Délmagyarország, 1934. február (10. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-09 / 31. szám

1934 február 9. D g t M A G y A R O R S Z A G —IHMI^H—lll MHIWmaa.MUüMHB o sett és kedvelt ifjúsági olvasmányok. 1922-ben jelent meg Szegeden a második verseskönyve, a Könnyes könyv, amelyben Móra> lirai költészetének utolérhetetlen virá­gait fűzte könnyes csokorba. Ez a könnyes kötet zárta le költői pályáját, azóta nem igen irt verset. Első regénye, A festő halála 1922-ben jelent meg, életének ebben a sorsdöntő fontosságú esztendeiében. A festő halála hatalmas könyv­siker volt, felfigyelt rá az egész irodalmi köz­vélemény és a szakértők csodálatos alkotáso­kat vártak a regény addig ismeretlen szerző­détől. Egy évvel később, 1923-ban ujabb kötete jelent meg, A könyvek és virágok embere, amelyben Somogyi kanonoknak, a Somogyi­könyvtár megalapítójának emelt Móra mű­vészi emléket. Ugyanebben az évben jelent meg Petőfi oltárára címen az a kötet, amely a Petőfi-centennárium alkalmából irt tárcáit, verseit és emlékbeszédeit foglalja magába. 1923-ban jelent meg az Egyetemi Nyomda kiadásában Georgikori cimü kötete is, amely — barátai előtt nagyon sokszor mondotta — a legjobban a szivéhez nőtt. Ebben a kötetben mutatkozott meg a legművészibb formában te­hetsége, ez a kötet volt a beharangozója úgyszól­ván minden ezután következő alkotásának. Utánozhatatlan szépségű himnuszok vannak ebben a könyvben a magyar földhöz és a ma­gyar föld népéhez, ahoz a néphez, amelvből kisarjadt Móra Ferenc és amellyel minden vércseppje rokon maradt mindig. Ének a búzamezőkről — Aranykoporsó Móra Ferenc a Georgikonig szinte csak magvető volt és a saját lelkebe elvetett magvak ezután hajtottak ki, izmosodtak gaz­dag terméssé A Georgikont a Móra könyvek egész sora követte. A Nádihegedü, a Sokféle, a Beszélgetés a ferdetoronnyal, a Véreim és közben, 1929-ben a háború utáni magyar könyvpiac legnagyobb sikere, az első nagy regény, az Ének a búzamezőről. Ez a kötet azóta átlépte az ország határait, angol, né­met és holland fordítása eljutott a világ min­den részébe és a legnagyobb világiapók a legnagyobb elismerés hangján méltatták hasá­ból :on keresztül. Móra egyik angol kritikusa az u j Knut Hamsun-t üldözte a regény szer­zőjében. É9 végül az utolsó Kötet, az Aranykoporsó, í)iocletianus császár és a keresztény hajnal­hasadás monumentális regénye, amely Móra életének egyik igen nevezetes dátumára je­lent meg, 1932 december 3-ra. amikor a sze­gedi tudományegyetem a bölcsészettudomá­nyok tiszteletbeli doktorává avatta. Egy év alatt ez a könyv közel husziezer példányban fogyott el. A szegedi egyetem űlsz­dokfora A diszdoktoravató egyetemi közgyűlésen dr. Imre Sándor ,a bölcsészetkar akkori dékán­ja ismertette a kar határozatát, sorolta föl azokat az okokat és érdemeket, amelyek mél­tóvá tették Mórát erre á legmagasabb és leg­szebb egyetemi kitüntetésre. Elmondotta, hogy Móra a diszdoktorságot nem csak irodalmi munkásságával érdemelte ki, hanem régészeti munkásságával is, hogy Móra a régészetnek minden ágával foglalkozott, minden korszakot feltárt, de eggyel, egy korral még adós: a ke­reszténység hajnalának korszakával. Amikor Móra megköszönte az egyetemi ta­nács előtt a kitüntetést, doktori disszertáció­ként uj regényét, az Aranykoporsót nyújtotta át a rektornak. A regény első példányát, ame­lyen a nyomdafesték még meg sem száradt, amely előző napon készült el külön, hogy ké­szen legyen erre a napra. A kötet címlapján meg is örökíti a dátumot, a szegedi egyetem­nek szóló ajánlás alatt, ahol Móra először és utoljára használta a h. c. doktori címet. Eltemetett terveli Az Aranykoporsó óta ujabb Móra-kötet nem jelent meg. Hosszura nyuít betegsége alatt — szellemi frissességét egyetlen percre sem vesz­tettel el — állandóan dolgozott, sajtó alá ren­dezte kész írásait, tiz-tizenegy kötetre való anyagot, elbeszéléseket, tárcákat, tanu'má­nvokat. novellákat, karcolatokat, mintha csak érezte volna, hogy sietni kell ezzel a munká­val, hogy már nincsen sok ideje hátra. És közben... Tele volt tervvel. Uj témák foglalkoztatták, uj regényekre gondolt. Re­ényt akart írni Katona Józsefről, a Bánk bán öltőjéről, Kecskemétre készült, hogy magá­ba szivja azt a levegőt, amelyben Katona élt... Meg akarta írni Hóbiárt basa regényét, azt a témát, amely olyan régóta foglalkoztatta, de amely mellett miért, miért nem, mindig elsik­lott... Szeged hajdani basájáról akart regényt írni akkor is, amikor az „Ének a búzamezők­ről" született meg. Uj tárcasorozatokat tervezett és felragyogott a szeme, ha ezekről a dolgokról beszélt. Mér­hetetlen kincsre borult rá most az Aranyko­porsó fedele. A regesz Ha Mórában nem IeKet élesen különválasz­tani az írót az újságírótól, éppen ugy nem le­het az írótól elválasztani a régészt sem. Aho­jwnwwiMOT in •mi—ama gyan újságíró volt minden irodalmi munkájá­ban és iró minden újságírói munkájában, ép­pen ugy régész is volt. Ásott, kutatott, kincse­ket tárt fel mindenütt és mindenünnen. Látta, megértette és éles ítélőképességgel megitélte a Ma dolgait, tisztán látta a Mában vergődő em­ber szomorú, tragikus helyzetét, érdekelte min­den aktualitás, de igazán csak akkor érezte jól magát, ha sokezeréves temetők föltárt titkai között kutathatott, ha vallathatta a redves csontokat az eltemetett évezredek titkairól, ha a gödrök szélén, a honfoglaláskorabeli ősök megsárgult csontjai, szétmálló kengyelvasai és nyílhegyei mellett mai magvarokkaí beszélget­hetett az elmúlt dolgokról és a jelenvalókról. Közéjük menekült akkor is, amikor már meg­vetették számára a budapesti szanatóriumban az ágyat, amikor Winternitz professzor már előkészítette a szerszámokat a sulvos műtét­hez. Majdnem ugv volt, hogy a szőregi avarc' föltárt sírjai mellől ment ki a vasútra, hogy fölutazzék Pestre és felküldiék a műtőasztal­ra. Aztán, amikor a súlyos műtét után haza­jött a mult év októberében és összeszedett anv­nvi erőt. hogy autóba ülhetett, első utia ismét a szőregi avar vitézek föltárt temetőiéhez ve­zette. Ott kutatott, lelkesedett a sirok között, vizsgálgatta a rozsdás szerszámokat, a fehér lókoponvákat, a szétmáló kardokat és szede­gette össze azokat a tégladarabokat, amelvek­ből ő már nem építheti föl ennek a földnek többezeréves kultúrtörténetét. De az anyag nagv részét Móra Ferenc á«ta, kaparta ki a megkeményedett hantok alól. A Wnr&rfÉiieí Mncse! Első gpzdáiával, Tömőrkénv Istvánnal kezd­te meg régészeti pályáját Csókán. Itt ásatott először és itt szerette meg ezt a mesterséget. , Csóka óta évről-évre szaporította az alföldi le­lőhelyek számát, egvmásután tárta föl azokat a temetőket, amelyekből olvan régészeti kin­csek kerültek a szegedi muzeumba — a leg­több helvszüke miatt.még mindig pincékbe zsú­folt ládákban rejtőzik —. amelvek szenzációt 'elentettek a nemzetközi ré"észvilá?ban: uni­kumok. smilveneket soha. sehol másutt nem f*lált s«nki, amelvek régi föltevéseket dön­töttek meg és uj fejezetet iktattak a kultúr­történetbe. A nagyszéksósi ara-nylelet híre nemcsak a tudományos sajtót járta be, hanem a világ napisajtóját is. A pitvarosi gepidasirok, a szőregi avartemetők, a dorozsmai honfogla­láskori leletek és a szegedi határban föltárt ki­sebb-nagyobb lelőhelyek kincstömegét juttatta a régész Móra ásója a szegedi muzeumba, amely egyik legnagyobb híressége nemcsak Szegednek, hanem Magvar országnak is. Ásatás közben, a redves csontok, rozsdás fegyverek és ócska kőedények között az i­Móra témákat talált, nagyszerű uj anyagot és amikor az ásatásban elfáradva, de nem bele­fáradva, hazaért és leült Íróasztala mellé, meg­születtek az ásatási novellák. Ásatás közben ismerkedett össze nem csak az ősökkel, hanem a mai népekkel is és csodálatos hasonlóságokat fedezett fel bennük. Igy érintkezett szintén igen széles felületeken Móra pályáján az írás és az újságírás a régészettel. Az iroűolml társaságok Mórát a Petőfi-Társaság még a háború előtt tagjai közé választotta. A szegedi Dugonics­Társaságnak évtizedeken keresztül volt titkára, majd főtitkára és legutóbb alelnöke. A Kisfa­ludy-Társaság az elmúlt években választotta rendes tagjai közé. székfoglalója irodalmi ese­mény volt! Nem volt olyan irodalmi társaság, amely ne keresett volna kapcsolatot és ne vá­lasztotta volna meg tisztesei közé Szeged nagy íróiát. Betegsége Móra Ferenc sohasem volt beteg. Szervezeté­nek csodálatos ellenállóképessége, edzettsége legyűrte a kisebb bajokat. Csak a legutolsó esz­tendőkben kénvszeri tette többször ágyba, szo­bafogságra az influenza. Rendkívül sokat dol­gozott. íróasztalán a legtöbbször hajnalig égett a lámpa. Nappal pedig a muzeumot igazgatta, vagy ásatott a határban. Nála is bevált az a mondás, hogy csak egyszer betegedett meg ko-s molyan és ez a betegsége elpusztította. Az elmúlt nyáron kezdődött Karlsbadban, ahová pihenni ment. Ott betegedett meg. öt­vennegyedik születésnapjára, julius 19-re sár-' gaságót kapott. Betegségéről, amelyet kezelő-; orvosával együtt múlónak tartott, hozzátarto­zóit nem is értesítette, csak hetekkel később, amikor rohamosan fogyni kezdett és amikor megállapította, hogy mégsem múlik olyan gyorsan a baj. Karlsbadból nem jött egyenesen haza, Ungvárra utazott, ahol barátainak _ volt a vendége. Nem akart sárgán Szegedre jőnniy nem akarta családját megijeszteni. Egyre tű-> relmetlenebbül várta, hogy elmúljék a makacsi kodó baj. De az nagyon makacs volt, állan­dóan fogyasztotta. Végül is haza kellett jönnie. Szinte titokban, lopva érkezett, az állomáson csak felesége és Panka lánva várt rá, meg a két unoka, if jabb Ferenc és Mötyő. A „vadember" tekintetétől1 félt a legjobban. Attól félt, hogy csúnya sárga­sága miatt azok ijednek el tőle a legjobban­akik a legközelebb állnak a szivéhez. Nagyon rosszuk nézett ki. A betegség kínzó hetei alatt több, mint husz kilót fogvott és ön­magának szinte csak árnyéka volt már. Idehaza azonnal orvosi kezelés alá került. Rusznvák professzor, a kiváló belgvógyász ke­zelte. Néhány napig feküdt a belgyógyászati klinikán, ahol a belgyógyászat minden mód-i szerével kutatták makacs sárgaságának az okát. Orvosai abban biztak, abban reményked­tek, hogv epekövei vannak, azok zárják el az epevezetéket. De a Röntgen nem mutatta ki a köveket és nem jelentkeztek azok a görcsös fáj­dalmak sem, amelyek elmaradhatatlan tünetei az epekőnek. A szegedi klinikán már a legelső vizsgálatok alkalmával felébredt az orvosok szomorú gva­nuja, hogv Mórát a legkegyetlenebb és a leg-' ismeretlenebb betegség támadta meg, a rák. de maguk sem akartak hinni ebben a lehetőség­ben. Végűi ugy határoztak, hogv felküldik a beteget Budapestre. Winternitz profes­szorhoz, a Grünwald-szanatóriumba. A világ­hírű sebésztanár kése kutassa föl a betegség tényleges okát. Az operáció Móra először hallani sem akart az operáció­ról, örült, hogy végre hazakerült Szegedre, lát­hatta, simogathatta családját, eljátszadozha­tott unokáival és kijárhatott — ha egyre gyön­gülő ereje engedte — a szőregi ásatásokhoz. De aztán a szegedi orvosok meggyőzték az ooerá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom