Délmagyarország, 1932. március (8. évfolyam, 49-72. szám)

1932-03-30 / 71. szám

* polgármester, mint — ­potyautas Megesik ez a legjobb családban re, nincs rajta szégyelni va'ő, sőt — bizonyos esetekben — még dicsekedni is lehet vele. Legújabban Szeged, sz. kir. város polgármesterével esett meg. <5 már nyu­godtan dicsekedhet vele, hogy milyen kellemetlenül érezte magát, amikor tudtán és akaratán khrül potyautas volt Ugy történt, ahogyan az ilyesmi történni szo­kott Reggel kissé elkésve indult el hazulról, el­feledkezett arról, hogy tanácsülés van, csak a kapuban jutott eszébe. Szerencséje volt Éppen jött a Somogyi-telepről a villamos. (Ritka sze­rencse.) Felugrott rá és kérte a szakaszt. A kalauz — látszott rajta, hogy nem ismeri az utasát — közömbös ginalommal tépte le a kis cédulát és szak­szerűen kilukasztva átnyújtotta. Azután várt a 16 fillérre. A polgármester egyre idegesebben kotorá­szott a zsebeiben. Végigkutatta valamennyit, de egyetlen fillért sem máit. — Szörnyen rosszul éreztem magamat — mesélte " tek. Tanácsnak —, amilyen rosszul csak egy ártatlan potyautas érezheti magát A kalauz gya­nakodó arcát fürkésztem és felém nyújtott tenye­rét néztem. Aztán megmondtam neki, hogy nincs pénzem. Otthon felejtettem. Megcsóválta a fejét Hitte is, meg nem is. ügy látszik vannak már tapasztalatai ezen a téren.. 5 De aztán beletörődött a változtathatatlanba, tán bizalmat keltett benne külsőm. Azt mondta, hogyha becsületes ember vagyok, majd átadom a 16 fillért az egyik kollé­gájának. Ezt örömmei meg is igértem. Szerencsére nem került rá a sor, mert közben «elszállt a villamosra egyik ismerősöm, aki kiváltotta tizen, hat fillérrel a zálogbatett becsületet,.. — A gazdák busmérért engedélye. Badapestről ¡eleutik: Kenéz Béla kereskedelemügy» minisz­ter valamennyi törvényhatósághoz wndielejet in­tézett, amelyben megengedi, hogy a gazdák a sa­lát aevelésü állataikat levághassák és húsát kimér­hessék, A vágási engedélyt a törvényhatóság adja <neg. 1 kg C*ok<»!ádés!k®t8z P 2.S0 Hirschl testvérefcn« — Weefcendvonaí Mjakéráf Szegedre. Amikor a irfáv. elhatározta, hogy bevezeti a 75 százalék en­gedménnyel közlekedő olcsó kirándulóvonatokat, Makón felmerült az a gondolat, hogy a Szeged— Csanádi vasút igazgatósága is indítson ilyen olcsó ürándulóvonatokat Szegedre. A szegedi keres ke­lelmi és iparkamara ebben az értelemben megke­resést intézet a Szeged—Csanádi vasút igazgató­iágához. Tekintettel a helyi viszonyokra, a ka­nara véleménye szerint leghelyesebb volna, ha iz olcsó vonat vasárnap a déli órákban indulna Vlakóról Szegedre és olyan időpontban menne rissza, hogy a makói vendégeknek módjukban fe­jyen a szegedi színházat, a mozikat meglátogatni z Esterházy húsleveskocka mtsMfanütt kapható. — Lebontják a rostqadozó Erdélyi-házat Az Erdélyi Ignác-féle alapítványi házak egyrésze a Somogy-uccában és a Nádor-uecában van. A régi épületek közül egyik-másik már életveszélyesen roskadozik. A Somogyi-ucoa 17. szám alatti ház már valósággal omladozik, a lakókat régebben kitelepítették belőle. A keddi tanácsülésen a pol­gármester elhatározta, hogy ezt a házat lebontatja és helyét magas deszkakerítéssel keritfeti eL x 1 kg. Csokoládé P 240 Hirschl testvéreknél. — Egy cipőéri — öthónajn fogház. A szegedi törvényszéken dr. Apczy buntetőbiró kedden egy többszörösen büntetett előéletű leány fölött ítélkezett. Bodó Nóvák Ágnes battonyai leány már hatszor állott különböző lopások miatt a bíróság előtt. A mult év őszén szabadult ki a fogházból, néhány héttel ezelőtt ismét lopást kő­vetett el. Ezúttal Kovács József battonyai la­kostól lopott el egy pár használt férfi cipőt A bíróság előtt beismerte, hogy a cipőt elvitte és