Délmagyarország, 1931. december (7. évfolyam, 273-296. szám)

1931-12-25 / 293. szám

Számok és adatok a bűnös Szegedről (A Délmagyarország munkatársától') A város bűnöző életét ismertetjük meg alább ab­ban a statisztikában, amit a Déhnegyaro szag mun­katársa állított össze Szeged egy évi bűnügyi sta­tisztikájáról. A statisztika nemcsak a bűnözőkről szól, de azokról a szerencsétlenekről is, akik nem birják az élet egyre súlyosbodó terheit 3877 bűncselekmény. Az első adat az elkövetett bűncselekmények ös­szefoglaló számát adja. 1931-ben ős zesen SS77 bűncselekményt követtek el Szegeden — mondja a hivatalos adat. Ebben benne van az ember élete és testi épsége elten elkövetett merénvlet a lopások és a rabiésok. Az embereket a legtöbb bűnözésre a november hónapban beköszöntő hi­deg ösztönözi, amikor 442 esetben követtek el kü­lönféle bűncselekményt tehát november minden napjára majdnem 15 Pset esik. Ebben a nagyszám­ban jelentős szerepet játszik a télnek egyre job­ban érezhető közeledése, a nyomor, a kétségbe­esés Viszont az év legkevesebb bűneseteit feb. niérbati követték el, a bűncselekmények száma nem haladta meg a 270-jet. Februártól egyre emel­kedő tendenciát mutat • statisztika. Augusztusig bezárólag mindig a 400-as számon alul mozog. Szeptemberben a 400 fölé emelkedik és novem­berben kulminál. De el lehet bírálni a statisz'ikának eit a ré zét agy is, hogy amig januárban 302-vel kezdődtek a bűnözések, mire lepergett az év, ez a szám ötven százalékkal emelkedett, vagyis a bűnözők száma Ijesztő mérlékben növekedett. Ennek okát a gnz­dasáffJ válságban kell keresni, mert a nincstelen­ség és a korgó gyomor késztette legtöbbször a bűnözőket sz idegen ingók eltulajdonítására. 2587 vagyon ellen! bűntett, 1346 lopás. Az elkövetett bűncselekmények legnagvobb szá­zalékát a vagyon elleni bűntettek képezik. A sta­tisztika itt fs azt mutatja, hógy a kritikus hónap a november, mert ebben a hónapban a vagyon elleni bűntettek 308 eselte.l szerepelnek. A legke­vesebb eset itt is februárra esik, amikor 223 eset­ben indult meg a nyomozás vagyon elleni bűn­tett miatt Ravasz fondorlattal, nagystílű szélhámossággal nem i^en dolgozik a szegedi alvilág. Ha egy »jobb« betörés történik Szegeden, akkor minden bizony­nem idevalósiák követték el. A szegedi betörők és tolvajok nem túlságosan raffináltak, csak amo­lyan egyszerű ésszel rendelkező bűnözők. Sajnos, nincsen statisztika arról, hogy milyen eltulajdo­nított tárgyak fordultak elő legtöbbször a lopá­soknál, de nem vitás, hogy a szegedi lopásokat legtöbbször »z élelmiszerüzletekben és a mészár, székekben kflvették el- Tehát nem a megrögzött gonosztevő és bűnöző szándék volt az, amely élelmiszerek lopására hajtotta a tetteseket ha­nem • nyomor és az éhség. Valósággal speciálitássá nőtt a ptael zsebtol. vajlás Alig múlik el hetipiac, apélkül, hogy zseb­tolvajlást ne követnének el. Főleg a Rudolf-téri piac kedvező működési terület a zsebtolvajok szá­mára A statisztikának ehhez a részéhez tartozik az is, hogy a vagyon elleni bűncselekményekkel fisszesen 467.684 kárt okoztak a tettesek Ennek a félmillió pengőt kitevő ősszegnek a há­romnegyed része a nyomozás során megtérült, ugy hogy a tényleges kár mintegy 160 ezer pengő. 299 merénylet az ember élete és testi ép< sége e«e«i Majdnem 300 merénvlet és támadás egv év­ben. Sokszor szerepel a bor felbujtó gyanánt és az esetek túlnyomó részét a korcsmai verekedé­sekben kell keresni. A tanyai virtus még min­dig sokat foglalkoztatja a rendőrséget. A vissza­szamáradt tanyai lakosság nem törődik a városok rendjével és a dugott báli mulatságot sokszor tar­kítja néhány koponyalékelés. Kimondott gyilkosság egyszer fordult elő az év. ben, amikor Gladics István az év elején agyon­ütött egy alsóvárosi öregasszonyt 4358 fclhág**. Mindennapi életünket az uccán, a hidakon, az utazásban, a kerékpáron, az autón ezernyi rend­őri szabály korlátozza. A rendőrség kihágási osz­tálya aktahegyekkel dolgozik és a fenti szám is bizonyítja, hogy Szegeden elég sűrűn hágtak kJ az emberek, nem feledkezve meg a-ról, hogy a kihágási esetek egy igen jelentékeny hányada a rádiósokra esik. Ugyanis a posta egymásután a kihágási biróság elé szólítja a rádiós delikvense­ket. A kihágási egyekben a legtöbbször megértéssel viseltetnek a terheltek anyagi viszonyai iránt és a büntetéseket sok esetben a minimális 2 pengó. ben állapítják meg. De tekintélyes ősszegre rug a nagyobb büntetésekből befolyó ősszeg is. Sze­ged belterületén átlag minden huszadik ember egyszer egy évben megjelenik a kihágási biróság előtt 158 eltűnés. Ez a nagyszám bizonyára meglepetést kelt a nyilvánosság előtt Majdnem minden második mp eitünik valaki Szegeden. A statisztika azt mutat. Ja, hogy az eltűnni szándékozók leginkább a mö. Jus hónapot választják ki. Májusban majdnem mindennap eltűnt valaki Szegeden. Persze az el­tűntek nagyrésze megkerül, de nagyon sok embert tartanak még nyilván, akikről évek után sem tud­ják, élnek-e, halnak-e. Az eltűnések zömét a gyermekek esetei fe zik ki. Májusban rendszerint reménytelen leányok in­dulnak neki a világnak, hogy a dorozsmai ország­úton meggondolják a dolgot azzal, hogy ha nem is viszonozza az érzelmeket a legény, de otthon mégis csak jobb... Történt olyan eltűnés is, ami­kor az iskolai intők és a róvócédulák után diá­kok bujdostak el néhány napra, mert nem mer­tek mutatkozni a szülői házban. Ilyen esetekből tevődött össze a 158 eltűnés. 117 öngyilkosság. Az öngyilkosságok száma Szegeden évről-évre nő. Átlag minden harmadik nap eldobja magálől va­laki az életet. A szegedi őntjyilkosoknak legalább a kilencven százaléka a gaztasá-1 válság áldozata. Ezért lőtte magát főbe az egykor dúsgazdag Réti Adolf, ezért feküdt a vonat kerekei alá Grapka Já­nos szabómester és Szalay Antal, a rokkant hirlap­irodatulajdones, ezért végzett magával Flsctr r jzsó és Wámoscher Béla, — hogy csak néhány öngyil­kosságról emlékezzünk meg. De a válság nagy­számban szedi áldozatait a tanyavilágban és min­den két-három hétben előfordul, hogy egy tönkre­ment gazda felakasztja magát. Reménytelen szerelem miatt őngvilkosságot elkö­vetni, ez már szinte kiment a divatból. 1027 baleset. Ez a tekintélyes szám csak azokat az eseteket foglalja magában, amelyeket a rendőrség és a mentők tartanak nyilván, de bizonyos, hogy Sze­geden legalább ötször ennyi baleset fordul elő, csak ezekhez nem hivják ki a mentőket A balesetek nagy százalékát a kerékpáros esetek te-zik ki. rheumatikus fájdalmaknál ós meghűléseknél Vagy elüti a kerékpár az embereket az uccán, vagy a biciklista esik le génjéről. Autóelgázolás arány­lag ritkán fordult elő Szegeden, de ennek az a magyarázata, hogv nflg van már autó a városban. VíHamoselgázolás ls a ritka esetek közé tartozik. 46.117 bejelentés, 34 809 kijelentéi, 5289 külföldi Szegeden. A bejelentő hivatal nélkülözhetetlen szerve a rendőrségnek. A rengeteg be- és kijelentés leg­inkább az albérlők huroolkodásaiban leli magya­rázatát, de erősen felduzzasztja a be- és kijelen­tések számát a negyedéves költözködés; mostaná­ban sokan változtattak lakást Ennek a hivatal­nak is az a hibája, hogy drágán áll a közönség rendelkezésére. Szeged idegenforgalmát jelenti az a kimutntás, amely szerint 1931-ben 528<l külföldi érkezet* Sze­gedre és 5076 jelente'te be a lávozá=*t. \ .kül­földi alatt azonban főleg a megszállott területek lakóit kell értenünk, akiket rokoni szálak, üzleti kapcsolatok fűznek Szegedhez. Valódi, jó valutás külföldi honos n«m nagyon sűrű vendég Szeged falai között. A szegedi ipar és a kereskedelem ezekből a látogatásokból vajmi keveset látott Legvégül pedig ezekhez az adatokhoz tartozik az is, hogy 17 997 szállodai bejelent^ történj egy, év alatt Szegeden. • Szeged rendőri paragrafusok közé szorított élete igy néz ki számokban kifejezve, de akármilyen nagy számokkal is találkoztunk a statisztikában, rendőri műnyelven mégis ugy fejezhetjük be ezt az ismertetést, hogy »Szeged kőz- és vagyonbiz­tonsága általában kielégítőt. Ufévre n legdivatosabb fűzők, melltarték, harisiyatartik 'efl'obb bes-erzétl forrása Kálder J. és Tsa ,tg Szeged, Kárász ucca 6. sz. Tel. Aut- 21-02. December hó 12 én 2 fillérrel . . 26 án ujabb! 4 . Összesen fillérrel olcsóbb lett n teljes lei ára a Központi Tejcsarnok RiL flőktelcsarnokalban. 461 | Viszonteladóknak megfelelő árengedmény. Békebeli fényes Szilveszler-estély összes termeiben Tánc hajnalig Asztalrendelés & szokásos nagy érdeklő­désre való tekintettel már most eszközlendő

Next

/
Oldalképek
Tartalom