Délmagyarország, 1931. április (7. évfolyam, 74-97. szám)

1931-04-05 / 77. szám

1S8Í Iprflfe 8. Nagy íöz a Sorok sóií-uíl peíroleumíelepen A lüzef a kazán felrobbanása okozta Budapest, április 4. Ma délben a Soroksári­oton, a Budapesti Ásványolaj Ipar Rt. ipar­telepén hatalmas tüz támadt. A tűzoltóságról Arséget vezényeltek ki. A tüzet robbanás okoz­ta. A telepen az egyik kazánból mintát akartak venni és a forró olaj véletlenül levegővel érint­kezett, Iángragyulladt és a kazán felrobbant. A robbanás pillanatában többen tartózkodtak a kazán mellett és közülők ketten súlyosan meg­sebesültek. Ettől a kazántól nem messze egy másik tartályban lévő petróleum is a robba­nás következtében tűzet fogott és az a veszély fenyegetett, hogy a tüz több tartályra és sz épületekre is átterjedhet Az oltási munkála­tok délután 3 órakor még tartottak, a tüzet azonban ekkor már lokalizálták. Oltás köz­ben öt tűzoltó könnyebb sérüléseket szen­vedett. i Nem találják Steinherz Rudolf gyilkosát Budapest, április 4. A' ceglédi vonaton el­követett gyilkosság tettese után a nyomozás folyik, de eddig semmi érdemleges eredményt nem tudott elérni d rendőrség. A kecskeméti rendőrség bűnügyi nyilvántar­tójában egyébként megtaláltak egy fényképet, amely a jelek szerint egyezik a gyilkos sze­mélyi eirásáml. Az illető kárpitossegéd és kom­munista bűncselekményekkel volt vádolva. A kalauz a fényképen határozottan felismerte azt az embert, akit Steinherz fülkéjéből tusz­koltak ki. Két nagykőrösi nő felismerte a fényképben azt az embert, akivel együtt utaz­tak. A rendőrség széles körben nyomoz a kár­pitossegéd után. Szombaton délelőtt olyan hirek terjedtek el Szegeden, hogy elfogták a borkereskedő gyil­kosát egy állítólagos vasutas személyében. A , hir minden alapot nélkülözött és nem volt i egyéb, mint megtévesztésre alkalmas álhir. \ DÉLMAGYARORSZAG aziasszonyai ruhanemük SZARVAS SZAPPAN és Asszonydicséret mirojen piszkot leiold.. Az önkormányzatok lerombolása Irta: dr. Deííre János lőnősen nekem, mert az én házigazdám meg ő szokott lenni, a kis-zombori ásatások idején. (Meg | is ígértem neki, hogy ha meglesz Attila, áten- | gedem neki, annak a megállapítására, hogy csak­ugyan orrvérzésben halt-e meg? Vagy az 'asz­szony arzénezte el, hogy ő ülhessen be a bir­tokba T) — No üljetek le a padra itt a színkör előtt, már itt a fényképész is. Csakugyan ott volt, maga Homonnal TI ram, mű­vésze a mesterségének, — azóta végkép el is bujt a fekete lepel alatt. Isten nyugtassa szegényt. Elrendezett bennünket a mester, engem ültetett középre^ mint agastyánt, tőlem jobbra-balra ül­tek a tettestársak, mögöttünk egy-egy makói fér­fiú állt, Vertán Dudi, a vármegyei főjegyző, Diós­szilágyi, meg E»persit Ugy rémlik, mintha még a kezüket is a vállunkra tették volna, hogy stí­lusosabb legyen a csoport Hogy az " előadás hogy sikerült, az nem tar­tozik ide és külön tárcát kiván. A fölvétel azon­ban olyan elsőrendű volt, hogy Homonnai mes­ter érdemesnek találta megnagyítani és kitenni a kirakatba, hadd gyönyörködjön benne Makó. Rá is akarta irni, hogy Irodalomtörténet helyben, de aztán meggondolta a dolgot Volt akkor témája a makói nemzetnek anélkül is — vert a hir az újságokban róla, hogy odaviszik az aradi vértanuk szobrát — hát minek kellene halmozni a szenzációkat? Tgy legalább találgathatták a népek hetipiac­kor, hogv ki lehet az a hat úrforma, aki farkas­szemet néz velük a kirakatból. De bizony nem ióttek volna rá, ha egy tejföláruló szüle ki nem okosítja őket: — Én ugy nézem, hogy aj az aradi tizen­három ez, akikrül annyit irkál az újság. Egészen bizonyos, hogy Juhász Gyulát nézte Damjanich tábornoknak, ami nyilván olyan szi­ve szerint való tisztesség a költőnek, hogy arra mindig büszke lesz. S igy jutott ki a diciuség­ből nekünk is az ő szakálla árnyékában. Dr. Dttlit János Három évig tartó előkészület, úgyis mond­hatnánk: három éves fenyegetés után végre a belügyminisztérium elkészítette az önkormány­zati testüeltek háztartásáról szóló törvenvterve­zetét. A közigazgatás rendezéséről alkotott 1929: XXX. tőrvényről még csak azt lehetett meíüáUapí at i» hogy jelentékeny mértékben kor­látozza az önkormányzat ogait. Ha azonban ebből a 'örvénytervezetből törvény lc3z, akkor az önkormány­zati jogoknak nem korlá­tozásáról, hanem megszű­néséről kell majd beszélni. A tervezet hiába tartja fenn »az önkormányzat* elnevezését, ez az elneve­zés emlékké szépül azok között a rendelkezések kö­zött, melyek a központi végrehajtó hatalomra bíz­zák a legjelentősebb ön­kormányzati fogok gyakorlását. Napilapban a törvénytervezet részletes kriti­káját nem lehet adni, — a tervezet egy-két rendelkezésének kritikai ismertetése — ex uno disce omnia, — elég azonban arra, hogy meg­ismerkedjünk a törvénytervezet szellemével s a kodifikálók törekvéseivel. A tervezet i törvényhatóságok költség* tés| Jogát megszünteti A tervezet 21. szakasza szerint a belügyminisztérium Indokolt esetben a költségvetés egyes tételeit í?szá»|Ija, vagy felemell, vagy törli, kiadási ősszegeke' * költségvetésbe felvehet, vagy a jóváha­gyást megtagadhatja s a tőrvényhatóságot uj költségvetés készíté­sére utasíthatja. A belügyminiszter tehát nem­csak felügyeleti jogot gyakorol a költségvetés összeállítása felett, hanem maga is összeállít­hatja, maga is megalkothatja a költségvetést, a tételeket leszállíthatja, feleraelheii, nem lé­tező tételeket beilleszthet, beillesztett tétele­ket törölhet, — vagyis a belügyminisztérium mindazt megteheti, amit eddig a városi önkor­mányzatok megtehettek. Ezáltal • törvényhatósági közgyűlések vélemé nyerő testületekké válnak, a költségvetés tárgyalása csak arra lesz jó, hogy a közgyűlés — ahogy a tervezet finom Iróniával mondja: — az rőnkormányzalh fes­tőiét közgyűlése határozatok formájában véle­ményeket terjesszen elő, javaslatokat tegyen a költségvetést megalkotó belügyminisztérium számára. Ha azonban például a közgyűlés el­határozza, hogy hatvanezerpengős költséggel kibővíti a menházat, akkor az önkormányzati testület határozatát a belügyminisztérium a tőr­vény alapján akként változtathatja meg, hogy a közgyűlés által megszavazott hatvanezer pen­gőt felemeli százhúszezer pengőre, ezt az ősz­szeget aznoban nem a menház kibővítésére, hanem a kaszárnyák tatarozására veszi fel a költségvetésbe. Ez a példa, amihez hasonlón* volt már eset, szemléletessé teszi, hogy milyen anakronizmussá vált az önkormányzat elneve­zése az önkormányzati háztartásokról szóló törvénytervezetben. Mindehhez hozzájárul még az ís, hogy a tervezet szerint a költségvetést minden év augrjsrtu* hó 31 napjáig kell megalkotni, olyan időben tehát, amikor a vezető tisztvise­lők szabadságon vannak, de a gazdasági mun. kák végzése, vagy a nyári vakació a törvény­hatósági bizottság nagy részét is akadályozza abban, hogy a költségvetés vitájában részt­vehessen. Munkaszünet Idejében kell igy vé­gezni a törvényhatóságnak azt a munkát, aminek legnagyobb jelentősége volt eddig az önkrományzat életében. Az önkormányzat költ­ségvetési jogának a felügyeleti hatóságra való háriátsa már magában véve is az önkormány­zatok költségvetési jgának elbagatelizálását je­lenti, ezzel az érdemi intézkedéssel harmóniá­ban a költségvetések augusztus végére való megrendelése még a költségvetéssel való ko­moly foglalkozást is lehetetlenné teszi. Ily­képen nemcsak komoly eredményeket nem le­het elérni, de komoly munkát sem lehet vé­gezni. Hogy a törvénytervezet milyen kevlssé vé­giggondolt rendelkezésekkel akarja a központi hatalom mindenhatóságát a továbbra is önkor­mányzatoknak nevezett közigazgatási szerveze­tek fölé kiterjeszteni, az főként azokban 9 rendelkezésekben válik szembetűnővé, melyek a törvényhatóságok határozataihoz a felsőbb hatóság jóváhagyását követelik meg. A ter­vezet szerint minden perindításhoz közgyűlési határozat kell, de a törvényhatóság közgyűlésé­nek perindítást elrendelő határozata csak kor­mányhatósági jóváhagyás után hajt ható végre. (Nem tartoznának ide a bérek és haszonbérek

Next

/
Oldalképek
Tartalom