azt néhány pengőért értékesítette. A bíróság a leányt, tekintettel többszörösen büntetett előéletére, óthónapi fogházra Ítélte. Az Ítélet jogerős. x 1« «*«. PörtflUkávé 064 Hirschl testvéreknél. — Két bicskázás. Szabó Péter 29 éves átok­házai gazdálkodót húsvét hétfőn hazafelé menet az utón megtámadták és összeszurkálták. Élet­veszélyes állapotban szállították kórházba. Rész­kén Papdí Ferenc 27 éves gazdálkodót támad­ták meg a hétfői lopsolkodás után. Állapota sú­lyos. x Kérjen mindenütt Gerjffly kafcukfüoufcorkái. H. LENGYEL GRETE arckrémek, púderek, hajszesz, va­lamint mindennemű kozmetikai mtinka, arcápolás, hajvágás sth. — ... . . —— mélyen leszállított áron. kozmetikai intézetében hih ucca t szám. Aranyérnél és az ervei Járó béldugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derék­fájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülés! rohamoknál a természetes »Ferenc József« keserűvíz használata kellemes megkönnyeb­bülést eredményez. A belső bajok orvosai az igen enyhe halásu Ferenc József vizei sok­szor mindennapi használatra reggel és este egy-egy félpohárnyl mennyiségben rendelik. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerflzlefekben kapható. &t — Aszaltért«** verseny. Az asztal teritési ver­seny előkészületei serényen folynak. A versenyt ismeretterjesztő előadásokkal kapcsolják össze. Dr. Buday Árpád, dr. Cserzy Mihály, György Vömos, Kiss Károly és N. Czikéné Lorich Ilona tartanak előadásokat. A versennyel kapcsolatos minden tud­nivalóról a Horváth M!jhály-ncca 1. szám alatt lehet érdeklődni x Április a-An a vtgsxtnház nHfcm fcabnréja a Kassban. 245« Mi lesz a Kisbuvártóval ? Ezt a kérdést Somogyi polgármester a keddi tanácsülésen vetette föl és bejelentette, hogy a Bnvártó feltöltésének befejezéséhez szükséges és többször megígért államsegélyt most már nem Igen kapja meg a varo«. A polgármesteri kérdésre határozott válasz nem hangzott el, ellenben Rerzenezey Domokos mű­szaki főtanácsos elmondotta, hogy az ugynevezrtt ingyentelkekre kiadott ötven jelentkezési iv közül eddig busz érkezett vissza. A jelentkező kőzött jó néhány van, aki nem tudort komoly építkezési képességet igazolni. Dr. Pálfy József pojgámesterbelyettes hozzá­tette ehez a jelentéshez, hogy elsősorban az tn­gyentelfeek árát kellene megállapítani ki keltene számítani, hogy egy-egy telekre mennyi közmüvi költség esne, tehát * taWareflektansolaMüc mByeu összeget kellene lefizetnjők. A végén kiderült az is, hogy a Buvártó parcel­lázására négy terve van a városnak, az egyik«* a kultuszminisztériumban készítették, a m£s;k hár­mat a mérnöki hivatalban. Mielőtt tavaszi ruhaszükségletét beszerezni el ne mulassza felkeresni Blaulgnátz férfi-, női­és gyermekruha áruházát Kelemen-ucca5.sz.alatty ahol a legszebb árut a legolcsóbb árakon vásárolhatja. Női tavaszi kabát, svelfolt modern szabás . 28 P-iCl Női tavaszt kabát, doubl, teveszőr 36 . Női tavaszi kabát, Tweed, mintás, minden színben ..... . 52 . Női tavaszi kabát, angol, doubl, szép színekben 4) » Kék és fekete kabát selyem béléssel 46 . Kék matróz flu és leány kabátok 15 , Férfi doubl tavaszi kabát ... 22 . Trench Coat, minden színben .32 , Hubertus vízmentes ... 18 „ Bőrkabát, teveszőr béléssel . . 48 . Férfi divat ftHOnySk 22 . Divat* és sportnadrágok . , . 6 . Gyermekruhák 8 . Munkaruhák és köpenyek . . . 7 . Részleire is!* Kis Kutya a Jégtáblán A Tisza háta tele van nyargaló jégtáblákká Olyan sebesen vonulnak te a jégtáblák, nwwrtm valami sürgős dolguk lenne Dél felé. Ijedten ke­rülgetik az éles hídlábakat, amelyik pedig csak későn veszi észre a közeledő veszedelmet és mán nincs ideje a kerülésre, fejjel rohan neki a fal* nak és kettétörve száguld tovább. Ritka látvány ez a jégzajlás márciw ctoCsS napjaiban. Van is nézője elég. Vasárnap már csak ritkásan futottak el a jégtáblák a felszab» dutt partok között Olyan sebes a viz, hogy alig negyvennyolc óra alatt lehordta a hátán össze, gyütt felmér hetetlennek látszé jégtömegeit De azért feUel bukkant a vízháton még mdnd^g egy elkésett tábía. A parton álldogáló kíváncsi tekintete kfséri ket az elkésett jégtáblákat Most nagyobb jég. tutaj közeledik felülrőt Csak akkor látszik, bogi milyen nagy, amikor egészen közel ér. Tán a máramarosi kísoroszok tutajánál js nagyobb, ló darabot elborít a viz igen kiszélesedett hátáWSL A parton izgatottan tesi mindenki a sorsát mart előre látszik, hogy nem fér el maid a hid két fcfc lába között De nem ec a legérdekesebb rajta, tauNuí M a feketeség, ami ideoda szaladgál a szélébA Elő-TÖT azt hiszik a nézők, hogy valami ma<Mrt varjú, vagy holló. De aztán kiderül, hogy katjff. Fiók juhászkutya féle. Vékony hangon ugat Nagyon megsajnáljuk szegénykét a biztos p A kis kutyus fáradhatatlanul szaladgál, szer is végigfutja a hosszú jégtábla szélét NéM, egy-egy pillanatra megáli Szembe fordul a partftA, mintha onnan várna valami magyarázatot Mert nem érti a dolgot Kis koponyájában össseknsafi» lódott minden. Hiszen « föld indntt meg meia. * kemény, a biztos, mozdulatlan föld. fis magával szédületes gyorsan ismeretlen irányban ismeretlen partok között, ismeretien célok Má Már nem nézi senki sem a jeget, minden szein^ tigubi- -•« '— tül oanasaos sát hallgatja. A hatalmas tábla vadní közeledik a felé. "" , — Jesszusom — sikoltja egy fiatal nő • porig* —, mindjárt odaér v'' '' Az emberek szwe összezsugorodik « féteáemadflli, A jégtutaj és az &es hídláb kőzött már csak w* terek vannak. _ . _ A következő pillanatban erős roppanás H dbihun;, a hídláb előtt fölporzik a jég, a tábla ketté}Mfla^j mintha óriási fejszével hasították volna szét A kis kutya a tufcó feién maradt Némán V szélén, ezt 'a esndát sem érti. gfegpesadt afatía • földi Az innenső tábla simán szalad továbB, de « vem sikat a part felé nyomja a víz sodra. A sárin meg is akad valamiben, mert otána megfonW •• egész tábla. . . _ A kutyus előrefeszített Kbakkai" 3*1 a CSM» wnw oldalán. Ijedtében az ngatást is abbahagyta. A tcé. vetkező pillanatban vakkant egyet, majd nekiiramo» dik és nyílsebesen íefut a jégről a havas partmi; Amikor áz igazi földet érzi a láb« alatt, megS^j visszafordul, egy darabig nézi az elhagyott bów tőnt, majd dühösen, fölényesen ugatni kezd feléje A jégtábla lassan fordul egyet és azután oszol kezd elszakadt testvére után. A, _ véres »m^Mlfe RUszkrá Néhány hónappal ezelőtt a rőszkei kultúrház előtt nagyszabású ve­rekedést rendezlek a röszkei legények. Sxéesl József több társával megtámadta Kéri Józsefe^ majd Fazekas Imrét kezdte ütlegelni Kén Jó­zsef bicskát rántott elő és oldalbasznrta Szé­csít. Kéri Józsefet kedden vonta felelősségre • szegedi törvényszéken dr. Apczy Ernő tórvéuj« széki bíró. A legény, azzal védekezett, hogy önvé­delemből cselekedett, mert Szécsi újra és ujna neki­rontott. A kihallgatott tanuk azt vallották, hogjl Kéri már akkor szúrta meg Szécsit, amikor Fazekassal dulakodott. A bíróság nem látta beja»" zoltnak az önvédelmet és Kérit hánomhónapl ™g< házra ítélte súlyos testi sértés vétsége miatt x Meseotesőn vásárolhat tmtort az Asztak* mesterek cégénél, Dugonics-tér. _ A NyO#* IwsvéO számn ** Af —~ , Megjelent a Nyugat basvétí száma, amely a irat előfizetői részéne külön ajándékként adja • Babits Mihály szerkesztésében líj AntbologW men megjelent és 33 fiatal költő 100 tesszrt* versét tartalmazó testes kötetet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom