Délmagyarország, 1934. február (10. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-08 / 30. szám

T954 február 8. D C r M A G Y A T? O»? S Z A G 3 Móra Ferenc állapota éiffél után 3 órakor változatlanul válságos A nagybeíen író szivének nagy küzdelme a betegség ellen — Az or­vosok a kaíaszírófa bekövetkezésétől tartanak (A Délmagyarország munkatársától.) Az egész város, az egész ország, az egé'z magyarság aggódó szeretettel lesi azokat a híreket, amelyek a nagvbeteg Móra Fe­renc betegágya merői szivárognak ki és amelyek egyre szomorúbbak, egyre re­ménytelenebbe1-'. Szegerl uccáin megállnak az emberek és Móra állapota iránt érdek­lődnek egymástól. A szerkesztőrég tele­fonja állandóan cseng: megilletődött han­gok kérdezik: Hogy van Móra?... És letompítva, majdnem hangtalanul berreg állandóan a Bo dogasszony-sugár­uti házban is a telefon. A központ egv­másután jelepti: Budapest keresi... Po­zsony keresi... Nagyvárad keresi... Ko­lozsvár keresi... És a válasz mindis ugyanaz. Nincs vál­tozás. Alszik. A telefon csengőjébe papírdarabokat dugtak, hogy az éles hang ne zavarja a szomszéd szoba lakóját, aki félig lehunyt szemmel, nehezen lélegezve fekszik a ágyon. Állapotában kedd éjszaka óta, amikor válságosra fordult az állapota, nincsen változás. Ott virrasztottak mellette egész éjjel és ott állnak körülötte száraz szem­mel azok, akik elszakithatatlanul a szivé­hez nőttek. Néha megsimogatják homlo­kát, elsimítják róla csapzott, hófehér ha­ját. Ilyenkór kissé felnyit ¡a a szemét és törten, fáradtan néz körül. Megismer mindenkit és vigasztal mindenkit. Simo­gat a tekintete, simogatja a megrettent ar­cokat. Néha megmozdul. Ilyenkor segítő ka­rok nvulnak a válla alá, megigazítják pár­náit, takaróját. Ág-a lejénél Gulácsy Irén ül, a kiváló irónő, akihez réii irodalmi ba^át ág szá­lai fűzték, aki alig néhány nappal eze'ő't volt nála látogatóban és azután visszauta­zott Budapestre. Kedden délután kanta a hirt Móra állapo'ának változá~á"ó>, azonnal vonatra ült és az esti gyorssal Szegedre érkezett. Azóta nem mozd 1 ágya mellől, ott ül az ágy fejénél és csen­desen imádkozik. Az ágy másik oldalán az ápolónő ül 'és vigyáz, hogy senki fel ne sirjón a beleg közelében, mert a beteg mindent hall és mindent lát. Ha pedig a könnyek már előtörnek a szemekből, szelíden kikü'.d' a gyöngéket a szobából és vigasztalja őket. hogy bizni kell, remélni kell, mert tör­ténhetnek csodák... Móra kedden erős morfiuminjekciót ka­pott, hogy ne érezze a jelentkező fájdal­makat és aludjon, pi*.:en<'en. Az injekció hatására egész nap aludt. Szerdín már nem kapott ujabb injekciót, mert fáj­dalmai megszűntek, az orvosok szükség­telennek tartották a csillanó szert. Kora reggel meg'e'e^t "áli dr. Rusz­nyák István professzor, megvizsgálta pul­zusát, érveréséi, vérnyomását, meg;Tapi­totta, hogy a szive normálisan működik és vivja nagy csatáját a betegség ellen — Pillanatnyilag nincs veszedelem, — vigasztalta a család tagjait, amikor el­ment. Napközben többször megismételte láto­gatását, megjelent a betegnél többször dr. Szél Pál főtörzsorvos is. És közben állandóan berreg a telefon, jelentkeznek a riadt érdeklődők és a vá­ros szinte lélekzetvisszafojtva lesi a hi­reket. A kora délutáni órák sem hoztak sem­mi változást, de öt óra felé megelevene­dett Móra, felnyitotta a a szemét, mn:d felült az ágyában. Megismert min­denkit, igen halkan, alig halhatóan be­szélgetni kezdett. Ott volt akkor betegágya mellett családján ídvül Rusznyák professzor, dr. Polgár István " és (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Politikai körökben nagy érdeklődéssel várják a kormánypárt csütörtöki értekez­letét, amelyen a miniszterelnök nyi1 áthoz­ni fog Doll¡ussal fo'' t"tott tanácsko'ásai­nak eredményéről Beavatott, ."ő'eg az ipari és kere !:e t: 1 ni érd:':ctt:égek rend­szerint régen jól in fon:.ált vezetői u«y tudják, hogy Dollfuss kétnapos buda­dr. Diósszilágyi Samu makói főorvos, a nagybeteg iró jó barátja. Mindenkihez volt néhány szava. Az orvosok' szelid erő­szakkal le akarták fektetni, de Móra gör­csösen megkapaszkodott az ágya szélében. Később egyre nyugtalanabb lett, görcsös fájdalmak léptek fel, mire az egyik orvos morfiuminjekciót adott. Az injekció után néhány perccel erőtlenül hanyatlott visz­sza párnáira és elveszítette eszméletét. Este fél 10 órakor a budapesti gvors^aT megérkezett Roóz Rezső, a Magyar Hir­lap főszerkesztője és Lövik Károlv. Mind­ketten az állomásról egvenesen Mórához mentek. A morfium hatása akkor már múlófélben volt, a beteg eszmélete lassan visszatért és ismét megismerte azokat, a' i'c közelálltak ág^á^o?. De beszélni már nem ludott, csak fáradt tekintete járt nyugta­lanul arcról-arcra. Tizenegy órakor Rusznyák' professzor ismét megvizsgálta a beteget és megálla­pította, hogy a helyzet ismét súlyosbodott, a katasztrófa minden pillanatban elkövet­kezhet. Éjfélután 2 óráig nem változott a nagybeteg iró állapota. Nem nyerte vissza eszméletét, Ié­lekzése nehezebbé vált. Csak az erősebb inge­rekre reagált. Súlyos állapota éjfél óta válto­zatlan, — a ha jnali órákban hozzátartozói be­tegágya mellett virrasztanák. pesti tanácskozásainak középpontjában az Ausztria és Magyarország közötti vám­unió kérdése áll. A nagy horderejű és rendkívül nagyjelentőségű kérdésnek minden vonatkozását megbeszélték és ter­mészetesen az a kérdés uralta azt a ta­nácskozást is — vélik ezek a körök «—, amely a miniszterelnökségen előbb Doll­fuss ¿s Gömbös, majd az osztrák kaneel­Mb JáMzlk Széchenyi Mozi A Royal Apolló legsikerültebb parádés műsora: Őfensége az e!árusi8ónő Zené6 és énekes vígjáték:. Ltane Hald es Wliiu Torsi. Az osztrák kancellár Budapesten Dollfuss tárgyalásai Gömbössel és a szakminiszterekkel Csütörtökön folytatják a fontos gazdasági megbeszéléseket Budapest, február 7. Dollfuss osztrák szövetségi kancellár szerdán délután Bu­dapestre érkezett. Fogadása ünnepélves külsőségek között folyt le. A kancellár­ral együtt érkezett meg Nelky Jenő béci magyar követ, Hegyesbalomig a kancellár elé utazott Apor Gábor követségi ta­nácsos és vitéz Béldy Lajos követségi Kelenföldnél szállt fel a kancellár sza­lonkocsijába Hennet Lipót báró buda­pesti osztrák követ. A keleti pályaudvart ünnepélyeden fel­díszítették, magyar és osztrák zászlók lengtek az épületen és a pálvaudvar kör­nyéki házak is zánzló'tis-'be öltöztek. A szalonkocsi' ól kiszálló kancel'árt Gömbös miniszterelnök üdvözölte elsőnek. A köl­csönös üdvözlések után a kancellár Göm­bös kíséretében a nagy számban össze­gyülekezett tömeg éljenzése közben a ki­járathoz ment, ahol filmfelvétclt készítet­tek. A pályaudvar előtt a Turul diákegye­sületek küldöttsége sorakozott fel. Doll fuss a fényképészek ostroma után bucsut vett a fogadására megjelentektől, autóba ült és az osztrák követségre ^a'ta^ott, ahol az osztrák követ dezsönét rd ^tt, amcl 'en a következők vettek részt magyar részről: Gömbös Gyula miniszterelnök, va'ameny­nyi miniszter, a két házelnök, Kárpáthy Kamilló, Darányi Kálmán, Nelkv Jenő bé­csi magvar követ. Osztrák részről Hennel követ és felesége, Kuncz követségi taná­csos, az osztrák követség titkára, katonai attaséja és főkonzulja. Dollfuss kancellár délután 5 órakor megje-* lent a miniszterelnökségi palotában, ahol Göm­bös fogadta. Megérkezése után a kancellár és a miniszterelnök nyomban tanácskozásra Cltek össze. Egy órai tanácskozás után a tárgyalá­sokba bevonták Kánya Kálmán külügyminisz­tert. További félóra múlva, félhétkor Imrédy Béla pénzügyminiszter, Kállav Miklós földmü­velésügyi miniszter és Fabinvi Tihamér keres­kedelmi miniszter is megjelent a miniszterel­nökségen. Az osztrák és magyar államférfiaK tanácskozása fél 8-ig tartott, amikor is az osz­trák kancellár a Duna-palotában levő lakására hajtatott, ahol Gömbös miniszterelnök néhány perc múlva visszaadta a kancellár látogatását A tanácskozásokat csütörtökön délelőtt folv­tatiák. Este 9-kor a miniszterelnök Dollfuss tiszte­letére a miniszterelnöki palotáhan ebédet adott, amelyen jelen volt a kancellár kísérete, a kor­mánv valamennyi tagja. Bethlen, Teleki Pál, Károlyi Gvula és a ké ház elnökei. Gömbös miniszterelnök köszöntötte Dollfusst és a jó­szomszédi viszony fontosságát és jelentőségét hangoztatta. A köszöntőre a kancellár vála­szolt és kijelentette, hogy semmiféle uj szerző« désre, vagy naktumra nincs szükség, hiszen Ausztria és Magyarország megértik egymást és a meglevő barátság közös, őszinte. A szivélves megbeszélések hozzá fognak járulni a két szomszédállam közötti megértés elmélyítésé­hez. Este 11 órakot Dollfuss. majd Gömbös meg­jelent a mikrofon előtt és beszédet mondott a rádióba az osztrák—magyar barátságról. a magyar-osztrák vámunióról ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom