Délmagyarország, 1934. február (10. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-04 / 27. szám

*3 DE 1. MAGYARORSZÁG 1934 február Hasznos índnl, hopy Schmidthauer terataüGi EHnEGED keserüvize a gyomor és bélbetegek páratlan gyógyvize. hogy nincs közöttük nézeteltérés. A paktumot vasárnap délben parafálják, ezután publikál­ják. Késó este fordulat történt, amely lehetővé teszi esetleg Bulgária csatlakozását. A külügy­miniszterek elhatározták, hogy a statusqui>ra vonatkozó szövegezést kihagyják a paktumter­vezetból és csak azt szögezik le, hogy a szövet­kező Balkán-államok egvmásközötti vitás kér­dések megoldásánál minden erőszakot kizár­nak. Valószínűnek tartják, hogy Bulgária ezek utár csatlakozik a Balkán-paktumhoz Beiratkozási visszaéléssel vádolták a debreceni egyelem egyik altisztjét (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Deb­recenből jelentik: A debreceni egyetem egy pá­ratlan esettel kapcsolathan országos érdeklődés központjába került. A törvényszék vizsgálóbí­rója két héttel ezelőtt névtelen levelet kapott, amely arról tett jelentést, hogy az egyetem egyik altisztje elhitette egyes zsidó vallású egyetemi hallgatókkal, hogy neki módjában áll a numerus claususban meghatározott arány­számokon tul bejuttatni őket az egyetemre és nagyobb összegeket vett fel. A vizsgálóbizottság értesítette a feljelentésről Orsós Ferenc orvos­kari dékánt, aki nyomban felfüggesztette állá­sától az altisztet. A kihallgatás során az altiszt beismerte, hogy tényleg kapott 500-tól 2000 pengőig terjeoo összeget olyanoktól, akiknek {elvételét elősegítette. Megnevezte az egyetem egyik tanárát, mint akinek ebben az eljárásban része lett volna. Orsós dékán a leghatározottab­ban kijelentette, hogy a megnevezett tanárnak semmi része nem lehet, mert az egyetem felvé­teli bizottsága a törvénynek megfelelően vé­gezte a hallgatók felvételét. így semmiféle kül­ső befolyás nem érvényesülhetett pénzért. Az ügyben a vizsgálat folyik. NAGY LELTÁRI CIPŐÁRUSÍTÁS mélyen lessállitott árakkal. Cipőink elsőrendű anyagból, elegáns formában készülnek. ZSURKÓ JANÓ/ Í.T^ST'6 Használta kl a rendkivUll alkalmat. Horogkeresztes tárgyalés a szegedi törvényszéken vádefleitéssei (A Délmagyarország munkatársától.) Első­izben került szombaton délelőtt horogkeresz­tes vádlott a szegedi törvényszék elé. Szabó Lajos szegvári suszter és trafikos volt a vád­lott, aki ellen az üfnrészség a papi és a nagy­birtokos osztálu. valamint a zsidó hitfelek?7et ellen való gyűlöletre való izgatás bünta'te. továbbá a<z állam és a társadalom töroénqes rendjének felforgatására irányuló vétség cí­mén emelt vádat. A bfinrsehkményeket Szabó a mult év júliusában követté el saját trafik­jában. 7—8 ember jelenlétében. A vádirat sze­rint Szabó ekkor a következőket mondotta: „A horogkeresztes mozgalom diadalra ju­tásakor a papi birtokot és a nagybirtokot fel kell osztani, a papoknak, a nagybirtokosoknak csak annyi földet kell hagyni amennyiből épen megélnek, a többit a nincstelenek között fel kell osztani, azok után adót. vételárat nem kell fizetniük. A zsidókat az orszáeból ki kell űzni és azoknak vagyonuk holszerzését igazoi­niok kell... Ha a horogkeresztes mozgalom uralomra ju\ akkor a kormányt el kell helyé­ről távolítani, szükség esetén le kell tartóz­tatni..." Szabó Lajos már a nyomozás során 'agad­ta, hogy ilyen kijelentéseket tett volna. Elő­adta, nogy ő a szegvári horogkeresztes moz­f aiom ¿szervezője. Eredetileg egy Herczeg Mi­ály nevű ember kapott a „vezértől",* Bö­szörmény Zoltántól megbízást, de Herczeget valamilyen bűncselekmény miatt letartóztat­ták és így ő vette át a vezetést. A szombati főtárgyaláson Szabó hasonlóképen vallott. El­mondotta, hogy 15 embert szervezett be. A trafikba ő csak a Böszörmény-párt program­ját olvasfa fel. A terhére rótt izgató kijelenté­seket tagadta. A biróság több tanút hsUgaititt ki. akik s vádlott előadását erősítették meg. Dr. Balázs Sándor ügyész ezek után Szabó Lajos ellen a váda' elesette. Amikor az elnök kihirdette, hogy a vádeíejtés folytán a biróság a további eljárást megszünteti, Szabó elkiál­totta magát: — Éljen Böszörményi — Hallja, nem kocsma ezi — szólt rá az ügyész. Gömöry elnök az éljenző Szabót ',ré­lyescn rendrtutasitotta. Ezzel a tárgyalás vé­get ért. •••••aHMiaMMaiMam Merényletei kisérettek meg a müncheni érsek ellen Róma, február 3. Az Osservatore Romano, a Vatikán hivatalos lapja, megdöbbentő merény ­letről számol be. amely egy héttel ezelőtt játszó­dott le Münchenben. Merényletet kíséreltek meg Faulhaber bíboros, müncheni érsek ellen. Va­sárnapra virradó éjjel ismeretlen tettesek két gotvót röpítettek a püspöki rezidencia nhlakai­ba. A lövések szerencsére senkit sem találtak, mert az érsek a másik szobában tartózkodott. A pápa Pacelli bíboros utján áldását küldte a megmenekült bíborosnak. ü ienuialfili fipusu Telefunken Standard Philips Orion Telefongyár] u^j^m^ 7' R^lxlelHzelétre n leqkedvezfibb lelté­lelek melleit. FelvIliíonltiB és »nktaná« teljesen díj­talan DélmnírjraropszAp lasrnngyobb rádió éa oatll&rárah&m I Állandó nany rádió és csillárkiáilitás! rtdl6 kénOUkeket •étolk»tal«tto«g nélkffl rontatja b* DEUT/CH ALBERT Ki álmodta a legszebbet? Irta Móra Ferenc Mátyás király egyszer, ahogy a budai hegyek­ben vadászgatott, valahogy elmaradt a kíséretétől és eltévedt a rengetegbem. Kereste az utat, míg rá nem sötétedett s egyszer csak tüzpillangóka; pillantott meg a fák közt Nekivágott a sűrűnek, hogy megnézze Okot A tüzpillargók nem voltak valami ijedő« terem­tések: annál nagyobb rajokban röpködtek, minél közelebb ért hozzájuk Mátyás király s utoljára ugy nekibátorodtak, hogy már a kirájy arcába is beleröppentek. — Ohó, — hessegette el őket magától a király, hiszen nem pillangók vagytok ti, hanem szikrák. A tüzpillangók c&akugyan egy nagy máglyából táncoltak kifelé, amely az erdő közepén ugy lo­bogott, mintha óriások lobogtatnának valami pi­ros kendőt. Három szénégető legény hevert a mág­lya körül: azok meg igazi óriásoknak tetszetlek a piros fényben. — Jó estét, jó emberek, — lépett oda hozzájuk Mátyás, — no mire végzitek? A jó emberek nagyon szűken eresztgették a szót a foguk közül. Nem csinálnak biz ők egyebet, mint feketét fehérből. Fekete szenet a szép fehér fa­hasábokból. — No én ennél