Délmagyarország, 1931. május (7. évfolyam, 98-121. szám)

1931-05-09 / 104. szám

ffl31 május 9. DÉLMAGYARORSZAG 3 /ÖPOfcT Még mindig nem állították fel a várói szociálpolitikai ügyosztályát „Leküzdhetetlen akadályok" a városházán (A Délmagyarország munkatársától J Idestova egy esztendeje lesz, hogy a város közgyűlése (vagy ha igy tekintélyesebben hangzik, Szeged város törvényhatósági bizottsága) dr. Szarnék Sára törvényhatósági bizottsági tag indítványára elhatá­rozta a népjóléti ügyosztály felállítását és utasí­totta a polgármestert a határozat végrehajtására. A közgyűlés határozatát azonban akkortájt nem lehetett végrehajtani, mert azt megfellebbezték a belügyminiszterhez és a belügyminiszter hosszú hónapokig nem intézte el az ügyet. Végre az év elején megérkezett a miniszteri döntés. A bel­ügyminiszter a fellebbezés elutasításával jóvá­hagyta a közgyűlés határozatát, de kimondotta, hogy a város a népjóléti ügyosztály felállításá­nak kérdését személyzetszaporitás nélkül köteles megoldani A miniszter jóváhagyása február el­sején érkezett Szegedre, azóta már több, mint egynegyed év mult el, de a népjóléti ügyosz­tály még mindig nem létezik a szegedi város­házán. Az áprilisi közgyűlés előtt olyan hirek terjed­tek el, hogy a közgyűlés valamelyik tagja meg­interpellálja emiatt a késedelem miatt a pol­gármestert, megkérdezi tőle, miért nem akarja végrehajtani a közgyűlés belügyminiszteri rende­lettel is megerősített, jogerős határozatát. Dr. vitéz iiabó Géza kulturtanácsnok, aki a polgármester t'iegbizásából hónapokkal előbb megjárta Buda­pestet, ahol a főváros szociálpolitikai ügyosztá­lyának adminisztrálását tanulmányozta, röviddel a közgyűlés előtt megkapta az utasítást, hogy dol­gozza ki a népjóléti ügyosztály működési terve­zetét és azt sürgősen nyújtsa be a polgármester­nek. A tervezet akkor már készen feküdt a kul­turtanácsnok Íróasztalának fiókjában és igy sem­mi akadálya sem volt annak, hogy azt a polgár­mester a közgyűlés előtt megkapja. Erre pedig azért volt szükség, hogy az esetleges interpellá­cióra leggen mit válaszolni. A tervezetről ugyanakkor beszámolt a sajtó is és igy a város közönsége joggal hihette azt, hogy végre mégis csak sor kerül az ügyosztály felállí­tására. Ezt gondolta valószinüleg az a törvény­hatósági bizottsági tag is, aki interpellálni kivánta a polgármestert, mert a közgyűlésen az inter­pelláció nem hangzott el. Igy azután ismét visszazökkent minden a régi kerékvágásba. Most már juniusig, a legközelebbi közgyűlésig nem lehet semmi baj a városházán, a népjóléti ügyosztály felállítása tehát újból rá ér őssé vált. Érdeklődtünk a dolog iránt. Szabó Géza koltur tanácsnoknál, aki elmondotta, hogy elvben már nem lenne akadálya az ügyosztály felállításának, azonban az"elhelyezés kérdésének megoldása kö­rül merültek fel nehézségek. Az uj ügyosztálynak két helyiségre van szüksége, egy a tisztviselők Repülőgépszerencsétlenség két halottal Prága, május 8. Az Elba melletti Brabdeis közelében egy katonai repülőgép a sebes szél­roham miatt felfordult és lezuhant. A gép a földre érve lángbaborult és elégett. Milota Ká­roly pilóta és Schneeberger megfígyelőtisrt a géppel együtt elégtek. 12 évi fegyházra Ítélték a feleséggyilkos vasúti őrt CBudapesti tudósítónk telefonjelentése.) A szolnoki törvényszék pénteken tárgyalt* Fekete Lajos vasúti őr bűnügyét, aki fele­ségét a mult év karácsonyán megölte. Fekete azzal védekezett, hogy az őrházba rablók tör­lek be és azok ölték meg az asszonyt. A ta­nuk azonban Fekete ellen vallottak. A tör­vényszék 12 évi fegyházra itélte. Megfeneklett a „Berengárla" London, május 8. A Berengária gőzös, a vi­lág egyik legnagyobb óceánjárója, a Grave« send-öböl közelében, Coney Island északi ol­dalán megfeneklett Több vontatógőzös sietett a hajó segítségére, amelyet nem fenyeget ugyan közvetlen veszély, de nagyon akadá­lyozza a hajózási forgalmat. Szeged: Korósz u.6. A jövő héten valószinüleg megkezdik a Búvárló feltöltését Két attrakciót nyultunk a lövő hét keddtől csütörtökig] Sebő Miklóst a rádió és a gramofon nagy«zerfl és közismert énekesét és Jeanette Mac Donald dal a szezon legiobh violáiékát, a Monté Carlói a Belvárosi Moziban. (A Délmagyarország munkatársától.) Ami­kor levonult a kora tavaszi áradás a Tiszán, sző volt arról, hogy az áradáskor félbeszakí­tott töltési munkálatokat ismét folytatják és igy munkához juthat néhány száz munkanél­küli A májusi áradás azonban tulkorán kö­szöntött be és igy, amikor meg akarták kez­deni a szárazra került árterületeken a föld­bányászást, a Tisza megáradt és elborította a földbányákat, a töltési munkát tehát nem folytathatták. Most azonban valószinüleg rövi­desen sor kerül a töltési munkálatokra, ha nem is a Mars-téren, ahová a boszorkány­szigeti árterületekről szállították a földet, ha­nem a kis Buvártónál. Ide a felsővárosi ár­területről hordják majd a földet. A földhor­dáshoz szükséges sinek lerakását már meg­kezdték a Felsővároson. Ennél a munkánál ötven embert foglalkoztatnak. A sinek leraká­sával a jövő héten készülnek el és akkor, ha az időjárás megengedi, megkezdik a tóterület feltöltését körülbelül százhúsz munkással. A rendes nyomtávolu vaspálya kiinduló ál­lomása Felsővároson, a Tiszapart közelében lesz. Ide az árterületről csilléken szállítják a főidet és azt átrakják rendes vasúti kocsikba Ezek a kocsik viszik azután a kis Buvártőig. A kis Buvártő feltöltésével a nyáron elké­szülnek és akkor, ha a pénzügyminiszter visz­szaadja a városnak a dohánygyár telkéhez tartozó területet, amely jelenleg szántóföld és közvetlenül a Buvártó mellett terül el, a mérnöki hivatal által előre elkészített parcel­lázási terv alapján házhelyekké osztják fel. A házhelyeket a város kedvező fizetési felté­telek mellett és kedvezményes áron, de meg­határozott időre szóló építkezési kötelezettség­gel eladja a jelentkezőknek. A terv az, hogy ezen a helyen, ahol a közmüvek készen van­nak, a viz, a villany, a gáz bevezetése és a főcsatornába való bekapcsolás nem okoz ne­hézséget, kertes családi házak épüljenek, lehe­tőleg villaszerűén. Ha a terv sikerül, körülbelül száz magán­házból álló lakótelep alakul a Buvártó he­lyén, közvetlenül a rókusi állomás előtt és ez a lakótelep lesz a város összes telepei között a legesztétikusabb, a legmodernebb. Csak az a kérdés, hogy talál-e a város olyan telekvá­sárlókat, akikben a hajlandóságon kívül a ké­pesség is meg van az építkezésre? számára, egy pedig a nyomozók számára. A pol­gármester hozzájárult ahoz, hogy a kujturügy­osztály mellett lévő szobát, amelyben jelenleg egy mérnök dolgozik, a szociálpolitikai ügyosz­tály kapja meg, a nyomozók számára pedig a bérház egyik földszinti helyiségét jelölte ki, amely­ben a hadirokkantak hivatala működött, a hadi­rokkantaknak viszont a város egyik Kossuth La­jos.sugáruti házában jelölt ki másik helyiséget Az uj ügyosztály most azért nem kezdheti meg működését, mert sem a mérnöki szoba lakója,, sem a hadirokkant hivatal nem adta át helyiségét. Megtudtuk azt is, hogy a polgármester a helyi­ségekre vonatkozó határozatot március 27-én írta alá és adta ki, azóta pedig körülbelül két hónap telt el, de a határozatot nem hajtották végrei Szeged közigazgatásában tehát ilyen leküzdhe­tétlen akadályokba ütközik a közgyűlés belügy, miniszterileg is ellenjegyzett akaratának érvénye­sítése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom