Délmagyarország, 1930. június (6. évfolyam, 122-144. szám)

1930-06-15 / 133. szám

1930 fiinius 15. DELMAGYATÍORSZAG Pabst őrnagyot, a Heimwehr katonai parancsnokát kiutasították Ausztria területéről (Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.) Bécsből jelentik: Az osztrák belpolitikának nagy szenzációja van. Pabst őrnagyot, a Heimwehr katonai parancsnokát kiutasítot­ták Ausztria területéről. Pabst őrnagy német állampolgár, ő szervezte meg 1919-ben a Kapp-puccsot, majd a puccs leverése után Ausztriába menekült. Azóta állandóan Auszt­riában élt és amikor Ausztriában megalakult a Heimwehr, ő irányította katonai megszer­vezését Az őrnagyot szombaton beidézték a bécsi rendőrfőnökségre és közölték vele, hogy po­litikai tevékenysége miatt örök időre kiutasí­tották Ausztria területéről. Az őrnagy a vég­zés indokolása szerint beleavatkozott Ausztria belpolitikájába és ezért kellemetlen idegen­nek kellett tekinteni. Pabst felebbezést jelentett be a kiutasítás ellen. A felebbezés elintézéséig Pabst őrnagy a rendőrséű őrizetében marad. J-.I Király Sszin&ás; lemonáoii a szegedi s¿zinf)á¿z álvéíeléröl Cázár Ödön íeniarlfa ajánlatát a fövő évre — Ujabb láigyalá­sok a színészekkel (A Délmagyarország munkatársától.) A szín­házi házikezelés frontján szombaton ismét érdekes esemény történt, amely ismét változ­tatott a helyzeten, amennyiben megszüntetett egy olyan lehetőségei, amely esetleg módot adhatott volna valamilyen formában a kibon­takozásra. Dr. Pálfy József polgármesterhe­lyettes, a színház intendánsa, aki személye­sen is tárgyalt Lázár Ödönnel, a Király Szín­ház igazgatójával, szombaton értesítést ka­pott Lázártól, amely ennek a kombinációnak a megsemmisülését jelenti. Lázár arról érte­sítette Pálfy polgármesterhelyettest hogy a szegedi színház átvételére vonatkozó ajánla­tát a most következő szezonra már nem te­heti meg, mivel az idő a szervezkedés szem­pontjából már nagyon előrehaladt és igynem igen van lehetőség a megfelelő társulat meg­szervezésére. Arra kéri azonban Lázár a vá­ros hatóságát, hogy a kővetkező szezonra tartsa fönn iránta tanúsított jóindulatát, mert komolyan foglalkozik azzal a gondolattal, bogy a következő szezonban valamilyen formában átveszi a szegedi színházat. Érdekes, hogy Roboz Imrétől, a Vígszínház igazgatójától, aki­vel hasonló célból szintén folytak tárgyalá­sok, majdnem szórói-szóra ugyanezt a levelet kapta néhány nappal ezelőtt a város. A szervezkedés körül is történtek válLozd­Sok. A Délmagyarország szombati számában részletesen beszámolt azokról a tárgyalások­ról, amelyeket a polgármester folytatott a társulat tagjaival. Az első tárgyalások' ered­ményeképen csak Táray Ferenc irta alá a szerződést, a többiek azonban, akik meghí­vót kaptak, a város szerződési ajánlatát nem találták elfogadhatónak. Pálfy polgármester­helyettes szombaton délután érdeklődésünkre elmondotta, hogy azóta Tárayn kivül elfo­gadta a szerződést Vágó Artúr és Kiss Ma­nyi is, de valószínű, hogy sikerülni fog a megegyezés Csellével, Könyves Tóth Erzsivel, Sziklai Jenővel, Patkós Irmával, Páger An­tallal, Németh Antallal és Peéry