Délmagyarország, 1934. február (10. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-07 / 29. szám

1934 február f. DPI. MAGYARORSZÁG 3 Súlyosra fordult Mira Ferenc állapota Móra Ferencnek, a nagy írónak betegsége kedden délelőtt súlyosra fordult. Mint ismere­tes, Móra Ferenc az elmúlt év nyarán súlyos műtéten esett keresztül, a műtét ugyan sikerült, de ugy látszik, a betegség okát nem szüntette meg. Móra Ferenc egészsége azóta nem tért vissza s bár egészen hétfő reggelig fentjárt s irta csudálatos szépségű cikkeit, barátai és ismerő­sei egyre fájdalmasabb aggodalommal látták a nagy iró küzködését betegségével. A vasárnapi cikkeit még megírta, de vasár­nap már fáradt, bágyadt volt, hétfőn nem kelt fel az ágyból s kedden testi gyöngesége még jobban erőt vett rajta. Kedden délután meglá­togatta a nagy irót betegágyánál Glattfel­d e r Gyula megyéspüspök s szeretetteljes sza­vakkal nyujotla neki a vallás vigaszát. Az or­vosai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a nagybeteg irónak minél előbb vissza­"erezzék egészségét és munkaerejét. Éjfélután fél 2 órakor Móra Ferenc állapota Válságossá vált. Dollfuss szerdán Budapestre érkezik Bécs, február 6. Dollfuss kancellár szerdán Budapestre indul és programja szerint a déli gyorsvonattal érkezik a magyar fővárosba. Az osztrák követségen ebédel és délután megkezdi hivatalos látogatásait n Kisfa'udy Társaság u! tagjai Budapest, február 6. A Kisfaludy-Társaság kedden délután tagválasztó ülést tartott. A tár­saság az elhunyt tagok helyére H e c k 1 e r An­tal egyetemi tanárt müvészettörténetirót, K or­niss Gyula egyetemi tanárt, kulfurpolitikust, Bédey Tivadar kritikust és Harsányi Zsolt költőt választották meg. A törvényszék kihirdette a kurta ítéletét a »Házi U!sáp«-i!erliei! (A Délmagyarország munkatársától.) A sze­gedi törvényszék Gömöry-tanácsa kedden délelőtt hirdette ki a Kúria jogerős ítéletét a »Házi Újság" emlékezetes perében. A rendőr­ség annakidején 19 gyanúsított ellen indított el tárást. A vádlottak között szerepelt G e r a Jó­zsef. Gombkötő Péter, Sebes I^szló. a nemrégiben tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Szepesi Imre. Korom Mihály, Komó­csin Mihálv és töhb fiatalkorú. Á törvényszék Gerát és Gombkötőt 3—3 évi fegyházra Ítélte, néhány vádlott fogházbüntetést kapott, máso­kat felmentettek. A szegedi tábla Geráék bünte­tését helvbenbagvta, dr. Szepesit 4 hónapi fog­házra, Sebest pedig 3 hónani börtönre ítélte. A Kúria O s wal d-tanáesa dr. Szepesi Imre bün­tetését 2 hónapra szállította le, egvehekben né­hány kisebb változtatással a tábla Ítéletét hely­benhagyta. A törvényszék előtt majdnem valamennyi vádlott megielent. Dr. Szepesi Imre nevének felolvasásánál az elnök közölte, hogy az orvos nemrégiben meghalt. A bíróság ezután kihir­dette az ítéletét és közölte a vádlottakkal, hogy az itélet ellen további jogorvoslatnak helyé nincs, az itélet iogerős. NE- HAS2SNA.LJÍA ütött-kopott, egészségének ártó régi főzőedényét, hanem HA<fcy,NAI..IA KI a kedvező alkalmat, mert a gyár utasítása szerint CSERE NÉLKÜL is vásárolhat a páncéllemezből készült LAMPART RÁDIÓ örök edényt 30 százalék engedménnyel az -ban fí&i. a Tisza Lajos körúton. Az alábbi ¿rak szerint fazék vagy IAbaS: Liter: 0 5 0.75. 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 15 20 Ar: —.58 —.78 —.88 1.10 1.36 1.50 1.66 1.80 1.98 2.35 2.58 3.18 3.72 5.79 8.52 Kedd délig 1750 hallgató iratkozol! be a szegedi egyetemre (A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi egyetemen ked len járt le a meg­hosszabbított beiratkozási ha!ári:lő. Déli 1 óráig a második félévre 1150 hallgató iratkozott be. Az első félévben 2083, te­hát 333-al {öbb volt a rendes hallgatök száma. Renden délben nem zárták még fe a beiratkozás haláridejét, mert az egye­tem rektora különlegesebb okokra való tekintettel még ujabb háromnapi halasz­tást engedélyezhet. Informá-iőnk szerint közel kétszáz azoknak a ballga'óknak a száma, akik a kivételes halasztást meg­kapták a beiratkozásra. Előrelátható, hogyi a második félévben 130-cal—150-nel ke­vesebb hallgatója lesz az eauetemnek» mint az első félévben. A questurában erre nézve közölték a Délmagyarország munkatársával, hoOT a második félévben rendszerint ennyivel kei vesebb hallgató szokott beiratkozni. A be« iratkozások az egyetemen tehát teljesen normális keretek között mozogtak, az egyes fakultásokon a hallgatók száma na­gyobbára ugyan annyi", mint a mvűt fél« évben volt Diplomáciai Vision« nagprország és Oroszország között A kormány me*$b!zottta a szovlet nagukövettel Kedden délután ROmában aláirta az egyezményt Illetékes hely maonarftzata a fárgtialdsohról es az egyez­menyről — Megindul a rendes kereskedelmi iorgalom Budapest, február 6. A magvar kor­mány megbi ásából Jungerth Arno i rend­kívüli követ és meghata^a'ott miniszt r ma délután Rómában Potenkin római orosz nagykövettel aíáirta azt az egyezmény1, amely Magyarország és Orosz­ország között helyreállítja a dip­lomáciai viszonyt. Illetékes helyről a Magvar Távirati Iroda a következő felvilágosiiást kapta: — Az osztrák-magvar monarc1 ia az oroszországi szovjetkormányt a bresdli­tovszki békében elismerte, azonban Ma­gyarország vei1 diplomáciai összeköttetés­ben nem állott. Á diolomácini viszony helyreállítása védett 192í-bea Berlinben folvla'ott fá"g' a"á~ok vé ieg^s e-e Iménv­re nem vezettek. Ezt az állapotot, amelyé­nek tisztán betpolilikai okai voltak, a külpolitikában semmi sem indokolta. A két ország között külpolitikai differencia nem volt és ma sincs, viszont a külpolitikai érdekek több te­kintetben egyezők, vagy párhu­zamba hozhatók, A két ország fcözti viszony rendezésének gondolata különösen gazdaságpolitikai vo­natkozásban a parlament két házának őszi külügyi bizottsági ülésein ismételten felmerült és szóba került Litvinov szovjet külügyminiszter római látogatása alkal­mával is. A fentiekre való tekintettel a magyar kormány most újból felvette az annakidején Figyeljen a ciak „TóTfr«M Figyeljen n é v r e ! EvtixedeK óla elismerten a legjobb. Mindtentítí KapOaló. névre! 1 £S 2 kilós malmi csomagolásban, iehér szalaggal, piros. zOld nyon6*ML

Next

/
Oldalképek
Tartalom