Délmagyarország, 1930. május (6. évfolyam, 97-121. szám)

1930-05-01 / 97. szám

é. Ezután részletesen beszél a rámkérdés oro­Hémájáról. — A vámtőrvény tárgyalásán betegségem miatt nem vehettem részt, betegágyamban ad' tam hálát Sándor Pálnak, aki sziszifuszi mun' kát végzett. A védvámokkal régi vevőinket magunk szoktattuk le arról, hogy magyar búzát vásároljanak. Ezután nagy érdeklődés mellett az össze­férhetetlenségről beszélt. — Majdnem valamennyi problémának ugyanegy magyarázata van: egyes vállalatok­nak százszázalékos nexusa van a kormánnyal. Ez a legnagyobb összeférhetetlenség. Nincs szükség uj összeférhetetlenségi törvényre, de tessék a mostanit végrehajtani. A legmesz­szebbmenő közjogi összeférhetetlenséget a kor­mány követte el, amikor megengedte, hogy fűf^ő emberek, állami tisztviselők képviselők lehessenek. Amellett, hogy függő helyzetben vannak, dupla fizetést húznak az államtól. — Mindent összevetve, a mai helyzettel kap­csolatban kénytelen vagyok levonni a kon­zekvenciákat: látom az ország elbürokratizáló­dását. A bürokrácia egyre jobban elhatalma­sodik, a legtöbb bajt ennek köszönhetjük. Ne felejtsék el, hogy a bürokrácia uagy közép­európai hatalmakat rombolt össze. Vessen vé­gét a kormány a mai állapotnak. Álljunk meg, mert ha nem igy lesz és nem szabadulunk meg a bürokráciától, akkor az ország pusz­tul el. A mai állapotok rongyokba öltöztették a falu népét, az egyik kereskedőház a másik után csuk be, az iparosok visszaadják ipar­igazolványaikat. Ne feledjék el, ha a. paraszt vásárlóképtelen, elpusztul az ország. A kor mány közgazdasági politikájával abszolúte nem vagyok megelégedve, mert nemcsak hogy hibás utón halad, de ebben a hibájában meg­átalkodott is. Bethlen István gróf miniszterelnök Gaál Gaszton néhány megjegyzésére kiván reflek­tálni. — Egyetértek abban a képviselő úrral, hogy á vámvédelem, amellyel a magyar ipar ren­delkezik, bizonyos revízióra szorul. Többizben kifejtettem és ma is ismétlem, hogy itt re* uizióra van szükség. — Képviselőtársam felemiitette, hogy román területről a fa importja olcsóbb, mint az or­szág belső területén való szállítása. Intézked­tünk, hogy ilyen tarifális megállapítások mó­dosíttassanak. A magam részéről is helyte­lennek tartom, hogy például Budapesten a somogyi vagy zalamegyei fa drágább legyen, mint a külföldi. Igaza van képviselőtársam­nak abban, hogy az inkompatibilitási törvény nem szorul revizióra, hanem csak végre kell hajtani. Az inkompatibilitási törvény a Ház autonómiájának pregnáns részét illeti. Soha sem állottam útját annak, hogy eljárás le­folytattassék és ha vannak inkompatibilitási esetek, azok megszűnjenek. Nagy tévedésben van képviselőtársam akkor, amikor a kor­mányt teszi felelőssé azért, hogy a kormány tette lehetővé a köztisztviselők inkompatibili­tását a tisztviselők megválasztásának lehető­ségével. (Nagy zaj a Ház minden oldalán.) Friedrich István (a miniszterelnök felé): Együtt csináltuk a törvényt I Géspárdy Elemér sürgette a mezőgazdaság át­szervezését és az iparosítás megindítását Véle­ménye szerint a külföldi kölcsönt csak igen fon­tos célokra szabad fordítani, a városok pedig ne létesítsenek olyan vállalatokat, amelyek versenyt támasztanak az adózó polgároknak. Jánossy Gábor a mammutfizetésekért azokat hi­báztatja, akik azt megszavazták. Szerinte az ezer pengőnél nagyobb jövedelmű embereknek a hadi­rokkantak segélyezésére kellene sietni Kijelenti, hogy híve a tanszabadságnak, helyteleníti a mi­"icrus clau&ust. Gyulai Sándor az adókivetés módjával foglal­kozott. Kórsán Károly hangsúlyozta, hogy a feleslegessé váló tisztviselőket ne tegyék ki egyenesen az uc­cára, hanem igyekezzenek őket más pályákon el­helyezni Május 1. Ezután elfogadták az elnök napirendi indítvá­nyát. A legközelebbi ülést csütörtökön tartják. Scitovszky Béla belügyminiszter állott fel szó­lásra. Tiz eszteudő eltelte után is a helyzet olyan, hogy május l-re semmiféle néufiyülést, vagy fei­«»fí.Vt'-vtnoT^Tir, vonulást nem lehetett engedélyezni. A belügyi kor­mányzat tudomást szerzett arról, hogy a rend­bontó elemek a vörös május helyett most véres májust kivánnak felidézni. Ez ellen nem volt más mód, mint a legszigorúbb intézkedések elrendelése. Ha olyan esemény történik, amely a főváros rend­jét, nyugalmát, az élet- és vagyonbiztonságot ve­szélyeztetné, a rendőrség kellő tapintattal ugyan, de a legszigorúbb intézkedéseket foganatosítja. A Népszava ennek tudatában mégis mai vezércik­kében felszólítja a munkásságot, hogy holnap az uccákon tüntető sétát rendezzenek. Felhivja a szociáldemokrata párt figyelmét arra, hogy ez a tüntető séta zavargásoknak és rendbontásnak le­het az oka. A szociáldemokrata párt jóhiszemű­ségében nem kételkedik, de lehetnek olyan" törek­vések, amelyek megzavarják az uccák békéjét. Csik József a mezőgazdasági munkásság nehéz helyzete tárgyában interpellált. A mezőgazdasági munkáskérdés az ország legnagyobb problémája. Több, mint 200.000 mezőgazdasági munkás van munka nélkül. A nagy munkahiáriy következtében a munkabérek olyan alacsonyra redukálódtak, hogy a mezőgazdasági munkásság egész keresményéből nem képes megélni. Sürgeti a munkabérmegállapitó bizottságok felállítását. < Mayer János földmivelésügyi miniszter válaszá­(A Dél magyaróra zág munkatársátólÉrdekes büniigyet tárgyait szerdán a szegedi ítélőtábla Skultéty-tan&csA. Ajtay László félegyházi cigány­legény szökésben lévő társával, Sárközi Sándorral a mult év júliusában kirabolta Dobos Mihály fél­egvházai legényt. A cigányok megtámadták Nagy Pál János legényt is, de a segélykiáltásokra elsza­ladtak. Ajtay László és Sárkőzi Sándor ezen a napon az egyik csongrádi kocsmában ittak az éjféli órákig Amikor a koc.,mából kijöttek, kés­sel nekitámadtak Dobos Mihálgnak. ráparancsolt k hogy emelje fel kézéi, aztán elvették 28 pengőjét és lehúzták róla szvetterét. A tőrvényszék előtt Ajtay elmondotta, hogy az­nap délután találkozott Dobossal az egyik félegy­házai kocsmában. Dobos azzal állott elő, hogy menjenek át Csongrádra ismerőséhez, Finzsás Má­riához. Dobos még azt is mondotta, hogy jelen­leg haragban van a nővel és ezért hivja Ajtayt magával, hogy békitse ki, Ajtay erre levette saját szvetterét és ráadta Dobosra, hogy tetszetősebbé tegye a legényt Finzsás Mária előtt• Aztán mind­ketten átmentek Csongrádra. Dobos megígérte, hogy visszafelé Is űzeti Ajtay vasúti jegyét. Finzsás Máriával ls beszéltek, de a leány hallani sem aknrt Dobosról. Elkeseredésükben bementek az egyik kocsmába és éjfélig ittak. Itt csatlakozott hozzájuk Sárkőzi. Sándor és Nagy Pál János. Éjfélkor fel­kerekedtek és az állomásra indultak. Az uton Do­bos megkötötte magát és kijelentette, hogy nem megy még vissza Félegyházára, még inni akar. A/lay erre belenyúlt a zsebébe, kivette az úti­költséget, lehúzta róla a kölcsönadott szvettert és kiment az állomásra. Ajtay előadása szériát Nagy Pál Jánost maga Dobos támadta meg, ő csak szétválasztotta őket. Dobos Mihály kijelentette, hogy mindaz, amit Ajtay előadott, mese. Félegyhá/án találkozott Aj­tayval, akivel együtt ivott. Nem ismer semmifélt Finzsás Máriát és azt sem tudja, hogy került át Csongrádra. Arra határozottan emléks;ik. hogy a két cioánu bicskával Uauaielte tőle a pénzét, sőt 1330 n^ jus 1. » Májusi K 45«/o zsírtartalma HORTOBÁGYI juhturó viszonteladói ára M.48 20%-kal olcsóbbodott Tejszövetkezet! Központ, Budapest 4. postafiók 20. . - . ban azt mondotta, hogy a mezőgazdasági munka­nélküliség a tavaszi munkálatok megindításával már lényegesen enyhült. A munkanélküliség eny­hitése érdekében az ármentesitő és vizszabályozó társulatok részére jelentős ősszegeket bocsájtott rendelkezésre. A minimális munkabéreket már igen sok járásban megállapították. Azok ellen a munka­adók ellen, akik alacsonyabb munkabért fizetnek, a tőrvény szigorával fog eljárni. Az ülés 7 órakor ért véget lehúzták róla saját szvetterét is. A törvényszék Ajtay Lászlót egyrentfbefí rab­lás és egyrendbeli rablás kísérletében mondotta ki bűnösnek és kétesztendet fegyházra Ítélte. Ajtay László az ítéletet megfelebbezte, igy került az ügy az ítélőtábla elé. A bíróság az iratok ismertetése ulán Ítéletet hozott, amelyben a tör­vényszék által kiszabott kétévi fegyházbüntetést három évre emelte fel. Ajtay védője az Ítélet ellen semmiségi panaszt jelentett be a Kúriához. fi tábla felmentette a Rombach-uceai gyilkosság vádloftjfiit Budapest, április 30. A Rombach-uceai gyil­kosság bünpörében ma délben hirdette ki ítéletét a budapesti tábla. A tábla az első­fokú Ítéletet megváltoztatta és Wallenstein Manót, valamiut Wallenstein ödönt az ellenük emelt vád alól felmentette és elrendelte azon­nali szabadlábra helyezésüket. Nyeri nöl kalapntdonsígok megérkeztek Síelner Sománénál 902 Cról Apponyl Albert (Ithoia) ncca 21. m*m. Tcletn 1»—J5. fillérrel leszállítottuk a kenyér árAt, a minőség változatlan — Központi Tejcsarnok Rt. I fii kjaiüsn. w! KanyérilZBB. Hafmáskéren is nyomoznak a kaíonai szállítási panama ügyében FellQnésikelíő kihallgatások Komáromban (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A kaíonai szállítási panama ügyéhen szerdán a nyomozást vezető dr. Müller őrnagy-ügyész Lühnsdorf Ferencet hallgatta ki. Vallomása után a nyomozást Hajmáskérre is kiterjesr tették. Komáromból jelentik, hogy olt is nyomoz­nak az ügyben és egy százados, valamint egy főhadnagy egyelő: e szobajogsáytan vannak. A kihallgatások folynak. A MTI. jelenti: Illetékes helyről kapott ér­tesülés szerint a csendőriaktanya építésének elszámolása körül messzebbmenő szabályta­lanságokról és visszaélésekről ninccs szó. A visszaéléseket Bálás fi László gazdasági szá" zados követte el, ugy, hogy a felülvizsgált és jóváhagyott kimutatásokban egyes számjegye* kel megváltoztatott és igy egyes vállalkozók a számlák tulajdoni-épeni összegénél több pénzt kaptalc. Természetes, hogy mindazokat az el­számolásokat amelyek Balásfi kezén mentek! keresztül, most visszamenőleg ujabb felülvizs" gálát alá veszik, előrelátható azonban, hogy a kincstárt jelentékeny károsodás nem érte. A Sziva Lajos csendőrségi főszámvevő letar­tóztatásáról szóló hirek tévedésen alapulnak, már csak azért is, mert ilyen nevü csendőrségi főszámvevő egyáltalán nincs. Cigányok különös gáláns kalandja Ítélet: rablásért háromévi fegyház

Next

/
Oldalképek
Tartalom