Délmagyarország, 1930. július (6. évfolyam, 145-171. szám)

1930-07-11 / 154. szám

1930 julius 11. DÉLMAGYARORSZAG 7 és Művészet A színházi Iroda hírei A* >Abris rózsája* szereposzlása Budapesten és Szegeden. Rabos Gyula szerepét Szegeden Vágó Arthur iátsza. Kiss Ferenc szerepét Szegeden Táray Ferenc fátsza. Forray Rózsi szerepét Szegeden Egyed Lenke játsza. Hegedűs Gyula szerepét Szegeden Herczeg Vil­mos játsza. Székely Lujza szerepét Szegeden Könyves Tóth »zsi játsza. A kis Rott szerepét Szegeden Veszely Pál játsza. Czobor Ernő szerepét Szegeden Cselle Lajos játsza. .. Vágó Béla szerepét Szegeden Rónai Imre játsza. Ábrjs rózsája — ma este premierbérletben. Ábrfs rózsája — szombat este A) bérletben. Abris rózsája _ vasárnap este bérletszünetben. A* Abris rózsája a szezon utolsó nagy vígjá­ték szenzációja. Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Az t'íolsó Verebély lány. A karszemélyzet juta lom játéka — kedden este a >Limonádé eZredes«-ben. Az egész városban mindenütt a legnagyobb szimpátiával fogadják a szinház névtelen robotosainak, a mindig dolgozó karszemélyzetnek kedd esti jutalomjátékát. Mint minden esztendőben, ugy az idén is előrelátható­lag telt házzal fogja jutalmazni a közönség azt a sok kellemes színházi estét) melyet az ország legjobb karszemélyzete bámulatos fegyelmezettsé­gével és minden elismerést megérdemlő szorgal­mával ékesített. Zürichi deviza zárlat: Páris 20.25.25, London 25.04.25, Newyork 514.80v Brüsszel 71.90, Milánó 26.95.5. Madrid 60.50, Amszterdam 206 95, Ber­lin 122.77.5, Bécs 72.67, Szófia 3.74, Prága 15.27, Varsó 57.70, Budapest 90.17.5, Belgrád 9.12.5, Bu­karest 3.06. Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.78—27.93, Belga frank 79.70—80.10, Cseh korona 16.93—17.03, Dán korona 152.80—153.40, Dinár 10.07—10.15, Dol­lár 568.10—570.10, Francia frank 22.4^-22.75, HoL landi forint 229.30—230.30, Lengyel zloty 63.80— 64.10, Leu 3.37—3.41, Léva 4.11—4.17, Líra 29.75 —30.05, Német márka 136.05—136.65, Norvég kor. 152.80—153.40, Osztrák schilling 80.50—80.90, Sváj­ci frank 110.80—111.30, Svéd korona 153.25—53.85. Irányzat: A mai tőzsde csendes és üzlettelen volt ugyan, mindamellett határozottan észlelhető volt a jobb hangulat felülkerekedése, ami belföldi fedezési vásárlásoknak és a külföldi jobb hírek­nek tudható be. A javulás egyes értékekben a 2—3 százalékot is eléri, párlatkor a napi legma­gasabb árfolyamok vannak érvényben. A fixpiac barátságos, de üzlettelen, a valuta- és deviza­piacon a kínálat volt túlsúlyban, de jelentősebb változás nem fordult elő. Határidős terménytőzsde zárlat: Magyar buza ukt. köt. 18.85, 18.83, 19.05, 18.98, 19.01, 19.04, zárlat 19.01—19.02, lesz. 19.00. Rozs okt. 12.10, 12.15, 12.05, 12.20, 12.15, zárlat 12.15—12.16, lesz. 12.10. Tengeri jul. köt. 15.20-15.37, zárlat 15.33 —15.35, lesz. 15.30, aug. köt. 15.25, 15.10, 15.32, 15.25, zárlat 15.25—15.28, lesz. 15.20. Tranzit ten­geri jul. lesz. 13.10, aug. köt. 13.15, 13.20, 13.15, zárlat 13.10—13.15, lesz. 13.20, Az irányzat egye­netlen, a forgalom élénk. Budapesti terménytőzsdeAzárlat: Buza 77-es ti­szai 18.80—19.00, uj 77-es 18.80—18.95, felsőti­szai 18.30-18.50, egyéb 18.10—18.25, 78-as 19.00 —19.20, 79-es 19.20—19.40, 80-as 19.30—19.50. Rozs 11.00—11.30, uj 11.00—11.15, Takarmányárpa 1.13.75 —14.00, II. 13.25—13.50, uj 13.00-14.00. Zab I. 16.20—16.50, II. 15.90—16.20. Tengeri tiszai 16.25— 16.50, egyéb 16.00—16.25. Repce uj 25.75—26.25. Korpa 8.90—9.00. Az irányzat jól tartott, zab és tengeri szilárd, a forgalom csendes. Csikágói terménytőzsde zárlat: A buza irány­zata lanyhuló. Bnza juliusra 88 ötnyolcad—881/3, szeptemberre 91.5, decemberre 97 ötnyolcad— 971/2. A tengeri irányzata egyenetlen, juliusra 78 egynegyed, szeptemberre 75 háromnyolcad, decem­berre 68 ötnyolcad. A zab, irányzata tartott, . ju­liusra 34 egynyolcad, szeptemberre 36 egynegyed, decemberre 39i/s- A rozs irányzata lanyhuló, ju­liusra 47 ötnyolcad, szeotemberre 51 i/a, decem­berre 57. Sport Básfa—Szabók válogatott 4:0 (2 0) Csütörtökön délután az ujszegedi SzAK-pálya egy bajnoki meccs képét mutatta. Miniegy ezer ember volt kíváncsi a Bástya—Szabók válogatott mérkőzésre és nézte végig a játékot. Meccsre éhes sportrajongók, akik látni akarták a Bástya által ki. próbált uj játékosokat, de ott volt a különböző klubokból .összeállított szabók csapatának közön­sége is. A játékról szólva meg kell állapitanunk, hogy áz a régi nívón mozgott. Sem jobb, sem rosz­szabb nem volt, mint amihez szokva vagyunk. Amatőregyüttes állt szemben a Bástyával, tehát nem várhattuk, hogy különös erős játék fog ki­fejlődni, de éppen, mert amatőrcsapat állt szem­ben proficsapattál, a látott játéknál többet vár­tunk. A Bástya végig uralta a mezőnyt, nagy fö­lényben játszott és csak szórványosan alakulhatott ki egy-egy szabó-támadás, ami azonban nem tu­dott gólban kifejeződni. Kár volna részletekbe belemenni, mert hiszen egészen különböző erők áll. tak szemben egymással és az eredmény egy pil­lanatig sem lehetett kétséges, csakis arról kell rö­viden beszámolnunk, hogy a Bástya mit mutatott és a szabó válogatott csapata miként állta a néki lulerős ellenféllel szemben a harcot. A Bástya, bár nem játszott rosszul, nem elé­gített ki. Itt ném egyes játékosok teljesítményé­ről van szó, hanem az egész együttesről. Azt vár­tuk, hogy egy könnyű ellenféllel szemben nagy­szerű kombinatio játékkal fognak a piros-feketék excellálni, amely magán viseli egy összeforrt, egy­mást megértő, határozott stílust reprezentáló csa­pat játékát. Azt vártuk, hogy a Bástya taktikai és technikai készültségével iskolajátékkal fogja le­győzni ellenfelét; vártunk akciókat, amelyből ra­gyogni fog a profifutball érettsége, kulturáltsá­ga. Sajnos, ebből, nagyon keveset kaptunk, fő­leg ami a stílust illeti. Sok régi hiba vetődött újra felszínre és mindén reménységünk az uj trénerben van, akinek egészen át kell alakítani a Bástya mai stílusát. Grosz, a bemutatkozott oenterhalf tud futbal­lozni, de nem az a játékerő, akire az I. osztályl­ban épiténi lehet. A többiek is hasonló értékek. A szabók csapata jó amatőregyüttes benyomá­sát keltette. Tul nagy volt a feladat a Bástyával szemben, de néha-néha igen tetszetős, friss akciók­kal bizonyították be, hogy amatőr viszonylatban elsőranguak. A védekezésük erőteljes volt és csak a tul erős nyomásnál roppantak össze. Az egész meccs általánosságban tetszetős volt és jól esett a kiéhezett futballrajongóknak a holt szezonban egy kis futball és ezért talán bizonyos fogyatékosságokat szívesen meg is bocsájtottak. Milyen eredmények várhatók a kerületi bajnoki versenyeken A jövő szombaton és vasárnap rendezi meg két­napos verseny keretében a kerületi bajnoki ver­senyeket a MASz déli kerülete. Az előjelek sze­rint a versenyek nívója igen érdekes lesz. A szenior bajnokságok sprintversenyeiben is­mét viszont fogjuk látni a kerület régi bajnokát és rekorderét, Ottovayt (KEAC), aki igen jó for­mában veszi fel a küzdelmet a feltörő ifjúság­gal, akik közül Boros és Lázár (KEAC), Gera (Hódm. Lev.) és Veres (SzTK) látszanak a leg­erősebbeknek. Ottovay győzelmét látjuk valószí­nűnek Boros és Lázár eiőtt 11.2 és 23.4-es idők­kel, de az utóbbi számba már erősen beleszólhat Fehér, a budapesti országos középiskolai verse­nyek 400^as győztese is. A középtávokon Lázár (KEAC) fog dominálni és vele csak Fehér veheti fel a küzdelmet. Ket­tőjük összecsapása kerületi rekordjaink megjaví­tását fogja minden bizonnyal eredményezni. 4Ó0-on Lázár győzelmét várjuk 51.5 körüli idővel Fe­hér előtt, ki szintén belül lesz az 52. másodper­cen. 800 méteren Lázár rekorderedménnyel fog győzni a tehetséges fiatal gárda ellen. A hosszu­távokat Viráglí (MCzSE) és Szilágyi (Czeglédber­cel) fogják dominálni Utóbbi egyik legnagyobb ma. gyar hosszulávfu!otehetség. A 110 méteres gátfutás Boros biztos zsákmá­nya lesz. Csak az a kérdés, hogy milyen ered­ménnyel állit fel ujabb rekordot. Kedvező körül­mények között az Országos rekordhoz közelálló eredményt várunk. A súlyszámokban különösen a gerelyvetés fog nagy küzdelmet eredményezni, mert Szabó, Lá­zár és Fáy (KEAC), a szarvasi Fazekas, Sass (SzAK) és Majoros (SzVSE) közül igen nehéz lenne a győztest megjósolni. Diszkoszvetésben a tehetséges fiatalabb gárda csakis a helyezésekért küzdhet, mert Madarász (SzAK) ma verhetetlen. Tőle egyébként 45 méteres, dr. Illyéstől (KEACJ 40 méteres eredményt várunk. A sulydobásban Madarász (SzAK) és 'Varga (SzTK) között egyen­lő erők küzdelme fejlődhetik ki. Előbbi a nagyobb tehetség, utóbbi a rutin embere és igy nehéz ai győztest megjósolni. Az ugrószámokban a kerület mindenkor igert erős volt és igy idén is kiváló eredményeket vár­hatunk. Magasugrásban a feljavult StumpfnaK (KEAC) legalább 183-at kell ugrani, hogy Gerát megverje, de közel fog ezen eredményhez még néhány ugró is végezni. Rúdugrásban Radd(KAC) még mindig verhetetlen, de reméljük, hogy az idén már a fiatal generáció és igy elsősorban Haincz (KEAC) is jobban fog végezni. A hár­masugrás Boros és Párducz (KEAC) küzdelmét fo^ ja eredményezni. Itt is rekord tel j esitményt vá­runk., Közel fog végezni a győztesekhez Lintt­ner (SzTK) is. Nagy verseny lesz a távolugrás, ahol Párducz (KEAC) és Mikes (KEAC) a favo­ritok és a győztesnek bizony legalább is 6.60-at kell ugrania. Itt azonban az autsiderek is bele­szólhatnak a küzdelmekbe, igy Boross (KEAC), Angelmayer (SzTK) és Tass (KEAC.) Mindezekből látható, hogy a kerületi bajnoksá­gokban szép küzdelmek és igen jó eredmények várhatók, reményünk lehet arra, hogy a közön­ség szép számmal fogja mindkét napon a SzAK sporttelepét felkeresni. A DAC országos pályaversenye Nagy érdeklődés előzi meg a DAC julius 13-án, a Levente-pályán 4 órai kezdettel le­futásra kerülő országos versenyét, melyen a magyar motoros klasszis legjobbjai vesznek részt A szegedi versenyen a pályaversenyzés ma-< gyar művészei vesznek részt, amelyen lefu-* tásra kerül Szeged város salakpályabajnok'-' sága is. A budapesti versenyzők közül többek közt indulnak: Czulyba Mihály BMW. oldal­kocsival, Wéber Oszkár »Méray«, ifj. Hórai Nándor »Rudge«, Bátya János >FN.« oldal­kocsival, Urbach László »Sarolea« és Megy-* gyessy »AJS«. A szegedi gárdából nevezteks dr. Zécsy Róbert »Méray-Blakburne«, Szo­kolay Sándor »Puch« és BMW., Rigó Jánosi »Norton«, Tompa Mihály »Nortont, Kántori János »FN.«, Nógrády Jácint »Ariele, Mása Gyula »DKW.« kompresszor, Kiss József »Mé-< rayt, Kántor Ferenc »Rex-Aeme«, Orincsák László »Méray«, Temesváry Antal »Sarolea«, Grosz Vilmos »Monet-Goyon«, Auslaender Ist­ván »Auslaender Jap« gépen. A versenyre, melynek nevezési zárlata 12-én déli 12 órakor van, még számos országos hirüj versenyző nevezését várja a DAC. Sszerkesxtöi üszenei Régi olvasó. Névtelenül nem tudjuk közölni sorait. Szeged sz. Kir. Városi SzinQáz Péntek este. fél 9 órai kezdettel Premierbérlet 24 Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Annié Nichols. For­dította: Heltai Jenő. Rendezi: Dr. Németh. Személyek: Cohen Izsák — — — — Veszely Pál Maikele, a felesége •— — Egyed Lenke Dr. Samuels Jakab, rabbi —> Rónai Imre Lévy Salamon — — — — Vágó Arthur Ábrahám, a fia — — — — Cselle Lajos Abel János Mihály — —« — Táray Ferenc Róza-Krisztina, a leánya — — Könyves Tóth Emi Whalen, pap — — — — — Herczeg Vilmos: Fájdalomtól megtört sziwei, de mégia az Isten ki­fürkészhetetlen akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a lejjobb férj, szeretett édesapa, nagyapa, Kovács Hegediis József volt borbélymesler és vendéglős, életének 52-ik évében, hosszas Bzenvedés után az Up. ban elhunyt. Temetése f. hó 12-én délután 4 órakor lesz a Szaty­ra azi uooa 31. sz. gyászházból a szegedbelvárosi teme­tőben levő családi sírhelybe. Engesztelő szentmiseáldozat ugyanazon a napon dél­előtt a szegedrókusi templomban fog az Egek Urának betím tattatai. Béke legyen porai teleti! 930. julius 11-én. A gyászoló család.

Next

/
Oldalképek
Tartalom