Délmagyarország, 1934. március (10. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-15 / 60. szám

" MAKÓI HÍREK Márciusi TS-ike Makón. Március KftwBt a Hagyo­mányos kegyelettel ünnepli Makó városa. Az ün­nepségek központjában a városi képviselőtestület díszközgyűlése éli. A díszközgyűlést az össze« tem­plomokban ünnepi istentiszteletek előzik meg. A díszközgyűlés szónoka Petrovics György ország­gyűlési képviselő. A díszközgyűlés után a közön­ség a Kossuth-szobor elé vonul, ahol a város ko­szorúját vitéz Bánáthy Péter helyezi a «»borra. 'Az iskolák ünnepségei részben már ma délután lefolytak, a legtöbb iskola azonban csütörtököm tartja az ünnepségeket. Az Attila bajtársi egyesü­let ünnepét gazdag műsorral ma este tartották a Gazdasági Egyesületben, dr. Lörinez Jenő tanár mondott ünnepi beszédet. A társasvacsorák egész sora fogja lezárni a márciusi ünnepségeket. Ma a tanyai körökben rendeztek társasvacsorákat, csü­törtökön pedig a Kaszinó, a Gazdasági Egyesület, a Kereskedők Egylete, az Ipartestület, az Újvá­rosi Függetlenségi Kör társasvaosorája számit nagy érdeklődésre. A Kereskedők Egyletében dr. Adler Arthwr mond beszédet Az őstermelő hagymakertészek szervezkedésé­nek az ügye rendben halad a teljes megvalósulás felé. Makón eddig 2986 kertész jelentkezett a szer­vezetbe. A vidéken még folynak a jelentkezések. Közöltük már, hogy a kistermelő kertészek meg­mozdulása bizonyos aggodalommai tölti el a ke­letcsanádi nagybirtokosokat, akik főleg a makói körzetnek zárt területté való nyilvánítását tartják sérelmesnek magukra nézve. Ebben az esetben ugyanis a keletcsanádi nagybirtokos termelők el­esnének az állami márkázástól és az export jogo­sultságától. A közigazgatási bizottság legutóbbi ülésén már tiltakoztak ez ellen a birtokosok, a SZEGED! CHEURA KADDSSA Értesítjük a t. feleket, hogy a zsidó temetőben . sitik ápolása április hó második felében veszi kezdetét. A kellő beosztás és előkészítés, továbbá a kezdet tömeges megrendeléseinek elkerülése érdeké­ben ajánlatos, hogy a sirápolásra vonatkozó befizetések már most eszközöltessenek, annál is inkább ,mert a gondozások a befizetések sorrendjében lesznek foganatosítva. A befizetések a szentegyleti irodában (Mar­git ucca 20, földszint) délelőtt fél 9—12-ig és délután fél 3—5-ig eszközölhetők. A dijak elő­zetes lefizetése nélkül a sirok előkészítése sem kezdhető meg és temetőnkben idegen munkás a sirok gondozását .illetve öntözését nem vé­gezheti. Szeged, 1934 március havában. Az elöljáróság DET: MAGYARORSZÁG vármegyei gazdasági egyesület szombaton össze­ülő választmányi ülésén pedig — mint értesülünk —, pontosan meg akarják fogalmazni álláspontju­kat a kis kertészek mozgalmával szemben és me­morandumba foglalva szántén a kormány elé kí­vánják terjeszteni azzal a kívánsággal, hogy a hagymatermelés szabályozása érdekében kibocsá­tandó rendeletnél az ő érdekeik megvédését is tart­sa szem előtt a kormány. Pünkösd másnapján jelképes hajóavatás kere­tében alakul meg a volt makóá tengerészek bajtár­si egyesülete. Közöltük, hogy a volt makói és kör­nyékbeli tengerészkatonák bajtársi egyesületbe tömörülnek. Az alakulás előkészítő munkálatai most vannak folyamatban. Az ünnepélyes megala­kulás időpontjául pünkösd másnapját választotta ki az előkészítő bizottság, amely megállapodott ab­ban is, hogy a bajtársi szervezet makóá tagjait a „Szigetvár" hajó állományába veszi feL A „Szi­getvár* jelképes vizrebocsátása lesz a pünkösd­másnapi ünnepség legnagyobb eseménye. Ezen az ünnepségen meg fognak jelenni a szomszédos vá­rosok hasonló alakulatainak a kiküldöttei is. Hirek a rendőrségről. Paku Mihály Meskó-oo­ca 36. számú lakos feljelentést tett Halász István és 2 társa ellen, akik behatoltak az udvarára, ott garázdálkodtak, megrongálták a kerítését és őt családjával együtt becsmérlő szavakkal illették. Az ügy hátterében visszautasított szerelem húzó­dik meg A garázda legényeket egy vödör vizzel hűtötte le a háborgatott Paku Mihály. — Tóth Jenőné, járásbirósági tisztviselőnő feljelentést tett a rendőreégen egy ismeretlen gazda ellen, aki sza­bálytalan hajtásával majdnem elgázolta őt A sze­rencsétlenség a Vá sárhetyi-uceai Török-vendéglő előtt történt, ahol előzetes jelzés nélkül hirtelen balra kanyarodott a kocsi Tóth Jenőné a gyors fékezés következtében a\földre zuhant és az orrán komoly sérüléseket szenvedett. — Két zsebmetszés történt a szerdai hetipiacon. C h a b a d a Jánosaié nagylaki asszonynak 11 pengőt loptak ki a zsebé­ből a zsibpiacon, Nagy István zsebéből pedig a búzapiacon lopták ki a pénztárcáját, amelyben 25 pengő készpénz és fontosabb irások voltak. — P a­y e r János apátfalvai lakosnak a biciklijét lopták el a biróság kapuja alól addig, amig bent ügyét tárgyalta a járásbiró. A makói hetipiacon a buza ára hanyatlott óriási kínálat volt, vételkedv azonban minimális. Arak: buza 8.80—9.00, árpa 7.50, zab 7.40, tengeri 7.30—7.50 pengő. A hagymapiacon a szindikátus ma egyáltalán nem vásárolt, ami a termelők körében nagy elkeseredést szült. A sertéspiacon az áraik még mindig tartottak. A választási malac párjáért 28 pengőt fizettek. Baromfipiac: csirke 1—1.10, tvuk 80-85, liba 1.10—1.15, kacsa 1—1.10 pengő kilónkint, tojás darabja 4 fillér. Papp Józsefnek el kell számolnia a Frühwirth­féle 2000 pengővel. F r ü h w i r t h Mátyás ország­gyűlési képviselő annak idején pert indított Papp József, az IPOSz elnöke ellen, akitől 2000 pengő elszámolását, vagy visszafizetését követelte. A bí­róság most másodfokon is kötelezte Papp Józse­fet, hogy a Frühwirth-féle 2000 pengővel számol­jon el, vagy pedig az összeget fizesse vissza. Ssserfcessztöi üszenet 8. I. 1. Nincs joga, csak ha valaki előbb je­gyezte be magát. 2. Pert indíthat érte, a követelés jogos. 3. Ha előfordulnak olyan dolgok, amelyek a háztulajdonos részéről szekirozásnak tekinthetők, ott hagyhatja április 1-én is a lakást fizetés nélkül. A házigazda a hátralékos bérért bizonyára pe­relni fogja, a biróság azután majd megállapítja, hogy volt-e elegendő oka az előbb való elköltözés­re. (Ha kifizeti a hátralevő hónapot, minden to­vábbi nélkül elköltözhet.) Ha a házi gazda az el­költözésnél vissza akar tartani ingóságokat,, ami­hez joga van, ki kell fizetni jogfenntartással a bért és azután beperelni érte azzal, hogy az ő viselkedé­se miatt kellett előbb elköltözni. — Költözködés. Ha megállapodását két tanúval igazolni tudja, ak­kor a régi tulajdonossal szemben kártérítési per­rel léphet fel. De perelheti az uj tulajdonost is ak­kor, ha igazolni tudja, hogy a régi tulajdonostól a szerződést átvállalta. B. Versei hangulatosak, de még nem ülik meg a mértéket TQ34 március 15: Szzinf)ás és frfyf HETI MŰSOR: Csütörtökön délután: ördöglova«. Filléres ftetyu árak. Katona előadás. Csütörtökön este: B&l a Savoyban. Bérletszünet Pénteken este: Bál a Savoyban. Bérletszünet Szombaton délután: ördöglovas. Filléres hely­árak. Ifjusági előadás. Szombaton este: Bál a Savoyban. Bérletszünet Vasára a p délután: ördöglovas. Mérsékelt helyárak. Délutáni bérlet Vasárnap este: Bál a Savoyban. Bérlet szünet Harmónia hangverseny Szombaton a Tiszában 8 órai kezdettel asz amerikai csodahegedüs Jascha Heifeftz hangversenye (VIII. bérlet) néhány ülő és 2 pengős álló meg kapható. Világvárosi szenzáció! A közönséget kéri a rendezőség, hogy a zsúfolt terembeni elhelyez ződés zavartalanságának biztosítására idején ben jelenjen meg és a Tisza lépcsőházában et-« lenőrző személyzetnek .jegyeit készenlétben tartva mutassa fel, mert jegy nélkül a hangver.« senv ideje alatt az emeletre senkit fel nem boM csájthatnak! Heifetz szombaton A színházi iroda hirei Aa „ördöglovas" 29. és 30. előadása. Káhnán Imre nagy sikert aratott gyönyörű magyar operett* je, az „ördöglovas" ma délután 29-szer, szombaton 30-szor kerül szinre. A két délutáni előadás fiUé» res helyárakkal megy. Schwarez Vera, a világ legnagyobb kamaraén»* kesmője Szegeden. A „Zsidónő" szerdai előadásán Schwarcz Vera, a világ leghíresebb kamaraéoo« kesnője énekli a főszerepet Jön a „Sárga liliom". 4 „Bál a Savoyban" ma, pénteken, szombaton éü vasárnap este utoljára kerül színre. Akik láttáid Ábrahám legszebb operettjét, az elragadtatás hangján nyilatkoztak ugy az előadásról, valamin! a kiállításróL Bagadja meg az alkalmat és okv«V» lenül nézze meg a fény és a pompa operettjét. Schwarcz Vera, a világhírű operáénekesnifl egyetlen szegedi vendégjátéka szerdán a „Zsidónő^* ben. Szegedi szereplése feledhetetlen élményt iew lent. Jön a „Sárga liliom"! A „Zsidónő"-ben Schwarcz Verával együtt JSfl fel Székely Mihály, az ország legkitűnőbb basszisw tája, az Operaház művésze. Schwarcz Verán és Székely Mihályon kivül Darvas Ibolya, ifj. Toiw nvi Gyula (az Operaház tagja) és dr. Ocskav Kor* nél, az Operaház v. tagja a „Zsidónő" főszereplői. Az „ördöglovas" vasárnap délután is szinrtke* rül. Mérsékelt helyárak. Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarorsaág Hírlap- és Nyomdavállalat Bt. könyvnyomdájában Felelős üzemvezető: Klein Sándor. Hátrálékos könyveléseket feldolgoznak, mérleget, Ifirsas elszámolásokat el­készítenek és felfllvizsnólnak, ­könyvvizsgálat esetén mint ellen szakértők •érdekeit legjobban védjük meg. HOFBRUER TESTVÉREK adó és könyvszakértők SUDUPEST, (V. MÚZEUM KRÍ 7. Te!: 89—757. Budapesti Mezőgazdasági Kiállítás. ' féláru vasúti jegyek váltására jogosító igazolványok darabonként 1 pengőért Rélmagyarsrszás liiatféhivatalátaR Táithattn. les- és Klsa-ucca sarok HÚSVÉTRA: 1 doboz 10 drb csokoládés húsvéti nyul, csirke, bárány —.24 6 drb csokoládé tojás "-.24 Csokoládé nyul stainiolozva >—.10 Csokoládékosár —.38 4 drb vatta csirke —24 3 drb festett bádog tojás —24 10 dkg tojás drazsé —.18 ÉLELMISZEREK: 1 kg félzsíros trappista sajt —.88, —.78 10 dkg magyar ementháli sajt >—.24 40 dkg főző és étkező csokoládé —.78 10 dkg csokoládés narancs dessert —2A HÁZTARTASI CIKKEK: 3 drb v. 2 drb, v. 1 drb rózsafakaró fehérre festve, piros csúccsal 5 drb metszett boros pohár Kérje ma megielent húsvéti künket! —.24 —.98 árjegyzé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom