Délmagyarország, 1930. május (6. évfolyam, 97-121. szám)

1930-05-18 / 111. szám

•xa DÉf .M »CV » PAP(i7 4G ten az Önök képviselője a legkiválóbb harcosa. f Taps.) — Előre kellett volna látni, hogy a trianoni Magyarország nem birhat el több minisztériumot én nagyobb adminisztrációs apparátust, mint Nagy­magyarország, — előre kellett volna látni, .hogy ha a pénzügyi szanálással nem halad paral­lel a gazdasági szanálás is, agg rövid idő alatt gazdaságilag teljesen kimerül és tönkre megtj az ország, — előre kelleti volna látni, hogy az utonóm vám­tarifa meg fogja drágítani a termelést, — előre kellett volna látni, hogy a könnyelmű pénzpolitika túlzott adóztatásával nemcsak tönkreteszi az adó­fizetők tízezreit, de feleslegek fitogtatásával kint azt a hamis látszatot kelti, hogy ez az ország még gazdag ország és elő fogja idézni azt, ami most be is következett: hogy akkor, amikor az ország adófizető polgársága elérkezett teljesítőképességé­nek legutolsó határihoz, akkor, amikor a kormány kénytelen volt és kénytelen lesz költségvetését visszafejleszteni, egyszerűen azért, mert az adó­jövedelmek rohamos csökkenése folytán azt az eddigi méretben fenntartani nem képes, — mi­kor tehát kénytelen bevallani, hogy eddigi pénzügyi politikája hibás, kőiteké, zése könnyelmű és fényűzése bűnös volt és amikor gazdasági forrásai máris kimerültek, — akkor kellett 1914 utánra az ország részére ujabb terheket vállalni. (Taps.) — És előre kellett volna látni a gazdasági vál­sággal küzdő nemzet lelkében oly nagy­mérvű elégedetlenséget, nyugtalanságot és kétség­beesést idézhet elő, mely ha az utolsó percben megállás és változás nem történik, egy oly kataklizmához, vezet­het, mely még az eddig megmentett ér­tékeket is teljesen elsöpörheti. (Sokáig tartó taps.) — Ma, midőn ezen politika-kénytelen bevallani, hogy csődöt mondott, alkotmányos országban csak­is az azért felelős kormány felváltása következ­hetnék be. (Lelkes taps.) — A kormány könnyelmű, gyászos kísérleteinek ax ország egész lakossága adja meg az árát, nem­csak azáltal, hogy ma már eljutott pénzügyi tel­jesítőképességének utolsó határáig, vagy jobban­mondva már-már összeomlással fenyegető gazda sági romlásig, hanem azzal is, hogy mint maga gróf Apponyi Albert megállapította, Hágában kétség­telenül a magyar kormány eddigi gazdasági és pénz­ügyi politikája adott támpontot arra, hogy. min­ket magasabbra taksáljanak. — Helytelen volt, hogy a kormány eltűrte, hogy ezen Hágában létrejött megállapodást itthon min­den cselekedetét sikernek elkönyvelő hívei, mint ilyet ünnepeljék, mikor világos, hogy az optáns­pör folyamán a ma^-ar kormány szivós és cél­tadatosan dolgozó ellenfele, Titulescu, aki eleve kijelentette, hogy a román kormány a magyar optánsoknak nem fog a kisajátított földek után egy lei-vei sem többet fizetni, mint saját állam­polgárainak s aki már 1928 márciusában a gehfi 1930 máius 18. tanácsülésen kin„. i atkozftatta, hogy az optánskér­dést a jóvátételi kérdéssel egyidejűleg fogják ren­dezni és ezen álláspontja mellett, a magyar kor­mány minden tiltakozása dacára kitartott, — ei­vitázhatatlanul teljes győzelmet aratott Ez a kormány nem képes mélyreható re­formot gyakorolni, mert ellentétbe kellene, hogy jöjjön önmagával (nagy taps), mert ha kijelentené, hogy visszatér egy olyan pénzügyi alapra, mely megfelel az or­szág teljesítőképességének, ezzel bevallaná azt, hogy eddigelé az adózó polgárság teljesítőképessé­gével frivol játékot űzött, mert ez a teljesítőképes­ség az előző évek adópolitikája folytán annyira kimerült és összezsugorodott, hogy a kormáng által felépített nem egg intézkedést kellene töké­letesen megváltoztatni, nem egy intézményt talán teljesen beszüntetni, mert egg programot és akciót részben, vagy egészben feladni, — ami magában foglalja az elmúlt évek gazdasági és pénzügyi politikájának nemcsak szigorú bírálatát, de tel­jes elitélését is. Az eddigi politika balsikeréért pedig felelősséggel a kormány összpolitikáját irá­nyító kormányelnök tartozik. Kormányválság nélkül a mai gazdasági válságot megoldani nem lehet, — (rugó taps) de nem lehet megoldani a bizalmi válságot sem: annyiszor előlegeztünk már bizal­mat a kormány programjának és Ígéreteinek, me­lyek valóra nem váltak, hogy a Bethlen-kormány bizalmat tőlünk többé nem várhat Minél tovább marad araimon ennek a kormánynak rendszere, annál biztosabb; hogy távozása után csak nehéz, zavaros idők következhetnek: Nem azért, mert a kormány távozik, hanem azért, mert tul későn fog távozni. Uj nevekre van szükség, a mai hely­Orák, ékszerek 6 havi részletre Alpakka evőszerek 12 99 99 371 Váték órásnál, Kölcsey uaoa 7. Nftjry javítóműhely I T8rt I wlll arany, 'azn»t; régi péra bevMtAe. A. B. 0. buHserzé«. Svéd galyőa-, görgős- és kúpgőrgOs csapágyak Speciatl* automobil- «» moiorkcrékpiir­cMipftgynk 755 vi*e"e<: KUCSES é$ MAGAY Szeged. Kölcsey o. 1. 0 Kézikönyv diftalan! Az angol WELLINGTON $. c. P. Bázfény­papír ^ A minőség vdltoxailan u I a legfőbb! "»3 Kapható: 437 fifThrnnrkn ''"«»résamél Relcmen ucca \<S zetért nem felelős el nem használt tekintélyekre, A képviselőház ma már nem azonos a nem­zettel s ha a miniszterelnök ur bírja is ínég pártja bi­zalmát, ez nem jelenti eggultál a nemzet egyete­mének bizalmát is. Nem bírja pedig azért, mivel az általa inaugurált és véghezvitt gazdasági poli­tika csődöt mondott és talán azért sem, mert nen» mutatott kellő erélyt és szigort egye. ekkel szemben, akik rendszerének támaszai gyanánt szerepelnék. Felhozzák itt is foggal, hogy a kormány tagjainak egyéni integritása minden gyanún felül áll. Ezt soha egy percig kétségbe nem vontam, de érdemül betudni nem tudom. Ez minimuma annak, amit az ország vezetőfér fiaitól elvárhat! (Taps.) — A mait hibái és mulasztásai minden téren a ma uralmon levő kormángt terhelik. Annak poli­tikájával és rendszerével semmi közösséget nerrt vállalunk és ennek minden következményéért ezt a kormányt és pártját tesszük felelőssé (Taps.) — De bármilyen szegények legyünk is és bár. milyen kormány uralkodjék is Magyarországon, a béke revíziójának követeléséről lemon­dan inem fogunk soha. — Külpolitikánknak ez kell, hogy tengelye le­gyen és maradjon és ennek kiegészítő része kell, hogy legyen az a belpolitika, mely eléje akar vágni az elégedetlenség kitörésének, mely meg akár akadályozni minden forradalmi megmozdulási le­hetőséget azáltal, hogy helyes gazdasági politi­kával az állam igényeit a lakosság teljesítőképes­ségéhez mérve, megindítsa a gazdasági javulás lehetőségét és mindenki iránt egyforma erkölcsi szigort alkalmazva, helyreállítsa a nemzet összes­ségének bizalmát azok számára, akik hivatva van­nak, hogy elvezessék egy szebb jövő felé. Gróf Sigray Antalt beszéde végén a vacsora résztvevői felállva hosszantartó és lelkes ünnep­lésben részesítettét Nagy Emil beszélt ezután lelkes tetszés mellett. Rendkí­vül élesen támadta a mai kormányzati rend­szert — Minél tovább fog élni ez a rendszer — mondotta —, annál nagyobb lesz a vissza­A könyvnapok körül Irta: Móra Ferenc. Szabó Géza barátom, aki mint a város kultur­szenátora, magára vállalta a szegedi könyvnapok protektorságát megkért a szegedi könyvkereske­dők nevében, hogy vasárnapra én is erről irjam a heti tárcát Az Isten mindenható s ha ő akarja, talán ennek a tárcának is meglesz a haszna Egy könyvvel több fogy el miatta a szegedi könyvpiacon. liánom helyett elkel négy. Hát hogyne tenném meg, ami tőlem telik, hi­szen a mesterségemről van szó, a jobbikról, a hálásabbról. Tavaly is megtettem, pedig akkor senki se parancsolta. Akkor is megírtam a könyv­tárcát. Igaz, hogy akkor könnyebb volt, felelősség nélkül lehetett írni, mert nem szerveztük meg a kőnyvakciót Szegeden. Quorum pars magna fui... Már csak azért is Kötelességem az idén szót fogadni. Bünbánásból és jóvátételül. • Megbízásom szerint most lelkesednem kellene a könyvért, abban a föltevésben, hogy a lelkesedés ragályos lesz és megkapja Szegeden — tízezer ember? Nem ilyen nagyralátók a szegedi könyvke­reskedők. Beérnék ezerrel, npm a maguk »hasz­náért«, hanem a város becsületeért De kiegyez­nének ötszázban is. S ahogy én ismerem a hely­zetet^ abból is elengednének négyszázat Attól tartok azonban, egy kicsit komikus volna az, ha éppen én jelenteném ki, hogy lelkesedem a könyvekért. Ez majdnem olyan volna, mintha a parasztházból, iparosmühelyből, kereskedő-család­ból, kistisztviselő szülőktől sarjadzott urak azzal kérkednének, hoey ők lelkesednek a dwuok Igaz, hogy nem kérkednek vele és nem lelkesed­nek érte. Csak megtapsolják lelkesen azokat a grófokat és hercegekét, akik ilyen kijelentéseket tesznek^ mikor népszerűek akarnak lennL Aztán meg — nem is olyan könnyű azt a lelke­sedést ragállyá fenni. A multheti pesti kőnyvna­pokon a magyar könyvkiadók és könyvkereske­dők országos egyesülete egy kicsi könyvet adott ki a könyv kultuszáról. írók a könyvről, — sokszor tízezer példányban. Tizenkét magyar Író aranyba kívánkozó glosszája a könyvről, köztük a Kosztolányi Dezsőé különösen, amit egy közép­kori miniátornak kellene arannyal és bíborral per­gamentre festeni Az árátv gondolom, husz, leg­följebb harminc fillérre szabják. S a pesti nem­zetnek, amint hallom, nem kellett még igy se. Mit jelent ez? Körülbelül azt, a pesti nemzet nyel­vén szólva, hogy az embereknek nem kell a »du­ma« a könyvről. Tudják ők, mit jelent a könyv, nem kíváncsiak senki magyarázatára. Hála istennek, csak a könyv kelljen és keljen. A pesti kollégák — írók és boltosok — azt mond­ják, az idei eredménnyel meg vannak elégedve, sokkal jobban, mint a tavalyival. Az eredmény-t ne értse félre senki. Az ered­mény itt nem az író hasznát, vagy a boltos hasz­nát jelenti. Herczeg Ferenc lemondott a Pogá­nyok propaganda-kiadása után járó honoráriumá­ról és a kiadó egy fillért se számított hozzá az önköltségi árhoz. Itt ráfizetésről van szó, nem haszonról. Haszna csak a magyar közönségnek és a magyar kultúrának lehetv hiszen az egész akciónak ez a célja. S ha ezt a célt sikerül elérni, az megéri még a ráfizetést is. Az első könyvhét, a tavalyi, sok felé kudarccal járt az országban, de Szegeden nem. Tudniillik Szegeden is volt megszervezett könyvhét s be kell vallanom, hogy ebben nekem is volt részem, nem is kicsi. Mussolini azelőtt egy esztendővel kitalálta az olasz könyvnapot s neki ez is sikerült. Természe­tesnek találták, hogy nálunk is megpróbálják meg­csinálni. A kultuszminiszter -ur kitüntetett azzal, hogy engem is meghívott a magyar könyv sorsá­ról tartott ankétre, ahol én voltam a legkisebb ember. Minden tekintély lelkesedett az eszméért s tudtam, hogy az én tamáskodó szerepem nem­csak nekem kellemetlen, hanem nekik is. De azért mégis csak meg kellett kérdeznem, hogy hogyan kerül majd az eszme szép fehér kovásza a gya­korlat sütőkemencéjébe és milyen kenyérré pirul az ottan? Hát erre persze mindenld csak a vál­lát vonogatta s abba én is ugy belejöttem, hogy még félesztendő múlva se szoktam le róla. Tudniillik akkorára megjött a városhoz a bel­ügyminiszter leirata, aki kultuszminiszter kollégá­jának megtette azt a barátságot, hogy ráparan­csolt a vidéki váró Soltra is: tessék megrendezni a könyvnapot De hogy hogyan kell megrendezni, azt nem mondta meg. Nem is mondhatta, mert ő se tudta, hiszen nem volt még rá »precedens«, s különben se lehet egy kalap alá fogni az egész vidéket Szombathelyen bizonyosan máskép kell megcsinálni a kőnyvnapot, mint Félegyházán és Szegeden máskép lehet megosinálni, mint Csa­bán. Az aktát javaslattételre kiadták nekem, nyilván mint könyvtárigazgatónak, akinek hivatalból érteni kell még a kónyvnaphoz is. Hát én se tudtam awat * faa *-**hJUam>: i*»oogat-

Next

/
Oldalképek
Tartalom