Délmagyarország, 1934. február (10. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-11 / 33. szám

3 E L M A G y A R O R S Z A G 1934 február TT. A legkiválóbb magyar festők müveit rendkívül Qjcsó áron árusítom. Kényelmes részletfizetésre is adok. — Kedvező vásár ási alkalom. Nagy képkerotező mfihelyl dományos világ érdeklődését felkeltő, szenzációs leleteivel gazdagította. Azonkívül izzig-vérig sze­gedivé lett és megmaradt a város hűséges polgárá­nak akkor is, amikor a hirnév és dicsőség szár­nyaira emelte, aipikor fényes ígéretekkel hívogat­ták és amikor Szegedre nézve lett nagy, igen nagy megtiszteltetés, hogy ittmnradt I — Móra Ferenc szellemi kincseinek kiapadha­tatlan tárházából otókzló bőkezűséggel árasztotta el a magyar kujtura mindig telitett asztalát, ahol a tudományos világ előkelőségei épp ugy bpjyet foglaltak, mint a művészet, irodalom és zsurna­lisztika kitűnőségei és szivárványos szépségű me­seszövésércek édességeiben dúskálhattak szegé­nyek, gazdagok, — felnőttek és gyermekek. Paraf­fin népszerűségének titka egyéniségének varázsla­tos kedvességén kívül abban van, hogy legnehezebb •tudományos tépiáit épp ugy, ipint egyéb irodalmi műveit, költeményeit, csodaszép meséit, magyar, sziVvel-lé.lcik'kpl, magyaroknak, magyarul irta. A, egtlsztább, a legékesebb zengzetes magyar nyel­ven, ahogy ma már psak azok tudnak szólni, akik­nek ősmagyar lelkéből mint Izzó szén parazsából ezeréves nemzeti kulturánk homálvtalanul ragyogó napjának fénve és melege sugárzik felénk. — Hiába vártunk csodát, fit állunk a veszteség culva, az élet és halál közelségében még f el fonti a­tatlanul a legszomorúbb bizonvosság... koporsó előtt. A koporsó előtt, mely magába zárta Móra Fe­rencet, Szeged leciobb, legszerényebb, ^igényte­lenebb tisztviselőjét, a legiobb családapát, a hü barátot, egyetlen szóval összefogva... az egész embert, aki mertette kötelességét. — A városháza óreg harangjának" bus kongása az e?£sz város mélvséges gyászát közvetíti fis én. nfniljor a város közönsége és hatósásra nevében huisut mondóik a távozó Móra Ferencnek, ugyan­akkor a kultúra csarnokának legmaRqsabh lépcső­fokán forradom n visszatérő és szellemi hagvaté­fatlan tárházából téikozló bőkezűséggel árasztotta Most a másik város fájdalmas buciuja kö­vetkezett, a sztlIOváros*. Kistfuntói­eguházae, ameljnek enyhitbetetlen fájdalmáról dr. Tar­jámj Béla főügyész beszéjt, egyszerű, kereset­len, szivbemarkoló szavakkal. Kedves Ferkó Bátyánkl Szülővárosod, Ki-!<n nf ól egyháza nevében mondok bncsut neked, annak a városnak a nevében, amely­nek falai közül olyan fiatalon elszólított a jó Isten kifürkészhetetlen akarata, de amely tpln­dig magának tudott és amelyet Te is ipindig a magadénak mondottál. Az a fájdalom, amelv bennünket ért, kimondhatatlan. Büszkeségün­ket, dicsőségünket veszjtettük el Veled de ízért nem lázadozunk, megnyugszunk az Is­ten rendelés;ben, mert enyhítő balzsamként si­mogatja lelkünket az a tudat, hogy lelked, szellemed most már ismét visszatér közénk és köztünk fog élni örökké. Ferkó Bátyánk arra kérlek, hogy jöjj vissza hozzánk és taníts, vezess, szeress bennünket. Alkotó életed után adjon az Isten Neked órök megnyugvást. Dr. Schmidt Henrik egyetemi tanár, bölcsészetkari dékán az egijetem nevében bucszott ol Móra Ferenctől az egye­tem díszdoktorául. Ezeket mondotta: — A Ferenc József-Tqdományegyctern ta­nácsa, tanári kara és ifjúsága nevéhen bú­csúzom egyetemünk tiszteletbeli doktorától, Móra Ferenctől. Alig egy esztendeje, hogy egyetemünk meghajtotta az elismerés és nagy­rabecsülés zászlaját a kulturális kfncapk azon csudás gazdagsága előtt, amellyel Móra Fe­renc kartájait és az utókort oly királyi bőke­zűséggel ajándékozta meg. Egyetemünk dísz­doktori oklevelét azon imádságszerű <ókiván­sággal nyujtottuk át, hogy alkotó tevékenysé­gének, tudományqs munkaszeretptenek és a szivek mélyébe világító életbőlcspsségének ra­gyogása niég sokáig világitSfi meg a nehéz magyar élet rögös útjait. Úgy éreztük, hagy csak szerény szőszójói és kpvetői vagyunk az olvasók és tisztelők pzri'inek, akik Móra Fe­renc alkotásainak lenyűgöző hatása slatt szi­vük csordultáig voltak iránta eltejve hálá­val. csodálattal és rajongással. Legnagyobb csodálatunk mellett azonban mén is még vára­kozással és reményekkel tekintettünk a jövő­be, mert láttuk magunk előtt azí, mily hatal­mas lendülettel bontakozott ki tudoipányos kutatásának évezredekbe vjsszanyuló 'avlatq és alkutómüvészetének gazdag világa egyaránt— A sors kivette a fáradhatatlan kpzéből az irótol ­lat. Megdöbbenve állunk egy tüneményes ejme nagyszabású terveipek, titkos reményeink nagy sokaságának yáratlaji összeomlása előtt. És még is ugy érezzük, mintha nem utolsó uj­jára kisérnők Mpra Ferencet, hanem mintha most mennénk eléje hogy fogadjuk őt, mipt­ha most jönne hozzánk az ő lelkének tisztasá­gával, soha haragot, vagy gyüloletpt, hanem mindig c*ak szeretetet. gyöngédséget érző jó­ságot ¿s derűt /erjesztő szivének nemességével, hogy megtanítson mindet, hogyan kejl látni és hogvan kell szeretni — mint szivbemarkoló szóval mondotta — ami véreinket, hogy el­vezessen bennünket az egyszerű kunyhóba és a gazdag császár palotájába egyaránt, min­denütt megmutatva a szivek yivd Mását, a lel­kek gyötrődésé*, égi boldogságot és szörnyű pusztulást egyaránt. E képek emlékei és a tanulságok bölcs ereje pedig élni fog bennünk mindaddig, mig Móra Ferenc fenköl' lelkével a túlvilágon újból találkozunk. Az egyetem után következtek a társaságok. Először a KIslaludQ Társaság. amelynek nevében Sik Sándor mondott meg­ható búcsúztatót: — A Kisfaludy Társaiság bucsuköszöntését hozom neked szeretett barátunk, mely ipeg­illetődéss 1 és áhítattal. Aki a te költészeted­ről, a te egyéniségedről akar szólni, Cicero meghal ár ><rását kellett alkalmaznia: Jó ember, aki jól tul beszélni. Jól tudtál beszélni, job­ban és színesebben, édesebben és egyszerűb­ben talán kortársaidnál. Érért tisztelet illet és r.z irodalomtörténet bÓd°'A emlékezése. De ,a|<i beszé'j belpíed, az a jó ember vojt. a nagy, i mejeg, kitartó, mindenkivel egyűt^rző emberi szjv. És ennek a sziynek beszéfjp megtalálta az qtat a szívhez, mindenkiéhez, aki ].állott, vagy olvasott; ha fsak emberi volt ? szive és magvar a nyelve. És ez a jó ftpber többet ér­demel és többet ís kapfltt hideg Móra Ferenc, szeietett tagtársunk, egy nemzet szerc{flte jíjsér sirpdha. dc nem bpcsu^oni. meri akj egy nemzet szivében él, az halhatatlan. Ennek a halhatatlan szeretetnek egy parányi jelképe a Kisfaludy Társaság koszo-pta. Sze­retett barátunk, isten yelpd. A Pelííft-Társasaa nevében G u 1 á c s y Irén búcsúzott eí. — A Petőfi Társaság megbízásából és kép­viseletéhen állok itt — mondotta könnvezve — égi utad küszöbe előtt. Üzenetet hoztam. Azt. hogy mi nem bucsuzunk Eltűnhettél tes­ti szem ink elől. de csak ide alant vándorlá­sunk kúria idejére. Pár év. évtized. — por­szemnyi semmiség a határtalan időben és tér­ben — s az'án majd uiból összekapcsolódik a lánc. Találkozunk. Nem a pvüglődók nem a szomorúak, elesettek közt: a balhatatlanság csarnokában, társaságunk büszkeség?s névadó­jának. Petőfinek sugárkörében fogunk keres­ni és örömben felösmorni téged- Kérünk, meg­bízunk. hogy ezt a mi odatuli ünnepi nagy­— áh fáradhatatlan halál! Az volt a legsfir­a kihulló kapcsokat. Várj ránk, ahogy szoktál: Végzett munkával drága barátunk és tagtár­sunk. \ viszontlátásra Móra Ferenc. ÉS búcsúzott a szegedi Dngonlcs-Társaság, ame vpek alelnöke és szellemi vezére volt Mó­ra, dr. S z a 1 a y József elnök megilletődött szavaival: — óh fáradhatatlan halált Az volt i legsür­gősebb dolgod, hogy Móra Ferencet lorozzarj? flogynem tonwptáj IPPg tüzelve küszffljéflfl, a Múzeum kapu