Pirivel. — Nagyon kevés differencia választ már bennünket el egymástól — mondotta dr. Pálfy József — és most már a színészeken áll, hogy a differenciát áthidalják. A társulat többi tagjaival szombaton nem tárgyaltak, ellenben kedden folytatják a tár­gyalásokat, amelyeken ismét résztvesz a pol­gármester. Kürthy György szombaton vissza­utazott Budapestre, hétfőn este isgiét Sze­gedre jön. Ujpesí nagy győzelme Matirisch~Osírauban (Budapesti tudósítónk telefon jelen­jelentése: A turauton lévő Újpest a Márisch-ostraiii Sport Klub ellen 8:1 (2:) arányú tölényes győzelmet aratott Mahrisch-Ostrauban. kezelői mégis ugy féltek tőlük, mint a tűztől és mortifikálták őket minden módon. Az iskoláik építését, amelyekben a nemzeti eszme és az egyete­teraes emberi haladás őrtüzei lobogtak, megnehezí­tették, a tanitásj metódusukat gáncsolták, a szó­noklataikat spiónokkal lesettik az írásaikra pedig rászabadították a Ferenc császár érdemes cen­zorait Azok pedig értették a mesterségüket mint a Benyák Rernát esete mutatja. Benyák Bernát a kor legnagyobb piaristái közé tartozott a pesti »kegyes-oskolában». Irt világ­történelmet, grammatikát, közgazdaságtant, peda­gógiát, latin ódákat, magyar énekeket, fizikát és zenetörténetet. Napvilágot azonban egy-két püspök­köszöntőjén kívül nem látott semmije. Mert drága volt a könyvnyomtatás, ő meg szegény, mint a templom egere, arra pedig ki gondolt volna még akkor, hogv lesz ám olyan világ is, mikor bolond emberek pénzt is adnak azért, amiket egy másik bolond összefirkált! Egyszer azonban a páterek, akik ugy néztek öreg társukra, mint a napra, összezsugorogtak annyi tallért amennyin egy könyvet ki lehetett volna nyomatni. Melyik legyen az piost már a sok közül? Benyák azt választotta, amit élete főművének tar­tott: Leibnitz filozófiájának az ismertetését, akit minálunk még akkor névről se igen ismertek. Aztán hozzácsapta egy értekezését a véleményszabadság szükségességéről. 1794-ben! Ez még Leibnilznél is leibnitzebb dolog volt. Hát oda került a nagy nyaláb kézirat a pesti cenzor elé, aki valami liszles táblai asszesszor volt Sábeszleklit viselt, de a lelke sarkantyús­csizmát pengelett. Varkocsba font szép lisztes paró­kát hordott, de az alatt kuruc sörte ágaskodott. Amúgy is nagyon tanulmányos ember volt kívül­ről tudta az egész Hugó Grotiust aki már akkor igen nagy tekintélynek örvendett Magyarországon, tekintve azt hogy kétszáz esztendővel azelőtt volt destruktív. A monadikus filozófia azonban olyan ide en volt a nemzetes urnák, mint sapkakészitőnek a teleszkóp. — Leibnicius, Leibnícius, — nézegette a kéziratat — Ki fia-csikaja az a Leibnicius ? Valami kórságos nimöt. Na az minket ne tanítson filozófiára. »Nyá­ron szűrödet télen subádat el ne hagyd». Ez az igazi magyar filozófia. Meg az, hogy »bor, buza, békesség és feleség: ékes; széna, szalma, szalonna és ruha: kékes.« Azzal kapta a lúdtollat és nagy mérges betűkkel ráirta a kéziratra, hogy i>non admittitur«. így szállá alá poklokra a pars prima. az első rész. A második azonban megmenekült mert a véleményszabadság­nak nagy rajongója volt a spektábilisz, amint az ábra is mutatja. A pesti cenzornak azonban följebbvalőja is volt a bécsi cenzor. Ez már pallérozott elméjű, nyugat­európai férfiú volt aki a filozófiában is ismerte az ujmódit. Nagyot nevetett tehát a vén szamár pesti szittyán, de azért volt benne annyi kollégia­litás, hogy nem adott amnesztiát Leibnitznek. El­lenben irgalmatlanul kihúzta, amit az asszesszor meghagyott. No, még csak az kellene, véleménysza­badság a magyarnak, mikor igy se bir vele az ördög se. A kék úristenre Bajorországban, örüljön annak az egy szabadságának, hogy adót fizethet! így nem látott napvilágot soha Benyák Bernát legfőbb ópusza. S igy maradt belőle csak annyi, amennyit Toldy Ferenc följegyzett róla: »Villanat volt az duen, amelyre csak soká következett nap.« A jövő hét szenzációja a Táncos diákok a boldog fiatalság nagy énekes és zenélő fAmJe, A legszebb ének és táncszámok tarkitlák ezt a hangulatos, bájos, pergő cselekményü élénk filmet. Premier szerdán. Belvárosi Jugoszlávia vezet az ujszegedi tenniszversenyen A Magyarország—Jugoszlávia válogatott tennisz. mérkőzés második napja Jngosziáv-győzelmet ho­zott. A Radovic—Scháffer jugoszláv pár hatalmas küzdelem után 3:0 arányban nyerte a meccset. A jugoszláv párt győzelméhez tudásán kívül a sze­rencse segítette. Az első szettben 5:3-ra vezetett a magyar csapat, de a győzelmet mégis kiengedte kezéből a jugoszlávoknak, akik 8:6 arányban győz­tek. A második szettet 6:2 arányban nyerték, míg a harmadikban ismét nagy küzdelem volt, ahol először a magyarok vezettek 3:0-ra, végül is a jugoszlávok győztek 7:5-re. A nemzetköri tennisz­versenyen most Jugoszlávia vezet 2:1 arányban. A mérkőzés előtt Silbersdorf Dzurikkal játszott exhibición meccset, amit Silbersdorf nyert meg 6:3, 6:8, 6:0 arányban. A mérkőzések vasárnap fejeződnek be, amikor singli játék lesz Zichy gróf és Radovic, illetve Silbersdorf és Scháffer kőzött. Gyapjú fürdőruhák és fürdScikkek készen ée mérték szerint Boros Antal cégnél Széchenyl-tér 15. 292 Ezüst dísztárgyak és evőeszközök leglzlésesebb. elismert kü­lönleges kivitelben, feltűnő olcsó árakon kaphatók i53a Reich Mór 6s Fia R.-T., Kelemen n. 11. sz. | » « a 8 családi-képet, csoportképet, í* ÍH Tll Sí í* II P P I levelezőlapokat lanslotó'jban icilfnc|icnci, SIMONYI fényképésznél. Széchenyi tér 8. ]erney-házban. Korzó Mozival szemben. MielőM a tUrdöszezon beéllna ondoláltaisa a haját géppel Dudás fodrásznál, SK 30 napig mőrsékell Arak l 80 Sok pénzt takarít meg, ha Tábith Jenő képkeretezőnél kereteztet és vásá­rolja szentképeit. - Széchenyi tér 8. Korzó Mozival szembea. Mindenféle szőnyeg szakszerű javítását jutányosán vállal „GÁBOR" szőnyegszövő Szeged, Kárász u. 8. »1 Telefon 9—74. orvosi rendelés Tisza Lajos körút 23. Nagy munkálatoknál FOCI­törlesztéses rendszer, S^edmény. Rendelés • 9—l-ig és J/s 3—6 óráig. 25S Fürdőidény | és elutazás előtt célszerű o hajat tartós ondolálással megcsináltatni. Uj eljárással lartöS Siher, 0 hűi ilOSSZU ideig megfarfia öönrtörséöét Olcsó árak. Elsőrendű munka. Holfmaiüié n6i,odrásznál 227 Kállay Albert ucca 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom