Délmagyarország, 1934. február (10. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-11 / 33. szám

neked, hogy mellénk álltál egy nehéz órában és nehéz esztendőkön keresztül kitartottál mel­lettünk. Elhoztad nekünk bölcs lelkedet és szavadat. Köszönjük, hogy velünk fogsz ma­radni mindig, mint örök példa. Én nem búcsú­zom tőled, mert búcsúzni csak halottól sza­bad. Ezután dr. D e 11 r e János a Dtimaguarország nevében vett bucsut a lap szellemi vezérétől — Nemcsak a magam testvéri könnyeit hul­latom konorsódra, Móra Ferenc, bucfuzom a Délmagyarország nevében is, a lap nevében, amelynek hasábjain a legelső szám óta a te szellemed lángolt, a te szikiázó értelmed vi­világitott, a te naplelked tündökölt s amely­nek a te glóriás neved adott diszt, fényt és rangjelzést. A mi kis családunknak te voltál a feje, barátunk voltál, testvérünk, édes tanitó apánk. S most, hogy már nem vagy s simoga­tó kezed lehanvatlott örökre, a kis család a rá­szakad4 gyász fejvesztett rémületében mondd, hová fusson vigasztalásért? Drága Móra Fe­rencünk, édes, jó Ferkónk, nézd, csak a rava­talodhoz tudtunk eljönni mert még haló po­raidtól is megnyugvást várunk s a koporsód fö­lött is csak a te szavaidat tudjuk dadogni: Köszönjük, hogy voitál. Az órát köszönjük, Melyben fényül nyert e világtalan világ, Köszönjük, hogy kezed lenvujtottad felénk S árnvául elfogadtad sugárzó életednek. — Mindent meg szeretnénk neked köszönni. Minden leirt sorodért külön-külön szeretnénk megcsókolni a kezedet, köszönjük a kézszori­tásod melegét, ránkvetett tekinteteidet köszön­jük, bogv bennünket, szegény Lázárokat min­dennapos vendégül fogadtál lelked dúsan te­rilett asztalánál, köszönjük. hogy éltél s a mienk voltál, köszönjük, hogy hozzárk tartoz­tál s hogy nekünk is hozzádtartozn? szabad volt. — Csak annak emléke lehet áldo>'l, akinek áldott volt élete is. S mert áldott volt drága, elmúló életed, áldott lesz drága elmúlhatat­lan emléked is. Legvégül maradt az elárvult intézet, a Kultúrpalota, amelynek tisztviselői nevében dr. Cs Sebes­tyén Károly vett bucsut Mórától: — Utolsóknak mi, e háznak tisztviselői, volt munkatársai bucsuzunk el szeretett gazdánktól, Móra Ferenctől, mikor végkép elhagyja ezt a há­zat, amelyet oly nagyon szeretett. Kedves gaz­dánk, osak mi tudjuk, hogy milyen közel volt a szi­vedhez ez a ház, amelyben te kincseket kincsekre A^rlTt^. MVf" ¿..U«" V" IM­togodi»" Tungsram izzóit: KLEIN és TSR Makó halmoztál fáradhatatlanul, lázas sietséggel, mint­ha érezted volna — nem sokáig lehet már. Felejt­hetetlen jó gazdánk, bucsut veszünk most tőled, vezetőnktől, aki nem is voltál feljebbvalónk, mert mindig csak megértő társ és szerető barát voltál. Ma nem a nagy irót, az istenáldotta költőt, még nem is a tudós régészt siratjuk benned, hanem jó gazdánkat, a melegszívű barátot, akinek vezetésé­vel, akinek társaságában mindig csak öröm volt a munka. Hiszen te olyan feljebbvalónk voltál, aki­nek soha. még haragjában sem került bántó szó az ajkára, de aki bármely csekély sikerünkért bő­ven osztotta részünkre az elismerést. És most itt hagytál bennünket. Elmentél pipacsvirágos föl­döntúli mezőkre, buzavirágos rétekre és mi itt maradunk nehéz szívvel, könnyes szemmel az üres házban — gazda nélkül. Emléked ugy járja be a szivünket, mint a harangsző a hallgató búzamezők távolait. Isten hozzád, te. aki életedben sohasem pihentél, nyugodjál békében Isten csendes kert­jében. Elhangzottak a beszédek, elröppentek a szo­morú búcsúszavak és a mélvzengésü harang­zugás közben felemelkedett Móra Ferenc Jco­porsója és lassan elindult utolsó uíjára a kuMurpaloíából, íe a széles lépcsőkön, a koszorúk, csokrok alatt roskadozó üveghintóig. Azután megindult a hintó és távolodott, egyre távolodott az elha­gyott „Pagodától", amely busán, dermedten nézett végkép távolodó gazdája után És kö­vették a koporsót megszámlálhatatlan ezrek, tízezrek, a napfény gyémántosan csi'logott a szemekből kibuggyanó könnveken és kisérte a sürü emberfolvam fölött uszó virágos, halottas bárkát. A házak faláról fekete zászlók intet­tek bucsut és a postapalota előtt, a Forsitia­bokor. Móra Ferenc első szegedi ismerőse, aki­ről felejthete'len szavakat edzett paoirra. kes­keny kutyanyelvekre tolla, fájdalmasan nvuj­togatta féléje reszkető ágacskáit, apró rügyei­ben szunnvndó aranyvirágait. Szélesen hömpölygött a végtelennek tetsző emberfolyam, az árván maradt város a halott Móra Ferenc után végig a Széchenyi-tér pla­tánjai, a Kárász-ucca palotái közö" keresz­tül a Dugonics-téren, amelynek közepéről Dugonics András bronzalakja intett üdvözle­tet a megtérő utódnak. Aztán felkanyarodott a megbonthatatlan embertömeg a Kálvária­utra. az utolsó útra, amely a temetőig vezet. _ Hömpölygött a végtelen emberfolyam és vé­gig. a három kilométeres útvonalon széles embervartok között hömpölygött élén a koszo­rús Ijalálha jóval. Szinte az eaész váró." kitérte a siriq elvesztett nagy fiát. akire komoran várt a nvitott sirüreg, a korábban ^költözött nagy szegediek sírhelyéi között, a C.onditor Urbis" Kallav Albert rekonstrukciós főispán síremléke mellett. A temetőben A sírba előbb a félegyházi temető Móra­sirjairól küldött hantokat helyezték e!. hogy puha anyasziv és npaszív porával töltött ván­kosa legyen az elnvugvó fiúnak. Azután lassan lebocsájtották a koporsót és hullani kezdtek rá a dübörgő göröngyök. Megrendült arccal állták körül a sírt, amelynek mélyén lassan eltűnt a kooorsó-föirás: „Dr. Móra Ferenc. Élt 54 évet", f 1934 február 8. a már zokogni, könnyezni sem tudó családta­gok, a barátok, az újságírók és köztük köny­nyes arccal Kotormány János, Móra any­nviszor megénekelt ..személye körüli minisz­tere", a kedves ásatótárs, az ősök ismerője. Birkózott, birkózott mélységes fájdalmával és a rögök dübörgésébe egyszer csak betezokogott kétségbeesett kiáltása: — Édes. drága yazdáml Isten veledl.„ Aztán fölhantolták a sirt és odatüzték fejé­hez a fakeresztet, rajta a hihetetlen fölirással: Itt nyugszik Móra Ferenc. A következő pillanatban két gyászruhás nő omlott a kereszt mellé. Móra Ferencné és Panka. Gyönge kezűi? ugy ölelte a hideg érzé­ketlen keresztet, mintha soha sem tudna lesza­kadni róla. Ugy emelték föl őket a fagyos föld­ről és vitték a temető kapujában várakozó kocsiba. A tömeg lehajtott fejjel ment utánuk és ma­gára hagyta, a szegedi halottak néma társasá­gában Móra Ferencet. A rési»« Móra Ferenc koporsójára szombaton a követ­kező koszorúk érkeztek: Móra Ferencnek — Rusznyák István. — A ku­tató Tudósnak és a melegszívű Írónak — DMKE. — Kegyelettel és emlékezéssel — Roóz Rudiék. — Szeretettel emlékezünk — Szemerédyék. — Móra Ferencnek — Nagykőrösi Arany János-Társaság. — őszinte kegyelettel — Turul-Szövetség szegedi kerülete. — A Kincskereső Kisködmön költőjének — Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt — Móra Ferencnek — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. — Ki nem fejezhető érzéssel — Pásztori Móricné. — El nem muló szeretettel — Vadas Ferencné. — Utolsó üdvözlet Csonka Hazánk Nagy Halottjának — Pfaff Testvérek. — Szeretett Társunknak — A Kisfaludv-Társaság — Mindig szeretünk — Pu­tyu és Jenő. — A Magyar kir. Ferenc József Tu­dományegyetem — Könyvtára. — Tiszteletbeli Dok­torának — Ferenc József Tudományegyetem. — Drága Feri bácsinknak — Markovics-család. — Felejthetetlen diszelnökünknek — Szeged FC. — Dr. Móra Ferencnek — az Országos Gárdonyi-Tár­saság. — Feri bácsinknak — Marcsa, Kata, Józsi, Laci, Jani és Mariska. — Feri bácsinak — Zom­bory-család. — Drága Ferinknek — Pista és Ka­tus. — Kedves Mesélő bácsinknak — a Budapesti Cukor-uccai iskola gyerekei. — Baráti ragaszko­dással — Szekerke Lajosék. — Móra Ferencnek — Ferenc József Tudományegyetem bölcsészeti kara. — Móra Ferencnek — Schmidt Henrik és család­ja. — Tiszteletbeli tagunknak — Tömörkény-Tár­saság. — Móra Ferencnek a nagy magyar Írónak utolsó üdvözlettel — Sziklai Jenő, a Városi Szín­ház igazgatója. — Móra Ferencnek — A Szegedi Kfnzőmfivészet Egyesülete. — Nagy tanitó mes­terünknek — Csanád vármegve és Szeged tanító­sága. — Móra Ferencnek — El nem muló tisztelet­tel és szeretettel — Lengyel Vilma. — Móra Ferenc­nek — Magyar Kir. Államvasutak Üzletvezetősége. — örök barátsággal — Ica, István. — Szeretettet — Markovics cég tisztviselői. — Móra Ferencnek — Bereck Péterék. Figyelfen M i csalc „^ÓVMi —„ n é v r e 1 EvtiszedeK óla elismeríen a legfőbb. Mfndenf!/1 Itap&aíó. név t 6* I kilós malmi c»«maaol(i«ban. lehér sr. iinntiai plro,. 71»'"' nyomdSínL

Next

/
Oldalképek
Tartalom