Délmagyarország, 1933. február (9. évfolyam, 26-48. szám)

1933-02-19 / 41. szám

II. 19 Eddigi olosó CIPO áraimat február hónapra 15%-AL LESZÁLLÍTOTTAM. Egy próbavásárlással győződjön mer az árak olcsóságáról s az áru elsőrendű minőségéről. " ~ ~ Kossuth Lajos — Néxxejneg sxeoxdciós Uras ZSURKO JÁNOS sugárut 6. SZ. ^ kirakataimat. FARSANG „Tisza" álarcos bál Hagyományos fényes külsőségek között zaj­lott le szombaton este a Kass termeiben a Tisza Szegedi Evezős Egylet álarcos jelmez­bálja. Nagy közönség, ötletes jelmezek, forró hangulat jellemezte ezt a báli éjszakát, amely a szezon legjobban sikerült estéi közé szá­mit. A bálon megjelent többek között Bárányt Tibor főispán, dr. vitéz Shroy Kálmán altábor­nagy. dr. Lang-Mittczky Ernő táblai elnök és még számosan. Tizenegy órakor az Arad a Tisza dallamára vonult fel a jelmezes sereg. Elől, a menet élén a regattisták haladtak. A káprázatos fényben uszó, gazdagon diszitett te­remben ezután megkezdődött a tánc, amely a reggeli órákig tartott. A bálon megjelent höl­gyekről a rendezőség a következő névsort ál­lította össze: Bárányi Tiborné, Berzenczey Domokosné, Nagy Kiára, dr. Kováts Gyulámé, Kuff Ondra, Szász Gyuláné, dr. Gáborné, Majer Klári, Generich Ba­by, gyalui Bernáth Bözsi, Sievszkovszky Kálmán, né, dr. Tóth Béláné, Wickl Mária, ' Rőtingné, Rőting Margit, Kraicsovíts Baba, SLnder Ida, Leitner Manyi, Jugovüs Zsófia, Molnár Istvánné l.ukáts Istvánné, dr. Szőke Dezsőné, Sas Márta, Stubert Inma, Nagyiványi Feketéné, Fekete De­z&őné, Seheffer Anczi, Jágel Piri, dr. Cserzi Mi­hályné, Tocer Józsefné, dr. Csengeri Erzsébet. Apró Jem/őné, Borbély Margit, Lyachovics Mik­lósné, Horváth Klára, Csórja Arpádné, Demeter Biha, Sándor Józsefné, dr. Both Jolán, Mally Fe­rencné, Huber Béláné, őzv. dr. Balaton Gyuláné, Selmeczy Ivánné, dr. Kövér Béláné, Schefosik Gyuláné, Pongrácz Albcrtné, dr. Jugovics István­né, dr. Leitner Vilmosné. Sztojanovics Vazulné, Bruokner Istvánné, Englert Oszkárné, dr. Szán­kó Vilmosné, Szobonya Miklósné, Kiss Ferencné. Hadó Attiláné, dr. Zsiffkovics Józsefné, dr. Sán­dor Józsefné, Müller Antalné, Inokay-Tóth Dénes­né, dr. Horváth Miklósné, Szobonya Miklósné, dr 1 jachovich Miklósné, Szarka Istvánné, dr. Vől­gjessy Jánosné, dr. Sőreghy Mátyásné, dr. Bé­rc ck Péterné, Krajcsovics Ferencné, dr Kiss Menyhértné, Tonelli Sándorné, Jeszenszky László­né, Paupert Józsefné, dr. Generich Antalné, To­kay Lászlóné, dr. Csiky Lászlóné, Jáger Józsefné, Tarján Lajosné, Tarján Kató, Szladits Sarolta, Schönberger Ida, Selmeczy Matyi, Polgár Bózsa, Pricsler Marika, Hermann Zsuzsa, Bárányi Éva, Mamssy Sylvia, Miltényi Gyöngyi, Mayer Duci, Molnár Maca, Molnár Böske, Szőke Balogh Ibo­lya (Kecskemét), Nagy Gabi, Oláh Klára, Hanns Magda, Szobonya Lucy, Inokay-Tóth Tubl, Am­brus Mána, Lobinger Magda, Witzenetz Anna. Kasztner Hédy, Berzenczey Erzsébet, Llnder Ida, Paupert Baba, Paupert Médy, Szigeti Olga, Szat­ir.áry Margit, Szigeti Vilma, Fehérváry Klára, Szaladni Jánosné, dr. Nagy Antalné, Back Ká­rolyné, Szivék Ivánné, dr. Kiss Albertné. K; Klára, Bosch Magdolna, Deák Manyi, Gutván Ma­nyika, Főző Baby, Moldován Lajosné. Lloyd-bál A Szegedi Uoyd-Társulat szombaton este ki­tűnően sikerült farsangi estét rendezett. A ren­dezőség a Llovd-Társulat termeit erre az al­kalomra Ízlésesen feldíszítette a falakat Bnrtos László ötletes rajzai díszítették. Volt amerikai bár, télikert és minden más, ami teljessé tette a farsangi bál hangulatát. A rendezőség a megjeTenf hölgyekről a kővetkező névsort állí­totta össze: Asszonyok: dr. Cserő Edéné, Vértes Mlks&né, Flosenstock Salamonné, dr. Schulz Károlyné, Rei­tztr Miklósné, Reitzer Vilmosné, Déri Sándorné, Grósz Marcelné, Lampel Oszkárné, Szász Jánosné, Varga Endréné, Breitner Miklósné, Rosmann Dá­vidné, dr. Bäsch Ferencné, Rudojf Ernőné, Ro­senberg Béláné, Hutter Károlyné, Varga Dezső­né, Brunner Jemőné (Arad), Deutsch Endréné (Arad), Szántó Pálné. Lányok: Szabó Mngda, Rosmann Böske, Bäsch Eva, Ballla Éva, Bermann Margit, Róth Nelly, Gróf Kató, Vincze Zsófi. Móravárosi Ml- A Móravárosi Torna Egylet szombaton este nagy sikerrel rendezte meg far­sangi táncestéivé! Az érkező vendégeket dr. Cserna Jánossal hatalmas rendező gárda fo­gadta. A táncot a következő párok nyitották meg: Sándor Lajosné-Dani Imre, Szélpál Bö­zsike-Bálint Lajos, Némsth Ilonka—Simon Jó­zsef. Heim Icuka-Csellovs^.ky László, Heim Rózsika-Schnnk István. Jójárt Icuka—Pollák Károly, Böjti Pannika-Wittmann Ferenc, Danka Mancika-Lehotai Ferenc. A megjelen­tekről a rendezőség a kővetkező névsort adta ki: Asszonyok: Farkas Nándorné, Ábrahám Szilveszterné. Ablaka Györgyné, Farkas János­né. Gera Jánosné, v. ördögh Istvánné, ötott Ferencné Milosevics Péterné, stb., stb. Leá­nyok: Faragó Irénke, Bokor Ica, Kószó nő­vérek, Gombkötő nővérek, Batki Mancika, Kéri Bözsike, Tamaskó Veronka és még sokan má­sok. A megjelentek a késői órákig a legjobb hangulatban maradtak együtt. Magyaros kézimunkákat Gobelineket, sxünye fjeket, konyßa garnitúrákat s n hozzá szükséges összes &lmxö és gyapfu fonalakat legolcsóbban MUSKÁTLINÁL Kölcsey u. 5. szerezheti be. m Vendégségben Irta Móra Ferenc. II. (Nagy Péter cár meglátogatja Schwerinben Károly Lipót meck­lenburgi herceget, aki nagy elő­készületeket tesz a vendég tiszte­letére és saját parókáját adja köl­csön a polgármesternek. A cárt körülvezetik a városban.) Határozottan rossz kedve volt a magas vendég­nek s a vendéglátó gazda kezdett kétségbeesni. Mikor azonban a tanácsház elé értek, a cárnak fel­csillant a szeme. Felvágta a fejét, hogy maradék fekete sörénye csak ugy röpködött bele. — A, ez nagyszerül Nem a tanácsházra értette, hanem arra a kő­alkotmányra, amelyik előtte mereszkedett. Az pe­dig a négyágú akasztófa volt — Az egész német birodalomban ez a legmaga­sabb, — kapott a szón a nagyherceg. — Nyolc kö­nyökkel meghaladja még a magdeburgit is. El­látszik egész az országom határáig. — Az nagyon üdvös dolog, — mosolyodott egy kis csufolódással a cár. Az én országomban már nehezebb volna akikora akasztófát felállítani, amelyik a birodalmam határáig ellátszana. Nagy érdeklődéssel becsülte meg a vesztőhelyet és megkérdezte, hogy nem lehetne-e valahonnan a hóhért előkeríteni. A polgármester előretolta a parókáját és ajánlkozott, hogy ő mindjárt szalad érte. A nagyherceg azonban nyugtalankodva kér­dezte: — Testvérünknek volna talán valami kívánsága? — Igen, szeretném, ha valaki meg tudná nekem magyarázni, hogy megy ez a munka. Én osak éJő­fán akasztatok s ahhoz nem nagy teketória kell. De nem tudom elképzelni, hogyan viszi fel erre a hóhér a bűnöst A nagyherceg megkönnyebbülten fogott a ma­gyarázatba. — A dolog elég egyszerű. Azon a csigán huz­¿ák fel a gonosztevőt ni, miután előbb beleöltöz­tetik a vashámba. A cár sohse hallott még a vashámról és szerette volna megnézni. Ez ugyan nem volt programban, de nem kellett érte messze menni. A tanácsház kö­zelében volt a fenyitőház s annak a kinzókamrá­ját rögtön felnyitották a cár előtt. Ott aztán ki­néződhette magát kedvére. — Igazságszolgáltatásunk korunk színvonalán áll, — büszkélkedett a nagyherceg. Túlzás nélkül mondhatta. Amit a tizenhetedik század civilizációja termett az emberek megjaví­tására, az mind együtt volt Schwerinben a „he­gedűdtől és kai ódától a csonttörő-tusikóig és a hasonló kegyes oélt szolgáló kerékig. Sőt a Seblag­rad-nak, amely csak egyszerűen törte a csontokat, már javított kiadása is volt « Brechet. Ez olyan kerék volt. amiből éles Dánt állt ki. miint a ka­szavas. — Hogy el vagyunk mi maradva timögöttetek! — sóhajtott a cár. — így aztán lehet rendet te­remteni egy országban. Nekem csak ez a rongyos nogajkám van. Megpattogtatta a korbácsát s az orosz kiséret hátrább húzódott, ismerős lévén hazulról a cár kezejárásával. A nagyherceg igazságügyi komor­nyikja azonban, akinek nevét nem jegyezte fel a krónika, előugrott s felemelt egv ostort. — Nekünk is van ilyen, felség, ugy hívják, Phuplesen, ebben sodrony van ráfonva a szíjra. A cár el Ismeréssel bólintott, de nem felejtette el a tárgyra térni Megmutattatta magárnak a vasból készült akasztóhámot s odaintette egyik alatt­valóiát. — Próbáld csak fel, hogy jobban lássam. Az orosz szót fogadott, a cár forgatta előre­hátra. — Igen, most már kezdem érteni. Hanem tudja mit, testvérem? — fordult a nagyherceghez. — Parancsoljon, testvér! — Tegye meg nekünk azt a szívességet, akasz­tasson fel valakit, hogy egészen tisztába legyünk ezzel az érdekes találmánnyal. Az oroszoknak szemük pillája se rebbent- őket uruk részéről nem érhette semmi meglepetés s nem is találtak a kívánságon semmi megütközni­valót. Ellenben a schweriniek fölszisszentek, már amennyire az Illendőség megengedte. 'A nagyher­ceg dadogva kérdezte: De... de hát... kit gondolsz, testvér? A cár körülnézett s most akadt meg a szeme először a díszparókán. Rámutatott a polgármes­terre: — Például ezt a nagy mafláit A nagyherceg mélyeit hajolt — Testvérünk tréfálni kegyeskedik. Ez fővá­rosunk polgármestere s nics neki semmi bűne. A cár vállat vont — Gondolom, a hóhérnak az mindegy. Én látni akarom, hogy itt hogy akasztanak. Károly Lipót most már összeszedte mágiát egy kicsit. Megpróbálta megértetni a cárral, hogy az ő országáfian csak azt lehet felakasztatni, akit tör­vényes bíróság méltónak itél a halálra valami nagy bűnéért 1 — Van ilyen bűnösünk? — fordult az Igazság­ügyi emberhez. — Minden börtönünk üres, — felelte az. (Nem merte bevallani, hogy a rabok most csinálják a diadalkaput az esti népünnepre. Hiszen ebből a célból Ítéltek rabságra néhány schwerini nap­lopót.) A cár türelmetlenül pattogtatta korbácsát — Szóval testvérem sajnál tőlem egy rongyos németet? A nagyherceg nem volt valami szilaj férfiú, de erre őbenne is sisteregni kezdett a puskapor. Rá­mutatott az orosz kíséretre. — Testvéremnek van itt elég alattvalója, paran­csoljon azokból felakasztatni! A cár szeme szikrát vetett­— Én azt hittem, vendég vagyok Itt s a vendég­gel minálunk nem szokás alkudni. Ha én tisztel­hetem egyszer testvéremet vendégül, akár »záz bojárt lenyakaztatok a tiszteletére. Azzal odakiáltott valamit az oroszainak a ma­gtik nyelvén s kirohant a fenyitőházból. A kisérete utána. A schweriniek maguk maradtak az Izzadt­ságukat törülgetni. — Testvérünk kissé ingerült — mondta sápad­tan a nagyherceg. — Ilyenkor legjobb magára hagyni

Next

/
Oldalképek
Tartalom