Délmagyarország, 1931. szeptember (7. évfolyam, 197-221. szám)

1931-09-11 / 205. szám

1931 szeptember 11. DftLM \c, v * ROHSZAG 7 latkozott, hogy ő nem fogadta el a »Szeged« FC szerződtetésí ajánlatát. A »Szeged< FC­ben megütközéssel olvasták Beneda nyilatko­zatátj miután Szeged egész sportközvélírnénye előtt közismert, hogy az uj profiklub semmi­féle szerződtetési ajánlatot nem tett Benedá­nak. Az uj klub megalakulásának első pilla­natában már Pintér volt kiszemelve kapusnak, Benedára egyáltalában nem is gondoltak. A választás Pintér és Beneda kőzött előnyösen ütött ki a »Szeged«-re, mert Pintér a vára­kozásnak megfelelően, becsületesen látja el feladatát. Szeptember 27-én országos kerékpárversenyt rendeznek Szegeden Az őszi nagyobb sportesemények között mél­tán tarthat érdeklődésre számot a Magyar Kerékpáros Szövetség déli kerületének orszá­gos versenye, amit szeptember 27-én rendez­nek Szegeden. A verseny előkészületei Kele­men Mártonnak, a déli kerület elnökének ve­zetésével már serényen folynak. A nagy ér­deklődéssel várt mitingen a főváros tel jes ver­senygárdája starthoz áll. és Mtívésseí A Célmagyarország kiadóhiva­tala megkezdte a színházjegyek árusítását. Állandó színházláto­gatók részére nagy kedvezmény. A teleionon rended Jegyeket kí­vánatra házhoz szállítjuk. A színházi iroda hirei Lehár Ferenc üzenete Szeged közönségéhez. Le­hár Ferenc, A mosoly országa illusztris, világ­szerte ünnepelt komponistája csütörtökön este fel­szólította Bad-Ischlből telefonon a színházi iro­dát s a bemutató előadás robbanó erejű sikere alkalmából a következő üzenetet küldte Szeged város közönségének: — Kérem, mondják meg, hogy nagyon köszö­nöm a szegedi közönségnek, hogy ilyen szép si­kerre vitte A mosoly országát s adják át szivem legmelegebb üdvözletét ennek a közönségnek, a sajtónak és a társulatnak. Alig várom, hogy Sze­gedre jöhessek személyesen vezényelni A mosoly országát s még két darabomat. A három napra tervezett Lehár-ciklus január Közepén kerül színre. Első prózai előadás: hétfőn Száz nap. A tár­sulat prózai együttese hetek óta tartó megfeszí­tett munkával készül a szezon első prózai elő­adásának, a Száz napnak premierjére. Mussolini drámája már teljesen készen várja a bemutató előadást s a jelek szerint meg fog ismétlődni A mosoly országa sikere. A szereposztás s a darab kiállítása a legelsőrangubb. A társulat leg­kitűnőbb tagjaival az élén, - 36 magánszereplője van a darabnak s mellettük 40 statiszta szertpel benne. Első délutáni előadás; vasárnap délután az Obsitos. Vasárnap délután ismét felcsendülnek a szegedi szinház zenekarában s a színpadon az Obsitosnak, Bakonyi—Kálmán hires operettjének örökszép, ismert melódiái. Az első délutáni elő­adást különös gonddal készíti elő a szinház. Erre az egyetlen alkalomra tanulta be az operettcgvüt­tes a gyönyörű muzsikáji; operettet, amelynek főszereplői Kiss Manyi, Pallay Manci, Uti Giza, Egyed Lenke, Tunyoghy Péter, Misoga László, L. Fülöp Sándor, Vágó Arthur, Herczeg Vilmos, Zilahy Pál lesznek. Az Obsitos mérsékelt hely­árak mellett kerül szinre. A szinház pénziára az összes előadásokra elő­vételben árusítja a jegyeket A Sztaészegyesiilel letiltotta Kiss Árpád vasár, helyi vendégszereplését. Kiss Árpád, a székes­fehérvár—soproni társulat igazgatója Vásárhelyre akart átmenni vendégszerepelni. A vendégszerep­lésből azonban nem lesz semmi, mert a Színész­egyesület azzal az indokolással, hogy Vásárhely, nem tartozik Kiss Árpád kerületé'-ez. a vendég-, szereplést letiltotta. Búcsúzik Kiss Árpád társulata Makón. Kiss Ár­pád társulata sorozatos előadásokkal búcsúzik Ma­kótól. Szerdán Kiss Ferenc, a Nemzeti Szinház tagja lépett fel az Elcserélt emberben. A többi szereplők; Nádor Olga és Sugár Jenő is szép sikert arattak. Csütörtökön a Cs. S? K.-t mutatták be nagy sikerrel. Utolsó előadásul a Harapós férj kerül műsorra. A Délmagyarország kölcsönkönyvtár szeptembertől kezdve könyvsorsolást rendez előfizetői részére. A szeptemberi sorsolás nyereményei: 1. H. G. Wells Nagy világtörténete. 2. Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről, Török Gyula: Fehér virág (Regé­nyes novellafüzér). 3. Goethe: Utazás Itáliába, Szudy Elemér: Trianon után Páris felé. 4 Markovics Rodion: Szibériai garnizon, Német anthalógia (Száz német költő Vajthó László fordításában). A sorsoláson szeptemberi nyugtájával résztvesz minden könyvtárelőfizető. A nyugtáknak számuk van s a sorsolást ezekkel a számokkal ejtjük meg. Az eredményt közzétesszük. A nyertesek a könyvet átvehetik a kiadóhivatalban. iWWMWMWWMWWM^MMMMMMMMMMMMMMIIMMMyMMWIIMWMMMMMMWMMWMMWMMMMMMWMWMUWMMWWMWi (Ifisialudu Sándor lltnságánah és ogghoránah szerelmei) (Kor[est6 történeti regény, irta: Darnag Kálmán Esküvő reggelén nagy volt a sürgés-forgás J kicsalták a nyoszolyók hímes kötényééiből Hollaky uram háztáján. A vőfények nyoszo­lóikkal az ökrök szarvait pántlikázták. Sze­kérre rakták a tulipános karosládákat, anász­ágyas szoba varrottas teritőkkel letakart ülő­kéit Mögéje aggatták a parafernum* himes ékességeit A nyolc szilaj ökör büszkén rá­zogatta' pántlikás szarvát, mikor rágyürüzték a kívánatos tojásos pereceket A menyasz­szonyí perecóriással a járom ágaskodóját dí­szítették fel. Székely szokás szerint az örömszülők, nász­nagyok a templom bejáratánál fogadtek a lakodalmas menetet A három vendéghívó vő­fény, bokrétás botjukat fejük fölé emelve, a lakodalmas szekér előtt lépkedett. A neetye­dik pántlikás ost~rát pattogtatta, ahogy ki­járhattak a portáról. Az utcát ellepte a kíváncsi sokaság. Az idősebb asszonyok, férfiak a templomuk .Tar bejárójánál gyülekeztek. A huszártisztek a templom sarkánál várakoztak. Kisfaludy Sán­dor testén ma feszült először az ezüstzs-inoros tiszti dolmány. A viháncoló gyermekhad ug­rándozva rajozta körül a lakodalmas szeke­ret. Az apraja, akár a galambfiókák a duc tetejét, lovagoló üléssel lepték el a faragott kapuk ormait A verselő gyor'-öcök kiabálásai:: Ez az utca de poros, A menyasszony takarost Menyasszonyi kelengye. Dr. Eeuer Egon es Löw istvánné reuer Ella ugy salát, mint a gyászoló rokonság nevében mely fájdalomn.'-'' tudatják, hocjy forrón szeretett édesanyjuk özv. dr. Feuer Náthánné Zlffer Josefln életének 72-ik évében folyó évi szeptember hó 7*én Budapesten elhunyt. A megboldogult hült fetemét Szegeden f. hó 10-én, délelőtt fél 12 órakor az izr. temetőben helyeztük örök nyugalomra. A legjobb és legönfeláldozóbb anyát, a legszeretőbb rokoni siratjuk. Budapest, 1931 szeplember hó 9-én. löw István veje, özv ír. Kubinvi Károlyné Ziffer Malvin és dr. Zíffer Alfréd testvérei, Löw Tivadar unokája. Emlékét soha el nem muló kegyeletlel őrizzük meg. (Külön értf Pitéé helyett) ••• -•> t | ..... .r fy '.>'_"•''• tojásos pereoeket. Az ügyesebbek a jármos ökrök szarvairól kapkodták el a ropogós nya^ lánkságokat Anikó fehér rokolyájában, virághimeS kó­ténykéjével irigykedő sóhajtást váltott kj a huszártisztekből. Pironkodó, majd elhalvá­nyuló arcváltozataiból csak Kisfaludy olvasta le lelki küzdelmét. Fejéről lekívánkozott a mirtuskoszoru, amikor szemét lesütve, vőlegé­nyével az oltár elé lépett. Hazamenet a lakodalmas szekér útját, székely szokás szerint, kőtéllel, lánccal zár­ták el a sihederek. Vámot kértek az átbo­csátásért. Az előljáró vöfényeket Illette az alkudozás. Első szóra odaígérték a székelyudvarhely; nagytemplomot, a megyeházat, végre kiegyez­tek a járom ormán díszelgő perecóriásban, megteíézve pár rézmáriással. Se vége, se hossza nem volt a lakodalmas ebédnek. Ételhordás közben a vőfények rá­kezdték verses mondókáikat: nLesz turbulyás las kai eves Szabógallér is. kellemes, Aztán bárány tárkonylével, Főtt káposzta töltelékkel. S ha egy kicsit sovány lenne, Gombócot is főzünk benneU Ahogy elhallgatott az első legény, rákezdett a másik vőfény: »Szolgálhatunk még egymással, Fain lucskos káposztával, Káposztának, mindegy nekünk, Martilaput is főzhetünk! Lesz puliszka, itt a kásztru Rakottas vagy sámfahátu, Füstős oldal jó cikával, Bundáskenyér fuszulykával. Berbécshussal köleskása, Tömlőturó damikásba.t A lakodalmi ételhordás sorozatát a har­madik vőfény zárta be: •bDisznókötség miegymással, Tokány húgymapityókáva* Miskacipó kofasülttel,

Next

/
Oldalképek
Tartalom