Délmagyarország, 1930. július (6. évfolyam, 145-171. szám)

1930-07-11 / 154. szám

1930 julius 11. mmmmmm^rnmm DÉLMAGYA-T^SZAG 3 1SOO írac@omás beíegei iaiúlíaR a íanyúUon Eluiasitotíáh. Cájer "Dezső índilványáf, nem lesz külön tractjoma­kóikáz — a icözkór&áz&oz csatolják az idegklinika felszaba­dult épületét (A Délmagyarország munkatársától.) Lájer Dezső törvényhatósági bizottsági tag indítvá­nyára nemrégen elhatározta a közgyűlés, hogy foglalkozik a trachomakórház berendezésének problémájával. Az a kórházi épület ugyanis, amelyben eddig az egyetem ideg- és elme­klinikája volt, a klinika kiköltözése következ­tében felszabadult. Lájer azt indítványozta, hogy a város ezt az épületet rendezze be (trachomakórház céljaira, mert a város terüle­tén és határában a veszedelmes szembetegség egyre ijesztőbb arányokban terjed. A köz­gyűlés az indítványt az egészségügyi bizott­ságnak adta ki, amely csütörtökön délben (tartott ülést dr. Pálfy József polgármester­helyettes elnökletével. A bizottság több hozzászólás után elha­tározta, hogy az indítvány elutasítására tesz javaslatot, mert a többség véleménye szerint « trachoma kórházi gyógyítása kivihetetlen. 'A gyógykezelés három-négy hónapig eltart, Bem kiván kórházi ápolást, sokkal célraveze­tőbb, ha a kérdést ambulanciával oldják meg. 'A betegek szabályszerű időközökben kezel­tethetik magukat az orvosokkal, de a kezelés miatt nem kell elhanyagolniok munkájukat. Vannak ugyan néha komplikáltabb esetek, ezeket a betegeket azonban a szemklinikán elhelyezhetik'. Néhány perccel az indítvány elutasitását javasló határozat kimondása után a bizott­ság megállapította, hogy a trachoma megdöb­bentő arányokban terjed a szegedi tanyákon. Legutóbb nyolc szakorvos járta be a tanyákat és negyvenötezer embert vizsgált meg. Megál­lapították az orvosok, hogy a megvizsgáltak négy százaléka, tehát körülbelül 1800 szenved trachomában. A bizottság elhatározta, hogy kisebb bizott­ságot alakit a kérdés tüzetesebb tanulmányo­zására. A bizottságba beválasztották dr. Ditrói Gábor professzort, a szemklinika igazgatóját, dr. Meskó Zoltán tábornok-orvost és dr. Ko­vács József főorvost. Megbízta a bizottság a tiszti főorvost is, hogy dolgozzon ki tervezetet a betegség terjedésének megakadályozására és a betegség eredményesebb gyógykezeltetésé­nek bevezetésére. Felmerült ezután a kérdés, hogy mi legyen az idegklinika felszabadult épületével. A bi­zottság azt javasolja, hogy a város ezt az épületet csatolja a közkórházhoz, amely itt helyezné el a fertőző, vagy fertőzőgyanus be­tegeket. Ez az épület lenne tehát a kórház elkülönítő osztálya. Hz elszabadult cséplőgép borzalmasan összeroncsolt egy 17 éves munkást (A Délmagyarország munkatársától.) Rendkívül eulvos szerencsétlenség történt szerdán este a Mó­rahalora 162. számú tanyán. A cséplőmunkások estefelé- végeztek az egyik gazda termésének ki­eséplésével. Másnap reggel már egy másik gazda földjén folyt volpa tovább a munka. A gépet ezért még az este át akarták szállítani a földre, hogy jókor jreggel .belekezdhessenek a munkába. A cséplőgép menetközben, a 162. számú tanya előtt, egy kis emelkedésnél elakadt A munkások vállukat nekivetve; a gépnek, segítettek keresztül­jutni az emelkedésen. Farkas Aötal 17 éves munkás a gép hátsó részéhez állott és ott segített a társainak. Sike­rült is a cséplőgépet pár lépést eltolni, innen kezdve azonban nem bírtak a nehéz géppel, amely nagy sebességgel megindult visszafelé. A munká­sok kiáltozva ugráltak el a gép útjából. Farkasra is ráKiabáltak, de a fiatal gyerek már későn vette észre a bajt. Amikor el akart u?rani az útból, meghat­lott és a kerekek alá esett. A következő pillanatban sikoltás és tompa recsegés hallatszott, majd a gép megállott A munkások a borzalmasan őssze­ronc olt Farkast kiszedték a kerekek alól, értesí­tették az orvost akinek intézkedésére a szeren­csétlen munkást még az éjjel beszállították a szegedi sebészeti klinikára. A klinikán Farkas Antalt megvizsgálták és meg­állapították, hogy mindkét kezét és lábát, azon­kívül összes bordáit eltörték a kerekek. Farkas Antal felépüléséhez kevés a remény. Az alsótanyai rendőrség megindította a nyomozást a felelősség tisztázására. Kép a Stefánián: por, piszok, szemét — nincs homok, fii és viz a Játsza­dozó gyermekeknek (A I)étmaggarország munkatársától.) A hatalmas kiterjedésű város egyetlen gyermekjátszótere a Stefánia-sétányon van. A játszóteret nem a zsi­vajgó gyermekhangokról lehet felismerni, hanem a fölötte lebegő portengerről. A sétány, amelyet olyan büszkén szoktak emlegetni, felületes nézésre egy szolid, ugy-ahogy rendbe­tartott sétárty benyomását kelti. De kissé kritiku­sabb szemmel figyelve elszomorító látványt nyújt. Az első, ami mindenkinek feltűnik, hogy az egész nagykiterjedésű parkban sehol egy tenyérnyi zöld gyep sem látható.. Mindenütt barnára kisült fűcsomók, hervatag lornbu fák bántják a szemet A park emberemlékézet óta nem látott vizet, kivéve, ami­kor eső esett A levegő ennek megfelelően íütledt, 'száraz és poros. Senkinek eszébe nem jut, hogy a tiz lépésre fekvő Tiszából ajándékozzon minden reggel üdítő tusst « szenvedő növényzetnek. A város sokkal mes­szebb fekvő részébe jut a viz, de oda, ahová sápadt arcú városi gyerekek jár­nak üdülni, oda elfelejtkeztek vizet ren­delni. Az utakat a vár0s feltöltette kaviccsaL Naponta ezer és ezer cipő tapossa, darabolja a kavicsokat. Az utró. felszálló finom, éles porszemecskék ott lebegnek a ligetben és minden alkalmat megragadnak arra, hogy bejussanak a gyerekek tüdejébe. Ha az ember elhatározza, hogy egy »jóleső« sétát tesz a Stefánián és bebarangolja az utakat, a kővetkezőket tapasztalja: A kultúrpalota háta mögött; elterülő részen, az »üde gyepen* annyi a szemét, mintha a talaj feljavítására hordták volna oda. Megbújva a bokrok alatt, a fák tövében zsíros uzsonnapapirok és hasonló rekvizitumok szerénykednek. Pár lé­péssel tovább egy elhasznált fürdőcipőbe botlik bele a láb. A temérdek szivar- és cigarettavéget gondosan belesöpörlék az utakat szegélyező árckba, ahol a gyermekek oly szívesen játszadoznak. Az egyik fordulónál egy csomó cseresznyemag | Képeg katalógus díjtalan l| Világ J&imevét az angol ua isége 1 fotolemez és film minősége révén szerezte. Kapható: Liebmann i 55 Kelemen ncca. állja el az utat. A főúton, ahol a fák szerelmesen egymásra borulnak, ezernyi hegges Suszterszög virul. A szomorú Erzsébet királynővel szemben, • földön, egy jókarban lévő, alig használt piros zsebkendő nyújtózik a júliusi napfényben. A gyermekjátszótér céljaira egy kis darab hely van a sétány közepén. A nevelőnők, a kísérők, a szülők minden reggel elborzadva vezetik ki ide a gyermekeket. Mi azt hisszük, hogy a rossz gyermekeiket küldik ide Szigorú büntetésül... Olyan por van itt, mint egy tanyai országúton országos vásár idején, olyan meleg, mint egij 60 fokos fürdőben.._ Az egész játszótéren U •,.. szem homok sinés. A virágon sehol annyi homok nincs, mint Szegeden, kövelkezésképen a játszótérre egy maroknyi sem jut. Ellenben a csősz nagykegyesen eltűrte, hogy a gyermekek jobb hijján beleássák magukat a szikkadt, fekete földbe. A játszótér közepe ilyen tátongó lukakból áll, körítve szeméttél. A gyermekek régen rájöttek arra, hogy nem is érdemes ilyen helyen játszasd. Elhozzák még ugyan vödreiket, játékásóikat, de játék helyett szomorúan üldögélnek a kopott padokon. Az egyik sarokban kut is van. A gyermekek a szájukat a csapra téve isszák a jó, finom, meleg ártézi vizet. Nincs ellenben sehol egy tejes bódé, ahol pár fillérért egészséges pisztőrizált tej"t lehetne kapni. Az öregek is idejárnak, részint nyaralni, részint. — pipázni. Tehetnek ők arról, hogy nincs a padok mellett köpőcsészét Igaz, högy a gyermekek sem tehetnek és mégis ők adják meg ennek az árát. A külföldön tisztviselők töprengenek azon, hogy miképen lehetne megóvni a fiatalságot, Szebbé, erősebbé tenni az uj generációt. Szegeden minden szegénysorsu gyermek tuberkólótikus, Szegeden még mindig a legmagasabb a csecsemők halálozási arányszáma... ítélet a kommunista pfirben Budapest, julius 10. Nyolc napig tárgyalta zárt ajtók mögött a büntetőtörvényszék azt a kommunista bűnpört, amelynek elsőrendű vád­lottja Lándor Béla magántisztviselő volt és aki mellett még 25 vádlottja volt a pőrnek. A sajtó számára tett közlés szerint a törvény­szék az állami és társadalmi rend erőszakos felforgatására irányuló bűntettben bűnösnek mondotta ki Lándor Bélát és 5 évi fegyház­büntetéssel sújtotta. Fedor János 3 és félévi, Nasa Sándor 3 évi fegyházat kapott. Több vádlottat 2—2 évi, a mellékvádlottakat 1—4 hónapi fogházra ítélte a bíróság. Néhány vád­lottat felmentettek, négy vádlott ügyét tovább tárgyalják. Az ügyész és az elitéltek felleb­beztek. Beivdrosi Mozi Csütörtöktől vasirnapig ENIL JANNINGS első hangos fíluye: apák bCinéi és a HANGOS SICC FILMEK. Előadisok kezdete 5, 7, 9, vasir- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor I Korzó Mozi Péntektől vasirnapig I Consíance Talmadge I főszerep- ^ —— • ifc Snnmtt 10 felvonásban fl I lésével: • » Azonkívül: Burleszkek.! Előadások kezdete 5, 7, 9, vasir- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakcij

Next

/
Oldalképek
Tartalom