iánál és irodalmi berk;- virágos garád innál? ÉS te második ptthqnf Muzeum­palota, mely az ő tudománya révén annyi kin­cset órizej. hogv adhattad oda a legdrágábbat, az igazgatódat. Ha vigasztaló is, ae csak ke­serű kárpótlás, hogy sokszáz^zernnya könyved és tárgyad mindenik darabján rajta piarad áldott kezenyoma. Óh, Magyar Irodalom' íme lphulloM a te süvpged bokrétája, melyet Móra Ferenc kötözgetett a fónák virágaiból mézelő szayajval. És te {szeged város! Mpsit egymásra borulhattok gyászotokban szülővárosával, Kis­kunfélegyházával. Amig életében azop vetél­kedtetek, hogy melyljiótöH szereti jobban, uipst azon előzködnetlék. hogy melyiknek a gyásza nagyobb. És mi Dugonics Társasági Könny­től fipmá'yosult szemmel botorkálhatunk ár­vaságunk éjjelén, mert lefutott egünkről vezér­lő csillagunk. És mi itt. Mindnyájan! És tul az országhatáron, de még az óceánon is tul, csak kesergünk és keressük a viga^ztajást. Ben­ned tailáliuk meg felséges Uristent aki 0t> izes karaj ken vér Jcént ajándékoztad az egyre lap­pacjó magyar tarisznyába s aki belénk oltottad a szent kötelességet, hogy őt soha nem feled­jük. És te, szegedi homok, ki befogadod őt íágy öledbe, dajkáld szeretettel a város fogadott fia álmát. Hófehér szárnyakon repült drága lé­lek, az Ur aranyasztalához, sokasítsd ott az örökkévalóságban fényeskelő magyar állócsil­lagok számát. De maradj velünk az qlolsó ma­gyar mécses ellobbanásáig. Móra Ferenc, bú­zamezőink elné;mult dalnoka, Isten veled. A nagykőrösi Aranu János Társaság könnyes fájdalmát dr. Szentpétery Zsig­mond egyetemi tanát öntötte néhány megtört mondatba, majd az uiságiróintézmények nevé­ben dr. Hun Andor mondott megható, megilletődött búcsúbeszé­det. — A magyar ujságiró inlézmények koszorúját hoztam a frissen hantolt sirra. Simuljon olyan sze­retettel a többi koszorúhoz, mint amilyen barát­ságban megfért Móra Ferenc elárvult dolgozószo­bájában az a sok diszdiploma, amivel városok, egyetem, testületek tisztelték meg őt — Egyik legutolsó megdöbbentően szép ujság­cikkében irta a mi nagy halottnnk, hogy minden diszdiplomáján az Isten keze keresztvonása dísz­lik, mert nem ő szolgálta meg, hanem csak a m«ny­nyei kancellária keze állította ki azokat. Csupán egy diplomát érdemelt ki a maga munkájával, az újságírókét, mert szivevérével irta cikkeit nem kenyérért, nem dicsőségért, hanem mert ugyanugy szerette mesterségét, mint szürszabó édesapja a magáét. Különben is, mondta e cikkben, ő is csak édesapja mesterségét folytatta: ő is csak tulipáno­kat és rozmaringokat himezgetett, — éppen csak hogy nem mesteri tűvel, hanem csak olcsó tollal. — S akik elhalmozták életét diszdiplomákkal, sírját kqszorukM, bigyjék el a megrendült pilla­natban, amikor kötelesség és őszinte szókimon­dás — liogy az elismerés csak akkqr lesz igazán elismerés és a kegyelet csak akkor lesz kegyelet, ha nem engpdi meg, hogy kiverje a gond azoknak homlokát, akik őt mindenek felett szerették s aki­ket ő mindenek felett szeretett. Halála tudatának kínos éjszakáin az a fájdalmas gond gyötörte, hogy mi tesz özvegyével, árvájával, ha megdermed az ő tulipánokat, rozmaripgokat himpzgető keze? Az a kéz, amelvik oly melegen tapadt a Vadember, meg a kis Mötyö gyámoltalan, gyerek-kacsójához? Ezután a „Maöuor Hírlap" búcsúzott el főmunkatársától dr. Feleky Qéza mpflható, megilletődött szavaival. — Előbb leteszelj a koporsód mpll' egy üd­vözletet — mondotta — annak az ujsághasáb­nak az üdvözletét, amelyen előtted Ady Endre sorai zengtek a régi Vitán olvasói felé. Te vol­tál az egvellen bosszú ideig, aki nsszekapr esőléd a magyarokat Trianon innen és Tria­non tul ' ¡nztam egv szót koporsódhoz^ a Maciuar ! . szerkfi^tősf'sébő! i* Wftsz^nlük i -""*"- • • 1 ii • ni i - -• 1 FARSANC3RA csipkét, tilllökef, »^J M w ^mm^W-m lelpngf'otib vAU^tékhun "OII.Ali rfc^-fvfc- 17H

Next

/
Oldalképek
Tartalom