Délmagyarország, 1933. július (9. évfolyam, 146-170. szám)

1933-07-09 / 152. szám

1933 július 9. DÉLMAGyARORSZAG 5: A JULIUSI ÖSZI ESö ELVERTE A SZEGEDI LÓVERSENYT Elmaradt a szombati futtatás (A Délmagyarország munkatársától.) Hosz­szu évek óta szombaton délután lett volna az első lóverseny Szegeden. Nem várták ugyan a Király-dij izgalmával, azonban érdeklődés ta­gadhatatlanul megnyilvánult. Egymásután két villamos is szaladt a Lóversenytér felé. Mind a két kocsiban volt utas. sőt az égvik utas guk­kert is vitt a vállán. Zsakettet és cilindert nem lehetett látni. De a két villamos hiába ment ki a szegedi longchampsi pályára, mert a verseny elmaradt. Egész délelőtt szakadt az eső és állítólag olyan csúszóssá tette az egyébként is gyenge talajú pálvát, hogy a rendező egyesületek el­halasztották a versenyt Három órára ugyan, mikorra a verseny kezdetét jelezték, kisütött a nap, de ez már mit sem változtatott a helyze­ten. A két villamos közönsége azonban gyanút­lanul vágott neki a villamosvégállomástól a messzeségben fehérlő sátraknak, mert hiszen nem tudta senki, hogy mi lesz. A rendezőség ugyanis elfelejtett valakit odaállítani a végál­lomáshoz. aki visszafordította volna a re­ménykedőket. Baj azonban nem történt. Tehe­nek legelésztek a nagy körben, békésen és bol­dogan. Ott, ahol valaba a büszke tribün állott, sátrakat építettek, büffének. csárdának. Léccel kerítették el a „közönség részére fenntartott" ülőhelyeket, a start helynél ott állott a szabályos csengő. Ezeken kivül néhány felborult akadály és temérdek gyermek volt látható. A környék gyermekei összesereglettek a nagy eseményre es ók voltak a legdühösebbek az elmaradt ver­senyért. Három lagylaltárus, hat kifliárus lé­zengett a pályán. De sem ló, sem lovas, sem rendező, de ínég egy lovászfiú sem volt lát­ható. Négy óra tájban nagy izgalmat okoribtt egy ijedt péksegéd, aki hatalmas kosár sütemény­nyel a hátán rohant a versenyre, abban a hi­szemben. hogy elkésett. A munkanélküli fiatal­emberek lehúzták cipőiket és maguk között iz­galmas versenyt rendeztek a frissen szántott pályán. Fél öt'órakor halk morajlás futott vé­gig a tömegen. A látóhatár szélén feltűnt egy ló, nyakán egy zsofieVat, A ló és a lovas lassan közeledett, mind nagyobb és nagyobbak lettek, végül megállt a tribün előtt egy sárga ló és egy óriási vásárhelyi zsoké... A tömeg áhítattal nézte: — Tréningre jött ki... — suttogták. A nagy ló nekilódult és gyönyörűen futott vagy 1000 métert. A zsoké mégegyszer vissza­jött, egy kissé sütkérezett a dicsőségben, az­után elkocogott a lován ... Ennyiből állott a szombati lóverseny. A versenyszámokat — ha az idő engedi —, vasárnap és hétfőn délután bonyolítják le. F.l*«r«-nc1U anyagból ké»zUU fcWIMMMMMUMMOWMMMMMWHt» fehér cipők, szandoletiek olcsó Arakon »» • • -, „ . , nagy vAlatzlékbon a ( 6RACIA CIPOUZLETBEN 2 Salat érdekében nézze meg klrakalalnltall 115 £ »»WWWWSHWHIIWWWWSIIWMMMMIIMMMWWWWHWHWSSWWHWWWWWSWSWWWWWHWHWWHfWtWWSWSSWSWi Boi'szalmas rablógyilkosság a dtorossmai lanyáte Köszön Ismeretlen tettesek Kifosztották és felgyuftotfák asc Vlváry­tanyáí — A 22 éves lányt megfojtották és felakasztották (A Délmagyarország munkatársáról.) Szom­baton borzalmas rablogvilkosság történt a do­rozsn\d tanyák kőzött, idősebb Ujváry József gazdálkodó tanyáián. Egyik eperfára félakaszt­va, holtan faládák Ujváry Erzsébet 22 eszten­dős leányt. Az első pillanatban gyanúsnak lát­szott a helyzet, a nyomozás pedig igazolta azt a feltevést, hogy rablógyilkosság áldozatául esett a fiatal leány. A szörnyű gyilkosságról a következőket jelenthetjük Idősebb Ujváry József gazdálkodó és csa­ládja szombaton reggel kiment a mezőre. Oda­haza egyedül a 22 >.ves Erzsébet maradt, aki­nek az lett volna a feladata, hog/ rendben tartsa a háztartást és elkérzitse az ebédet. Nyolc óra tájban a mezőn dolgozó Uivárvék arra let­tek figyelmesek, hogy a tanya felől hatalmas lángnyelvek csapnak fel. Lóhalálában hazasiettek és mire odaértek, a kis tanya óriási lángokkal égett. Az összese­reglett szomszédok hozzáláttat a tanya oltásá­hoz, kézben pedig teljesen elfeledkeztek a leányról. Később, amikor látták, hogy az épü­letet megmenteni nem lehet, hozzáláttak a leány felkutatásához. Legnagyobb megdöbbe­nésükre F a I k ö t ö vasat^J VAS "kaput, -rácsot, -ablakot, -aftót olcsón készít a leányt az eperfa lombjai által elta­karva, a fa egyik ágára felakasztva, holtan találták meg. A fa alatt egy felborult padka állott és ugy látszott, hogy a leány arra állva akasztotta fel magát és haláltusájában lökte fel. Néhány mé­terrel odébb a leány egyik selyemruhája fe­küdt a földön. Nemsokára megérkezett a csendőrség és hoz­zálátott a nyomozáshoz. Az előhívott orvos az első vizsgálatra is szenzációs megállapításokat tett. Az orvosi vizsgálat adatai szerint a leány nem önkezűleg vetett véeet az életének, ha­nem megfojtották és felakasztották. Erre vallanak a leány nyakán talált fojtogatási és akasztási barázdák. De valószínű, hogy a leánnyal az ismeretlen tettes, vagy tettesek erőszakoskodtak is. Mindezt pontosan a bonco­lás fogja megállapítani. Az eddigi nyomozás alapján a csendőrség a kővetkezőkben re­konstruálta a gyilkosságot. A tettesek megvárták, amikor Ujváryék eltá­voznak hazulról és egyedül a leány marad otthon. Ezután negtámadták a leányt, megkö­tözték és a tanyát kifosztották. A selyemruhát, amelyet a fa alatt találtak, menekülés közben veszthették el a zsákmányból. A fosztogatás atán a tanyát felgyújtot­ták, azután pedig, hogy a rablás egyetlen szemta­nuját elnémítsák, felakasztották a leányt, még BARNA ENDRE vas, acél ét késárugyárj Szeged Telelőn 12-TI Mars tér lO-ll- ^^ NYAKALJON AUSZTRIÁBAN Szállodai ellátást kedvezményes vas­úti jegyet pengőért megválthatja. Kérjen részletes paasálutazásl prospektust MAV. niV. MENETJEGY!RODA FIÓK­JA SZEGED, OSZTRÁK FORGALMI IRODA Budapest. VI., Andrássy nt 38. Bs pedig olymódon, hogy az öngyilkosság látsza­tát keltsék. Elrendezték a helyszint, a halott leány alatt fellökték a padkát, hogy ezzel fél­revezessék a nyomozó hatóságokat. Általában olyan színezetet igyekeztek adni a rablógyil­kossájjnak, mintha a leány pillanatnyi elkese­redésében, vagy elmezavarában felgyújtotta volna az épületet és felakasztotta volna magát. A csendőrség azonban ezt teljesen kizártnak tartja, egyébként is az orvosi vélemény is megcáfolja az öngyilkosság valószínűségét. Abból a körülményből, hogy a tettesek igye­keztek elnémítani a leányt arra következtet a csendőrség, hogy a leány ismerte gyilkosait A tanyaszomszédok vallomása szerint a kora reggeli órákban több gyanús ember ólálkodott a tanya körül. A helyszínre kiszállott dr. Berze Árpád vizs­gálóbiróhelyettes és a törvényszéki orvosszak­ertő a vizsgálat, illetve a boncolás lefolyta­tására. Kifogták a Tiszából az algyői szerelmi dráma második áldozatának holttestét (A Délmagyarország munkatársától.) Két héttel ezelőtt halálos szerelmi dráma történt Vásárhelyen. Kovács János algyői cipész­segéd lelőtte volt menyasszonyát, Agárdi Rózsi 18 éves leányt, azután Algyőre menekül­ve, a csendőrök szemeláttára belerohant a Ti­szába és főbelőtte magát. Agárdi Rózsi néhány nap múlva meghalt a vásárhelyi közkórház­ban. Kovács János holttestét sokáig keresték", de nem akadtak rá. Pénteken este a viz férfi­holttestet vetett ki Algyő alatt a partra. Meg­állapították, hogy Kovács János holttestét ta­lálták meg. A holttest mellén felfedezték a lőtt sebet. Kovács Jánost szombaton eltemették, ez­zel a kettős halálos dráma aktái lezárultak. Központi Tejcsarnok rt.j fiókjainak « legolcsóbb árjegyzéke 10 deka la friss teavaj 10 deka la teljes zsiros trapp, sajt 10 deka la ostyepka sajt 10 deka la parasnyica sajt 10 deka la gyenge izü juhturó 10 deka d idei gyógy-akácméz 1 dcl. magas zsírtartalmú tejföl « kg. csomagolt asztali túró 26 fillér 20 fillér 26 fillér 26 fillér 16 fillér lt fillér 12 fillér 16 fillér Evezősök! TRÉNINGRUHA minden színben kapható HABSELYEM BLUZ gyönyörű szinokben lt LUSZTIG IMRE SZÉCHÉNYI TER 2. TISZA SZALL6 Mit LET.

Next

/
Oldalképek
Tartalom