Délmagyarország, 1934. február (10. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-11 / 33. szám

T954 február 11. DÉLMAGYARORSZAG 3 Móra Ferenc utolsó utfa Tízezrek búcsúja Szeged nagy halottjától (A Délmagyarország munkatársától.) Két szomorú nap után, amelynek szomorúságát a fenségességig fokozta a muzeumi ravatal fölé boruló napsugaras, tavaszias ég, a harmadik nap borúsan, fénytelenül virradt a mély gyász­ba borult, elszegényedett városra. Szürke fel­hők födték be a szegedi eget és gyászolták a város nagy halottját. A belvárosi temető dísz­sírhelye komor kitárulkozással várt rá és Sze­ged népe megindult könnves szemmel, szomo­rú arccal az elárvultságában is oly büszke Kultúrpalota felé, amelynek kupolacsarnoká­ban gvertvalángok és koszoruerdő pompájá­ban készült az utolsó útra a gyászfátyolos Jó­kai-lepellel leborított koporso: Móra Ferenc koporsója. Döbbenetesebben fenséges, megrázóbb gvász­szal nem igen temetett még ez a város, amely­nek olyan sokszor kell temetnie ... Már kora reggel ott sűrűsödött a közönség a fekete lobogós Kultúrpalota körül. Az oszlop­csarnokban sisakos rendőrök álltak díszőrsié­get és egymásután vonultak föl a rendőrség dísz-szakaszai, hogy idejében elhelyezkedjenek o lióra-Keri bejáratainál. Tíz órakor már megkezdődött a küldöttségek fölvonulása. Eljött mindenki és minden in­tézmény, amelvhez elszakihatatlan szálak fűz­ték Mórát. Először szülővárosának. Kiskun­félegyházának népes deputárióia ért föl a pa­lota oszlopcsarnokához. A félegvháziakat dr. R i nig József polgármesterh elvet tes és dr. T a r i á n v Béla kulturtanácsnok vezet­te. A küldöttséget a városi képviselőtestület, a Félegvházi öreg Diákok tagjaiból és a Reál­gimnázium. az Alma Mater tanáraiból állítot­ták össze. Dr. Fekete Sándorné, Móra fél­egvházai ügyvédbarát iának a felesége fekete fntvollal átkötött dobozt hozott magával, a dobozban néhánv marék földet a félegvházai temetőből, Móra Márton szücsmesternek és Móra Mártonné kenvérsütöcető asszonvnnk a siriáról. A félegvházai „édesek" megható üd­vözletét dr. Horváth Zoltán volt kénviselő helvezte el a hozzá iuk megtért fiu koporsóián. azután pedig egvütt indultak el ezek a rögök Móra Ferenccel az utolsó útra hogv a szeeedi regény tárgyul. Ennek mintegy „előversen­gés"-éül Katona József életét szándékozott re­énv alakjában feldolgozni. És íme idő előtt ihullott kezéből a toll, hiszen alig élt ötvenöt évig. Pillanatnyi idő a Daru-uccától a halha­tatlanságig! Tanár volt a diplomáia szerint, amelyet a szegedi egyetem díszdoktorsággal tetézett. Nagyurakkal parolázott, de egvhez sem dör­gölödzött: a kisemberek flgves-bajos dolgaiból saját szivügvet csinált: boldog volt, ha fiatal irótársai előbbrejutásán lendíthetett; a pa­raszttal évődött, de sohasem komázott: az ipa­rossággal származása s a tanítósággal hailamni révén lelki rokonságot tartott. Lénve csupa jó­ság, szinte haiadoni szemérmetesség és nyá­jasság volt; a szemével s a hangjával simogat­ta s az írásával cirógatta azokat, akik hallgat­ták vagy olvasták. Csak a korlátoltsággal s a rövidlátással szemben nem ismert elnézést. A szarkazmus csontig ható nvilait röpítette belé­jük. Ezeknél csak az iárt rosszabbul, aki szent­séges szerelmét: irótolla tisztességét merte két­ftfgbevonni. Tolla lángoló kardként suitott az illetőre. Valósággal a munka hőse volt; évti­deken át gvőzte a ha inaiig tartó irást és olva­sást. Muzeumának nemcsak Európában, ha­nem tengereken tul is becsületet szerzett. Rá­kapatta a népet, hogv nemcsak látogatta, ha­nem gyarapította is. Síkeres ásatásai tulbol­doggá tették. Soha idő zordsága vissza nem tartotta a föld vallatásától. Szinte felsorolha­tatlan az a sok tisztesség, ami országos öröm­tűzektől kimérten érte. De legutóbb már aszott kezével legvintve. az életalkonv fáradt moso­lyával mondta: Semmi sem érdekel, csak az unokáim. Ha valakit szeretünk fái attól az ideifflenes válás is. Hát még az örök! Megrendülünk hogy Móra Ferenc örökre itt hagvott bennün­ket. De vigasztal, hogy amit hátrahagyott — az örök. sirban puha párnaként simuljanak Móra Fe­renc feje alá ... Megérkezett azután a szegedi iparosok kül­döttsége Körmendy Mátyás országgyűlési képviselő vezetésével. Az a küldöttség, amely két héttel ezelőtt nyújtotta át a nagybeteg író­nak az ipartestület diszelnöki oklevelét és amelynek minden tagja könnyezve hallgatta Móra utolsó és felejthetetlen köszönő beszédét. Közben a tömeg egyre nőtt, egyre sűrűsö­dött. Már ellepte a palota kocsifél járóit, már felért a széles lépcsőkre, a rendőrök csak nagv­nehezen tudták fenntartani a kijelölt keskeny utat, már elborította a kft/elt uccákat és a hidat. Fél tizenegy után néhánv perccel a nagy, ünnepi csönd még jobban elmélyült, a szomo­rú arcú gyászolók sorfala között a legárváb­bak közeledtek a ravatal felé: a mély gyász­ba borult család, az özvegy, Panka. Móra Ist­ván, Vészits Endre, a rokonok és köztük if­jabb Ferenc, a nagyon szelíd, nagyon könnyes szemű „Vadember." Roskadozó testtel értek el a konorsóig és erőtlenül, zokogva borultak le melléje. A ravatalt már megbontották, a koszorurengeteg lassan­kint levándorolt a lépcsők elé, ahol gyászhu­szárok rakták meg vele a kocsikat. Á széles koszoruszalagok szomorúan lebegtek a lan­gyos szélben és föliratukkal vigasztalhatatla­nul siratták azt, akinek nvugalmát őrizték az elmúlt éiszakákon és akinek sírját fogják dí­szíteni. És lőtt, ftzilnlffff a Táros, vonultak a küldöttségek, hogy körülvegyék a ravatalt. Lehajtott fejjel iött a szegedi és pesti újságírók gvász-szalagos testülete, a Délma­gvarország szerkesztősége teljes számban, ki­adóhivatalunk, szervezetünk küldöttsége, a nvomdai munkások, az expedíció személvzete. Eljöttek a szegedi munkások, akiknek sorai­ban ott volt megilletődött, könnyes arccal K é t h 1 v Anna országgvülési képviselő, aztán zárt sorokban felvonultak és a lépcsőkön he­lyezkedtek el az elvetem! ifiuság szervezetei­nek küldöttségei. Megérkezett a két öreg pap, B r e i s a c h Béla kanonok és B a r m o s Gvörgv kanonok. Azután a városok jelentkez­tek. Hódmezővásárhetv népes küldöttségét dr. N a g v Gábor főjegyző és Kovács Jenő tör­vényhatósági bizottsági tag vezette. A küldött­ség előtt két díszbe öltözött városi haidu hoz­ta "a szomszédváros hatalmas koszom iát. Meg­iött Békéscsaba kü'döttsége dr. Jánossv polgármesterrel az élén, a békéscsabai Auróra Kör és a Muzeum-Egvesület tagjaival. Azután megérkezett dr. Széki Tibor rektor vezetésével az effvctem tanácsa és tanári kara. A rektort és a dékánokflt az egvetemi jelvé­nyek díszítették. Felsorakozott oszlnncsnrnok­ban Kecskémé* küldöttsége is, a Kecskeméti Katnnq József Kör tagiaival és dr. K i s s End­re főügvész vezetésével. Tizenegv óra előtt né­hány perccel érkezett meg tiszti küldöttség élén dr. vitéz Shvov K-íImán altábornagv. a sze­gedi ve<rvpcrfandár Parancsnoka, maid Bara­nvi Tihor főispán feleségével és báró Tunkl Tamás főispáni titkárral. A főispán hatalmas, családi srineivel d''s7Í*ett koszonriát dí«zbe­Mo tAt»zlk lllolsó napi ^^^clienvf Mor? A Royal Apolló és Casinó legsikerültebb parádés műsora: Őfensége az elárusítónő Zenés és énekes viejáték. Llane Kaid és Willii rorst Io»iereple«evei Sárga veszedelem A sárgaság, az epe, máj és gyomor­bajok kipróbált kuravize, kiváló gyógyszere a M I R A glaubersós gyógyvíz. Kérdezze meg orvosát I öltözött városi hajdú hozta. A nagy iró végtisztességén a kultuszminisz-i tóriumot Szily Kálmán államtitkár képiselte. Megjelent a temetésen Kálmán Imre, a világhírű zeneszerző. A szegedi Fiatalok Mű­vészeti Kollégiuma testületileg jelent meg a ravatalnál, az Írók Gazdasági Egyesülelét Ko­dotányi János felkérésére dr. B u d a y György képvisite. Egy perccel tizenegy óra előtt érkezett meg a papsag Raskó Sándor főesperes-plébános vezetésével és amikor a fogadalmi templom harangja elkondította a tizenegy órát, a palota gyászíüggönyös kapujában felemelkedett a Jókai-lepellel leborított koporsó, hogy azután szelíden leboruljon a külső, fe-> kete posztóval bevont ravatalra. A tömeg már mindent elborított. Nagyságát nem is lehet fölbecsülni. Mintha Szeded egész népe odatérdelt volna Móra Ferenc koporsója köré. mintha megszűnt volna minden más élet az elárvult városban, hogy itt, a szomorú Kul-' turpalota körül sirassa el a nagy halott elröp-i pent életét A városháza öreg harangja kezdte a mély, döbbenetes csöndben siratni a város halottját és siratta órákon át mindaddig, amíg az utol­só göröngy is rá nem hullt később a koporsóra. Es megkezdődött a gyászszertartás. Felzendült a belvárosi egyházi énekkar gyász­éneke. Ebben a pillanatban kisütött a nap, arany fénye elborított mindent, simogatta, vi-i gasztalta a vigasztalhatatlanokat, akik egy­másra borulva, zokogtak a koporsó mellett. Be­aranyozta a Kultúrpalota hatalmas oszlopait, csak a palota ormán lengett fénytelenül a fe-< kete zászló. És felzokogott a Circumdcderunt, versenyez­ve a városháza és a fogadalmi templom gyá­szoló harangsirásával. Aztán elbúcsúztak Móra Ferenctől, tétova szavakkal, el-elcsukló hangon azok, akik nem tudják, nem akairják elhinni még most sem, még itt sem, a néma koporsó mellett, hogy szegényebb lett ez a város és az egész magyar-1 ság Móra Ferenc kincstermelő életével. A Táros gyászát dr. P á 1 f y József polgármesterhelyettes ön-* tötte keserű, szomorú mondatokba. Sirató, bú­csúztató szava ezeket mondotta: < — Ezév május havában lesz 32 esztendeje, Hogy Félegyházán egy szegényes kispolgári ház kapu­jában könnyektől fátyolos szemmel bucsut mon­dott kenyérkereső pályára induló, tanult fiának egy közbecsülésben állott, tisztes szűcsmester és egy jóságos iparosasszony, — Móra Ferenc szülei A kapuban nem várt diszhintó, és nagyúri kénye­lem, utravalóul nem adhattak'egyebei mint ami tőlük tellett, megtöltötték tarsolyát a szegény em­berek kincsével: a szerénység és becsület szinara­nyával. Költői lelkének vágya, szárnyalása vitte, röpítette fölmérhetetlen magasságok felé. De az élet már az első állomáson megáílitotta a gondo­latok röptét és követelte a magáét, — a minden­napi kenyeret — A költőnek, a mesék és álmok" birodalma szerelmesének a legprózaibb megélhetési gondok leküzdése miatt robotos munkát, hivatalt kellett vállalnia. Szeged városa, mely a vándorút első és utolsó állomása lett, szeretettel, fiának fogadta Mó­ra Ferencet és meleg otthont biztosított számára a kultura csarnokában, ahol egy 150.000 kötetes könyvtár és muzeum gazdag anyagába elmélyülve, zavartalanul dolgozhatott Móra Ferenc hálás volt Szeged város vendégszeretetéért és háláját azzal rótta le. hogy a gondjaira bízott kultúrintézményt a magyar Irodalom gyöngyeivel, saját müveinek sorozatával és régészeti kutatásainak az egész tu-

Next

/
Oldalképek
Tartalom