Délmagyarország, 1933. február (9. évfolyam, 26-48. szám)

1933-02-19 / 41. szám

IT. Megmérgezte magát egy volt szegedi színésznő (Budapesti tudósítónk telefonj elentése.) Ko­lozs Margit színésznő, aki két év előtt a sze­gedi színház tagja volt, szombaton délután ismeretlen méreggel megmérgezte magát. A fia­tal színésznő sokáig nélkülözött, míg legutóbb a Bethlen-téri Színházhoz szerződött, ahol a »Timosa« cimü darabban nagy sikert aratott. Csütörtökön meghalt az édesanyja, amikor Ko­lozs Margit idegileg teljesen összeroppant. A szombat délutáni temetés előtt megmérgezte magát. Súlyos állapotban a Rókus-kórházba vitték. Halálos kazánrobbanás a Rókus-kórházban Budapest, február 18. Ma délelőtt súlyos rob­banás történt a Rókus-kórházban: a kórház fertőtlenítő kazánja robbant fel és ennek kö­vetkeztében Fekete István fertőtlenítő mester szörnyethalt• Hertelendy András kórházi al­tiszt és Pap József, a kazánt szállító vállalat szerelője, súlyosan megsebesült. Negyedtizenegykor hatalmas detonáció hal­latszott a Rókus-kórházból. A kis udvar egyik pinoelejárójának ajtajából egy tántorgó, véres ember botorkált ki, Hertelendy András altiszt. — Felrobbant a fertőtlenítő kazán — mon­dotta. Orvosok, ápolók rohantak le a vaslépcscn és ott borzalmas kép várta őket. Vizben úszott az egész pincehelyiség, szanaszét feküdt a bri­kett és szemben a vaslépcsővel, a baloldali sarokban egy vaslemez alól vér ömlött. Alatta találták meg Fekete Istvánt, a kórház fer­tőtlenítő mesterét. Az orvosok már nem tudtak rajta segiteni. A vaslemez a felismerhetetlensé­gig össszelapitotta a szerencsétlen ember fejét. Nemrég uj kazánt rendelt a kórház igazga­tósága. A ma délelőtti próbafűtésnél a kazán hengere egyszerre kivágódott, hatalmas erő­vel Fekete István felé röpült, rázuhant a fe­jére, ugy, hogy a férfit a földre sújtotta és összelapította a fejét. Mellette állt Pap József és Hertelendy András, ők is lezuhantak, ők is megsebesüllek. A kazánból ekkor hatalmas gőztenger áradt, amely percekig elborította a szük helyiséget. Az első vizsgálat során megállapították, hogy a kallantyukon - amelyek a fedőlemezt a hengerhez csatolják — folytonossági hiányok vannak. A rendőrség folytatja a nyomozást CSlTnlf moí1e11 ^ peng6t«l, haskötők orvosi rende­• »«Wll letre legolcsóbban, minden e szakmába vájfó gyorsan J^Q^J^®' KSlosey nooa 12. nzfim .jutányosán (Gázgyár Irodával szemben). A világhírű JosephinenhUfte kristály szegedi egyedáru»1tó]a RElcn ékszerész Kelemen ucca 11. sz. A legújabb kristályokból nagy választék. Buforhifel váll« és kamat n « I k 0 I! Mindenkinek készítek 15—20—30 pengős havi rész­letre elsőrendű bútorokat. Teli hálószobát 300, egy­szerűbbet 200, diófa ebédlőt vagy nri szobát 350 P-től, konyhát 60 P-töt, háromajtós tükrös szekrényt 70 p-ért. KAKUSZI moasztalos, Arany János ncca 11, m & VAS éf FÉM % Üzleti portálokat, bútor berendezéseket készít IBARNA ENDRE 71^ » A világításnál nem az izzólámpa beszerzést ára, hanem fénymennyisége és áramfogyasztása a mérvadó. Az „olcsó" lámpa használatban a legdrágább, mert nagy áramfogyasztással kevés fényt ad. A gazdaságos világítás kulcsa a fényerős, tökéletes, gazdaságos TUNGSRAM IZZÓLÁMPA A belugyminiszzier jóváhagyta a gázgyári sszerzzőűési Módosítások a miniszteri leiratban (A Délmagyarország munkatársától.ó A szom­bati postával megérkezett a belügyminiszlteri leirat amely a város és a gázgyár között létre­jött szerződést, illetve a szerződést tartalmazó Közgyűlési határozatot jóváhagyja. Szeged közgyűlése, mint emlékezetes, hosszú és kimerítő vita után szeptember 27-én hozta meg határozatát, amellyel hozzájárult ahoz, hogy a gázgyár 1935-ben lejáró koncesszióját a város további harminc évvel, 1965-ig meg­hosszabbítsa az ismert fettételek mellett. A köz­gyűlés határozata ellen több fellebbezést nyúj­tottak be. A belügyminiszter a fellebbezések alapján felülvizsgálta a közgyűlés határozatát azt az ellene benyújtott fellebbezések elutasí­tásával és bizonyos módosításokkal jóváhagy­ta, bár megállapította a miniszter, hogy a ke­reskedelmi miniszter megítélése szerint sok körülmény szól amalleftt, hogy a világítási üze­met a város a jelenleg érvényben lévő koncesszió lejárta ut'm, 1935-ben házikezelésbe vegye. A belügyminiszter az»nha;n figyelembe vele a mai helyzetet különösein azt, hogy a város háztartásának a szerződésben biztosított kedvezményekre és szolgál­tatásokra nélkülözhetetlen szüksége van és azt is, hogy a koncesszió meghosszabbítása esetén az áramegységárak csökkennek. A miniszter pontosan meghatározta leiratá­ban az általa kívánt módosításokat amelyek­hez a gázigyári érdekeltség az előkészítő tár­gyalások alkalmával már hozzájárult. A közgyűlés eredeti határozata szerint a gáz­gyár által folyósítandó hárommillió pengős fügqőkölcsönt, amennyiben azt a város három év alatt nem alakíthatná át hosszú lejáratú törleszitéses köl­csönre, köteles 1935-ben visszafizetni. A mi­niszter két évvel meghosszabbította ezt az időt így a város visszafizetési kötelezettsége 1937­ben következik be. Az eredeti szerződés szerint a közvilágításra elhasznált áraim egységára, ha a fogyasztás az évi 350.000 kilowatot nem éri el, kilowattonkiint 30 fillér, ezen a fogyasztáson felül évi 450.000 kilowattig 24, ezenfelül pe­dig 22 fillér. A belügymimszlter a szerződés­nek ezt a részét ugy módosította, hogy 30.000 kilowattig a fogyasztás egységára 30, 50ö.000-ig 22, ha pedig a fogyasztás'az 500.000 kilowattot is meghaladja, akkor 20 fillér. Mérsékelte a miniszter a magánháztartásokban elfogyasz­tott nappali áram egységárát is, még pedig a szerzödesben megállapított 40 fillérről 35 fil­lérre. lakatos, vasszerkeze és acélárugyár Szeged Telefon 12-71. Mars tér lO-lt. A közgyűlés által megszavazott szerződés ér­telmében a gázgyárnak az uj iparvállalatok számára árkedvez­ményt kell bíjitositania. A szetrződésnek ez a feltétele azt a célt szolgálta volna, hogy megkönnyítse az uj gyárak, iparvállalatok létesítését A mi­niszter ezt a feltételt is megváltoztatta és köte­lezte a gázgyárat hogy abban az esetben, hat egy-egy fogyasztójának kedvezményt ad, kö­tél .es ezt a kedvezményt más, az érdekelt fo­gyasztóval egyenlő éríékü fogyasztó számára is biztosítani. Kötelezte a miniszter a vállalatot arra is, hogy az általa nyújtott kedvezmények­ről mimrlen évben pontos kimutatást készítsen és azt ellenőrzés céljából mufessa be a polgár­mesternek. Az eredeti szerződés szerint bizonyos vitás esetekben a szerződő felek választott bírósági döntésnek vetik alá magukat. A választott birósógí eljá­ráshoz a belügymmiszlter nem járult hozzá, a szerződésnek ezt a részét ugy módosította, hogv a felmerülő vitás ügyekben az energiatörvény alapján alakuló külön bíróság fog dönteni. A! belügyminiszter nem járult hozzá ahoz sem, hogy a város a vállalatot felmentse a városi adók fizetése alól. Leszállította a miniszter az uj berendezések' felülvizsgálati díjtételeit is a kisfogyasztók ér­dekében. Jóváhagyó rendelete szerint az 1—5 lámpával rendelkező fogyasztóktól beszedhető felülvizsgálati dij legfeljebb egy pengő lehet. A belügyminiszter lényeges módosításai ezek. Leiratában közölte azt is, hogy a fellebbezők által felhozott kifogásokat nem vehette tekin­tetbe!, mivel a kifogások lényegében megegyez­nek a kereskedelmi miniszter szempontjaival, amelyek a város súlyos pénzügyi helyzetére való tekintettel nem érvényesitbetők. A szerző­dés megkötése a várost iényeges kedvezmé­nyekhez és szolgáltatásokhoz julttatja. Nem tart­ja szükségesnek a miniszter a város megváltási jogának szerződési biztosítását sem, mivel a megváltási jog gyakorlása mindig igen súlyos MOZI belvárosi han* ALBERS Vasárnap ntoljára P 1 "«11 VÓÍüSIOl Hétfőtől Szilnél ! Anny Ondra K I K I Széchenyi Vasárnaptól BCOrZÓ GHCTtó SZIVE és Vasárnap utoljára ÍÍSÍiTÍfflCllfe

Next

/
Oldalképek
Tartalom