Délmagyarország, 1930. június (6. évfolyam, 122-144. szám)

1930-06-22 / 138. szám

0 DftLWAGYARORSZAG - 1930 jiinius 22 BUTOR legfőbb % legszebb legolcsóbb Singer László butorgyárosnál Címre figyelni! Feketesas u. 15. RészletflretésrR készpénzárban. kihalt, vagy onnan elköltözött családok közt említi Abramovics. 1841-ben létesült újszeged! is­kolának Abramovics Mátyás volt a tanítója. Másfél év múlva megszűnt ez az iskola és Abramovics Röszkére került tanítónak. 1848­ban századosa volt a röszkei »mezei nemzetőr­századnak«. 1849-ben Röszkéről a tabáni is­kolához helyezték át, de ekkor már folyton bete­geskedett. 1864-ben halt meg. (Neve néha »Abránovits« alakban szerepel az Írásokban.) Abránovlcs. 1848 előtt volt itt egy ilynevü család, mely még a szabadságharc kitörése előtt nevét Ábrahámfy-ra magyarosította. Acsay. Régi rókusi család, mely már 1810 előtt is szerepel a plébánia anyakönyveiben. Adamovits Egy ily nevű nemesi család a XVIII. század elején Szegeden lakott. Ada­movits Bálint 1720-ban költözött Bajára. 1732­ben a bács-bodrogi nemesek jegyzékében szere­pel Adamovits Bálint. A család egyik ága a XVIII. század végén visszakerült Csongrád­megyébe. Adler. A kékfestő Adler János a XIX. század első felében nagyon ismert egyéniség volt Szegeden. A Szentháromság ucca 15. sz. ház volt az övé s ez akkor Alsóvároshoz tartozott; az 1848-iki városi képviselőtestületnek mint palánki lakos volt tagja. Feleségének nevét nem tudjuk. Nyolc gyermeke volt: 1. Teréz, 1816—1892. Férje, Erőskővy Ignác orvos volt Szegeden. 2. Mária. Férje Telbisz Benedek lovrini gyógyszerész volt. Egyik gyermeke, Imre, te­mesvári közjegyző, a másik, Benedek Tren­csénmegyében él. 3. Anna. Férje, Vioral József, ügyvéd volt jLovrinban; Lujza nevű leányát Fábián László aradi főispán, Anna nevű leányát pedig Fábián Lajos aradi tőrvényszéki elnök vette nőül. 4. Ferdinánd. Pap lett, mint kismartoni prépost halt meg. 5. Károly. Vaskereskedő lett Kecskeméten. 6. Sándor. Ezredes, utoljára TemesvárotL Neje Gáspár Piroska. (Nagyenyed.) Gyer­mekeik: Piroska, Tibor, katonatiszt. 7. Ede. Vegyeskereskedő Lovrinban. Neje Keller Berta. Gyermekeik: Imre, Berta. 8. János. Zenész Szegeden. Gyermekei: Jó­zsef, Sándor, Katalin. Adler festőről feljegyezte a Magyar Kurír 1817. évi 43. száma, hogy kényelmes otthoná­ban népes házibálat rendezett, melyre család­jához nem tartozó vendégeket is meghívott, ami akkoriban, ugy látszik, szokatlan dolog volt; ezen a házibálon 112 frtot gyűjtöttek össze a kórház javára. Adler Ignác megyei főorvos (1808—1871 okt 25.) Adler János kékfestőnek első unokatest­vére volt. 1859-ben a palánki kaszinó al­elnöke volt. Háza még megvan a Dugonics uccában, most már a város tulajdonában. Ennek fia volt Adler Lajos tanyai kapitány, aki 1858-ban már szintén tagja volt a palánki kaszinónak. Nevét 1875-ben Sas-ra változtatta. Ágost, Ilona, Irén és Jolán nevü gyermekeinek sorsát és esetleges ivadékait nem ismerjük. Adler. Adler József gazdag timármester volt a Belvárosban a XIX. század elején. Nem valószínűtlen, hogy egy családból való volt Jánossal, a kékfestővel és Ignáccal, az orvos­sal. Háza emeletes, nagy épület volt a mai Erzsébet rakparton, a katonai nevelőház (Stifsthaus) mellett. Zsalukáteres padlása azért volt oly magas, mert bőrszáritásra hasz­nálták, az emeleti lakás azonban olyan elő­kelően volt berendezve, hogy mint a város egyik nevezetességét emlegették. Az Adler­házat csak 1927-ben bontották le. Adler József tímár utódairól, sajnos, nin­csenek adataink. Adler. * 1879-ben a sóhivatalnokok közt is volt egy Adler nevü; ez aligha volt rokon az előbb tárgyalt Adler családokkal. Adler. A szegedi zsidók között az árvíz előtt­ről csak négy nőt ismerünk. Adler Matild 1858 január 21-én halt meg 90 éves korában. Adler Rozál, Webeí Salamon özvegye, 1782­ben született és 1878-ban halt meg. Trencsén­ből került Szegedre. Schwarzné Adler Cecília 1867-ben halt meg 74 éves korában. Adler Jolán, özvegy Klein Józsefné, 1883­ban 76 éves korában halt meg. - • Törv. védve K A n. 6. közönséget ezúton vagyok bátor figyelmei­' hecSbolfl mnnhát nem KészlíeK. A nem közvetlenül tőlem átvett munkák csak az esetben tőlem valók, ha véd­jegyemmel vannak ellátva. — Az általam átvett mérték utáni munkák után teljes felelősséget IT/i/^mni/Pr férfl fehérnemü készítő vállalok, g Tisztelettel I^UIsfcMJIU Jd, Fekelesas a. 21. Levente-vita a Gazdasági EgyesUlet közgyűlésén A gazdák meg akarják változtatni a leventeoktatás Jelenlegi rendszerét — Az egye* sülét eladja a lóversenytéri tribünt (A Délmagyarorsz'ág munkatársától.') A Sze- > gedi Gazdasági Egyesület szombaton délelőtt tartotta meg Fodor Jenő nyugalmazott pol­gármesterhelyettes elnökletével évi rendes köz­gyűlését, amelyet legutóbb határozatképtelen­ség miatt nem tarthatott meg. Tar József igazgató részletes jelentést tett az egyesület mult évi működéséről, majd a költségvetést és a zárszámadást mutatták be. A zárszá­madásból kiderült, hogy tagdijak cimén az elmúlt évben mindössze hatvanöt pengő folyt be. Az egyesület egyik tagja ebben az ügyben felvilágositást kért az elnökségtől. A pénztá­ros erre bejelentette, hogy a legtöbben, akik­től inkasszáltatni akarták a tagdijakat, kijelen­tették, hogy ők nem léptek be az egyesületbe és igy tagdijat sem hajlandók fizetni. Ennek következtében az egyesület taglétszáma száz­ötvenre olvadt le. Az elnökség előterjesztései következtek ez­után. Kimondotta a közgyűlés, hogy az egye­sület ötvenéves jubileumát őszi termény- és állatkiállitással ünnepli meg, amelynek költ­ségeire ezer pengőt szavaz meg. Elhatározta a közgyűlés azt is, hogy nyilvános árlejtésen eladja a tulajdonában lévő lóversenytéri tribünt, amelynek semmi hasznát sem látfu. Értékesítő szervet létesit az egyesület, hogy megkönnyítse a terményértékesitést Az indítványok tárgyalása során érdekes vita keletkezett Dobó Imre indítványa fölött Dobó azt indítványozta, hogy az egyesület illetékes helyen járjon el a lei>enteoktatás jelenlegi rendszerének megváltoztatása érdé* kében. A gazdatársadalom érdeke azt kívánja, hogy a leventeórákat ne munkana­pokon, hanem vasárnap tartsák, mert a le­venték munkaerejére a gazdáknak nélkülöz­hetetlen szükségük van. Ezenkívül kívánatos­nak tartják az oktatási idő megrövidítését azt kérik, hogy a mezőgazdasági munka szezon­jában, tehát az őt nyári hónapban szüneteljen a leventeoktatás. Kiss Ferenc miniszteri tanácsos szólalt fel az indítvány ellen. Kijelentette, hogy a le­venterendszer támogatása hazafias kötelesség és a legnagyobb mértékben elitélné, ha az egyesület ennek az indítványnak az elfogadá­sával akciót indítana ellene. Masa Miklós az indítvány mellett szólalt fel. Kifejtette, hogy az indítvány nem az in­tézmény ellen irányul és nincs hazafiatlan tendenciája, a gazdák csak azt kívánják, hogy az intézmény ne okozzon számukra pótol­hatatlan károkat. Ha az elemi iskolák taní­tási idejét összhangba tudták hozni a mező­gazdaság érdekeivel, akkor annak sem lehet akadálya, hogy a leventeoktatás rendszerét is összhangba hozzák. Több felszólaló az ellen tiltakozott, hogyi egyes leventeoktatók a leventeórákat formális alkudozások alapján állapítják meg. Megtör­tént, hogy az oktató vadászni ment és ezért hétköznapra rendelte be a leventéket. A közgyűlés végűi is husz szavazattal tizen­kilenc ellenében elfogadta Dobó indítványát. Ezután Endre Gyula gazdasági felügyelő, az exportintézet szegedi megbízottja tartott előadást a gyümőlcsexszport megszervezéséről. Manuav an&lf I Minden magvar diák legszebb Dlzsga-a/dndéka 1*1 agyar apait! egy magyar .Csepel* kerékpár, amelyet első kéz­ből, magától a gyártól vásárolhat legolcsóbban a Wetss Manfréd Rt. főlerakatában Tisza Lajos körút 42/a. (Uf SIncjer - palota. ÍOO és ÍOO ntii, férfi és ver- .... , . , . r .i. senygén k»*ui vdiasx/5<ií.iKonnyitett részletfizetej! Szenzáció Szegeden Lucza József gőz- és villanyerőre berendezett kelmefestő és vegytiszlitő ipartelep¿nek felülmulhalatlar- munkája és olcsó érői. Fő­üzlet: Rákóczi lér taz uj adóhivatal és a tiizoltó laktanya közi, saját házi telelőn 10—75. Fióküzletek : Kazinczy u. II- lele­fon 9-94. Oizella lér 3.. lelefon 1"- 55. Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 15. sz. Szeged legnagyobb kelmefestő és veqyílszlltó üzeme. HT Buret és vAszonöltöny tisztítást vállalunk. M Jó bőrönd ió utazás! Ideiében gondoskodjék tehát kofferről és egyéb utazási cikkekről Igényének megfelelőt, olcsót, jót SZBÖSZáTilyi VáSárOllUlt Javítások ayorsan. olcsón és nonlosan mKárász u. 14. Gr. Ajtoonyl Albert u. 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom