Délmagyarország, 1931. március (7. évfolyam, 49-73. szám)

1931-03-28 / 71. szám

2 JLMAGYARORSZAG rozatot, amelyben « bizottság tiltakozik a német—, csitrik vámegyezmény terve ellen. Párisból jelentik: A szenátus vámügyi bizottsága szerint • német-osztrák v.ámegyezmény még sú­lyos zavarokat Idézhet elő Franciaországnak a k*t országgal szemben fennálló kereskedelmi kapcso. latban. „Poltüka! Anschluss rémlígetl Franciaországot és szövetségeseit" London* március 27. Az angol heti folyóiratok behatóan foglalkoznak a német—osztrák vámunió tervével és majdnem egyhanguan megállapítják, hogy Franciaországot és szövetségeseit » poíltlkai Anschluss gynnujia rémítgeti és nagyon szeren­csétlennek tartják Németországnak és Ausztriának a tárgyalások folyamán tanúsított titkolózását. Az Economist azl n kérdést találja döntőnek, hogy csupán v*met—osztrák gazdasági közeledésről, vagy pedig ai európai kereskedelem fe!*?abadttá. tór^l vnn-e szó. Ha a tervezett unió a jelenlegi német vámtéleleket venné át, akkor nagyon való­színűtlen, hogy például Csehszlovákiának, Magyar, országnak vagy akár Svájcnak is megfelelnének ezek a vámtarifák, vagy hogy ezek az országok hajlandók lennének belépni az uj vámszővetségbe. Károlyi külügyminiszter elutazott Rómából Rima, március 27. Gróf Károlyi Gyula külügyminiszter ma délelőtt résztvett a Nem­zetközi gabonakonferencia első érdemleges ülésén, majd visszatérve a magyar követség­re, a római lengyel nagykövet látogatását fo­gadta. Délután Grandi külügyminiszternél tett bucsulátogatást. Este a külügymiriiszter a kí­séretében lévő követségi tanácsosokkal egyheti tartózkodás után elutazott Rómából. A pálya­udvaron, ahol a királyi várótermei nyitották kl a magyar külügyminiszter tiszteletére, a quirináli és a vatikáni magyar követség ösz­szes tagjai megjelentek, oiasz részről pedig Grandi külügyminiszter képviseletében Ghigl kabinetfőnök és meghatalmazott miniszter üd­vözölte elutazásakor a külügyminisztert. Gróf Károlyi Gyula Rómából Velencébe utazott. Csak májusban indítják meg a harmadik gyorsvonatpárt Budapest, március 27. Ismeretes, hogy de­cemberben a kereskedelmi életben milyen nagyfokú felzudulás származott abból, hogy a Máv. több fővonalon, igy a szegedi, a deb­receni és a miskolci vonalakon is beszün­tették a harmadik gyorsvonatpárokat. A Máv. még decemberben kilátásba heíyezle, hogy március végén újra üzembe helyezi a beszün­tetett gyorsvonatokat. Többször szó volt arról, hogy március 27-én újra járnak enek a gyors­vonatok. Most aztán kiderült, hogy legjobb esetben májusban állítja vissza a Máv. a vo­natokat. SürgőS (i ,ttn 0 m (1 r ZEPPELIN! r Q örökítse meg, Q veguen lotoflimet ÉS lemezt Ó Liebinann látszerésznél 6 S a r g 6 S , . r I93Í március 28. A pánindiai kongresszus bizalmai szavazóit Gandhinak és ratifikálta az újdelhii békét Negyvenezer fogoly szabadonbocsájlását követelik (Budapesti tudósítónk tslcfonjelentése.) Bombayből jelentik: A pánindiai konferencia végrehajtó bizottsága ma ratifikálta az új­delhii békeszerződést. Azzal a kikötéssel hagyta jóvá Gandhi és lord Irwin megállapodásait, hogy az Tndiái kormány megfelelő ellenőr­zést biztosit á kongresszusnak a hadsereg, a. külpolitika, az adó és á pénzügy terén. A végrehajtó bizottság kimondta, hogy tel­jes bizalmáról bizotsitja Gandhit, de köve­teli az összes politikai fogoly haladéktalan szabadonbocsájtását. Amig a 40 ezer fogoly nincs szabadon, addig a pánindiai kongresz­szus kiküldöttei nem jelennek meg a további tárgyalások során a zöld asztal mellett Titulescu nemzeti koncentrációs kormányt alakit Romániában ? (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bukarestből jelentik: Politikai körökben ma ismét az a hir terjedt él, hogy a Mironescu­kormányt nemzeti koncentrációs kabinet fogja felváltani, amelynek elnöké Titulescu lest. Az Adevsrul szerint a parlament nem akadá­lyozhatja meg ezt a változást, mert a király a parlament ülésszakát el fogja napolni Stein&ers Rudolf péníelaen este bele&alt sérüléseibe \em Kovács Ferenc leöveite el a kalapácsos rabi ógy llkossá­got — AI gyanusliotí fiatalember alibit Igazolt (Budapesti tudósítónk telefon jelen­tése.) A budapesti rendőrség a ceglédi és a kecskeméti rendőrségekkel karöltve nagy energiá­val folytatja a nyomozást a kalapácsos gyilkos kézrekeritésére. A munka azonban igen nehéz, mert nincs semmiféle pozitív támpont és pénteken este Stelnbefe Rudolf belehalt borzalmas sérü­léseibe^ mielőtt még részletesen kl lehetett volna hallgatni. A pénteki nyomozás részleteiről a kö­vetkezőket jelenthetjük: Kovács Ferenc ügynököt, akivel Steinherz a rablótámadást megelőző éjszaka az egyik buda. pesti szállodában találkozott, a rendőrség dél­utánig nem tudta megtalálni. Alt hiszik, hogy Kovács Ferene nem valódi neve at Illetőnek. A nvomozás során felmerült u a gyanú Is, hogy Stelnherxnek különös férfi Ismerősei voltak, akik­kel kávéházakban, szállodákban és egyéb nyilvános helveken szokott Budapesten mutatkozni. Sppen ezért a főkapitányságon átvizsgálják a különféle nyilvántartásokat, amelyekben regisztrálva vannak ezek a férfiak. Steinherz Rudolf állapota még mindig igen sú­lyos. A rablótámadás tettesének megtalálására csak a Steinherz által adott személyleírás és a vonat fülkéjében tálált ujjlenyomatok szolgálnak a rend­őrség segítségére. A oeglédi állomás közelében az egyik ház Udvarán •érea kabátot találtak egy budapesti szabó cég címkéjével és ez arra enged következtetni, hogy a tettes budapesti lehetett. éjfélkor Jelenti tudósítónk! A nyomozás rendkivül nehéz helyset elé került azzal, hogy Stetnherv Rudolf pénteken este belehalt sérüléseibe, mielőtt még U tehetett volna hnlhJatnt. Az a gyahu. hogy Steinherz támadója egy beteges hajlamú fiatalember lett volna, akivel Steinherz megjelent a Merán-szállodában, megdőlt. Azt a Kovács Ferenc nevű embert, aídt a Merán-szálló főpincére á rendőrségen felmutatott albumból fel­ismert, a detektívek megtalálták és rövidesen teljes alibit Igaaolt. Kiderült, hogy Kovács Ferencnek semmi kftne sincs a« ügyhöz, valószínűleg visszaéltek személyi adataival. Pénteken délután ismét kihallgatták Adám ka­lauzt, aki ragaszkodott ahoz a vallomásához, hogy Steinherz útitársa nem zöld, hanem fekete téli­kabátot viselt Eszerint nem lehetetlen, hogy a Cegléden talált véres zöld lodenkabát nincs össze­függésben a gyilkossággal. Adám kalauz Kőbányán nyitott be a fülkébe, látta a fekvő fiatalembert, de személyleírást nem tud adni róla, mert ez az utas kabát jávai eltakarta arcát. Es ugyan feltűnő volt, de a kalauz azt hitte, hogy az utas aludni akar. A detektívek most abban az irányban nyomoz­nak, hogy van-e valami alapja Steinhers feleaége előadásának, aki szerint férje a vonaton meg­ismerkedett egy kertészsegéddel. Steinhers ugyanis elmondta feleségének, hogy ez ez ember hozzá akarta segíteni ahozv hogy kertész fiát valahol- el­helyezze. A rendőrség most fokozott tempóban keresi ezt a fiatalembert, hogy világosságot de­rítsen a borkereskedő esetleges pesti találkozá­sára. Egyelőre a rendőrségen semmi támpont nem áll rendelkezésre a kegyetlen gyilkos kézrekerité­sére. Benett, angol Bró meglialt London, március 27. Arnold Benett, az Is­mert angol regényíró, ma este 9 órakor hos»­szas szenvedés után Londonban meghalt. Chaplin: a Becsületrend lovagja Páris, március 27. Chaplint ma a Becsület­renddel tüntették ki. A rendjelet Bertbelot, a külügyminisztérium főtitkára adta át Chaplin­nak ünnepélyes külsőségek között, ..." Katonaszabadítási botrány Kassán *. .' - • * ' v -t. Kassa, márdus 27. Régóta suttogtad arjtfl, hogy a kassal katonai sorozó bizottság számos katonaköteles ifjút mentett fel a tényleges szolgálati kötelezettség alól. A rendőrség nyo­mozást Indított és ennek eredményeképen le­tartóztatták Martinék József egészségügyi al­ezredest, valamint több tisztviselőt, akikre rá­bizonyult, hogy közvetítő szerepet töltöttek be a sorozó bizottság és a sorozásra Kerülő katonakőtelesek közt. KALAP bortnl tomp kellék 451 ufdonaAgok érkeztek Gliickfthal éf Tárta Csekonlls ncca 3 KHhOgés, rekedtiég é« hurut ellen legjobb a KAKUKFÜ CUKORKA Urtelmuxa & KalcnktO (Thymua SerpyUnm)) hatásos alkatrészeit. K&phatA Gergely Jenő 8 SmbI Bólnu gy4gy*zerl&r&I>aii. KoswHh La|o« lag&rol SL u ÜV Boy doboz Ara 40 fillér-

Next

/
Oldalképek
Tartalom