Délmagyarország, 1931. március (7. évfolyam, 49-73. szám)

1931-03-28 / 71. szám

1931 márcítiS 28. — — DÉLMAGYARORSZAG Belvárosi Mozi Hétfőtől szerdáig Korzó Mozi Hétfőtől szerdáig Emhervadász Oharlotte Susa tbI, a .Fehér címszerepen. Conrad Veldi- Vihartorony 2 évi és 8 hónapi fegyházra ítélték Tőzsér Károly bankigazgatót A törvényszék felmentette a KtszomborI Takarékpénztár Igazgatósági taglalt <A Délmagyarorszdg munkatársitól.) Pénteken délelőtt nagy tömeg gyűlt össze a szegedi tör­vényszék első emelet 62. számú tárgyalóterme előtt, ahol Tőzsér Károly és társainak ismeretes bűnügyében hirdette ki Ítéletét a biróság. Tőzsér Károlyt fegyőr vezette elő a Csillagbörtönből, a szabadon levő vádlottak is már jóval a tárgyalás megkezdése előtt ott sétálgattak a folyosón. As itélet felolvasása és indokolása egy teljes órát vett igénybe. Apczy elnök mindenekelőtt kihirdette, hogy Tőzsér Károly ellen vádelejtés folytán 41 rendbeli sikkasztás ügyében megszüntette a biróság a to­vábbi eljárást Bűnösnek mondották ki ellenben as igazgatót csalárd bukás bűntettében, 17 rend­beli csalás bűntettében, 87 rendbeli sikkasztás bűntettében és vétségében és ezfrt összbűntetésűl két esztendei és nyolchónapi fegyházra Ítélték. Eb­ből a büntetésből a biróság előzetes vizsgálati fogsággal egy évet és négy hónapot kitöltöttnek vett Tőzsér Lajost, valamint a többi Igazgatósági tagot: Molnár Andrást, Buza Károlyt Eberhardt Józsefet és Balla Károlyt a biróság felmentette az ellenük emelt vád alól. Az itélet indokolása szerint a biróság tényként állapította meg, hogy a Kiszombori Takarékpénz­tár bukása körüli eseményekért egyedül Tőzsér Károly tartozik felelősséggel. A bank 1926 óta fizetésképtelen volt, sőt már 1925-ben veszteséggel zárta üzleti évét Tőzsér Károly mindezt jól tudta, mert ennek az elpalástolására 5 készített hamis mérleget, amelybűi a bank ingóságainak hamis felértékelésével, a terhek elpalástolásával hamis vagyont státust mutatott ki. Megállapitotta a bíró­ság erenkivül a váltók hibás könyvelését, a gon­datlan üzletvezetést és a tőzsdejátékot, amely köz­vetlen előidézője volt a vagyoni romlásnak. Meg­állapította a biróság az igazgató gondatlanságát a rokonoknak adott kölcsönöknél, a csődkérvény be­adásának elmulasztásánál, amivel alkalmat adott egyes hitelezőknek a végrehajtásra. A biróság a hűtlen kezelésben nem mondotta ki bűnösnek Tőzsér Károlyt mert az indokolás szerint a hűtlen kezelés beleolvad a csalárd bu­kásba. Bűnösnek mondották ki a Back-malom és a Szegedi Kendergyár sérelmére elkövetett sik­kasztásokban is. Az igazgatósági tagokat a biróság azon az alapon mentette fel, mert a felelős ügyvezető-igazgató mellett ők nem követhették el a csalárd bukás bűntettét Tőzsér Lajos ellen ugyan merültek fel gyanuokok, hogy résztvett a hamis mérlegek ké­szítésében és az ügyvezetésbe is beleszólt, azon­ban ezeket a ténykedéseket a biróság a kihallga­tott tanukkal nem találta kellőképen beigazoltnak Az Ítéletre először Tőzsér Károly nyilatkozott. Fellebbezést jelentett be a bűnösség megállapítása miatt és azért, mert súlyos büntetést kapott Dr. Liszkay Lóránd súlyosbításért és Tőzsér Lajos felmentése miatt fellebbezett. A pótmagánvádlók képviseletében dr. Székely Ferenc a felmentett igazgatósági tagok ellen jelentett be fellebbezést Tőzsér Károly ezután arra kérte a bíróságot hogy helyezze szabadlábra, mert már közel más­fél esztendeje ül és a hirtelen jött letartóztatása miatt családját bizonytalan helyzetben hagyta. Ké­rése támogatására becsatolta egy lakatosárugyár levelét, amellyel a cég őt április elsejétől könyvelő­ként alkalmazza. A biróság a kérelmet elutasította, mert azok az okok, amelyek a vizsgálat alatt fennforogtak, még mindég fennállanak. Így Tőzsér Károly továbbra is fogva marad. Kossulí} végre j&elyet Kap a szegedi Panlfieonban, Ady Endre még mindig nem Megalakult a Nemxetl Emlékcsarnok bizottsága — VJ sxobrok kcrfllnek ax árkádok alá, — egyetemépltő királyok és magyar épltésxek (A Délmaggarország munkatársától.) Csütőrtő. kőn délben alakult meg Budapesten a kultusz­minisztériumban az a bizottság, amely a szegedi egyetem árkádjai alatt elhelyezett Pantheon ügyei­nek intézésére kapott megbízást a kormányzótól. A bizottság elnöke a kultuszminiszter, aki három tagot nevezett ki, dr. Kertész K. Róbert államtit­kárt, dr. Kováts Ferenc professzort, a szegedi egyetem rektorát és dr. Csánky Dezsőt, az Orszá­gos Levéltár igazgatóját A Tudományos Akadémia két tagját delegálta a bizottságba: Herczeg Feren­cet és dr. Négyessy László professzort Szegedet dr. Somogyi Szilveszter polgármester, a szegedi egyetemet pedig dr. Bartók György egyetemi tanár képviseli Az alakuló ülésen a bizottság tagjai teljes szám­ban megjelentek. Kimondották a bizottság megala­kulását majd megkezdődött a tanácskozás az em­lékcsarnok kiegészítése ügyében. A bizottság elvi határozatot hozott amely szerint a Nemzeti Em­lékcsarnokban nem kaphat helyet politikus, feje­delem, vagy hadvezér, hacsak a tudományok mü­velése, vagy pártolása terén nem szerzett érdeme­ket Kimondotta a bizottság, hogy orvosolja a közvéleménynek azt a panaszát, amely Kossuth Lajos és Deák Ferenc mellőzése miatt hangzott •I és szobrot állit az emlékcsarnokbau ugy Kossuth, mint Deák emb kének megörökítésére, akik azonban nem mint államférfiak, hanem mint szónokok kerülnek a Pantheonba. Kimondotta a bizottság, hogy megörökíti az egyetema'apitó királyok emlé­két ts, igy Ferenc Józsefét, mint a kolozsvári egyetem alapitójáét és Mária Teréziáét aki a Pázmány Péter Tudományegyetemet helyezte át Szombathelyről a fővárosba. Helyet kap a Pan­theonban a történetírás és az okmánygyüjtés két kiválósága, Veranesics és Komcsics is. Megállapította a bizottság, hogy a Pantheonba Jebettek szobrai készen is vannak, egyrészüket a Nemzeti Muzeum, a többit a Szépművészeti Muzeum őrzi és az emlékcsarnok árkádjai alá ere­ket a szobrokat helyezik. Ezeken kivül még tizen­nyolc-hnsz hely lesz és a bizottság dr. Négyessy Lászlót bizta meg hogy tegyen ezeknek a helyek­nek a betöltésére javaslatot Dr. Négyessy László egyébként már a bizottság elé is terjesztett egy névsort, azoknak a névsorát, akiket méltóknak itélt a Pantheonban való elhelye­zésre. A névsorban szerepel Könyves Kálmán, Szenczy Molnár Albert, Károli Gáspár neve is, de felvetődött Dugonics András neve is, akit >esetleg« szintén meg lehetne őrökitenl a szegedi Pantheonban. A Budapesten tartott Nemzetközi Bpltészkongrece. szus vezetősége lépéseket tett a kultuszminisz­ternél, hogy a kongresszus saját költségén meg­örökíthesse a nagy magyar építészek emiékél a szegedi emlékcsamokbant, Fessl Frigyesét, Stelndl Imréét és Pollák Mihályét, akik mindhárman út­törői voltak a magyar építőművészet kifejlődésé­nek. A bizottság ehez a javaslathoz hozzájárult, igy Schulek Frigyesen és Ybl Miklóson kivül ez a három magyar épitész is szobrot kap a szegedi árkádok alatt Érdekes vita folyt le a bizottságban annak az időnek a nagyságáról, amelynek el kell telni vaja. kinek a halála után, hogy bekerülhessen a Pan­theonba. Voltak, akjk ötvenéves várakozási időt javasoltak, a többség azonban ezt tulhosszunak találta. A bizottság a határozathozatalt későbbre halasztotta, de valószínű, hogy a várakozási időt husz, vagy huszonöt évben állapítja meg. A vitát — értesülésünk szerint — az robbantotta ki, hogy a bizotisáo egyik tagja a tizenkét évvel ezelőtt elhunyt Ady Endre számára is helyet igényelt az emlékcsarnokban. Tömőrképg Istvánról — nem volt szó a bizottság ülésén. ,r A kultuszminiszter felkérte a bizottság minden tagját, hogy a legközelebbi ülésen ajánljanak né­hány megörökítésre méltónak gondolt nevet Dr. Somogyi Szilveszter polgármester, amint érdeklő­désünkre kijelentette. Vedres* Istvánt fogja aján­lani. Vedress szegedi születési) volt, a technikai tudományok nemzetközi viszonylatban is elismert nevü művelője, aki elsőnek kísérletezett az ár­mentesítés és a Tisza-szabályozás problémájával. Márciusi fagyhullám Jugoszláviában (Budapesti tudósítónk telefonjelen* tése.) Belgrádból jeJentik: A tavaszi fagyhul­lám egész Jugoszláviára kiterjed. Fagyot és havat jelentenek a legtöbb tartományból. Hercegovinában — 10 fokos a hideg, egyes vidékeken hóvihar tombol. 1 Bocskay kikapott Kairóban Kairó, márdus 27. Kairól vílogatott—Bocskay 4:1 (1j»). A mérkőzést szokatlan hőségben Játszot­ták le. amit nem birt az utazástól fáradt debre­ceni csapat I németeket ismét felveszik a francia Becsületrendbe Páris, márdus 27. A kamara határozati javas, latban felszólítja a kormányt hogy "ónja vissza az 1914 novemberben kelt rendeletet melynek ér­telmében a Becsületrend német tagjait törlik a rend tagjainak sorából. A javaslat szerint a Be. rsülelrend keretébe Ismét felveszik mindazokat a néipet alattvalókat, akik a rendnek már 1914 na. vember 17. előtt tágját voltak és akiknek általános magatartása ellen nincs kifogása. II román trónörökös beteg (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Bukarestből jelentik: Mihály trónörökös spanyolnáthában megbetegedett. Állapota meglehe. tősen súlyos, ugy, hogy orvosi konzíliumot hivtak betegágyához. Károly király pénteken délután el­látogatott elvált felesége, Helena kastélyába és egy órát töltött beteg kisfia mellett Betiltották a budapesti munkanélküliek nagygyűlését Budapest, március 27. Hivatalosan jelentik: Szakasjts Antal és három társa, budapesti lako­sok bejelentették^ hogy a magyarországi munkás­egyesületek szövetsége (Szakszervezeti Tanács) márdus 30-án délelőtt a vas- és fémmunkások szövetsége otthonának udvarán a budapesti és környéki munkanélküliek számára »a gazdasági helyzet és a munkanélküliség* napirenddel nyilvá­nos nagygyűlést szándékozik tartani- A főkapitány, ság a bejelentést nem vette tudomásul, sem a nyil­vános nagygyűlés megtartását nem engedélyezte, mert az ilyen nagyszabásúnak ígérkező gyűlésen amelyen nemcsak a fővárosi, hanem a környékbeli munkanélküliek tömeges megjelenése is tervbe van véve. olyan elemek megjelenése ls várható, ame­lyek nemcsak a gyűlés nyugodt és törvényes le­folyását veszélyeztetik, hanem az uccának a köz­rendjét és a köznyugalmat is megbontják. Belgrádban megalakul a magyar-jugoszláv keres­kedelmi kamara (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Belgrádból jelentik: Szombaton délután ün­nepélyes külsőségek között megalakul a magyar— jugoszláv kereskedelmi kamara belgrádi osztálya. A magyar delegáció Kálhy Tibor vezetésével pén­teken este Belgrádba érkezett »

Next

/
Oldalképek
Tartalom