendezéseket, amelyek a háború utáni városi gazdálkodást jellemzik. „Sajnálatos, — mondotta —, hogy azok, akik a háború utáni uj Bécset megalkották és a vá­rosi gazdálkodást a népegészségügyének és szociális követelményeinek kielégítése szolgála­tába állították, ma részint a vádlottak padján ülnek, részint internálótáborban vannak. Tul­menne előadásom keretén az, hogy idegen or­szág belügyeibe avatkozzam — folytatta —, vagy akár arról még csak birálatot is mondjak. Az idő és a történelem könyörtelenül igazságos bírák, amelyek elvégzik a maguk feladatait és Ítéletet mondanak a történtek felett. Az igazság uton van. Márciusban vagvunk, jön a tavasz.' Mindennap friss almás, túrós, meggyes, mákos, diós liází rétes i drb 12 mi. Papp Cukrászda, Stefániává' siembon. 710 — Versenytárgyalás. A város intézményei részére szükséges' élelmiszerek, u. m. kenyér, zsemlye, liszt, tej és tejtermékek, hus, zsir, hen­tesáruk, fűszeráruk és zöldségek szállítására pá­lyázatot hirdet. A versenytárgyalás március 23-án délelőtt 10 órakor lesz a gazdasági ügy­osztályban, hol a szállítási feltételek is megtud­hatók. Tavaszi keztyiiselymek ffií" megérkeztek a Muskátlihoz, (Kár&<z u. 3.) £io x A magyar borban is rejlik gyógyerő. Több napilap adott számot azokról a Franciaországban folyó kísérletekről, amelyekkel sikerült kimutat­ni, hogy egyes borok elpusztítják a tifuszhaciliu­sokat. — Kétségtelen, hogy a magyar borban is rejlik gyógyerő és örömmel kell üdvözölnünk a nagy pincészetek minden olyan tevékenységét, amely arra irányul, hogy hírnevet szerezzen a borainknak orvosi szempontból is. Egy hírneves budapesti belgyógyász foglalkozott legutóbb a jól ismert „Boschán-féle Vcrmouth" borral és igy nyilatkozott: „... minden-nemü fertőzéses megbe­tegedés utáni reconvalescenciában, krőnikus gyo­morbetegek étvágytalanságánál legjobb ered­ménnyel rendelem a „Bosohán Vermouth Gyógy­bort." Tehát a magyar bor is gvógyit. Tégy valamennyi pesti színházba 25 százalékos kedvezménnyel a Déltnagyarorszásc előfizetőinek: Vígszínház: A vörös bestia. Fizető vendég. Magyar Szinház: A párisi vonat. Barlangvasut. Belvárosi Szinház: Helyet az ifjúságnak, Napóleon ágya. Fővárosi Operettszínház: Sárga liliom. Király Szinház: őméltósága sofőrje, Kék Duna, Andrássy­uti Szinház: Óh, papa. Városi Szinház: Szabad a csók. Bethlen-téri Színpad; Dr. Jazz. Terézköruti Színpad: Pest mégis nevet Royal Orfeum: Sze­gény Fehérvári

Next

/
Oldalképek
Tartalom