különb mesterséget ts tudnék, — telepedett közéjük a király. — Nom fákat kellene nektek vágni, hanem tö­rököt. — Mivel atyafi? — mordult rá az egyik legény, it— Fejszével-e, vagy fűrésszel? — Hja, legények, nem a fegyver teszi a katonát, hanem a jóravaló katonának a király adja a fegy­vert Látjátok, engemet is hogy fölékesített Má­tyás király. Ezzel szétlebbentette magán a köpönyeget s ki­osillantotta alóla az aranyos kardot, az elefánt­csontos puskát A három legénynek összevillant a szeme s mindjárt közelebb hívták Mátyást a tűzhöz. — De bizony legjobb lesz, ha az éjszakát ts Itt tölti katona uram. Futja a derekalj mindnyájunk­nak, de még a takaródról se huzzuk le egymásról No az Is Igaz votl, mert a derekalj a puha pá­zsit volt, a takaródzó meg a csillagos ég Aludt is a király olyan iólzfit, hogy még a fekete rigók költőgetésére se ébredt fel hajnalban. Hanem arra fölébredt, mikor az egyik kormosképű legény ol­dozgatta 1« az oldaláról az aranyos kardot. — Mit csinálsz, te legény? — riadt föl Mátyás s ugy szórta a szeme haragjában a szikrát, akár a szentjánosbogár. De nem ért az semmit, mert a három legénv nagyon barátságosan nyomogatta lefelé a földre." — Sohse ugrándozzon, katona uram, hanem csak pihenjen szépen. Hiszen nincs nekünk rossz szán­dékunk, csak igazságot teszünk. — Hát aztán micsoda tl felétek az igazság? — Az. hogy reggel ki-ki elmondja, mit álmo­dott az éjszaka s annak, ha törik, ha szakad, tel­jesíteni kell. — Szép ki«! igazság Hát aztán mit álmodtatok? — fin csak annyit, — nevetett a legöregebb le­gény —, hogy ez az aranyos kard az én oldalamon ragyogott s ezztf álltam be katonának Mátyás ki­rályhoz. S már akkor csakugyan az oldalára kö­tötte a kardot — Én meg ezael a gyöngyös puskával mentem vitézkedni, — szólt a középső testvér s már ak­kor csakugyan illegette a vállához a puskát. A legkisebb ifjú elszontyolodott, hogy igy kisem­mizték a bátyjai, hanem ahogy végignézett Mátyá­son. egyszerre elrikkantotta magát, mert meg­akadt a szeme a vadászikürtön — Nini, tulajdon ezzel a kürttel álmodtam az éjsziaka. Még a zsinórja Is csupa ezüst volt, mint ennek. Mátyás király azonban mindig jó helyen tartotta az eszét s nagyon vidáman mosolyodott eL — Hát a szava Ilyen volt-e annak a kürtnek, öcsém ? — Majd kipróbáljuk, — kapott a szón a legény s akkorát harsantott a kürttel, hocv az tán Buda­váráig is elhallatszott. De a vadásztamyáig bizo­nyosan el, meri mire a legény harmadikat harsan­tott. akkorára már ott termettek nagy ujjongva a király vadászai. A három szenes legény négyfelé ugrott, de a ki­rály réiuk rivalt. erősebben a kürt szavánál: —Hohó, ha é*i meíhallgattam a ti álmotokat, ti is hallgassátok meg az enyémet. Azt álmodtam, hogy olvan szorosra kötöttem a nyakravalótokat, hogv sohse oldódzott meg többet. A legények ugv álltak ott, mint a jégverte buza s alig hittek a fülüknek, mikor a király szelídebb­re fopta a szót: — Ti «¡e akartatok nekem rosszat, én se akarok nektek. Olvan feketék vagytok, hogv nem tehetek veletek mást, mint hogy beveszlek benneteket ka­tonának a fekete seregbe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom