Délmagyarország, 1930. december (6. évfolyam, 272-294. szám)

1930-12-18 / 285. szám

s AZ ÉLET CSODÁI H. G. WELLS nagy blologlája Ember, állat, növény Pantheon kiadás Három hatalmas kötet. 1000 oldal, 1000 egyszínű ér színes kép. FordHo'la: Dr. Lambrecht Kálmán. | ÁRA 72 PENGŐ | Ebből n könyvből mindenki megismerheti és megértheti az eqvén és fal utlelt, az ember, állat és növényvilág Izgalma­son érdekes életéi. A világ leg­népszerűbb iróla és e zseniális tudós közérthetően táriák elt­bénk a lét változatos formált és pvakor'atl u'mu'e'ássnl szolgálnak n he ves és egészsége í életre. Szegetfen ftaptóaló — részletfizetésre ts — « Deimagigarország Kiadóhivatalában — A N .villát karácsonyi száma megjelent. A szám kiemelkedő közleménye s egyben irodalmi esemény Bornemisza Pétjer Electrája, me­lyet Móricz Zsigmond ismertet és méltat. A szépirodalmi részben S z i t n y a i Zoltán kisregé­nyét (»Szeptemberi majális«), Erdélyi József, Gellért Oszkár, Illyés Gyula, Szabó Lőrinc és Szép Ernő verseit találjuk. Móricz Zsigmond folytatja »Forr a bor« cimii regényét, stb., stb. x Főnyeremény jól és olcsón vásárolni a Dugo­nics-téri Bútorcsarnokban. 11 — Chyzers findewelt német, angol és olasz nyelven megjelenő igen szép illusztrált folyóirat 10 éves fennállásának jubileuma alkalmából Ma­gyarországot fogja ismertetni s Szeged város ne­vezetes építkezéseit, tereit, szobrait, strand- és gőzfürdőit, valamint gyár- és ipartelepeit is be­mutatja számos illusztrációval. Az Európa összes kormányai által legmelegebben ajánlott C h y z e r's B a d e w e 11 cl van terjedve Svájcban, Bajor-, Olasz- és Csehországban s Jugoszlávia, Ausztria, valamint Budapest legelőkelőbb szállodáiban, für­dőiben, kávéházaiban, éttermeiben s az idegen­forgalmi irodákban. Az eddig megjelent pazar kiállítású számokból következtetve, igen ajánlatos pénzügyi, kereskedelmi és iparvállalataink részére, hogy közleményeikkel és képeikkel támogassák a jelenleg Szegeden tartózkodó Chyzer főszerkesz­tőt, — miáltal nagyban hozzájárulunk az amúgy is igen kívánatos idegenforgalom emelésé­hez. x Kocsis a legnemesebb kávékat pörköli és jutányosán árusitja. 121 SszerKesssiői íf ¿zenei Régi előfizet«. A vizipólómérkőzés játékideje: kétszer hét perc. PELMinYABOÜSZAO Sszin&ász és Müvésszet A színházi iroda hírei: Ma est© 8 órai kezdettel a szegedi helyőrség tiszti és tisztviselői kara által vitéz nagybányai Horthy Miklósné őfőméltósága vezetése alatt álló nyomorenyhitő akció javára ünnepi díszelőadás. Ma délután ifjúsági előadás: Az erdészicány. Szombattól kezdve minden este és minden dél­után megszakítás nélkül (kivéve most vasárnap délután, amikor is A töltőtoll van műsoron), az or­szág összes vidéki színpadait megelőzve, a legna­gyobb pesti siker, a Csodabár kerül színre. A Csodabár az első operett, mely sugó nélkül a nézőtéren játszódik és a rendkívül mulatságos cselekményben maga a közönség is résztvesz. Pa­zarul átalakított és újjáépített színpad, ezer uj villanykörte, hat uj reflektor, soha nem látott fényhatások. Sport Ujabb tárgyalások a Básíya és Újpest közöli 'A' Possák-ügy még mindig nem intéződött el. A nrult hét végén már ugy állt az ügy, hogy a Bástya Possákért megkapja Újpesttől Kurunczyt, Havast és Kvaszt, azonban Kvasz az utolsó pillanatban olyan túlzott igények­kel lépett fel, hogy a Bástyának és Újpest­nek ezeket nem volt módjában teljesíteni. Mi­után Kvasz feltételeiből nem engedett, vele kapcsolatban a Bástya minden tárgyalást megszakított. A helyzet azonban az, hogy Újpest minden körülmények között reflektál Possákra, aki maga is szivesen öltené fel a lila-fehér dresszt. Possák a napokban egyik szegedi ismerősé­nek levelet irt, amelyben közli, hogy már­már azon a ponton volt, hogy elhagyja Buda­pestet és mégis Temesvárra megy vissza, ahova, mióta Szegedről eltávozott, állandóan hívják. Possákot elkeseríti a sok huza-vona, sürgeti ügyét, amit Újpest is szeretne elin­tézni. A Bástya és az Újpest között a tárgyalások továbbra is folynak. Állitólgg Újpest ujabb ajánlatokat tett a Bástyának és most ezeket az ajánlatokat veszi fontolóra az igazgatóság. A Törekvés ökölvívó csapata Szegeden. Érde­kes sportesemény lesz vasárnap Szegeden, ameny­nviben a Szegedi Testgyakorló Köre a budapesti Törekvés boxcsapatát hozatta le versenyére. A mér­kőzés, amely vasárnap délután félőt órakor kez­dődik, igen nívósnak Ígérkezik. 1930 december 18. Részletfizetésre az Bsszes rendszartl rádiókészülékei, hangszórói és gramoiont készpénz árakon 232b ffCn TT» rádió szaküzletében Ä £1. y Kölcsey ucca 4. szám. Tösc&ile Zürichi deviza zárlat; Páris 20.24.5, London 2502 egynegyed, Newyork 51527.5, 71.97 egyket­ted, Milánó 26.98 háromnegyed, Madrid 54.00, Ams­terdam 207,45, Berlin 122*87, Bécs 72.57, Szófia 3.73, Prága 15.29, Varsó 57.75, Budapest 90.22 egy­kelled, Belgrád 9.12 cgyketted, Bukarest 3.06. Budapesti valuta zárlat; Angol font 27.67—27.82, Belga frank 79.65—80.05, Cseh korona 16.87—16.99, Dán korona 152.65—153.25, Dinár 10.04—10.12, Dol­lár 568.45—571.45, Francia frank 22.40—22.70, Hol­landi forint 229.70—230.70, Lengyel zloty 63.75— 61.15, Leu 3.36.5—3.40.5, Léva 4.12—4 18, Líra 29.751 —30.05, Német márka 135.85—136.45, Norvég kor. 152.60-153 20. Osztrák schilling 80.25—80.65, Svájci frank 110.55—111-05, Svéd korona 153.15—1537^. Irányzat; A tőzsde hangulata ma kevésbé volt bizakodó, mint tegnap. Berlinből lanyha árfolya­mokat jelentettek és ennek megfelelően itt is gyen­gébb irányzat kerekedett felül. Egyes vezető érté­kekben bécsi eladások nyomást gyakoroltak az ár­folyamokra, a piac azonban az eladásra kerülő árut könnyen felvette, A fixpiaoon a kényszer­kölcsön kissé javult, a hadikölcsönök gyengültek« A valuta- és devizapiac üzlettelen. Határidős termémiözsde záriat; Buza márc. kőt 15.16, 15.17, zárlat 15.16—15.17, máj. kőt 15.08, 15.09, 15.08, zárlat 15.08—15.09. Rozs márc. kőt. 9.76, 9.80, 9.76, záriat 9.76—9.77. Tengeri máj. kőt, 1214. 12.38, zárlat 12.39—12.40. Az irányzat gyengébb, a forgalom csendes. •> Budapesti terménvtőzsde zárlat;'. Buza 77-es ti­szavidéki 13.75—14.15, 78-as tiszavidéki 13.9(^-14.30, 79-es tiszavidéki 14.10—14 70, 80-as tiszavidéki 14.15 —14.85, 81-es tiszavidéki 14.15—14.95. Korpa 7.90 —8.05 Az irányzat gyengén tartott, a forgalom közepes. CSikágói terménytőzsde zárlat; Irányzat min­denütt szilárd. Buza. Decemberre 76 háromne­gyed, márciusra 79 egynyolcad—egynegyed, má­jusra 81—81 egynyolcad. Tengeri. Decemberre 69 egynegyed, márciusra 72 háromnegyed, májusra 74 ötnyolcad. Zab. Decemberre 32 egynyolcad, márciusra 33 egynyolcad, májusra 31 egynyolcad., Bozs. Decemberre 43 háromnyolcad, márciusra 45 egynegyed, májusra 45 ötnyolcad. Lakás-js Iparművészet Relízerné H. Ts e 11 y Szeged, Aradi ucca G. szám. z Legszebb ajándéktárgyak kiállításai Valódi esipkék, kézimunka, modern párnák, művészi kerámiák, pergamen lámpaernyök, modern kaktuszállványok olcsó áron. 280 Eimeiő nem létezett olcsó mm líL^m°lcsósá91 5. Raktárrendezés folytán csak december hó végéig. Férfi télikabát bársony gallérral . . . P Féifl városi bunáa fekele szőrme gallérral ,, Féifl városi kabát szőrme gallérral, szines „ Férfi átmeneti áoubl kabát, gyapjú szövet ,, Féifl mikááó (bekecs) minden színben . „ Fél fi rövid szőrme bunda . . . „ "Bőrkabát teveszőr béléssel . . ,, Bőrkabát, szőrme bélés és gallér . ,, Hosszú városi bundat nemes szőrme . ,, Gumml kabátok 50-/ŐI 55 60 42 36 72 70 90 185 15 ## »» »» tt 00 0» i0 00 "Divat nadrágok Kői télikabát szőrmézve . Női télikabát, nemes szőrmével . Hői átmeneti kabát, divatszinekben JVŐI szőrme bundák .... Gyermek télikabátok .... Gyermek ru&ák Gyermek tiroli nadrág minden számban Gyermek nadrágok .... P 9-Í0I 00 00 00 68 „ 28 „ ÍOO „ 16 „ S .. 5-60 3-20 00 00 00 00 00 Angol vari szabóság. | Csak rövid ideig! Saját érdekében tekintse meggyőződjön arról, hogy Külön, mértékosztály. Csak rövid ideig! meg raktárunkat véte'.kfitelezettség nélkili, hogy nem reklám, hanem valóság az, amit hirdeti'nk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom