Délmagyarország, 1933. október (9. évfolyam, 223-248. szám)

1933-10-28 / 246. szám

ÖÉCMSG7ARORSZÁG 1933 október 28: Akiknek a szívműködése rendellen, erőlködés nélkül utjy érhelnek el könnyű széke lést, ha naponta reggel éhgyomorra megisz­nak egy kis pohár természetes „Ferenc Jó??"', keserűmet, Szivszakorvosok megéllopitotlók, hogy a F pronr Jórsef viz szivelisirosodás­nél és billenlyühiháknál is enyhén, butosan és mindig kellemesen hat. A Ferenc Jőzsc' keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lihzerOzlelekben kapható. B.i — Olcsóbb lett a pajzstetü elleni védekezés, A Gyümölcstermelők Egyesülete e héten Bu­dapesten fontos tanácskozást tartót, amelyen Szegedet dr. Koyutowitz Károly egyetemi ta­nár képviselte. Az ő felszólalása kapcsán meg­állapitolták, hogy a kaliforniai pajzstetü el­len való védekezésre 100 literes permetlébe a tavaly előirt 10 kilogramos neodendrin, illetve 20 kilogramos dendrin helyett 7.5 kilogram neodendrin, illetve 15 kg. dendrin is tö­kéletes hatású. Ez a fontos tudományos meg­állapítása a gazdák számára az idén 25 száza­lékos költségmegtakarítást jelent. Minden re­mény megvan arra, hogy ezeket a költségeket sikerül majd még csökkenteni. A Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesülete ebben az irány­bán tovább folytatja tárgyalásait, amelynek eredményét a november 4-én, szombaton dél­előtt 10' órakor az ipartestületben tartandó igazgatósági ülés elé terjeszti. Legjobb kávé «KP* — A Miasszonyunkról nevezett szegény isko­lanővérek nevelá- és tanitóintézetének növen­dékei a megváltás 1900 éves és a szerzetes tár­sulat 100 eves jubileumának megünneplésére műsoros előadást rendeznek. Szombaton dél­után 5 órakor kezdődik az ünnepély. A műsor ünnepi beszéddel kezdődik, maja az énekkar énekel, azután a növendékek Anagramm-játé­kot mutatnak be. A műsort a Megváltó életéből vett ünnepi játék zárja be. x Rubin fotelágy 95 P. Recamier 125 P-től. — Háromszáztiz vagon fát termellek ki a városi erdőkből. A városi hivatalokban már mindenütt javában fűtenek. A belügyminisz­ter korábbi rendeletében előírta, hogy szén­nel kell fűteni, kivételesen azonban "a város a téli tüzelésre felhasználhatja a saját erde­jében kitermelt fát. Az idén 310 vogon fát termellek ki a városi erdőkből, 40 txirjonnal kevesebbet, mint tavaly. Tavaly a városi al­kalmazottak részletfizetésre kaphattak a ki­termelt fából. Az idén, éppen a redukált ter­melés miatt, a városi alkalmazottaknak nem ad el fát a hatóság. /•fltnu A0T6BHSZ BUDAPESTRE kedden, cttHBrtöktin fa nznmbaton d. n. O órakor a TI»ti» itzálló elOl. 0*30 Je8T"k * "«"Uegylrodiban Menetdl) ónak P •AlthaMk. | Szeged, Csekonlcs- és Klss-ucca sarok Élelmiszerek 1(1 drb csomagolt köményes kvargli t kg 2 tojásos levestészta 10 dkg-os celolán zacskóban 1 kg kitűnő maróni 1 kg staníolos blokk sajt 80 dkg teasütemény Pipere cikkek 1 1 tubus fogkrém J * 2 toboz togpor 2 csomag fejmosó sampon Divat „Flepzsek" pudertartó minden színben Divat „Flepzsek" pudertartó fém bera­kással p Mindenszentekre 18 drb csavart sirgyertya 10 drb 50-es Elektra sirgyertya 3 drb Favorita sirmécses —.24 -.98 —.54 -.98 —.98 -.20 -.24 -.24 -.98 1.58 -.24 -.24 oo Az állatvédőit gyűlése A Szeged és Vidéke Állatvédő Egyesület Lan­tos Béla elnökletével látogatott választmányi ülést tartott csütörtök délután. Kegyeletes sza­vakban emlékezett meg Lantos Béla elnök a nem­rég elhunyt dr. Székely Vilmos ügyvéd érde­meiről, ki az egyesületnek megalakulása óta ügyé­sze és az állatvédelem humánus eszméjének lel­kes apostola volt A napirend tárgyalása előtt H o f f e r Jenő, a Lloyd társelnöke, egyesületi al­elnök szólalt fel. Rámutatott arra, hogy a város társadalma megütközve fogadta azt a hirt, hogy az egyesület köztiszteletben álló elnökét, Lantos Béla felügyelő-igazgatót, ki szellemi és testi ere­jének teljes birtokában van, a hatóság 41 évi szol­gálat után nyugdíjazta. Kérte, hogy bár kenyérke­reső pályáján a nyugalom ideje várja, az állatvé­dő egyesület elnöki tisztségét tartsa továbbra is meg és dolgozzon az egyesület felvirágoztatásáért, a gyámoltalan állatok oltalmazásáért, mint ami­lyen lelkesedéssel három évtizedein keresztül mun­kálkodott. A választmány lelkes ünneplése után Lantos Béla elnök megköszönte a szívből jövő őszinte szavakat s megígérte, hogy továbbra is vezetni fogja az egyesület ügyeit, mit a választ­mány nagy megnyugvással fogadott. Barabás Jenő titkár jelentésében beszámolt az egyesület munkásságáról, majd a választmány megbízta az elnökséget, hogy az itthonmaradt ma­darak téli etetéséről a köztereken leállítandó ma­dáretetők ellátásával gondoskodjék, valamint kérje meg a rendőrkapitányságot, hogy utasítsa az őr­személyzetet, hogy azok a közeledő téli sikos idő­járás alatt az igavonó állatok védelmére nagy súlyt helyezzenek. Uj tagok felvétele és Lantos Bé­la elnök záróbeszéde után a népes választmányi ülés véget ért -.22 — Kigyulladt egy autótaxi. Pénteken délután a főposta előtt eddig még ismeretlen okokból kigyulladt László Andor bérautótulajdonos egvik kocsija. Értesítették a tűzoltókat, de mire azok kiértek, a tüzet lokalizálták. — Téli gyümölcskiállitás Szegeden és Buda­pesten. A téligyümölcs propagálása céljából a Nemzeti Munkahét keretében ujabb gyümölcs­kiállitás lesz Budapesten, amelyen a Szeged­vidéki Gyümölcstermelők Egyesülete is részt­vesz. Ezt megelőzően az egyesület Szegeden, november 3-án az ipartestűlet helyiségében rendez gyümölcsvásárral egybekötött kiállí­tást. Az" egyesület ezúton is felhívja a szeged­környéki gyümölcstermelőket, hogy minél na­gyobb számban vegyenek részt ezen a kiállí­táson. A harmadik "téli kiállítást az Országos Magyar Gazdasági Egyesület rendezi tavasz­szal. A Magyar Szőlőbirtokosok Országos Szö­vetsége a Nemzeti Munkahét keretéb-^novem­ber ii—19-ig szintén rendez szőlészeti és bo­rászati kíállitást. Jelentkezések november 4-ig az ipartestület székházában lévő, a Szegedvi­déki Gyümölcstermelők Egyesülete ideiglenes kiállítási irodájában. — Munkaközvetítés. A Hatósági Munkaközvetítő utján foglalkozást kaphat: 3 cipész, 1 papucsos, 2 ügynök, 3 hölgyfodrász, 1 kovács, 2 szabó* 2 csiz­madia, 1 faesztergályos, 5 mindenes főzőnő, 3 szo­baleány, 2 mindenes. MAKOl HÍREK A vörheny miatt bezárt iskola tanitója meghalt vörhenyben. Megdöbbentő haláleset történt ma Makón. Az Aradi-uccai református elemi iskolát két héttel ezelőtt a tanulók kőzött fellépett vör­henymegbetegedések miatt bezárták. Néhány nap múlva vörhenyben megbetegedett az iskola tanító­ja, B artha Endre is. A 25 éves, erős fiatalember szervezete s a leggondosabb orvosi ápolás sem tudott a veszedelmes betegséggel megbirkózni. Bartha Endre pénteken reggel meghalt. Temetése szombaton délután 4 órakor lesz az Aradi-ucca 4. számú gyászháztól. Munkásszerencsétlenség. Súlyos szerencsétlen­ség történt tegnap a tótkomlósiSchwáb-féle urada­lomban. A gazdaság kisvasutja délután, a munka­idő befejeztével a munkásokat szállította haza a földekről. Az egyik kanyarodónál a mozdony ki­ugrott a sínekből s ennek következtében a gyors lendületben volt kocsik egymásba szaladtak. Az egyik kocsi elején ült Sk'amla Pál 60 éves tót­komlósi napszámos, akinek lába két összeütköző kocsi közé került. Az összeütközés ereje oly nagy volt, hogy a munkás mindkét lábát eltörte. A sze­rencsétlen embert beszállították a makói kórház­ba, a csendőrség pedig megindította a vizsgálatot, terhel-e valakit a szerencsétlenségért felelősség. és Művésszeí HETI MŰSOR: Szombat délután: Hamburgi menyasszony. If-! jusági előadás. Filléres helyárakkaL Szombaton este: Gül baba. Sziklai Jenő igaz­gató felléptével. Vasárnap délután: Bob herceg. Rendes dél-' utáni helyárakkal. Délutáni bérlet 4. Vasárnap este: öül baba. Sziklai Jenő igazgató felléptével. Hétfőn: Faust. Báthy Anna, Halmos János és Leopold Andor vendégfelléptével. Premierbérlet 8. Előre megfontol! szándékkal Szivelszoritó téma. A gyengék s az életben meg-' tántorodottak mindennapi tragédiája, ahogy a bűn­ügyi riporter — aki iró szivét hordozza magában — meglátta, megírta és meghatotta vele hallgató­ságát. Bünügyi tárgyaláson vagyunk. Forró, fojtó, le­vegőben, izgalmas fordulatok sodrában, amelyek' pihenő nélkül tárják fel a lebukók és lebukoltaki kálváriáját Se gyökerük, se közük ehhez a világ­hoz, amelyben szabadlábon jobban bűnhődnek et nem követett bűnökért, mint a fegyházban, ahol megismerik „a szociális gondoskodást — fűtésben, élelemben, sétában". Dosztojevszky-világltás és penetráns sötétség foltjai szövik át a nyomorúságnak ezt a drámai ós színpadi elégiáját Döbbenetes és csüggesztő, mert) a körülöttünk zajló élet kavernái nyíltak meg,1 bennük mártírok fájdalma ég és Szirmai Re­zsőt, a dráma szerzőjét, a sok közül egy igazság­ért való hevülés lelkes szószólásra birta. Nem esetünk, ha a szimpládból a borzalmak há­zát alakítja az iró. A bünügyi drámák elszaparo­dása azonban tünet A derékba roppantak, sajnos, mind többen ós többen vannak, a sötétség és büa drámáiban, — ha nagyon magukba néznek — kis­sé magukra ismernek, kissé magukat temetik..» Szirmaynak formai készsége is feltűnő. Min­den kép hatásos és izgalmasan kiélezett jelenet­tel zárul. A komplikációk és a bünügy felfejlődésé­ben az összecsapások izgalmasak, amellett nem fedi el a szerző alakjainak emberi arcát sem. A darab igen jó alkalmakat ad színészi intel­ligencia és mesteri megjátszás megmutatására. Ezekből az alkalmakból a szinház távolról seml aknázott ki eleget, ami csökkentette az izgalmasan érdekfeszítő darab hatását és a sikert A karakter­ábrázolás legerősebb faktora most a színháznál D e r é k y. A szegény embert, akit az ág is huz, valóban kiteljesíti. A nézésében, önkéntelen moz­dulataiban, izgalmi extábisaibnn, gondolkozó és melegérzésü intuitív művész. Kemény László nem volt végig egységes. Többet kell foglalkoznia a szerepeivel. Fülöp Sándor tetszett néhány kis jelenetében, Szabó István is becsülettel játszott H e r c z e g'ügyvédje, Cselle ügyésze, Zilahv elnöke mellett meg kell említenünk még Garami Jolánt, aki epizódszerepében is jó szinésznő-ké­pességeit árulta el. Tapolczay Erzsi, Erdé­lyi Mici, Rónay ós még néhányan segítették kifejlődésében a bűnügyet A közönség a szerzőt és Derékyt felvonásvége­ken szeretettel tapsolta, de nyiltszinen is kifejezte tetszését Harmónia hangverseny Első bérlet november 3-án, pénteken este 8 óra­kor a Tiszában ' Zafthurecky Ede a hegedűművész dr. Herz Ottó kíséretével, ki C. Frank szonátát, Glasounov a-moll versenymüvét, Paganini-, Hubay-müveket játszik, közöttük Sze­geden először Liszt-Ilubay most kiadott Rap­szódiáját is. Jegy Délmagyarnál. 1, és S kilós eredeti csomagolásban kapható! »721 Back-mafmi liszt! | Sk" igazSa ¡ét akar, ezt kéri! |

Next

/
Oldalképek
Tartalom