Délmagyarország, 1930. június (6. évfolyam, 122-144. szám)

1930-06-17 / 134. szám

1930 junius 17. DfiLMAGYARORSZAG 7 PADION ¿¿r&éforUií ruAáíf Növendékhangverseny a színházban Növendék­hangverseny volt a szegedi színházban. így a kzezon végén nem is szokatlan jelenség, hogy ze­nei intézetek levizsgáztatják növendékeiket a nyil­tánosság előtt, de hogy idegen városok zenéiskolái l szegedi színház tiszteletreméltó deszkáit szemelik ki arra, hogy növendékei szárnypróbálgatásainak íerrenumot adjanak, arra még nem volt példa. De nem ismerünk precedenst arra az esetre sem, fiogy az énekes anyag kiválasztásához a szegedi városi színházba pénzért invitáljanak hallgatóságot. Az njitás sem módszerében, sem a szereplők fel­vonultatásában nem járt sikerrel. Legalább is a izegedi közönség nem szeret művészi élményei keresése közben sötétben tapogatódzni, ami ha Jem is nagy veszéllyel, de esetleg egy elrontott •st kellemetlenségeivel járhat A szerződtetéseket negelőző seregszemlére nem kíváncsi ebben a vá­rosban senki, ezt a színháznak a maga felelős­tégére kell elintézni, vagy hozzáértő zsűri előtt »róbaéneklést rendeztetni. Mindent inkább, mint ízt, amit hétfő este a színházban rendeztek. A Szereplők, Horváth, akinek kellemes, de még fej. letlen baritonja van, Vajda Lili, mezzoszoprán, Ber­jer Edith, koloratur, Hollós, bariton, Molnár Éva, mezzoszoprán, sok igyekezetet mutattak. Fejlő­dőképes hangja van Danczignak, akinek tenorja pgyes fekvésekben jóleső timbre-el cseng. Na• tzádiné Miksa Ilona ismert énekesnője Szeged­nek, szereplésével szép sikere volt Bárdoss Illy mutatkozott be sok taps közben a Traviata Vio­letta egy áriájával Egyedül Sági Margit tömör, szép színezetű és játékos hajlékonysága mezzo­szopránja volt az est üdítő pontja. Az énekesnőt a közönség is nagy rokonszenvvel fogadta. Részt­vettek még a mozaik-előadásban Szász Edith, Szóród, Arany, hogy hangulatba hozzák a kezdők el-elakadó bátorságát. Az ő szereplésük kifogástaaln volt .A különleges színházi estnek azonban igen ke­vés szem- és fültanuja akadt Az énekes vendégek drukkoló hozzátartozói, színházi emberek, ének­tanárok és más hasonló kiváncsiak foglallak le néhány sort a nézőtéren. A müélvezők inkább csak kész és tökéletes produkcióhoz váltják meg jegyeiket. A szegedi színházban a közönség most is bebizonyította, kísérletezésnek nincs talaja. Növendékhangverseny. A Baranyi-zeneiskola szé­pen sikerült növendékhangversenyt rendezett va­sárnap a Kassban. Ügyesen zongorázott és te­hetséget mutatott Gróf Kató, Stranb Bruno, Bárányi tanítványok. Kedvesen, muzikális formá­ban zongoráztak Czigler Zsuzsi, Gerle Do­ra, Maczelka Sári, Kolthay Manczi, R ein­ból d Ilma, Kass Kató, Bartlné tanítványai és Gyólay Hajnal, Kleisch Ilona növendéke. Mély érzéssel és zenei képességekkel csellózott a tehet­séges Rácz István és Potyondy Lóránt Szarka László növendékei. Kitűnő tónussal, jól vezetett technikával hegedűltek Kátay Béla és Lugo­sits Ilona, Gábor Arnoldné tanítványai. A ter­met megtőltő hallgatóság nagy lelkesedéssel tap­solt a szereplőknek. A színházi iroda hirei Bajor Gizi és uray Tivadar együttes vendégjá­téka ma és holnap este. Nemzeti Színházi premier Szegeden Bajor Gi­zivel és Uray Tivadarral. Régóta nem volt szín­házunknak olyan nagy eseménye, mint amit Bajor Gizi, a Nemzeti Színház örökös tagjának és Uray Tivadar, a Nemzeti Színház kiváló művészének együttes vendégjátéka jelent. Bajor Gizi vidéken még soha nem szerepelt és csak rendkívüli áldo­zatok árán sikerült őt erre a kétnapos szegedi vendégjátékra rábírni. A mai és holnai színházi est rendkivüliségét és szenzációs voltát azonban nemcsak az európai vonatkozásban is elismert két messze kimagasló magyar művész vendégjá­tékának köszönheti, hanem annak is, hogy ven­dégfellépésükkel kapcsolatban az idei fővárosi szí­niévad legnagyobb sikerű vigjátékujdonságát, Dá­rio Nioodémi ragyogó szellemességü és világszin­padokat diadalmasan bejárt vígjátékát »Hajnal­ban, délben, este.. «-t mutatják be a szegedi kö­zönségnek. Évtizedek óta nem volt oly nagy sike­re a Nemzeti Színháznak, mint ezzel a darab­jával, mely egy szezonban olyan előadásszámot ért meg, aminővel még operettszínházak sem di­csekedhetnek. Ma már a századik előadása előtt áll és ezt a nagy sikerét főképpen Bajor Gizi és Uray Tivadar felülmúlhatatlan, magyar szín­padon még soha nem produkált ragyogó alakí­tásainak köszönheti. Különös élményben lesz te­hát része ma és holnap este a szegedi színház közönségének, mely az előjelek szerint zsúfolásig fogja megtölteni az ünnepi nézőteret és elragad­tatással fog hódolni a magyar színpad két tün­döklő csillagának. Bajor Gizi és Uray Tivadar vendégjátéka alatt a legdrágább hely: 5 pengő. Bajor Gizi és uray Tivadar szerdai vendég­játékára a köztisztviselői kedvezmények érvé­nyesek. Péntek, szombat és vasárnap este: Grand Hotel, a Vígszínház legnagyobb vigjátéksikerének bemu­tatója. Péniek este: Grand Hotel. (PremierbérletJ Szombat este: Grand Hotet (A bérlet) Vasárnap este: Grand Hotel. (Bérletszünet) Délutáni előadások: Csütörtök délután mérsékelt hely árakkal: finagy. séga kimenője­Vasárnap délután mérsékelt fielyárakkai: Az utolsó Verebély-lány. Sport A Bocskay legyőzte a Ferencvárosi A legklasszikusabb magyar futballdijért való küzdelemben, a »Magyar Kupáért«, két vi­déki csapat maradt veretlenül, miután teg­nap az utolsó meccsen, a Bocskay 2:0 arány­ban legyőzte a Ferencvárost. Ez a mérkőzés nagy. jelentőséggel bir, mert a Bástya mellé most Debrecen csapata került. A fővárosi nagy csapatok valamennyien elvéreztek és ezt most a Ferencváros veresége tette teljessé. Ez a küzdelem a Bocskay reális győzelmét hozta meg. A Ferencváros igaz, hogy néhány tartalékkal állt ki, mert Turay és Bukovy nem játszott, de ez nem kisebbítheti a Bocs­kay győzelmének értékét. A mezőnyben egyen­rangú ellenfelek küzdelme volt, de a frisseb­ben, több elevenséggel küzdő Bocskay két góllal bebiztositotta magának a győzelmet. Mindenesetre az a tény, hogy a Magyar Kupa döntőjébe két vidéki csapat került, fé­nyes bizonyíték a vidéki ligacsapatok erőtel­jes fejlődésére. A két legjobb vidéki csapaf sikere egészséges sportfejlődésről tesz tanú­ságot Értesülésünk szerint a kupadöntő augusztus 31-én lesz Budapesten, amely napon — tekin­tettel a mérkőzés országos jelentőségére — tilalmi napot rendelt el a szövetség. A KEAC megnyerte a kerületi szegedi alosztály amatőrfutballbajnokságát Vasárnap dőlt el Szegeden a kerület sze- | gedi alosztálybajnoksága. Igen érdekesen ugy { alakult a helyzet, hogy a két bajnokjelölt: az SzTK és a KEAC maradtak utoljára és miután a KEAC egy pont előnyt szerzett, a lista élén volt, de közvetlen mögötte, szoro­san felzárkózva állt az SzTK, a tavalyi bajnok. A két rivális találkozásának kellett eldönteni az idei osztálybajnokság sorsát A meccs iránt szokatlanul nagy volt az érdeklődés. Nagyszámú nézőközönség gyűlt össze a Hunyadi-téri sporttelepen. Ott voltak a két küzdő csapat táborának összes druk­kerei, de ezenkívül igen sok érdektelen néző is. A mérkőzés heves és izgalmas lefolyású volt és már-már ugy látszott, hogy az SzTK kerekedik felül, amikor a 20-ik percben már 2:0-ra vezetett, de egy tizenegyessel a KEAC ebben a félidőben csökkenteni tudta a test­gyakorlók eredményét. Az SzTK a második félidőt is meglehetős idegesen küzdötte vé­gig és már az első percekben ujabb tizen­egyest kell a bírónak ítélni ellene. Ezzel az eredmény 2:2 lett és végig ez is maradt. A KEAC-hivők és játékosok boldogan ölel­keztek össze a játék végén a megnyert baj­nokság örömében. Tagadhatatlan, hogy a KEAC ma a szegedi alosztály legértékesebb együttese és igy legméltóbb a bajnoki cimre.! Zrinyi-KAC—SzlKE 8:2 (3:2). Az állandó fölényben játszó Zrínyi játszva nyerte a mecs­cset. SzAK—KTE 1.-0 (1.4). Nehezen győzött a SzAK az otthon jól játszó kistelekiek felett A SzUE fényesen szerepeli Budapesten Vasárnap zajlott le Budapesten a MAFC úszóversenye, amelyen a szegedi úszók is starthoz álltak. A szegedi úszók a versenyen kiváló eredményeket értek el. Részletes eredmény a következő: bx50 mé­teres gyorsstaféta: 1. SzUE (Mihalik, Bren­ner, Wanie I. és Wanie II.) 1:53.2, 2. BBTE, 3. Beszkárt. bx50 méteres vegyes: 1. SzUE (Dunai, Herendy, Boross, Wannie II.) 2:19.8, 2 UTE, 3. III. ker. 100 méteres hátúszás: 1. Nagy (UTE), 2. Ulrich (UTE), 3. Herendy. W0 méteres: 1. Halasi (UTE) 5.28.4, 2. Mi­halik (SzUE). 100 méteres gyors: 1. Wanie II. 1:08.8, 2. Szabados (UTE). A Szegedi Uszó Egyesület rendezésében vasárnap délután tartandó oszt. bamoki vizipoló mérkőzés legyei a Délmagyarország Jegyirodájában válthatók. MUE-SzUE £

Next

/
Oldalképek
Tartalom