Délmagyarország, 1934. március (10. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-14 / 59. szám

1934 március Vi: DE C MA G 7 A ROR SZÁG Figyeljen n vásárhelyi makói a a orosházi 99 TÓTH"-MALMI LISZTEK Figyelfei* névrei et legkitűnőbbek! lé«2 kilós malmi csomagolás b »ni, fehér szalaggal, nl'ot zíSId nyőmáísa a 2Ha/ né v r e£ Négy szegedi kisember nyerte meg a sorsjáték 300.000 pengős jutalmát A munkanélküli nyomdász, a borbélymester, az özvegyasszony és a nyugdíjas tisztviselő szerencséje (A Délmagyarország munkatársától.) Egy hé­ten belül ketszer mosolygott a szerencse a sze­gediekre. A mult héten kisorsolt 200.000 pengős főnyeremény nyertesei szegediek és szegedkör­nyékiek voltak, kedden pedig az osztálysorsjá­ték 300.000 pengős legnagyobb jutalmát és 5Ó00 pengős nyeremennyel együtt ismét négy szegedi nyerte. Tizenharmadika volt kedden, de ennek a négy szegedi embernek a számára a tizenhar­madika kiváltságosán nagy szerencsét jelentett. A délelőtti órákban érkezett a hir Szegedre a rádió éterhullámain, hogy a négynegyedes 12.487-es számú sorsjegy nyerte az 5Ó00 pengős nyereményt és az ezzeljáró 300.000 pengős ju­talmat. Pillanatok alatt már mindenki tudta, hogy ezt a sorsjegyet is a P e 16 Ernő osztály­sorsjátékfőárusitó adta el és egyszerre nagy tö­meg vette körül a Széchenyi-téri üzletet, amely­nek kirakatában nemsokára meg is jelent a ra­dióhirt megerősítő hiteles távirat: ' a 800.000 pengős jutalmat és az 5000 pengős nyereményt a 12.487. számú sorsjegy nyerte. Szerte a városban mindenütt találgattak, hogy kik lehetnek a szerencsés vevők, de nem­sokara megoldódott a nagy probléma: a szeren­esés nyerők ezúttal is csupa szegény emberek, akikre nagyon ráfért a szerencse. Az egyik nyerő — mindegyikre a levonások után 61 ezer pengő esik — egy gépszedő nyomdást, Ml mult évben, az őszi hónapokban volt utol jára kondícióban egyik szegedi nyomdában, akkor „leépítették" és azóta nyomorgott Nem tarto­zott a nyomdászszervezétbe és igy még a mun­kanélküli segélyre sem lehetett igénye. A munkanélküli nyomdászseged még abban az időben vásárolta a negyedes sorsjegyet, ami­kor állásban volt és már-már elfelejtkezett ró­la. Február utolsó hetében elhatározta, hogy el­megy vándorolni, vagy ahogy nyomdásznyel­ven mondják: „valcolni". 28-án elbúcsúzott a családjától: feleségétől és két gyermekétől s gyalogosan nekivágott a budapesti országút­nak. Azt mondotta itthon, hogy Pestre megy munkát keresni, de két hét óta egyáltalán nem adott magáról életjelt. A családja egy külvá­rosi udvari lakásban várta, remélte, hogy majd csak érkezik valami jóhir; hogy sikerült mun­kát találnia, de nem jött semmi. Most aztán beütött a nagy szerencse: 61.000 pengőt nyertek. A legutolsó pillanatban jött a segitség, a nyom­dász családjának már nem volt mit ennie, a legrettenetesebb nélkülözések közepette éltek és a sivár lakás minden valamire való értéke már bevándorolt a zálogházba. A nagv nyereményt egyelőre nem veheti fel a nyomdász felesége, a 12487-es sorsjegyet a férie elvitte magával és nem tudják, hogy mer­re, hol jár. Talán a szerencsés sors jegytulajdo­nos még nem is tudja, hogy milyen nagy sze­rencse vár reá. -i-i-^—i A másik nyerő egy belvárosi borbélymester. Szerény kis műhelye van a Gróf Apponyi Al­bert-uccában, ez a harmadik sorsjegye, a két Helvárosi Moszi A budapesti Royat Apolló kitűnő újdonsága Gsi a Mr el Fodor László színmüvének filmváltozata. elsővel is nyert már, egészen Kis ősszegeket. Amikor közölték vele, hogy 61.000 pengőt nyert a sorsjegyével^ nem akarta elhinni. Azután a sorsjegvárudában meggyőződött róla, hogy egy^ szerre vagyonos ember lett belőle. Nagy örö­mében egyelőre nem is tudja, hogy mihez fogj kezdeni. A harmadik szerencsés nyerői egy özvegyasszony, ' ' aki hivatalnokférje után kap szerény nvligdi-s jat. A 12.487-es sorsjeggyel már huszadik esz­tendeje játszik, a háború előtt vásárolta ezt a! számot boldogult férje és ő kegyeletből tartottal meg továbbra is. Most azután 61.000 pengőt ho-i zott számára a — kitartás. Nyugalmazott tisztviselő tulajdonában van a negyedik sorsjegy, ö már régebben játszik vele. A Kalocsaiak a papríkarcndelct visszavonását kértek a földmivciesügQi minisztertől Kállaii miniszter kijelentette, termelők 'Budapest, március 13. A' kalocsakör­nyéki paprikatermelők küldöttsége keres­te fel ma Eckhardt Tibor és Rakovszky Tibor képviselők vezetésével Kállay Mik­lós földmüvelésügyi minisztert. A küldött­ség emlékiratot nyújtott át a miniszternek és ebben a paprikarendelet visszavonását kérte. Arra az esetre, ha ez nem volna lehetséges, kívánságuk az, hogy a zárt területen belül minden megszorítást füg­gesszen fel a miniszter. Kállay Miklós több mint egy 'óráig tár­hogii megfontolja a paprika­aggáluait gyalt a küldöttséggel és kilátásba helyezte, hogy megfontolja a felhozott aggályokai'j részletesen tájékoztatja magát a hétfői gyűlés lefolyásárló és a végleges állásfog? Másnál a lehetőséghez képest figyelembö veszi az érdekelt kívánságait, A küldöttség távozása után a mímszfeíi tanácskozást folytatott Eckhardt Tiborral és Rakovszky Tiborral, valamint Szabókg| Jenő országgyűlési képviselővel, akit Q tegnapi gyűlésen a szövetség elnökévé váw lasztottak. A gazdák autonómiája biztosíthatta csak a paprikaszövelség működésének eredményességél (A Délmagyarország munkatársától.) Beszá­molt a Délmagyarország arról, hogy hétfőn dél­előtt Budapesten megalakították a szegedi pap­rikaszövetséget, tekintettel arra, hogy a földmü­velésügyi miniszter rendelete zárt területté nyil­vánította a szegedkörnyéki paprikaföldeket! Ebben az ügyben dr. báró T u n k 1 Tamás fő­ispáni titkár a következőket mondotta: — A paprikarendelet, véleményem szerint, ha a földművelési miniszter elgondolásának megfelelően hajtják végre, a termelők számára biztos megélhetést jelentő lehetőséget nyújt. Ha azonban dilettánsok kezébe siklik a vezetés, nem vagyok biztos abban, hogv a rendelet el­éri azt a célt, amelyet a miniszter a rendelettel elérni szándékozott. Ha nem bántják a gazdák autonómiáját, ha nem oktrojálnak rájuk ide­gen vezetést, és a szakértők között „nem vész el a gyerek", akkor áldásos lesz a rendelet ha­tása. Nem szabad, hogy úgynevezett boszor­kánymüvészek működjének közre, mert ők minden esetben csak rontanának a dolgon. Az elnökségre való megválasztásával kapcso­latban Tunkl báró a következőket mondotta: — A lemondást kellett választanom, bármily megtisztelő is volt reám nézve a gazdáknak éz a bizalma, mert az én személyem — tekintve, hogy a főispán urnák vagyok a titkárja — eset­leg politikai vonatkozást keverhet bele az ügy­be. A lemondásom azonban nem jelenti egy­szersmind azt is, hogy távol akarom magam tartani a gazdákat érintő ügyektől. Kijelent­hetem, hogy én a legtel jesebb mértékben a gaz­dáké akarok lenni es bármikor teljes erőmmel rendelkezésükre akarok állani. Azt gondolom, hogy igy függetlenül, sokkal jobban szolgálha­tom az érdekeiket. Back Károlv. a szövetség választmányi tag­ja a következőkben foglalta össze véleményét az uj paprika-alakulatról: — Meggyőződésem, hogy a szövetségre szűKS ség van és a paprikatermelők sokat vesztettek* azáltal, hogy csak most alakult meg. Hogy' azonban csalódást, sőt keserűséget ne okozzon! majd, annak elengedhetetlen kelléke, hogy a* szövetség független legyen minden külső befo­lyástól és hogy benne kizárólag a termelőH akarata és éraeke érvényesül jön. Hogy sike-í rül-e ma jd a paprikatermelőknek minden kül-t ső és illetéktelen beavatkozást visszautasítani^ az később válik el. Tudomásom szerint már is megkezdődött a harc a szövetség kívülről való irányításáért. Mindenekelőtt azokat a választ-, mányi tagokat akarják elgáncsolni, akiknekl megvan a dolgokról és helyzetről a maguk ön­álló véleménye és akikről feltehető, hogy nemi fognak mindenre rábólintani, hanem meg­mondják a magukét, ha rákerül a sor. Látha­tatlan kezek arra törekszenek, hogy a „meg-1 bizbatatlan" választmányi tagok megválasztá­sát a földművelésügyi miniszterrel megsemmi­síttessék. Ez a tendencia egyébként megnyilat­kozott már vasárnap a választás alkalmával is, amikor az idehaza kötött megállapodás^ellené­re egy alelnök és három választmányi tagje­löltet kibuktattak. — A magam részéről mindezek ellenére bizont a paprika-szövetség jövőjében és ennek érdeké­ben minden tehetségemmel közreműködők. Meg vagyok róla győződve, hogy a szövetség szuverén jogainak megvédésében lesznek segí­tőtársaim. Óra, ékszer, brllliáns TÓTH Órásnál, HOicseu a. l.TlsittlsíiíH, npldlt«$0k esoieg nélkül részletrcls vásárolhatnak ABC utaivánnnal. Nagii öra. ékszerla­vitómüiielQ. Töri arany, regi pénzbe­váltás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom